2007O0002 — RO — 21.11.2011 — 005.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 26 aprilie 2007

privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)

(BCE/2007/2)

(2007/600/CE)

(JO L 237, 8.9.2007, p.1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

►M1

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 7 mai 2009

  L 123

94

19.5.2009

►M2

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 17 septembrie 2009

  L 260

31

3.10.2009

►M3

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 15 septembrie 2010

  L 261

6

5.10.2010

►M4

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 17 martie 2011

  L 86

75

1.4.2011

►M5

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE din 14 octombrie 2011

  L 279

5

26.10.2011
▼B

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 26 aprilie 2007

privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)

(BCE/2007/2)

(2007/600/CE)CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 105 alineatul (2) prima și a patra liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 și articolele 17, 18 și 22,

întrucât:

(1)

Sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET) actual are o structură descentralizată, conexând sistemele naționale cu decontare pe bază brută în timp real (RTGS) și mecanismul de plăți al BCE (EPM). Orientarea BCE/2005/16 din 30 decembrie 2005 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real („TARGET”) ( 1 ) este principalul instrument juridic care guvernează TARGET.

(2)

Începând cu 19 noiembrie 2007, TARGET va fi înlocuit de TARGET2, caracterizat printr-o platformă tehnică unică, denumită platformă comună unică (SSP). Deși TARGET2, la fel ca și TARGET, va fi structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăți, Consiliul guvernatorilor a decis ca regulile sistemelor componente ale TARGET2 să fie armonizate în cea mai mare măsură posibilă, cu anumite derogări în cazul constrângerilor impuse de dreptul intern.

(3)

Există trei niveluri distincte de guvernanță, atât pentru faza de înființare, cât și pentru faza operațională a TARGET2. Nivelul 1 (Consiliul guvernatorilor) are competență finală în privința TARGET2 și salvgardează rolul său public. Nivelul 2 (băncile centrale ale Eurosistemului) are competență subsidiară în privința TARGET2, în timp ce nivelul 3 (băncile centrale furnizoare ale SSP) construiește și operează SSP în beneficiul Eurosistemului.

(4)

Banca Centrală Europeană (BCE), acționând pe seama Eurosistemului, va încheia cu furnizorul de servicii de rețea desemnat de Consiliul guvernatorilor un acord-cadru, precum și un acord de confidențialitate și nedivulgare, care prevede elementele principale în legătură cu furnizarea rețelei către participanți, inclusiv comisionarea.

(5)

Ca și în cazul TARGET, înființarea TARGET2 este esențială pentru îndeplinirea unora din misiunile de bază ale Eurosistemului, și anume punerea în aplicare a politicii monetare a Comunității și promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți.

(6)

Migrarea de la sistemele RTGS naționale la SSP va avea loc în etape și, ca urmare, Orientarea BCE/2005/16 se va aplica în continuare acestor sisteme până la finalizarea migrării băncilor centrale aferente la SSP. Pentru a satisface cererile de compensație în cazul în care apare o disfuncționalitate tehnică înainte de finalizarea migrării la SSP, este necesară efectuarea unor modificări minore în Orientarea BCE/2005/16,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

▼M3

(1)  TARGET2 asigură decontarea pe bază brută în timp real a plăților în euro, în banii băncii centrale. Este înființat și funcționează pe baza SSP, prin intermediul căreia toate ordinele de plată sunt inițiate și procesate și prin care, în final, sunt primite plăți prin aceleași metode tehnice.

▼B

(2)  TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme RTGS.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei orientări:

 „bănci centrale furnizoare ale SSP” (SSP-providing CBs) înseamnă Deutsche Bundesbank, Banque de France și Banca d’Italia în calitatea lor de bănci centrale naționale care construiesc și operează SSP în beneficiul Eurosistemului;

 „platformă comună unică (SSP)” [Single Shared Platform (SSP)] înseamnă infrastructura platformei tehnice unice pusă la dispoziție de băncile centrale furnizoare ale SSP;

 „sistem component al TARGET2” (TARGET2 component system) înseamnă oricare dintre sistemele RTGS ale băncilor centrale ale Eurosistemului, care fac parte din TARGET2;

▼M3

 „BCN participantă” (participating NCB) înseamnă banca centrală națională (BCN) a unui stat membru a cărui monedă este euro;

▼B

 „Eurosistem” (Eurosystem) înseamnă BCE și băncile centrale naționale participante;

 „bancă centrală a Eurosistemului” (Eurosystem CB) înseamnă BCE sau o bancă centrală națională participantă;

 „furnizor de servicii de rețea” (network service provider) înseamnă furnizorul de conexiuni computerizate la rețea cu scopul de a iniția mesaje de plată în TARGET2;

 „participant” (sau „participant direct”) [participant (or direct participant)] înseamnă o entitate care are deschis cel puțin un cont PM la o bancă centrală a Eurosistemului;

 „modul de plăți (PM)” [Payments Module (PM)] înseamnă un modul al SSP în care plățile participanților la TARGET2 sunt decontate în conturile PM;

 „cont PM” (PM account) înseamnă un cont deschis de un participant la TARGET2 în PM, la o bancă centrală a Eurosistemului, cont care este necesar acestui participant la TARGET2 pentru:

 

(a) a iniția ordine de plată sau a primi plăți prin intermediul TARGET2; și

(b) a deconta astfel de plăți la o astfel de bancă centrală a Eurosistemului;

 „stat membru neparticipant” (non-participating Member State) înseamnă un stat membru care nu a adoptat moneda euro;

 „bancă centrală conectată” (connected CB) înseamnă o bancă centrală națională, alta decât o bancă centrală națională participantă, care este conectată la TARGET2 în temeiul unui acord specific;

▼M3

 „cod de identificare a entității (BIC)” [Business Identifier Code (BIC)] înseamnă un cod, astfel cum este acesta definit de standardul ISO nr. 9362;

▼B

 „participant indirect” (indirect participant) înseamnă o instituție de credit stabilită în Spațiul Economic European (SEE), care a încheiat un acord cu un participant direct pentru inițierea de ordine de plată și primirea de plăți prin intermediul contului PM al acelui participant direct și care a fost recunoscut ca participant indirect de un sistem component al TARGET2;

▼M3

 „titular de BIC adresabil” (addressable BIC holder) înseamnă o entitate care: (a) deține un cod de identificare a entității (BIC); (b) nu este recunoscut ca participant indirect; și (c) este un corespondent sau un client al unui participant direct sau o sucursală a unui participant direct sau indirect și poate iniția ordine de plată către și primi plăți dintr-un sistem component al TARGET2, prin intermediul participantului direct;

▼B

 „zi de operare” (business day) înseamnă orice zi în care TARGET2 este deschis pentru decontarea ordinelor de plată, așa cum se precizează în apendicele V din anexa II;

 „credit pe parcursul zilei” (intraday credit) înseamnă credit acordat pe o perioadă mai scurtă de o zi de operare;

▼M2

 „sistem auxiliar” [ancillary system (AS)] înseamnă un sistem administrat de o entitate stabilită în SEE care este supravegheată și/sau monitorizată de o autoritate competentă și care respectă cerințele privind supravegherea pentru localizarea infrastructurilor care oferă servicii în euro, așa cum sunt acestea modificate din când în când și publicate pe site-ul BCE ( 2 ), în care sunt transmise reciproc și/sau compensate plăți și/sau instrumente financiare, iar obligațiile monetare rezultate sunt decontate în TARGET2 în conformitate cu prezenta orientare și cu aranjamentul bilateral dintre sistemul auxiliar și banca centrală a Eurosistemului aferentă;

▼M5

 „perioadă de tranziție” (transition period) înseamnă, în privința fiecărei bănci centrale din Eurosistem, perioada de patru ani care începe de la momentul la care banca centrală din Eurosistem migrează la SSP, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor decide altceva cu privire la condițiile sau serviciile specifice de la caz la caz;

▼B

 „cont local” (Home Account) înseamnă un cont deschis în afara PM de către o bancă centrală națională participantă pentru o entitate care este eligibilă să devină participant indirect;

 „interfața sistemului auxiliar (ASI)” [Ancillary System Interface (ASI)] înseamnă dispozitivul tehnic care permite unui sistem auxiliar să utilizeze o serie de servicii speciale, predefinite, pentru inițierea și decontarea instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar; poate fi folosită, de asemenea, de către o bancă centrală națională participantă pentru decontarea operațiunilor cu numerar rezultate din depunerea sau retragerea de numerar;

 „interfața participantului (PI)” [Participant Interface (PI)] înseamnă dispozitivul tehnic care permite participanților direcți să inițieze și să deconteze ordine de plată prin intermediul serviciilor oferite în PM;

 „servicii TARGET2 principale” (core TARGET2 services) înseamnă procesarea ordinelor de plată în sistemele componente ale TARGET2, decontarea tranzacțiilor aferente sistemelor auxiliare și funcționalități de cumulare (pooling) a lichidității;

▼M3

 „acces prin intermediul internetului” înseamnă că participantul a optat pentru un cont PM care poate fi accesat numai prin intermediul internetului și că participantul transmite către TARGET2 mesaje de plată sau de control prin intermediul internetului;

 „autorități de certificare” înseamnă una sau mai multe BCN desemnate ca atare de Consiliul guvernatorilor pentru ca, în numele Eurosistemului, să elibereze, să administreze, să revoce sau să reînnoiască certificatele electronice;

 „certificate electronice” sau „certificate” înseamnă un fișier în format electronic, emis de autoritățile de certificare, care stabilește legătura dintre o cheie publică și o identitate și care este folosit în următoarele scopuri: pentru a verifica dacă o cheie publică aparține unei persoane fizice, pentru a stabili autenticitatea deținătorului, pentru a verifica o semnătură a acestei persoane sau pentru a cripta un mesaj adresat acestei persoane. Certificatele sunt păstrate pe un suport fizic, cum ar fi un smart card sau un dispozitiv portabil de stocare de tip USB (USB stick), iar trimiterile la certificate privesc și aceste suporturi fizice. Certificatele constituie instrumente esențiale în cadrul procesului de verificare a autenticității participanților care accesează TARGET2 prin intermediul internetului și transmit mesaje de plată sau de control;

 „deținător al certificatului” înseamnă o persoană fizică, numită, identificată și desemnată de un participant la TARGET2 ca fiind autorizată să aibă acces prin intermediul internetului la contul participantului în TARGET2. Solicitările acestora de eliberare a unor certificate sunt verificate de BCN a participantului și transmise autorităților de certificare, care, la rândul lor, emit certificatele care stabilesc legătura dintre cheia publică și datele de identificare a participantului respectiv;

 „Condițiile armonizate” înseamnă condițiile care sunt prevăzute la anexele II și V.

▼B

Articolul 3

Sistemele componente ale TARGET2

(1)  Fiecare bancă centrală a Eurosistemului operează propriul sistem component al TARGET2.

(2)  Fiecare sistem component al TARGET2 este un sistem desemnat ca atare în conformitate cu legislația națională în vigoare care transpune Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare ( 3 ).

(3)  Denumirile sistemelor componente ale TARGET2 includ doar „TARGET2” și denumirea sau abrevierea denumirii respectivei bănci centrale a Eurosistemului sau a statului membru al băncii centrale a Eurosistemului în cauză. Sistemul BCE component al TARGET2 este denumit TARGET2-ECB.

