25.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 554/2010 НА СЪВЕТА

от 24 юни 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2488/2000 за поддържане замразяването на средства по отношение на господин Милошевич и свързаните с него лица

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграф 2 от него,

като взе предвид Обща позиция 2000/599/ОВППС на Съвета от 9 октомври 2000 г. за подкрепа на демократична СРЮ и незабавно отменяне на някои ограничителни мерки (1), както и Обща позиция 2000/696/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2000 г. за поддържане на специални ограничителни мерки, насочени срещу г-н Милошевич и лицата, свързани с него (2),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2488/2000 на Съвета от 10 ноември 2000 г. за поддържане замразяването на средства по отношение на господин Милошевич и свързаните с него лица (3) потвърди някои ограничителни мерки в съответствие с общи позиции 2000/599/ОВППС и 2000/696/ОВППС.

(2)

Целесъобразно е Регламент (ЕО) № 2488/2000 да се приведе в съответствие с последните резултати в областта на прилагането на санкциите, от една страна - по отношение на определянето на компетентните органи - и от друга страна - по отношение на редакцията на члена относно юрисдикцията на Съюза.

(3)

Регламент (ЕО) № 2488/2000 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2488/2000 се изменя, както следва:

1.

Параграф 2 от член 2 се заменя със следното:

„2.   Всяка информация за заобикаляне на разпоредбите на настоящия регламент се съобщава на компетентните органи, посочени на електронните страници, изброени в приложение II, и/или на Комисията.“

2.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

1.   Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а)

незабавно предоставят на компетентните органи на държавите членки, посочени на електронните страници в приложение II, всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, например сметки и суми, замразени в съответствие член 1, във връзка с държавата, в която пребивават или са разположени, и изпращат тази информация на Комисията, пряко или чрез съответния компетентен орган, посочен на електронните страници, изброени в приложение II; както и

б)

сътрудничат с компетентния орган при евентуална проверка на тази информация.

2.   Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на съответната държава-членка.

3.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които е предоставена или получена.“

3.

В член 4 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   На Комисията се предоставят правомощия:

а)

да изменя приложение I, като взема предвид решенията за прилагане на Обща позиция 2000/696/ОВППС,

б)

в изключителни случаи, да предоставя освобождаване от член 1 единствено за хуманитарни цели;

в)

да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

3.   Всяко искане от дадено лице за освобождаване съгласно параграф 2, буква б) или за изменение на приложение I се подава чрез компетентните органи, посочени на електронните страници, изброени в приложение II.

Компетентните органи на държавата-членка проверяват във възможно най-пълна степен информацията, предоставена от лицата, които са подали искането.“

4.

Вмъква се следният член:

„Член 8а

1.   Държавите-членки определят компетентните органи, посочени в членове 2, 3 и 4, и ги посочват на електронните страници, изброени в приложение II. Държавите-членки уведомяват Комисията за всяка промяна в адреса на техните електронни страници, изброени в приложение II, преди тази промяна да започне да се прилага.

2.   До 15 юли 2010 г. държавите-членки съобщават на Комисията своите компетентни органи, включително данните за контакт на тези компетентни органи, и незабавно съобщават на Комисията всякакви последващи изменения в тази връзка.“

5.

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б)

на борда на всяко въздухоплавателно средство или плавателен съд под юрисдикцията на държава-членка;

в)

за всяко лице, намиращо се на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г)

по отношение на юридически лица, образувания или органи, които са регистрирани или учредени съгласно законите на държава-членка;

д)

по отношение на юридически лица, образувания или органи, които извършват стопанска дейност изцяло или частично в рамките на Съюза.“

6.

Приложение II се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 24 юни 2010 година.

За Съвета

Председател

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  ОВ L 261, 14.10.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 287, 14.11.2000 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 287, 14.11.2000 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Електронни страници за информация относно компетентните органи, посочени в членове 2, 3 и 4, и адрес за уведомленията и исканията, отправяни до Европейската комисия

 

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

 

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

 

ИСПАНИЯ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/SancionesInternacionales/Paginas

 

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

 

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

 

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

 

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

 

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

 

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

 

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Адрес за уведомленията и исканията, отправяни до Европейската комисия:

Европейска комисия

ГД „Външни отношения“

Дирекция „А“ Кризисна платформа и политическа координация в областта на ОВППС

Отдел „А2“ Действия в отговор на кризи и укрепване на мира

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Белгия)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Телефон: (32 2) 295 55 85

Факс: (32 2) 299 08 73“