25.6.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 159/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 554/2010

ze dne 24. června 2010,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2488/2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na společný postoj Rady 2000/599/SZBP ze dne 9. října 2000 o podpoře demokratické Svazové republiky Jugoslávie a okamžitém zrušení některých omezujících opatření (1) a na společný postoj Rady 2000/696/SZBP ze dne 10. listopadu 2000 o zachování zvláštních omezujících opatření namířených proti panu Miloševićovi a osobám s ním spojeným (2),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2488/2000 ze dne 10. listopadu 2000 o zachování zmrazení peněžních prostředků v souvislosti s panem Miloševićem a osobami s ním spojenými (3) potvrdilo některá omezující opatření v souladu se společnými postoji 2000/599/SZBP a 2000/696/SZBP.

(2)

Je vhodné uvést nařízení (ES) č. 2488/2000 do souladu s posledním vývojem uplatňování sankcí, pokud jde jednak o určení příslušných orgánů a jednak o znění článku o pravomoci Unie.

(3)

Nařízení (ES) č. 2488/2000 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2488/2000 se mění takto:

1)

V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Veškeré informace o tom, že jsou nebo byla obcházena ustanovení tohoto nařízení, musí být oznámeny příslušným orgánům uvedeným na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, nebo Komisi.“

2)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

1.   Aniž jsou dotčena použitelná pravidla o podávání zpráv, důvěrnosti a služebním tajemství, jsou fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány povinny:

a)

neprodleně poskytnou příslušným orgánům uvedeným na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, v členském státě, v němž mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 1, a předat tyto informace Komisi buď přímo, nebo prostřednictvím příslušného orgánu uvedeného na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II; a

b)

spolupracovat s tímto příslušným orgánem při jakémkoli ověřování těchto informací.

2.   Veškeré dodatečné informace přímo obdržené Komisí se zpřístupňují danému členskému státu.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.“

3)

V článku 4 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Komise je zmocněna:

a)

s ohledem na rozhodnutí, kterými se provádí společný postoj 2000/696/SZBP, měnit přílohu I;

b)

mimořádně, z výlučně humanitárních důvodů, udělovat výjimky z článku 1;

c)

na základě informací poskytnutých členskými státy měnit přílohu II.

3.   Žádost osoby o výjimku podle odst. 2 písm. b) nebo o změnu přílohy I se podává prostřednictvím příslušných orgánů uvedených na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II.

Příslušné orgány členských států ověří informace předložené žadatelem v co nejvyšší míře.“

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 8a

1.   Členské státy určí příslušné orgány podle článků 2, 3 a 4 a označí je na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze II. Členské státy oznámí Komisi veškeré změny adres svých internetových stránek uvedených v příloze II předtím, než tyto změny nabudou účinnosti.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů do 15. července 2010 a neprodleně ji vyrozumí o veškerých pozdějších změnách.“

5)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě každého letadla nebo plavidla v pravomoci členského státu,

c)

na státní příslušníky členského státu bez ohledu na to, zda se nacházejí na území Unie nebo mimo ně;

d)

na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány založené nebo zřízené podle práva některého členského státu;

e)

na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností, která je provozována zcela nebo částečně v rámci Unie.“

6)

Příloha II se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 24. června 2010.

Za Radu

předseda

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  Úř. věst. L 261, 14.10.2000, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 287, 14.11.2000, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 287, 14.11.2000, s. 19.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech uvedených v článcích 2, 3 a 4 a adresa Evropské komise pro účely oznámení a podávání žádostí

 

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

 

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

ŘECKO

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

ŠPANĚLSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITÁLIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIZOZEMSKO

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKO

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

 

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Adresa pro oznámení a žádosti Evropské komisi:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgie)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (+ 32 2) 295 55 85

Fax: (+ 32 2) 299 08 73“