Articolul 4

Conectarea băncilor centrale naționale ale statelor membre neparticipante

Băncile centrale naționale ale statelor membre neparticipante se pot conecta la TARGET2 numai dacă încheie un acord cu băncile centrale ale Eurosistemului. Un astfel de acord trebuie să menționeze că băncile centrale conectate vor respecta prevederile prezentei orientări, sub rezerva oricăror mențiuni pertinente sau modificări stabilite de comun acord.SECȚIUNEA II

GUVERNANȚĂ

Articolul 5

Nivelurile de guvernanță

(1)  Fără a aduce atingere prevederilor articolului 8 din statut, administrarea TARGET2 se bazează pe un sistem de guvernanță pe trei niveluri. Misiunile atribuite Consiliului guvernatorilor (nivelul 1), băncilor centrale ale Eurosistemului (nivelul 2) și băncilor centrale furnizoare ale SSP (nivelul 3) sunt stipulate în anexa I.

(2)  Consiliul guvernatorilor este responsabil cu direcția, administrarea și controlul TARGET2. Misiunile atribuite nivelului 1 sunt de competența exclusivă a Consiliului guvernatorilor. Comitetul pentru sistemele de plăți și de decontare (Payment and Settlement Systems Committee/PSSC) al SEBC asistă Consiliul guvernatorilor în calitate de organ consultativ în toate problemele referitoare la TARGET2.

(3)  În conformitate cu prevederile articolului 12.1 paragraful al treilea din statut, băncile centrale ale Eurosistemului sunt responsabile cu misiunile atribuite nivelului 2, în limitele cadrului general definit de Consiliul guvernatorilor. Pe lângă rolul său consultativ, PSSC asigură îndeplinirea misiunilor atribuite nivelului 2. În privința aspectelor aferente nivelului 2, băncile centrale conectate participă fără drept de vot. Băncile centrale naționale ale statelor membre care nu sunt nici bănci centrale ale Eurosistemului, nici bănci centrale conectate vor avea statut de observator numai la nivelul 2.

(4)  Băncile centrale ale Eurosistemului se organizează prin încheierea unor acorduri corespunzătoare. În contextul acestor acorduri, luarea deciziilor se bazează pe o majoritate simplă, iar fiecare bancă centrală a Eurosistemului are un singur vot.

(5)  În conformitate cu prevederile articolului 12.1 paragraful al treilea din statut, băncile centrale furnizoare ale SSP sunt responsabile cu misiunile atribuite nivelului 3, în limitele cadrului general definit de Consiliul guvernatorilor.

(6)  Băncile centrale furnizoare ale SSP vor încheia un acord cu băncile centrale ale Eurosistemului care să guverneze serviciile prestate de prima categorie de bănci celei de a doua. Acolo unde este cazul, un asemenea acord va include și băncile centrale conectate.SECȚIUNEA III

FUNCȚIONAREA TARGET2

Articolul 6

Condiții armonizate de participare la TARGET2

▼M3

(1)  Fiecare BCN participantă adoptă mecanisme de punere în aplicare a Condițiilor armonizate pentru participarea la TARGET2 care sunt prevăzute în anexa II, precum și a Condițiilor armonizate suplimentare modificate pentru participarea la TARGET2 prin utilizarea accesului prin intermediul internetului care sunt prevăzute în anexa V. Aceste mecanisme guvernează exclusiv relația dintre BCN participantă relevantă și participanții acesteia în ceea ce privește procesarea plăților în PM. Un cont PM poate fi accesat fie prin intermediul internetului, fie prin intermediul furnizorului de servicii de rețea. Aceste două metode de accesare a contului PM se exclud reciproc, deși un participant poate opta pentru a deține unul sau mai multe conturi PM, fiecare dintre acestea fiind accesibile fie prin intermediul internetului, fie prin intermediul furnizorului de servicii de rețea.

(2)  BCE adoptă termenii și condițiile TARGET2-BCE prin punerea în aplicare a prevederilor anexei II, însă TARGET2-BCE furnizează servicii numai organizațiilor de compensare și decontare, inclusiv entităților stabilite în afara SEE, cu condiția ca acestea să fie supuse supravegherii de către o autoritate competentă și accesul lor la TARGET2-BCE să fi fost aprobat de către Consiliul guvernatorilor.

▼B

(3)  Aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate adoptate de către băncile centrale ale Eurosistemului vor fi făcute publice.

(4)  Băncile centrale ale Eurosistemului pot solicita derogări de la condițiile armonizate în temeiul constrângerilor impuse de dreptul intern. Consiliul guvernatorilor analizează fiecare cerere separat și acordă derogări acolo unde este cazul.

(5)  Sub rezerva prevederilor acordului monetar în cauză, BCE poate stabili condiții corespunzătoare pentru participarea la TARGET2 a entităților menționate în articolul 4 alineatul (2) litera (e) din anexa II.

(6)  În cazul în care o entitate acționează prin intermediul unui participant direct care este banca centrală națională a unui stat membru al UE, dar care nu este nici bancă centrală a Eurosistemului, nici bancă centrală conectată, băncile centrale ale Eurosistemului nu vor permite acestei entități să fie participant indirect sau să fie înregistrată ca titular de BIC adresabil în sistemele lor componente ale TARGET2.

Articolul 7

Credit pe parcursul zilei (intraday credit)

(1)  Băncile centrale naționale participante pot acorda credit pe parcursul zilei (intraday credit), cu condiția respectării în acest sens a aranjamentelor de punere în aplicare a regulilor de acordare a creditelor pe parcursul zilei (intraday credit) prevăzute în anexa III.

▼M4

(2)  Criteriile de eligibilitate a contrapărților BCE pentru creditele pe parcursul zilei (intraday credit) sunt definite în Decizia BCE/2007/7 din 24 iulie 2007 privind termenii și condițiile TARGET2-ECB ( 4 ). Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) acordat de BCE se limitează la ziua în cauză, fără posibilitatea de prelungire prin credit overnight.

▼B

Articolul 8

Sisteme auxiliare

▼M3

(1)  Băncile centrale din Eurosistem prestează servicii de transfer de fonduri în banii băncii centrale pentru sistemele auxiliare în PM accesate prin intermediul furnizorului de servicii de rețea sau, pe parcursul perioadei de tranziție și dacă este cazul, în conturile locale. Aceste servicii sunt reglementate prin acordurile bilaterale dintre băncile centrale din Eurosistem și sistemele auxiliare respective.

▼B

(2)  Aranjamentele bilaterale cu sistemele auxiliare care folosesc ASI trebuie să fie conforme cu prevederile anexei IV. În plus, băncile centrale ale Eurosistemului se asigură că în aceste aranjamente bilaterale se aplică mutatis mutandis următoarele prevederi ale anexei II:

 articolul 8 alineatul (1) (condiții tehnice și juridice);

 articolul 8 alineatele (2)-(5) (procedura de solicitare a participării), cu excepția faptului că, în locul criteriilor de acces din articolul 4, sistemele auxiliare trebuie să îndeplinească criteriile de acces din definiția „sisteme auxiliare” prevăzută în articolul 1 din anexa II;

 programul de operare din apendicele V;

 articolul 11 (cerințe privind cooperarea și schimbul de informații), cu excepția alineatului (8);

 articolele 27 și 28 (proceduri de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență și cerințe privind securitatea);

 articolul 31 (regimul răspunderii);

 articolul 32 (reguli privind proba);

 articolele 33 și 34 (durata, încetarea și suspendarea participării), cu excepția articolului 34 alineatul (1) litera (b);

 articolul 35, dacă este cazul (închiderea conturilor PM);

 articolul 38 (reguli de confidențialitate);

 articolul 39 (cerințe privind protecția datelor, prevenirea spălării banilor și aspecte conexe);

 articolul 40 (cerințe privind notificările);

 articolul 41 (relația contractuală cu furnizorul de servicii de rețea); și

 articolul 44 (reguli privind legea aplicabilă, jurisdicția și locul executării).

(3)  Aranjamentele bilaterale cu sistemele auxiliare care folosesc PI trebuie să fie conforme cu prevederile:

(a) anexei II, cu excepția titlului V și a apendicelor VI și VII; și ale

(b) articolului 18 din anexa IV.

▼M2

(4)  Prin derogare de la alineatul (3), aranjamentele bilaterale cu sistemele auxiliare care folosesc PI, însă decontează plăți numai în beneficiul clienților lor, trebuie să fie conforme cu:

(a) anexa II, cu excepția titlului V, a articolului 36 și a apendicelor VI și VII; și

(b) articolul 18 din anexa IV.

▼B

Articolul 9

Metodologia de calcul al costurilor

(1)  Consiliul guvernatorilor stabilește regulile aplicabile finanțării SSP. Orice excedent sau deficit rezultat din funcționarea SSP se repartizează între băncile centrale naționale participante în conformitate cu grila de repartiție pentru subscrierea capitalului BCE, în conformitate cu articolul 29 din statut.

(2)  Consiliul guvernatorilor stabilește o metodologie comună de calcul al costurilor și o grilă comună a comisioanelor pentru serviciile TARGET2 principale.

Articolul 10

Dispoziții privind securitatea

▼M3

(1)  Consiliul guvernatorilor precizează politica privind securitatea, măsurile și cerințele privind securitatea pentru SSP, precum și, pe parcursul perioadei de tranziție, pentru infrastructura tehnică a conturilor locale. De asemenea, Consiliul guvernatorilor precizează principiile aplicabile în ceea ce privește securitatea certificatelor utilizate pentru accesul prin intermediul internetului.

▼B

(2)  Băncile centrale ale Eurosistemului respectă și se asigură că SSP respectă măsurile menționate la alineatul (1).

Articolul 11

Reguli privind auditul

Evaluările de audit sunt efectuate în conformitate cu principiile și dispozițiile stabilite în Politica de audit a SEBC adoptată de Consiliul guvernatorilor.SECȚIUNEA IV

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 12

Soluționarea litigiilor și legea aplicabilă

(1)  În cazul unui litigiu între băncile centrale ale Eurosistemului în legătură cu prezenta orientare, părțile implicate vor încerca să soluționeze litigiul în conformitate cu Protocolul de înțelegere privind procedura de soluționare a litigiilor în cadrul SEBC (Memorandum of Understanding on an Intra-ESCB Dispute Settlement Procedure).

(2)  Prin derogare de la prevederile alineatului (1), dacă litigiul privind repartizarea misiunilor între nivelul 2 și nivelul 3 nu poate fi soluționat prin acordul părților implicate, litigiul va fi soluționat de către Consiliul guvernatorilor.

(3)  În cazul unui litigiu de tipul celui menționat la alineatul (1), drepturile și obligațiile aferente părților sunt stabilite în primul rând prin regulile și procedurile prevăzute în prezenta orientare. În cazul litigiilor privind plățile între sistemele componente ale TARGET2, se aplică, în subsidiar, legea statului membru în care se află sediul băncii centrale a Eurosistemului a beneficiarului, cu condiția ca aceasta să nu contravină prevederilor prezentei orientări.

▼M2 —————

▼B

Articolul 14

Intrare în vigoare și aplicare

(1)  Prezenta orientare intră în vigoare la data de 30 aprilie 2007, sub rezerva dispozițiilor tranzitorii prevăzute la articolul 15.

