7.8.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 236/5


Rectificatie van de kennisgeving van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA op grond van artikel 17, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap — Uitnodiging tot inschrijving met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten met openbaredienstverplichtingen in Noorwegen

( Publicatieblad van de Europese Unie C 168 van 14 juni 2012 )

2012/C 236/05

Bladzijde 4, in de derde rij „Looptijd van het contract”:

in plaats van:

„1 november 2012-31 maart 2016”,

te lezen:

„1 december 2012-31 maart 2016”.