7.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 236/5


Labojums EBTA Uzraudzības iestādes informatīvajā paziņojumā, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā 17. panta 5. punktu – Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāru gaisa pārvadājumu nodrošināšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām Norvēģijā

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 168, 2012. gada 14. jūnijs )

2012/C 236/05

4. lappusē, trešajā rindā “Līguma darbības periods”:

tekstu:

“2012. gada 1. novembris–2016. gada 31. marts”

lasīt šādi:

“2012. gada 1. decembris–2016. gada 31. marts”.