(2)  Fără a aduce atingere articolului 15, Orientările BCE/2005/16 și BCE/2006/11 se abrogă începând cu data de 15 septembrie 2008.

▼M2

Articolul 15

Dispoziții diverse și tranzitorii

(1)  Conturile deschise în afara PM de către o bancă centrală națională participantă pentru instituții de credit și sisteme auxiliare sunt guvernate de regulile respectivei bănci centrale naționale participante, sub rezerva prevederilor prezentei orientări care au legătură cu conturile locale și a altor decizii ale Consiliului guvernatorilor. Conturile deschise în afara PM de către o bancă centrală națională participantă pentru alte entități decât instituțiile de credit și sistemele auxiliare sunt guvernate de regulile respectivei bănci centrale naționale participante.

(2)  Pe parcursul perioadei sale de tranziție, fiecare bancă centrală a Eurosistemului poate continua să deconteze plăți și alte tranzacții în conturile sale locale, inclusiv următoarele:

(a) plăți între instituții de credit;

(b) plăți între instituții de credit și sisteme auxiliare; și

(c) plăți în legătură cu operațiunile de piață monetară ale Eurosistemului.

(3)  La expirarea perioadei de tranziție, încetează următoarele:

(a) înregistrarea ca titular de BIC adresabil efectuată de către o bancă centrală a Eurosistemului, în cazul entităților menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (b) din anexa II;

(b) participarea indirectă la o bancă centrală a Eurosistemului; și

(c) decontarea în conturile locale a tuturor plăților menționate la alineatul (2) literele (a)-(c).

▼B

Articolul 16

Destinatari, măsuri de punere în aplicare și rapoarte anuale

(1)  Prezenta orientare se aplică tuturor băncilor centrale ale Eurosistemului.

▼M3

(2)  Până la data de 31 iulie 2007 sau până la o dată ce va fi precizată de Consiliul guvernatorilor, BCN participante transmit BCE măsurile prin care acestea intenționează să se conformeze prevederilor prezentei orientări.

▼B

(3)  BCE pregătește rapoarte anuale privind funcționarea generală a TARGET2, care sunt supuse examinării de către Consiliul guvernatorilor.
ANEXA I

MECANISMELE DE GUVERNANȚĂ ALE TARGET 2Nivelul 1 – Consiliul guvernatorilor

Nivelul 2 – Băncile centrale ale Eurosistemului

Nivelul 3 – Băncile centrale furnizoare ale SSP

0.  Dispoziții generale

Nivelul 1 are competență finală în ceea ce privește aspectele naționale și transfrontaliere legate de TARGET2 și este responsabil cu salvgardarea rolului public al TARGET2

Nivelul 2 are competență subsidiară în ceea ce privește aspectele lăsate la latitudinea sa de către nivelul 1

Nivelul 3 ia decizii cu privire la funcționarea zilnică a platformei comune unice (SSP) pe baza nivelurilor de servicii prevăzute în acordul menționat în articolul 5 alineatul (6) al prezentei orientări

1.  Politica privind costurile și comisionarea

— Decide cu privire la metodologia comună de calcul a costurilor

— Decide cu privire la structura unică a comisioanelor

— Decide cu privire la comisionarea serviciilor și/sau a modulelor suplimentare

(Nu este cazul)

2.  Niveluri de servicii

— Decide cu privire la serviciile principale

— Decide cu privire la serviciile și/sau modulele suplimentare

— Își aduce aportul în funcție de necesitățile nivelului 1/nivelului 2

3.  Managementul riscului

— Decide cu privire la cadrul general al managementului riscului și acceptarea riscurilor rămase

— Desfășoară efectiv activitatea de management al riscului

— Desfășoară analiza de risc și monitorizarea riscurilor

— Furnizează informațiile necesare analizei de risc, în conformitate cu solicitările nivelului 1/nivelului 2

4.  Guvernanță și finanțare

— Stabilește normele referitoare la proprietate, la luarea deciziilor și la finanțare în ceea ce privește SSP

— Stabilește și asigură punerea adecvată în aplicare a cadrului juridic al SEBC aplicabil TARGET2

— Întocmește normele referitoare la guvernanță și finanțare stabilite de nivelul 1

— Întocmește bugetul, îl aprobă și îl execută

— Deține proprietatea și/sau are controlul asupra aplicației

— Încasează fondurile și remunerarea serviciilor

— Furnizează nivelului 2 date cu privire la costurile pentru prestarea serviciilor

5.  Dezvoltare

— Este consultat de către nivelul 2 cu privire la situarea SSP

— Aprobă planul general al proiectului

— Decide cu privire la designul inițial și dezvoltarea SSP

— Decide dacă realizarea va pleca de la zero sau va avea ca bază platforma deja existentă

— Decide cu privire la alegerea operatorului SSP

— Stabilește, de comun acord cu nivelul 3, nivelurile serviciilor SSP

— Decide cu privire la situarea SSP după consultarea nivelului 1

— Propune designul inițial al SSP

— Propune ca realizarea fie să plece de la zero, fie să aibă ca bază platforma deja existentă

— Propune situarea SSP

— Redactează proiectul specificațiilor funcționale generale și de detaliu (specificații detaliate interne și specificații funcționale detaliate pentru utilizatori)

 

— Aprobă metodologia procesului de creare a specificațiilor și „rezultatele concrete”, așteptate din partea nivelului 3, considerate potrivite pentru a specifica și, ulterior, a testa și a accepta produsul (în special specificațiile generale și specificațiile detaliate pentru utilizatori)

— Stabilește un plan de proiect pe etape

— Evaluează și acceptă rezultatele concrete

— Realizează scenarii de testare

— Coordonează testarea băncilor centrale și a utilizatorilor, în strânsă cooperare cu nivelul 3

— Redactează proiectul specificațiilor tehnice detaliate

— Își aduce aportul (inițial și pe parcurs) pentru planificarea și controlul etapelor proiectului

— Asigură suportul tehnic și operațional pentru teste (realizează testarea SSP, își aduce aportul la scenariile de testare în legătură cu SSP, asigură suportul pentru băncile centrale ale Eurosistemului în activitățile lor de testare a SSP)

6.  Punere în aplicare și migrare

— Decide cu privire la strategia de migrare

— Pregătește și coordonează migrarea către SSP, în strânsă cooperare cu nivelul 3

— Își aduce aportul în ceea ce privește aspectele legate de migrare, în conformitate cu cerințele nivelului 2

— Realizează activitățile în legătură cu SSP ocazionate de migrare; acordă sprijin suplimentar viitoarelor bănci centrale naționale participante

▼M3

7.  Funcționare

— Gestionează situațiile grave de criză

— Autorizează înființarea și funcționarea Simulatorului TARGET2

— Desemnează autorități de certificare pentru accesul prin intermediul internetului

— Precizează politicile, cerințele și măsurile de control privind securitatea pentru SSP

— Precizează principiile aplicabile în ceea ce privește securitatea certificatelor folosite pentru accesul prin intermediul internetului

— Asigură administrarea în privința responsabilităților proprietarului sistemului

— Menține legătura cu utilizatorii la nivel european (fără a aduce atingere responsabilității exclusive a băncilor centrale din Eurosistem pentru relațiile profesionale ale acestora cu clienții lor) și monitorizează activitatea zilnică a utilizatorilor din perspectivă comercială (atribuție ce revine băncilor centrale din Eurosistem)

— Monitorizează evoluția activității

— Desfășoară activități privind stabilirea bugetului, finanțarea, facturarea (atribuții ale băncilor centrale din Eurosistem) și alte sarcini administrative

— Administrează sistemul pe baza acordului menționat la articolul 5 alineatul (6) din prezenta orientare

▼B
ANEXA II

CONDIȚII ARMONIZATE DE PARTICIPARE LA TARGET2

TITLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentelor condiții armonizate (în continuare „condiții”), se aplică următoarele definiții:

 „acces multiadresant” (multi-addressee access) înseamnă facilitatea prin care sucursalele sau instituțiile de credit stabilite în SEE pot accesa sistemul component al TARGET2 aferent prin inițierea ordinelor de plată direct către și/sau primirea plăților direct de la sistemul component al TARGET2; această facilitate permite acestor entități să-și inițieze ordinele de plată prin contul PM al participantului direct, fără implicarea acelui participant direct;

 „acord AL” (AL agreement) înseamnă acordul multilateral de agregare a lichidității, încheiat între membrii grupului AL și băncile lor centrale naționale AL respective, în scopul utilizării metodei AL;

 „autorizare de debitare directă” (direct debit authorisation) înseamnă o instrucțiune generală dată de un plătitor băncii sale centrale prin care această bancă centrală este abilitată și obligată să debiteze contul plătitorului în baza unei instrucțiuni de debitare directă provenită de la un beneficiar;

 „bancă centrală conectată” (connected CB) înseamnă o bancă centrală națională, alta decât o bancă centrală națională participantă, care este conectată la TARGET2 în temeiul unui acord specific;

 „bancă centrală a Eurosistemului” (Eurosystem CB) înseamnă BCE sau o bancă centrală națională participantă;

 „bancă centrală națională AL” (AL NCB) înseamnă o bancă centrală națională participantă care este parte la un acord AL și care are calitatea de contraparte pentru membrii grupului AL care participă la sistemul său component al TARGET2;

 „bancă centrală națională manager” (managing NCB) înseamnă banca centrală națională AL a sistemului component al TARGET2 la care participă managerul grupului AL;

 „bănci centrale” [central banks (CBs)] înseamnă băncile centrale ale Eurosistemului și băncile centrale conectate;

 „bănci centrale furnizoare ale SSP” (SSP-providing CBs) înseamnă Deutsche Bundesbank, Banque de France și Banca d'Italia, în calitatea lor de bănci centrale care construiesc și operează SSP în beneficiul Eurosistemului;

▼M5

 „beneficiar” (payee), cu excepția cazurilor în care este utilizat în contextul articolului 39 din prezenta anexă, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi creditat ca urmare a decontării unui ordin de plată;

▼B

 „cauză care determină executarea” (enforcement event) înseamnă, în privința unui membru al unui grup AL:

 

(a) orice situație de neîndeplinire a obligațiilor menționată la articolul 34 alineatul (1);

(b) orice altă situație de neîndeplinire a obligațiilor sau eveniment menționate la articolul 34 alineatul (2) în legătură cu care [inserați numele băncii centrale], luând în considerare gravitatea situației de neîndeplinire a obligațiilor sau a evenimentului, a decis că [inserați dacă este cazul: [trebuie executată o garanție reală mobiliară în conformitate cu articolul 25b][trebuie executate activele pentru garantare în conformitate cu articolul 25c] și] trebuie declanșată o compensare bilaterală (set-off) a creanțelor în conformitate cu articolul 26; sau

(c) orice decizie de suspendare sau de încetare a accesului la creditul pe parcursul zilei (intraday credit);

▼M3

 „cod de identificare a entității (BIC)” [Business Identifier Code (BIC)] înseamnă un cod, astfel cum este acesta definit de standardul ISO nr. 9362;

▼B

 „cont local” (Home Account) înseamnă un cont deschis în afara PM de către o bancă centrală națională participantă pentru o entitate eligibilă ca participant indirect;

 „cont PM” (PM account) înseamnă un cont deschis de un participant la TARGET2 în PM, la o bancă centrală a Eurosistemului, cont necesar unui astfel de participant la TARGET2 pentru:

 

