7.8.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 236/5


Rättelse till meddelande från Eftas övervakningsmyndighet enligt artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Erbjudande att delta i ett anbudsförfarande för bedrivande av regelbunden lufttrafik på grundval av allmän trafikplikt i Norge

( Europeiska unionens officiella tidning C 168 av den 14 juni 2012 )

2012/C 236/05

På sidan 4, tredje raden (”Kontraktets löptid”), ska det

i stället för:

”1 november 2012–31 mars 2016”

vara:

”1 december 2012–31 mars 2016”.