17.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 328/33


Tribunalens dom av den 12 juli 2018 – Silec Cable et General Cable mot kommissionen

(Mål T-438/14) (1)

((Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Europeiska marknaden för kraftkablar - Beslut varigenom en överträdelse av artikel 101 FEUF har konstaterats - Begreppet företag - Ekonomisk succession - En enda fortlöpande överträdelse - Bevis för överträdelsen - Öppet avståndstagande - Varaktigheten av deltagandet - Likabehandling - Överträdelsens allvar - Full prövningsrätt))

(2018/C 328/43)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökandena: Silec Cable SAS (Montereau-Fault-Yonne, Frankrike) och General Cable Corp. (Wilmington, Delaware, Förenta staterna) (ombud: I. Sinan, barrister och advokat I. De Beni)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Giolito och H. van Vliet, biträdda av D. Bailey, barrister)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF med yrkande, i första hand, om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C (2014) 2139 final av den 2 april 2014 om ett förfarande enligt artikel 101 FEUF och artikel 53 i EES-avtalet (ärende AT.39.610 – Elkablar), i den del det avser sökandena och, i andra hand, om nedsättning av de böter som påförts sökandena.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Silec Cable SAS och General Cable Corp. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C. 282, 25.8.2014