(a) a iniția ordine de plată sau a primi plăți prin intermediul TARGET2; și

(b) a deconta astfel de plăți la o astfel de bancă centrală a Eurosistemului;

 „credit pe parcursul zilei” (intraday credit) înseamnă credit acordat pe o perioadă mai scurtă de o zi de operare;

 „Directiva bancară” (Banking Directive) înseamnă Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare) ( 5 );

 „Directiva privind caracterul definitiv al decontării” (Settlement Finality Directive) înseamnă Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare ( 6 );

▼M2

 „disfuncționalitate tehnică a TARGET2” (technical malfunction of TARGET2) înseamnă orice dificultate tehnică, defecțiune sau întrerupere în funcționare a infrastructurii tehnice și/sau a sistemelor informatice utilizate de TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] sau orice alt eveniment care face imposibilă executarea și finalizarea procesării în aceeași zi a plăților în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării];

▼B

 „etapă de procesare inițială” (entry disposition) înseamnă o etapă în procesarea plăților pe parcursul căreia TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] încearcă să deconteze un ordin de plată care a fost acceptat în temeiul articolului 14, prin intermediul unor proceduri specifice descrise în articolul 20;

 „facilitate de credit marginală” (marginal lending facility) înseamnă o facilitate permanentă a Eurosistemului pe care contrapărțile o pot folosi pentru a primi credit overnight de la o bancă centrală a Eurosistemului la rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală, prestabilită;

 „formular de colectare a datelor statice” (static data collection form) înseamnă un formular elaborat de [inserați numele băncii cetrale] în scopul înregistrării solicitanților de servicii TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și înregistrării oricăror schimbări în legătură cu prestarea acestor servicii;

 „furnizor de servicii de rețea” (network service provider) înseamnă întreprinderea desemnată de Consiliul guvernatorilor BCE pentru a furniza conexiuni computerizate la rețea cu scopul de a iniția mesaje de plată în TARGET2;

 „grup” (group) înseamnă:

 

(a) totalitatea instituțiilor de credit incluse în declarațiile financiare consolidate ale societății-mamă pentru care societatea-mamă este obligată să prezinte declarații financiare consolidate conform Standardului internațional de contabilitate nr. 27 (IAS 27), adoptat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2238/2004 al Comisiei ( 7 ) și cuprinzând fie:

(i) o societate-mamă și una sau mai multe filiale; fie

(ii) două sau mai multe filiale ale unei societăți-mamă; sau

(b) totalitatea instituțiilor de credit menționate la litera (a) punctul (i) sau (ii), pentru care societatea-mamă nu prezintă declarații financiare consolidate în conformitate cu IAS 27, dar care poate fi în măsură să satisfacă criteriile definite prin IAS 27 pentru includerea lor în declarațiile financiare consolidate, cu condiția verificării de către banca centrală a participantului direct sau, în cazul unui grup AL, de către banca centrală națională manager; sau

(c) o rețea bilaterală sau multilaterală de instituții de credit, care este:

(i) organizată în baza unui cadru statutar care determină afilierea instituțiilor de credit la o astfel de rețea; sau

(ii) caracterizată prin mecanisme de cooperare autoorganizate (promovând, susținând și reprezentând interesele comerciale ale membrilor săi) și/sau printr-o solidaritate economică extinsă dincolo de cooperarea obișnuită ce există de obicei între instituțiile de credit, acolo unde o astfel de cooperare și solidaritate este permisă de statutele sau actele de constituire ale acestor instituții de credit sau stabilită prin acorduri separate;

și, în fiecare caz menționat la litera (c), Consiliul guvernatorilor BCE a aprobat o cerere privind considerarea acestora ca fiind un grup;

 „grup AL” (AL group) înseamnă un grup format din membrii grupului AL care utilizează metoda AL;

 „grup CAI” (CAI group) înseamnă un grup format din participanți la TARGET2, care folosesc metoda CAI;

▼M3

 „instituție de credit” înseamnă fie: (a) o instituție de credit în sensul [a se insera dispozițiile juridice naționale de transpunere a articolului 4 alineatul (1) litera (a) și, dacă este relevant, a articolului 2 din Directiva bancară], care este supusă supravegherii de către o autoritate competentă; sau (b) o altă instituție de credit, în sensul articolului 123 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care este supusă verificării pe baza unor standarde comparabile cu cele folosite în supravegherea efectuată de o autoritate competentă;

▼B

 „instrucțiune de debitare directă” (direct debit instruction) înseamnă o instrucțiune inițiată de un beneficiar către banca sa centrală, în conformitate cu care banca centrală a plătitorului debitează contul plătitorului cu suma specificată în instrucțiune, în baza unei autorizări de debitare directă;

 „întreprindere de investiții (societate de investiții)” (investment firm) înseamnă o întreprindere de investiții (societate de investiții) în sensul [inserați prevederile dreptului intern care transpun articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului ( 8 ) ], cu excepția instituțiilor prevăzute în [inserați prevederile dreptului intern care transpun articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2004/39/CE], cu condiția ca întreprinderea de investiții (societatea de investiții) în cauză să fie:

 

(a) autorizată și supravegheată de o autoritate competentă recunoscută, care a fost desemnată ca atare în temeiul Directivei 2004/39/CE; și

(b) îndreptățită să desfășoare activitățile menționate în [inserați prevederile dreptului intern care transpun punctele 2, 3, 6 și 7 ale secțiunii A din anexa I la Directiva 2004/39/CE];

 „lichiditate disponibilă” (sau „lichiditate”) [available liquidity (or liquidity)] înseamnă un sold creditor al contului PM al unui participant la TARGET2 și, dacă este cazul, orice linie de credit pe parcursul zilei (intraday) acordată de către banca centrală aferentă în legătură cu un astfel de cont;

 „manager al grupului AL” (AL group manager) înseamnă un membru al unui grup AL desemnat de către ceilalți membri ai grupului AL să administreze lichiditatea disponibilă în cadrul grupului AL pe parcursul zilei de operare;

 „manager al grupului CAI” (CAI group manager) înseamnă un membru al grupului CAI desemnat de către ceilalți membri ai grupului CAI să monitorizeze și să distribuie lichiditatea disponibilă în cadrul grupului CAI pe parcursul zilei de operare;

 „membru al grupului AL” (AL group member) înseamnă un participant la TARGET2 care a încheiat un acord AL;

 „mesaj transmis prin intermediul ICM” (ICM broadcast message) înseamnă informații puse la dispoziție în mod simultan tuturor sau numai unui grup selectat de participanți la TARGET2, prin intermediul ICM;

 „metoda AL” (AL mode) înseamnă agregarea lichidității disponibile în conturile PM;

 „metoda CAI” (CAI mode) înseamnă furnizarea de informații consolidate despre cont în legătură cu conturile PM, prin intermediul ICM;

 „modul de plăți (PM)” [Payments Module (PM)] înseamnă un modul al SSP în care plățile participanților la TARGET2 sunt decontate în conturile PM;

 „modulul informații și control (ICM)” [Information and Control Module (ICM)] înseamnă modulul SSP care permite participanților să obțină informații on-line și le oferă posibilitatea de a iniția ordine de transfer de lichiditate, de a-și administra lichiditatea și de a iniția ordine de plată de substituire (backup) în situații de urgență;

 „modulul pentru situații de urgență” (Contingency Module) înseamnă modulul SSP care permite procesarea, în situații de urgență, a plăților critice și foarte critice;

 „ordin de plată” (payment order) înseamnă un ordin de transfer credit, un ordin de transfer de lichiditate sau o instrucțiune de debitare directă;

 „ordin de plată nedecontat” (non-settled payment order) înseamnă un ordin de plată care nu este decontat în aceeași zi de operare în care este acceptat;

 „opinie juridică privind capacitatea” (capacity opinion) înseamnă o opinie juridică specifică unui participant, care conține o evaluare a capacității juridice a participantului de a-și asuma și de a-și îndeplini obligațiile conform prezentelor condiții;

 „ordin de transfer credit” (credit transfer order) înseamnă o instrucțiune a unui plătitor de a pune fonduri la dispoziția unui beneficiar, prin înregistrarea contabilă într-un cont PM;

 „ordin de transfer de lichiditate” (liquidity transfer order) înseamnă un ordin de plată al cărui scop principal este transferul de lichiditate între diferitele conturi ale aceluiași participant sau în cadrul unui grup CAI sau al unui grup AL;

▼M3

 „organism din sectorul public” înseamnă o entitate din cadrul „sectorului public”, astfel cum acesta din urmă a fost definit la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de precizare a definițiilor necesare aplicării interdicțiilor menționate la articolele 104 și 104b alineatul (1) din tratat ( 9 );

▼B

 „participant” (sau „participant direct”) [participant (or direct participant)] înseamnă o entitate care are deschis cel puțin un cont PM la [inserați numele băncii centrale];

 „participant indirect” (indirect participant) înseamnă o instituție de credit stabilită în SEE, care a încheiat un acord cu un participant direct pentru inițierea de ordine de plată și primirea de plăți prin intermediul contului PM al acelui participant direct și care a fost recunoscut ca participant indirect de un sistem component al TARGET2;

 „participant la TARGET2” (TARGET2 participant) înseamnă orice participant la oricare din sistemele componente ale TARGET2;

 „participant ordonator” (instructing participant) înseamnă un participant la TARGET2 care a inițiat un ordin de plată;

 „platformă comună unică (SSP)” [Single Shared Platform (SSP)] înseamnă infrastructura platformei tehnice unice pusă la dispoziție de băncile centrale furnizoare ale SSP;

▼M5

 „plătitor” (payer), cu excepția cazurilor în care este utilizat în contextul articolului 39 din prezenta anexă, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi debitat ca urmare a decontării unui ordin de plată;

▼B

 „proceduri de insolvență” (insolvency proceedings) înseamnă proceduri de insolvență în sensul articolului 2 litera (j) din Directiva privind caracterul definitiv al decontării;

 „rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală” (marginal lending rate) înseamnă rata dobânzii aplicabilă facilității de credit marginale;

▼M2

 „sistem auxiliar” [ancillary system (AS)] înseamnă un sistem administrat de o entitate stabilită în Spațiul Economic European (SEE) care este supravegheată și/sau monitorizată de o autoritate competentă și care respectă cerințele privind supravegherea pentru localizarea infrastructurilor care oferă servicii în euro, așa cum sunt acestea modificate din când în când și publicate pe site-ul BCE ( 10 ), în care sunt transmise reciproc și/sau compensate plăți și/sau instrumente financiare, iar obligațiile monetare rezultate sunt decontate în TARGET2 în conformitate cu Orientarea BCE/2007/2 și cu aranjamentul bilateral dintre sistemul auxiliar și banca centrală aferentă;

▼B

 „sistem component al TARGET2” (TARGET2 component system) înseamnă oricare dintre sistemele cu decontare pe bază brută în timp real (RTGS) ale băncilor centrale, care fac parte din TARGET2;

 „situație de neîndeplinire a obligațiilor” (event of default) înseamnă orice eveniment iminent sau existent, a cărui apariție poate amenința îndeplinirea de către un participant a obligațiilor sale în temeiul prezentelor condiții sau a oricăror altor reguli care se aplică relației dintre acel participant și [inserați numele băncii centrale] sau oricare altă bancă centrală, inclusiv:

 

