7.8.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 236/5


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõike 5 kohane EFTA järelevalveameti teadaanne – Pakkumismenetlus seoses Norras regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel, parandus

( Euroopa Liidu Teataja C 168, 14. juuni 2012 )

2012/C 236/05

Leheküljel 4 kolmandas reas „Lepingu kehtivusaeg”

asendatakse

„1. november 2012–31. märts 2016”

järgmisega:

„1. detsember 2012–31. märts 2016”.