7.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 236/5


Поправка на Информационно известие на Надзорния орган на ЕАСТ въз основа на член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга в Норвегия

( Официален вестник на Европейския съюз C 168 от 14 юни 2012 г. )

2012/C 236/05

На страница 4, в третия ред „Срок на действие на договора

вместо:

„1 ноември 2012 г. — 31 март 2016 г.“

да се чете:

„1 декември 2012 г. — 31 март 2016 г.“