(a) când participantul nu mai îndeplinește criteriile de acces prevăzute la articolul 4 sau condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (a) punctul (i);

(b) deschiderea procedurilor de insolvență împotriva participantului;

(c) înaintarea unei cereri referitoare la procedurile menționate la litera (b);

(d) emiterea de către participant a unei declarații scrise privind incapacitatea sa de a-și plăti în întregime sau parțial datoriile sau de a-și îndeplini obligațiile legate de utilizarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit);

(e) încheierea de către participant a unui acord sau a unui aranjament general amiabil cu creditorii săi;

(f) când participantul este, sau banca sa centrală consideră că este, insolvabil sau incapabil de a-și achita datoriile;

(g) când soldul creditor al contului PM al participantului sau toate, ori o parte importantă a activelor participantului fac obiectul unui ordin de blocare, popririi/sechestrului, confiscării sau oricăror altor proceduri care au ca scop apărarea interesului public sau a drepturilor creditorilor participantului;

(h) când participarea participantului la un alt sistem component al TARGET2 și/sau la un sistem auxiliar a fost suspendată sau i s-a pus capăt;

(i) când orice declarație asupra unor elemente esențiale sau declarație precontractuală dată de participant sau despre care se presupune că a fost dată de participant conform legii aplicabile este incorectă sau falsă; sau

(j) cesiunea tuturor activelor participantului sau a unei părți importante a acestora;

 „sucursală” (branch) înseamnă o sucursală în sensul [inserați prevederile dreptului intern care transpun articolul 4 alineatul (3) din Directiva bancară];

 „suspendare” (suspension) înseamnă înghețarea temporară a drepturilor și a obligațiilor unui participant pentru o perioadă ce urmează să fie stabilită de [inserați numele băncii centrale];

 „TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării]” (TARGET2-[insert CB/country reference]) înseamnă sistemul component al TARGET2 al [inserați numele băncii centrale];

 „TARGET2” (TARGET2) înseamnă ansamblul format din toate sistemele componente ale TARGET2 ale băncilor centrale;

 „TARGET2 CUG” (TARGET2 CUG) înseamnă un subgrup de clienți ai furnizorului de servicii de rețea grupați în scopul utilizării de către aceștia a serviciilor și a produselor furnizorului de servicii de rețea în momentul accesării PM;

▼M3

 „titular de BIC adresabil” (addressable BIC holder) înseamnă o entitate care: (a) are atribuit un cod de identificare a entității (BIC); (b) nu este recunoscută ca participant indirect; și (c) este un corespondent sau un client al unui participant direct sau o sucursală a unui participant direct sau indirect și poate transmite ordine de plată către și primi plăți de la un sistem component al TARGET2, prin intermediul participantului direct;

▼B

 „zi de operare” (business day) înseamnă orice zi în care TARGET2 este deschis pentru decontarea ordinelor de plată, așa cum se precizează în apendicele V;

▼M3

 „specificații funcționale detaliate pentru utilizator (UDFS)” înseamnă cea mai actualizată versiune a UDFS și reprezintă documentația tehnică care prezintă detaliat modul în care un participant interacționează cu TARGET2.

▼B

Articolul 2

Apendice

(1)  Următoarele apendice constituie parte integrantă din prezentele condiții:

Apendicele I: Specificații tehnice pentru procesarea ordinelor de plată

Apendicele II: Schema de compensație pentru TARGET2

Apendicele III: Termeni de referință pentru opiniile juridice privind capacitatea și țara

Apendicele IV: Proceduri de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență

Apendicele V: Programul de operare

Apendicele VI: Lista comisioanelor și facturarea

Apendicele VII: Acord privind agregarea lichidității

(2)  În caz de conflict sau inadvertențe între conținutul oricărui apendice și conținutul oricărei prevederi din prezentele condiții, prevalează acesta din urmă.

Articolul 3

Descriere generală a TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și TARGET2

(1)  TARGET2 asigură decontarea pe bază brută în timp real a plăților în euro, în banii băncii centrale.

(2)  În TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] sunt procesate următoarele ordine de plată:

(a) ordine de plată rezultate în mod direct din, sau inițiate în legătură cu, operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului;

(b) decontarea pasului în euro al operațiunilor de schimb valutar care implică Eurosistemul;

(c) decontarea transferurilor în euro rezultate din tranzacții în sistemele transfrontaliere de compensare a plăților de mare valoare;

(d) decontarea transferurilor în euro rezultate din tranzacții în sistemele de plăți de mică valoare în euro de importanță sistemică; și

(e) orice alte ordine de plată în euro adresate participanților la TARGET2.

(3)  TARGET2 este stabilit și funcționează pe baza SSP. Eurosistemul precizează configurația și caracteristicile tehnice ale SSP. Serviciile aferente SSP sunt prestate de băncile centrale furnizoare ale SSP în beneficiul băncilor centrale ale Eurosistemului, în baza unor acorduri separate.

(4)  [Inserați numele băncii centrale] este furnizoarea de servicii în temeiul prezentelor condiții. Actele și omisiunile băncilor centrale furnizoare ale SSP vor fi considerate ca fiind ale [inserați numele băncii centrale], pentru care aceasta își asumă răspunderea în conformitate cu articolul 31 de mai jos. Participarea în conformitate cu prezentele condiții nu dă naștere unei relații contractuale între participanți și băncile centrale furnizoare ale SSP când acestea din urmă acționează în această calitate. Instrucțiunile, mesajele sau informațiile pe care un participant le primește de la, sau le trimite către SSP în legătură cu serviciile prestate în temeiul prezentelor condiții sunt considerate a fi primite de la, sau trimise către [inserați numele băncii centrale].

(5)  TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăți, fiind compus din toate sistemele componente ale TARGET2, care sunt desemnate ca „sisteme” în conformitate cu legile interne care transpun Directiva privind caracterul definitiv al decontării. TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] este desemnat ca „sistem” în temeiul [inserați prevederea legală aplicabilă care transpune Directiva privind caracterul definitiv al decontării].

(6)  Participarea la TARGET2 produce efecte prin participarea la un sistem component al TARGET2. Prezentele condiții descriu drepturile și obligațiile reciproce ale participanților la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și ale [inserați numele băncii centrale]. Regulile de procesare a ordinelor de plată (titlul IV) se referă la toate ordinele de plată inițiate sau la plățile primite de oricare din participanții la TARGET2.

TITLUL II

PARTICIPARE

Articolul 4

Criterii de acces

▼M3

(1)  Pentru participarea directă la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] sunt eligibile următoarele tipuri de entități:

(a) instituții de credit stabilite în SEE, inclusiv când acestea acționează printr-o sucursală stabilită în SEE;

(b) instituții de credit stabilite în afara SEE, cu condiția ca acestea să acționeze printr-o sucursală stabilită în SEE; și

(c) BCN ale statelor membre ale UE și BCE,

cu condiția ca entitățile prevăzute la literele (a) și (b) să nu facă obiectul unor măsuri restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de statele membre în temeiul articolului 65 alineatul (1) litera (b), articolului 75 sau articolului 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, măsuri a căror punere în aplicare, din perspectiva [referința băncii centrale/țării] după informarea BCE, este incompatibilă cu buna funcționare a TARGET2.

▼B

(2)  [Inserați numele băncii centrale] poate, la alegerea sa, să admită ca participanți direcți și următoarele entități:

(a) departamentele de trezorerie ale guvernelor centrale sau regionale ale statelor membre, active pe piețele monetare;

(b) organismele din sectorul public din statele membre, autorizate să deschidă conturi pentru clienți;

(c) întreprinderile de investiții (societățile de investiții) stabilite în SEE;

▼M2

(d) entitățile care administrează sistemele auxiliare și acționează în această calitate; și

▼B

(e) instituțiile de credit sau oricare dintre entitățile de tipul celor enumerate la literele (a)-(d), în ambele cazuri, când acestea sunt stabilite într-o țară cu care ►M3  Uniunea ◄ a încheiat un acord monetar permițând accesul oricăror astfel de entități la sistemele de plăți din ►M3  Uniune ◄ , în condițiile stabilite prin acordul monetar și cu condiția ca regimul juridic aplicabil în acea țară să fie echivalent legislației ►M3  Uniunii ◄ aplicabile.

(3)  Instituțiile emitente de monedă electronică, în sensul [inserați prevederile dreptului intern care transpun articolul 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2000/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind inițierea, exercitarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor de bani electronici ( 11 )], nu pot participa la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării].

Articolul 5

Participanți direcți

(1)  Participanții direcți la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] trebuie să îndeplinească condițiile stabilite în articolul 8 alineatele (1) și (2). Aceștia trebuie să aibă deschis cel puțin un cont PM la [inserați numele băncii centrale].

(2)  Participanții direcți pot desemna titulari de BIC adresabili, indiferent de locul de stabilire al acestora.

(3)  Participanții direcți pot desemna entități ca participanți indirecți, numai dacă condițiile prevăzute în articolul 6 sunt îndeplinite.

(4)  Accesul multiadresant prin intermediul sucursalelor poate fi furnizat după cum urmează:

(a) O instituție de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) sau (b), care a fost admisă ca participant direct, poate acorda acces la contul său PM uneia sau mai multor sucursale ale acesteia stabilite în SEE în scopul inițierii de ordine de plată și/sau primirii de plăți în mod direct, cu condiția ca [inserați numele băncii centrale] să fi fost informată despre aceasta.

(b) Când o sucursală a unei instituții de credit a fost admisă ca participant direct, celelalte sucursale ale aceleiași persoane juridice și/sau sediul său principal, în ambele cazuri, cu condiția ca acestea să fie stabilite în SEE, pot accesa contul PM al sucursalei, cu condiția să fi informat [inserați numele băncii centrale].

Articolul 6

Participanți indirecți

(1)  Fiecare instituție de credit stabilită în SEE poate să încheie un contract cu un participant direct care este fie o instituție de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) sau (b), fie o bancă centrală, cu scopul de a iniția ordine de plată și/sau de a primi plăți și de a le deconta prin intermediul contului PM al acelui participant direct. TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] recunoaște participanții indirecți pe baza înregistrării participării indirecte în registrul TARGET2, acesta din urmă fiind descris în articolul 9.

(2)  Când un participant direct, care este o instituție de credit în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (a) sau (b), și un participant indirect aparțin aceluiași grup, participantul direct poate autoriza în mod expres participantul indirect să utilizeze în mod direct contul PM al participantului direct pentru a iniția ordine de plată și/sau pentru a primi plăți prin intermediul accesului multiadresant aferent grupului.

Articolul 7

Responsabilitatea participantului direct

(1)  Pentru a evita orice incertitudine, ordinele de plată inițiate sau plățile primite de către participanții indirecți în conformitate cu articolul 6 și de către oricare dintre sucursalele prevăzute la articolul 5 alineatul (4) se consideră că au fost inițiate sau primite de către participantul direct însuși.

(2)  Participantul direct se obligă prin aceste ordine de plată, indiferent de conținutul aranjamentelor contractuale sau al altor aranjamente dintre acesta și oricare dintre entitățile menționate la alineatul (1) și indiferent de orice neconformitate cu acestea.

