7.8.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 236/5


ELPA priežiūros institucijos pranešimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių 17 straipsnio 5 dalį – Kvietimo dalyvauti konkurse dėl reguliariojo oro susisiekimo paslaugų teikimo Norvegijoje pagal su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus – klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 168, 2012 m. birželio 14 d. )

2012/C 236/05

4 puslapyje trečioje eilutėje „Sutarties galiojimo trukmė“:

yra:

„2012 m. lapkričio 1 d.–2016 m. kovo 31 d.“,

turi būti:

„2012 m. gruodžio 1 d.–2016 m. kovo 31 d.“