7.8.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 236/5


Korigendum k oznámeniu Dozorného úradu EZVO podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predloženie ponúk v súvislosti s výkonom služby vo verejnom záujme v oblasti pravidelných leteckých služieb v Nórsku

( Úradný vestník Európskej únie C 168 zo 14. júna 2012 )

2012/C 236/05

Na strane 4 v treťom riadku „Dĺžka platnosti zmluvy“:

namiesto:

„od 1. novembra 2012 do 31. marca 2016“

má byť:

„od 1.decembra 2012 do 31. marca 2016“.