Articolul 8

Procedura de solicitare a participării

(1)  Pentru a participa la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării], participanții solicitanți trebuie:

(a) să îndeplinească următoarele condiții tehnice:

(i) să instaleze, să administreze, să opereze și să monitorizeze infrastructura IT necesară pentru conectarea la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și pentru inițierea de ordine de plată către acesta și să asigure securitatea acestei infrastructuri IT. În acest scop, participanții solicitanți pot implica terțe părți, însă rămân exclusiv răspunzători. În special, participanții solicitanți încheie un acord cu furnizorul de servicii de rețea pentru a obține conexiunea și drepturile de acces necesare, în conformitate cu specificațiile tehnice din apendicele I; și

(ii) să fi parcurs cu succes testele impuse de [inserați numele băncii centrale]; și

(b) să îndeplinească următoarele condiții juridice:

(i) să pună la dispoziție o opinie juridică privind capacitatea, conform modelului din apendicele III, cu excepția cazului în care informațiile și declarațiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obținute de către [inserați numele băncii centrale] în alt context; și

(ii) în privința entităților menționate în articolul 4 alineatul (1) litera (b), să pună la dispoziție o opinie juridică privind țara, conform modelului din apendicele III, cu excepția cazului în care informațiile și declarațiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obținute de către [inserați numele băncii centrale] în alt context.

(2)  Solicitanții trebuie să adreseze o solicitare scrisă către [inserați numele băncii centrale] și să atașeze cel puțin următoarele documente/informații:

(a) formularele de colectare a datelor statice furnizate de [inserați numele băncii centrale], completate,

(b) opinia juridică privind capacitatea, dacă este cerută de [inserați numele băncii centrale], și

(c) opinia juridică privind țara, dacă este cerută de [inserați numele băncii centrale].

(3)  [Inserați numele băncii centrale] poate solicita și orice informații suplimentare pe care le consideră necesare în luarea deciziei privind solicitarea de participare.

(4)  [Inserați numele băncii centrale] respinge solicitarea de participare, dacă:

(a) criteriile de acces menționate în articolul 4 nu sunt îndeplinite;

(b) unul sau mai multe dintre criteriile de participare menționate la alineatul (1) nu sunt îndeplinite; și/sau

▼M5

(c) în aprecierea [inserați numele băncii centrale], o astfel de participare ar pune în pericol stabilitatea, buna funcționare și securitatea generale ale TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] sau ale oricărui sistem component al TARGET2, sau ar periclita îndeplinirea de către [inserați numele băncii centrale] a misiunilor sale prevăzute de [inserați o referință la prevederile dreptului intern aplicabile] și de Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, sau prezintă riscuri din perspectiva prudenței.

▼B

(5)  [Inserați numele băncii centrale] comunică solicitantului decizia sa cu privire la solicitarea de participare în termen de o lună de la primirea solicitării de participare de către [inserați numele băncii centrale]. Când [inserați numele băncii centrale] solicită informații suplimentare în conformitate cu alineatul (3), decizia se comunică în termen de o lună de la primirea de către [inserați numele băncii centrale] a acestor informații de la solicitant. Orice decizie de respingere se motivează.

Articolul 9

Registrul TARGET2

(1)  Registrul TARGET2 este baza de date a codurilor BIC folosite pentru direcționarea ordinelor de plată adresate:

(a) participanților la TARGET2 și sucursalelor acestora cu acces multiadresant;

(b) participanților indirecți la TARGET2, inclusiv celor cu acces multiadresant; și

(c) titularilor de BIC adresabili ai TARGET2.

Registrul TARGET2 se actualizează săptămânal.

▼M2

(2)  În lipsa unei solicitări contrare din partea participantului codul (codurile) său (sale) BIC se publică în registrul TARGET2.

▼B

(3)  Participanții pot distribui registrul TARGET2 numai propriilor sucursale și entități cu acces multiadresant.

(4)  Entitățile menționate la alineatul (1) literele (b) și (c) nu pot utiliza codul BIC propriu decât în relația cu un participant direct.

▼M2

(5)  Participanții confirmă că [inserați numele băncii centrale] și alte bănci centrale pot publica numele participanților și codurile BIC. În plus, numele și codurile BIC ale participanților indirecți înregistrați de participanți pot fi publicate și participanții se asigură că participanții indirecți au fost de acord cu o astfel de publicare.

▼B

TITLUL III

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Articolul 10

Obligațiile [inserați numele băncii centrale] și ale participanților

(1)  [Inserați numele băncii centrale] oferă serviciile descrise la titlul IV. Cu excepția dispozițiilor contrare cuprinse în prezentele condiții sau a dispozițiilor contrare ale legii, [inserați numele băncii centrale] utilizează toate mijloacele rezonabile pe care le are la dispoziție pentru a-și îndeplini obligațiile în temeiul prezentelor condiții, fără a garanta atingerea unui rezultat.

(2)  Participanții plătesc [inserați numele băncii centrale] comisioanele prevăzute în apendicele VI.

(3)  Participanții se asigură că sunt conectați la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] în zilele de operare, în conformitate cu programul de operare din apendicele V.

(4)  Participantul declară și garantează [inserați numele băncii centrale] că prin îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentelor condiții nu încalcă nici o dispoziție legală, regulamentară sau statutară care îi este aplicabilă și niciun acord de care acesta este ținut.

Articolul 11

Cooperare și schimb de informații

(1)  În îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor lor în temeiul prezentelor condiții, [inserați numele băncii centrale] și participanții cooperează îndeaproape pentru a asigura stabilitatea, buna funcționare și securitatea TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării]. Aceștia își furnizează reciproc orice informații sau documente relevante pentru îndeplinirea obligațiilor lor respective și pentru exercitarea drepturilor lor respective în temeiul prezentelor condiții, fără a aduce atingere obligațiilor de păstrare a secretului bancar.

(2)  [Inserați numele băncii centrale] înființează și menține un birou de asistență cu privire la sistem pentru a asista participanții în legătură cu dificultățile apărute în legătură cu operarea sistemului.

(3)  În sistemul de informații al TARGET2 (T2IS) sunt disponibile informații actualizate privind starea operațională a SSP. T2IS poate fi folosit pentru obținerea de informații cu privire la orice eveniment care afectează funcționarea normală a TARGET2.

(4)  [Inserați numele băncii centrale] poate transmite mesaje către participanți fie prin intermediul ICM, fie prin orice alte mijloace de comunicare.

(5)  Participanții sunt responsabili pentru actualizarea la timp a formularelor de colectare a datelor statice existente și pentru transmiterea de noi formulare de colectare a datelor statice către [inserați numele băncii centrale]. Participanții sunt responsabili pentru verificarea acurateței informațiilor aferente lor care sunt introduse în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] de către [inserați numele băncii centrale].

(6)  Se consideră că [inserați numele băncii centrale] este autorizată să comunice băncilor centrale furnizoare ale SSP orice informații referitoare la participanți de care băncile centrale furnizoare ale SSP ar putea avea nevoie, în calitatea lor de administratori de servicii, în conformitate cu contractul încheiat cu furnizorul de servicii de rețea.

(7)  Participanții informează [inserați numele băncii centrale] cu privire la orice schimbare în capacitatea lor juridică și cu privire la schimbările legislative relevante care afectează aspectele cuprinse în opinia juridică privind țara, aferentă acestora.

(8)  Participanții informează [inserați numele băncii centrale] cu privire la:

(a) orice noi participanți indirecți, titulari de BIC adresabili sau entități cu acces multiadresant înregistrați (înregistrate) de către aceștia; și

(b) orice modificări aduse entităților enumerate la litera (a).

(9)  Participanții vor informa [inserați numele băncii centrale] de îndată, în cazul în care se ivește o situație de neîndeplinire a obligațiilor în privința lor.

TITLUL IV

ADMINISTRAREA CONTURILOR PM ȘI PROCESAREA ORDINELOR DE PLATĂ

Articolul 12

Deschiderea și administrarea conturilor PM

▼M2

(1)  Pentru fiecare participant, [inserați numele băncii centrale] deschide și operează cel puțin un cont PM. La cererea unui participant care acționează în calitate de bancă de decontare, [inserați numele băncii centrale] deschide unul sau mai multe subconturi în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] în scopul utilizării pentru dedicarea lichidității.

▼B

(2)  [Inserați dacă este cazul: În conturile PM nu sunt permise solduri debitoare.]

(3)  [Inserați dacă este cazul: La deschiderea și la închiderea unei zile de operare, conturile PM au sold zero. Se consideră că participanții au dat instrucțiuni [inserați numele băncii centrale] să transfere orice sold existent la închiderea unei zilei de operare în contul indicat de participant.]

(4)  [Inserați dacă este cazul: La deschiderea următoarei zile de operare, acest sold este retransferat în contul PM al participantului.]

(5)  Conturile PM și subconturile acestora nu sunt purtătoare de dobânzi, cu excepția situației în care sunt utilizate pentru menținerea rezervelor minime obligatorii. În această situație, calcularea și plata remunerației pentru menținerea rezervelor minime obligatorii este guvernată de Regulamentul (CE) nr. 2531/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană ( 12 ) și Regulamentul BCE/2003/9 din 12 septembrie 2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii ( 13 ).

(6)  Pe lângă decontarea ordinelor de plată în modulul de plăți, un cont PM poate fi utilizat pentru a deconta ordine de plată către și de la conturile locale, în conformitate cu regulile stabilite de [inserați numele băncii centrale].

(7)  Pentru obținerea informațiilor referitoare la propria lichiditate, participanții utilizează ICM. [Inserați numele băncii centrale] emite un extras de cont zilnic acelor participanți care au optat pentru acest serviciu.

Articolul 13

Tipuri de ordine de plată

În sensul TARGET2, sunt considerate ca fiind ordine de plată următoarele:

(a) ordine de transfer credit;

(b) instrucțiuni de debitare directă efectuate în temeiul unei autorizări de debitare directă; și

(c) ordine de transfer de lichiditate.

Articolul 14

Acceptarea și respingerea ordinelor de plată

(1)  Ordinele de plată inițiate de participanți sunt considerate acceptate de [inserați numele băncii centrale], dacă:

(a) mesajul de plată respectă regulile stabilite de furnizorul de servicii de rețea;

(b) mesajul de plată respectă regulile și dispozițiile referitoare la format ale TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării], trece cu succes de verificarea dublei inițieri descrise în apendicele I; și

(c) în cazurile în care un plătitor sau un beneficiar a fost suspendat, a fost obținut acordul expres al băncii centrale a participantului suspendat.

(2)  [Inserați numele băncii centrale] respinge imediat orice ordin de plată care nu îndeplinește condițiile menționate la alineatul (1). [Inserați numele băncii centrale] informează participantul cu privire la respingerea oricărui ordin de plată, conform precizărilor din apendicele I.

▼M2

(3)  SSP determină marca temporală pentru procesarea ordinelor de plată pe baza momentului în care primește și acceptă ordinul de plată.

▼M2

Articolul 15

Reguli privind prioritatea

(1)  Participanții ordonatori încadrează fiecare ordin de plată în una dintre următoarele categorii:

(a) ordin de plată normal (clasă de prioritate 2);

(b) ordin de plată urgent (clasă de prioritate 1); sau

(c) ordin de plată foarte urgent (clasă de prioritate 0).

În cazul în care un ordin de plată nu are atribuită o prioritate, acesta este considerat ca fiind un ordin de plată normal.

(2)  Ordinele de plată foarte urgente pot fi încadrate ca atare doar de către:

(a) băncile centrale; și

(b) participanți, în cazurile plăților către și de la CLS International Bank și ale transferurilor de lichiditate în legătură cu decontarea sistemului auxiliar care utilizează interfața sistemului auxiliar.

Toate instrucțiunile de plată inițiate de un sistem auxiliar prin intermediul interfeței sistemului auxiliar pentru debitarea sau creditarea conturilor PM ale participanților sunt considerate ordine de plată foarte urgente.

(3)  Ordinele de transfer de lichiditate inițiate prin intermediul ICM sunt ordine de plată urgente.

(4)  În cazul ordinelor de plată urgente și normale, plătitorul poate modifica prioritatea acestora prin intermediul ICM, modificarea producând efecte imediat. Nu este posibilă modificarea priorității unui ordin de plată foarte urgent.

▼B

Articolul 16

Limite de lichiditate

(1)  Un participant poate limita utilizarea lichidității disponibile pentru ordinele de plată în relația cu alți participanți la TARGET2, mai puțin în relație cu oricare dintre băncile centrale, prin stabilirea de limite bilaterale sau multilaterale. Aceste limite pot fi stabilite numai în ceea ce privește ordinele de plată normale.

(2)  Limitele pot fi stabilite numai de către un întreg grup AL sau numai în relația cu un astfel de grup. Nu se pot stabili limite în relația cu un singur cont PM al unui membru al unui grup AL sau de către membrii grupului AL în relațiile dintre ei.

(3)  Prin stabilirea unei limite bilaterale, un participant dă instrucțiuni [inserați numele băncii centrale] să nu deconteze un ordin de plată acceptat, dacă diferența dintre suma valorilor ordinelor de plată normale inițiate de acesta către contul PM al unui alt participant la TARGET2 și suma tuturor valorilor plăților urgente și normale primite din contul PM al acelui participant la TARGET2 depășește această limită bilaterală.

(4)  Un participant poate stabili o limită multilaterală pentru orice relație care nu face obiectul unei limite bilaterale. O limită multilaterală poate fi stabilită numai dacă participantul a stabilit cel puțin o limită bilaterală. Dacă un participant stabilește o limită multilaterală, acesta dă instrucțiuni [inserați numele băncii centrale] să nu deconteze un ordin de plată acceptat, dacă diferența dintre suma valorilor ordinelor de plată inițiate către conturile PM ale tuturor participanților la TARGET2 față de care nu a fost stabilită o limită bilaterală și suma tuturor plăților urgente și normale primite din acele conturi PM depășește această limită multilaterală.

(5)  Suma minimă a oricărei limite este de 1 milion EUR. În cazul în care valoarea unei limite bilaterale sau multilaterale este zero, se consideră că nu a fost stabilită nici o limită. Nu este posibilă stabilirea de limite a căror valoare este cuprinsă între zero și 1 milion EUR.

(6)  Prin intermediul ICM, limitele pot fi modificate în timp real, producând efecte imediat sau începând cu următoarea zi de operare. Dacă o limită este modificată la zero, aceasta nu mai poate fi modificată din nou în aceeași zi de operare. Stabilirea unei noi limite bilaterale sau multilaterale devine aplicabilă numai începând cu următoarea zi de operare.

Articolul 17

Facilități de rezervare de lichiditate

(1)  Participanții pot rezerva lichiditate pentru ordinele de plată foarte urgente sau urgente prin intermediul ICM.

(2)  Managerul grupului AL poate rezerva lichiditate doar pentru grupul AL, în integralitatea sa. Nu se rezervă lichiditate pentru conturile individuale din cadrul unui grup AL.

(3)  Solicitând rezervarea unui anumit nivel de lichiditate pentru ordinele de plată foarte urgente, participantul dă instrucțiuni [inserați numele băncii centrale] ca ordinele de plată urgente și ordinele de plată normale să fie decontate numai dacă mai există lichiditate disponibilă după ce a fost dedusă suma rezervată pentru ordinele de plată foarte urgente.

(4)  Solicitând rezervarea unui anumit nivel de lichiditate pentru ordinele de plată urgente, participantul dă instrucțiuni [inserați numele băncii centrale] ca ordinele de plată normale să fie decontate numai dacă mai există lichiditate disponibilă după ce a fost dedusă suma rezervată pentru ordinele de plată urgente și foarte urgente.

▼M2

(5)  După primirea solicitării de rezervare, [inserați numele băncii centrale] verifică dacă nivelul lichidității din contul PM al participantului este suficient pentru efectuarea rezervării. În cazul în care nivelul lichidității nu este suficient, este rezervată doar lichiditatea disponibilă din contul PM. Diferența de lichiditate până la concurența nivelului solicitat este rezervată în cazul în care lichiditatea suplimentară devine disponibilă.

▼B

(6)  Nivelul lichidității rezervate poate fi modificat. Prin intermediul ICM, participanții pot formula o solicitare de rezervare a unor noi sume, rezervarea producând efecte imediat sau începând cu următoarea zi de operare.

▼M2

Articolul 17a

Instrucțiuni de plată programată pentru rezervarea de lichiditate și dedicarea lichidității

(1)  Participanții pot să stabilească anticipat valoarea standard a lichidității rezervate pentru ordine de plată foarte urgente sau urgente prin intermediul ICM. O astfel de instrucțiune de plată programată sau o modificare a unei astfel de instrucțiuni produce efecte începând cu următoarea zi de operare.

(2)  Participanții pot să stabilească anticipat prin intermediul ICM valoarea standard a lichidității păstrate pentru decontarea sistemului auxiliar. O astfel de instrucțiune de plată programată sau o modificare a unei astfel de instrucțiuni produce efecte începând cu următoarea zi de operare. Se consideră că participanții au dat instrucțiuni [inserați numele băncii centrale] pentru dedicarea de lichiditate în numele acestora la cererea sistemului auxiliar relevant.

▼B

Articolul 18

Momente de decontare prestabilite

(1)  Participanții ordonatori pot prestabili momentul decontării ordinelor de plată în cadrul unei zile de operare utilizând indicatorii „Earliest Debit Time Indicator” sau „Latest Debit Time Indicator”.

(2)  Atunci când este utilizat indicatorul „Earliest Debit Time Indicator”, ordinul de plată acceptat este stocat, fiind introdus în etapa de procesare inițială doar la momentul indicat.

(3)  Atunci când este utilizat indicatorul „Latest Debit Time Indicator”, ordinul de plată acceptat este returnat ca nedecontat, dacă acesta nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare. Cu 15 minute înainte de momentul indicat pentru debitare, o notificare automată este transmisă participantului ordonator prin intermediul ICM. Participantul ordonator poate, de asemenea, utiliza indicatorul „Latest Debit Time Indicator” doar ca indicator de avertizare. În aceste cazuri, respectivul ordin de plată nu este returnat.

(4)  Participanții ordonatori pot modifica indicatorii „Earliest Debit Time Indicator” și „Latest Debit Time Indicator” prin intermediul ICM.

(5)  Detalii tehnice suplimentare sunt cuprinse în apendicele I.

Articolul 19

Ordine de plată inițiate în avans

(1)  Ordinele de plată pot fi inițiate cu cel mult cinci zile de operare înaintea datei stabilite pentru decontare (ordine de plată stocate).

(2)  Ordinele de plată stocate sunt acceptate și introduse în etapa de procesare inițială la data stabilită de către participantul ordonator, la începutul procesării în timpul zilei, așa cum se prevede în apendicele V. Acestea vor fi plasate înaintea ordinelor de plată din aceeași clasă de prioritate.

(3)  Articolul 15 alineatul (3), articolul 22 alineatul (2) și articolul 29 alineatul (1) litera (a) se aplică mutatis mutandis ordinelor de plată stocate.

Articolul 20

Decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare inițială

(1)  Cu excepția situației în care participanții ordonatori au indicat momentul decontării în modalitatea prevăzută la articolul 18, ordinele de plată acceptate sunt decontate imediat sau cel mai târziu până la închiderea zilei de operare în care acestea au fost acceptate, cu condiția să fie disponibile suficiente fonduri în contul PM al plătitorului și ținând cont de orice limite și rezervări de lichiditate prevăzute la articolele 16 și 17.

(2)  Fondurile se pot constitui din:

(a) lichiditatea disponibilă în contul PM; sau

(b) plăți de încasat de la alți participanți la TARGET2, care fac obiectul procedurilor de optimizare aplicabile.

(3)  Pentru ordinele de plată foarte urgente se aplică principiul „primul intrat, primul ieșit” (first in, first out/FIFO). Aceasta înseamnă că ordinele de plată foarte urgente sunt decontate în ordine cronologică. Ordinele de plată urgente și cele normale nu vor fi decontate atât timp cât în cozile de așteptare se vor afla ordine de plată foarte urgente.

(4)  Principiul FIFO se aplică, de asemenea, și ordinelor de plată urgente. Ordinele de plată normale nu vor fi decontate dacă în cozile de așteptare se află ordine de plată urgente sau foarte urgente.

(5)  Prin derogare de la prevederile alineatelor (3) și (4), ordinele de plată cu prioritate mai mică (sau cu aceeași prioritate, dar acceptate ulterior) pot fi decontate înaintea ordinelor de plată cu prioritate mai mare (sau a celor cu aceeași prioritate care au fost acceptate anterior), dacă soldul rezultat din compensarea ordinelor de plată cu prioritate mai mică cu plățile ce urmează a fi primite reprezintă o creștere de lichiditate pentru plătitor.

(6)  Ordinele de plată normale sunt decontate în conformitate cu principiul „FIFO by-passing”. Aceasta înseamnă că ele pot fi decontate imediat (independent de alte ordine de plată normale acceptate la un moment anterior și aflate în coada de așteptare) și, prin urmare, pot deroga de la principiul FIFO, cu condiția disponibilității fondurilor necesare.

(7)  Detalii suplimentare referitoare la decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare inițială sunt cuprinse în apendicele I.

▼M2

Articolul 21

Decontarea și returnarea ordinelor de plată aflate în coada de așteptare

(1)  Ordinele de plată care nu sunt decontate imediat în etapa de procesare inițială sunt plasate în cozile de așteptare în conformitate cu prioritatea atribuită de către participantul respectiv, așa cum prevede articolul 15.

(2)  Pentru a optimiza decontarea ordinelor de plată aflate în coada de așteptare, [inserați numele băncii centrale] poate utiliza procedurile de optimizare prevăzute în apendicele I.

(3)  Cu excepția ordinelor de plată foarte urgente, plătitorul poate modifica ordinea ordinelor de plată în coada de așteptare (adică le poate reordona) prin intermediul ICM. Ordinele de plată pot fi mutate, cu efect imediat, fie către începutul, fie către sfârșitul cozii de așteptare respective, în orice moment pe parcursul procesării în timpul zilei, așa cum se menționează în apendicele V.

(4)  La cererea unui plătitor, [inserați numele băncii centrale] sau, în cazul unui grup AL, banca centrală a managerului grupului AL poate decide să modifice ordinea unui ordin de plată foarte urgent în coada de așteptare (cu excepția ordinelor de plată foarte urgente în contextul procedurilor de decontare 5 și 6) cu condiția ca această modificare să nu afecteze decontarea fără probleme de către sistemele auxiliare în TARGET2 sau să nu determine în alte cazuri apariția riscului sistemic.

(5)  Ordinele de transfer de lichiditate inițiate prin intermediul ICM sunt imediat returnate ca nedecontate în cazul în care nu există suficientă lichiditate. Alte ordine de plată sunt returnate ca nedecontate în cazul în care nu pot fi decontate până la momentele-limită stabilite pentru tipurile de mesaje respective, după cum este prevăzut în apendicele V.

▼B

Articolul 22

Intrarea ordinelor de plată în sistem și irevocabilitatea acestora

(1)  În sensul articolului 3 alineatul (1) prima teză din Directiva privind finalitatea decontării și [inserați prevederile dreptului intern care transpun acest articol din Directiva privind finalitatea decontării], ordinele de plată sunt considerate ca fiind introduse în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] în momentul în care este debitat contul PM al participantului respectiv.

(2)  Ordinele de plată pot fi revocate până la momentul intrării în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] în conformitate cu alineatul (1). Ordinele de plată incluse într-un algoritm, prevăzute în apendicele I, nu pot fi revocate în perioada în care algoritmul rulează.

TITLUL V

CUMULARE (POOLING) A LICHIDITĂȚII

Articolul 23

Metode de cumulare (pooling) a lichidității

[Inserați numele băncii centrale] oferă o metodă de informații consolidate privind contul (CAI) și o metodă de agregare a lichidității (AL).

Articolul 24

Metoda informații consolidate privind contul

(1)  Metoda CAI poate fi folosită de către:

(a) o instituție de credit și/sau sucursalele acesteia (indiferent dacă aceste entități participă sau nu la același sistem component al TARGET2), cu condiția ca entitățile în cauză să aibă mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite; sau

(b) două sau mai multe instituții de credit care aparțin aceluiași grup și/sau sucursalele acestora, fiecare având unul sau mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite.

(2)  

(a) În cadrul metodei CAI, lista conturilor PM ale membrilor grupului și următoarele informații suplimentare consolidate la nivelul grupului CAI sunt furnizate fiecărui membru al grupului CAI și băncii sale centrale respective:

(i) liniile de credit pe parcursul zilei (intraday) (dacă este cazul);

(ii) soldurile, inclusiv soldurile subconturilor;

(iii) mișcările în cont;

(iv) plățile decontate; și

(v) ordinele de plată din coada de așteptare.

(b) Managerul grupului CAI și banca sa centrală au acces la informații referitoare la fiecare dintre elementele de mai sus în legătură cu oricare dintre conturile PM ale grupului CAI.

(c) Informațiile menționate în prezentul alineat sunt furnizate prin intermediul ICM.

(3)  Managerul grupului CAI este abilitat să inițieze, prin intermediul ICM, transferuri de lichiditate între conturile PM, inclusiv subconturile acestora, care fac parte din același grup CAI.

(4)  Un grup CAI poate include și conturi PM care sunt incluse într-un grup AL. În acest caz, toate conturile PM ale grupului AL fac parte din grupul CAI.

(5)  În cazul în care două sau mai multe conturi PM fac parte dintr-un grup AL și, în același timp, dintr-un grup CAI (cuprinzând alte conturi PM), în raporturile din cadrul grupului AL prevalează regulile aplicabile grupului AL.

(6)  Un grup CAI, care include conturile PM ale unui grup AL, poate desemna un manager al grupului CAI, altul decât managerul grupului AL.

▼M2

(7)  Procedura de obținere a autorizației de utilizare a metodei AL, stabilită la articolul 25 alineatele (4) și (5), se aplică mutatis mutandis procedurii de obținere a autorizației de utilizare a metodei CAI. Managerul grupului CAI nu adresează băncii centrale manager un acord pentru metoda CAI perfectat.

▼B

Articolul 25

Metoda lichiditate agregată

(1)  Metoda AL poate fi utilizată de către:

(a) o instituție de credit și/sau sucursalele acesteia (indiferent dacă aceste entități participă sau nu la același sistem component al TARGET2), cu condiția ca entitățile în cauză să fie stabilite în zona euro și să aibă mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite;

(b) sucursalele stabilite în zona euro (indiferent dacă aceste sucursale participă sau nu la același sistem component al TARGET2) ale unei instituții de credit stabilite în afara zonei euro, cu condiția ca aceste sucursale să aibă mai multe conturi PM identificate prin coduri BIC diferite; sau

(c) două sau mai multe instituții de credit dintre cele menționate la litera (a) și/sau sucursalele menționate la litera (b) care aparțin aceluiași grup.

În fiecare dintre cazurile menționate la literele (a)-(c) se adaugă condiția ca entitățile implicate să fi încheiat aranjamente de creditare pe parcursul zilei (intraday) cu băncile centrale naționale participante respective.

(2)  În cadrul metodei AL, lichiditatea disponibilă în toate conturile PM ale membrilor grupului AL este agregată în scopul verificării dacă există suficiente fonduri pentru un ordin de plată. Cu toate acestea, relația bilaterală dintre membrul grupului AL și banca sa centrală națională AL în privința contului PM este în continuare guvernată de aranjamentele sistemului component al TARGET2 aferent, sub rezerva modificărilor prevăzute în acordul AL. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) acordat oricărui membru al grupului AL în contul său PM poate fi rambursat din lichiditatea disponibilă în celelalte conturi PM ale unui astfel de membru al grupului AL sau în conturile PM ale altor membri ai grupului AL, deschise la aceeași bancă centrală națională AL sau la oricare altă bancă centrală națională AL.

(3)  În scopul utilizării metodei AL, unul sau mai mulți participanți la TARGET2 care îndeplinesc criteriile prevăzute la alineatul (1) trebuie să încheie un acord AL cu [inserați numele băncii centrale] și, dacă este cazul, cu o altă(e) bancă (bănci) centrală(e) a(le) sistemelor componente ale TARGET2 la care alți membri ai grupului AL participă. Un participant la TARGET2 poate încheia numai un singur acord AL în legătură cu un cont PM determinat. Acordul AL trebuie să fie conform cu modelul aplicabil din apendicele VII.

(4)  Fiecare grup AL desemnează un manager al grupului AL. În cazul în care grupul AL este constituit dintr-un singur participant, acest participant este managerul grupului AL. Managerul grupului AL adresează băncii centrale naționale manager o solicitare scrisă de utilizare a metodei AL (cuprinzând formularele pentru colectarea datelor statice furnizate de [inserați numele băncii centrale]), împreună cu acordul AL perfectat pe baza modelului furnizat de banca centrală națională manager. Ceilalți membri ai grupului AL adresează solicitările lor scrise (cuprinzând formularele pentru colectarea datelor statice furnizate de [inserați numele băncii centrale]) către băncile lor centrale naționale AL respective. Banca centrală națională manager poate solicita orice informații sau documente suplimentare pe care le consideră pertinente pentru a lua o decizie cu privire la solicitare. În plus, banca centrală națională manager, în acord cu celelalte bănci centrale naționale AL, poate solicita inserarea în acordul AL a oricăror prevederi suplimentare pe care le consideră pertinente pentru a asigura aducerea la îndeplinire în mod corespunzător și la timp a tuturor obligațiilor prezente și/sau viitoare ale tuturor membrilor grupului AL față de orice bancă centrală națională AL.

(5)  Banca centrală națională manager verifică dacă solicitanții îndeplinesc condițiile pentru constituirea unui grup AL, precum și dacă acordul AL a fost perfectat în mod corespunzător. În acest scop, banca centrală națională manager poate contacta celelalte bănci centrale naționale AL. Decizia băncii centrale naționale manager este adresată în scris managerului grupului AL, în termen de o lună de la primirea solicitării menționate la alineatul (4) de către banca centrală națională manager, sau, în cazul în care banca centrală națională manager solicită informații suplimentare, în termen de o lună de la primirea acestor informații de către banca centrală națională manager. Orice decizie de respingere trebuie să cuprindă motivele respingerii.

(6)  Membrii grupului AL au în mod automat acces la metoda CAI.

(7)  Accesul la furnizarea de informații și la toate măsurile interactive de control în cadrul unui grup AL se realizează prin intermediul ICM.

[Inserați dacă este cazul:

Articolul 25a

Garanție reală mobiliară/executare

(1)  Creanțele prezente și viitoare ale [inserați numele băncii centrale] născute din raportul juridic dintre un membru al unui grup AL și [inserați numele băncii centrale], care sunt garantate cu [inserați termenul aplicabil: garanție reală mobiliară/garanție reală mobiliară fluctuantă (floating charge)], conform articolului 36 alineatele (1) și (2) din prezentele condiții, includ creanțele [inserați numele băncii centrale] asupra membrului grupului AL în cauză născute din acordul AL la care membrul grupului AL în cauză și [inserați numele băncii centrale] sunt părți.

(2)  [Inserați dacă legea jurisdicției competente o impune: Fără a aduce atingere acordului AL, o astfel de garanție reală mobiliară nu împiedică participantul să utilizeze fondurile din contul (conturile) său (sale) PM pe parcursul zilei de operare.]

(3)  [Inserați dacă legea jurisdicției competente o impune: Clauză specială de afectare: Membrul grupului AL afectează fondurile din contul său PM îndeplinirii tuturor obligațiilor sale născute din [inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate].]

[Inserați dacă este cazul și dacă legea jurisdicției competente o impune:

Articolul 25b

Executarea garanției reale mobiliare

La apariția unei cauze care determină executarea, [inserați numele băncii centrale] are un drept necondiționat de a valorifica garanția reală mobiliară, fără nici o notificare prealabilă. [Inserați dacă se consideră oportun în temeiul legii jurisdicției competente: în conformitate cu [inserați prevederile aplicabile din dreptul intern, care guvernează executarea garanției reale mobiliare].]

[Inserați dacă este cazul și dacă legea jurisdicției competente o impune:

Articolul 25c

Executarea activelor pentru garantare

La apariția unei cauze care determină executarea, [inserați numele băncii centrale] are dreptul să valorifice activele pentru garantare în conformitate cu articolul 36.]

Articolul 26

Compensarea bilaterală (set-off) a creanțelor în conformitate cu articolul 36 alineatele (4) și (5)

La apariția unei cauze care determină executarea, orice creanță a [inserați numele băncii centrale] asupra unui astfel de membru al grupului AL devine de drept și imediat exigibilă și se supune prevederilor articolului 36 alineatele (4) și (5) din prezentele condiții.

TITLUL VI

CERINȚE PRIVIND SECURITATEA ȘI ASPECTE PRIVIND SITUAȚIILE DE URGENȚĂ

Articolul 27

Proceduri de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență

În cazul unui eveniment extern anormal sau al oricărui alt eveniment care afectează funcționarea SSP, se aplică procedurile de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență prevăzute în apendicele IV.

Articolul 28

Cerințe privind securitatea

(1)  Participanții pun în aplicare măsuri adecvate de securitate pentru a-și proteja sistemele proprii împotriva accesului și utilizării neautorizate. Participanții sunt singurii responsabili pentru protecția adecvată a confidențialității, integrității și disponibilității sistemelor proprii.

(2)  Participanții aduc la cunoștința [inserați numele băncii centrale] orice incidente legate de securitate produse la nivelul infrastructurii tehnice proprii și, atunci când este cazul, orice incidente legate de securitate care se produc la nivelul infrastructurii tehnice a terților furnizori. [Inserați numele băncii centrale] poate solicita informații suplimentare despre incident și, dacă este necesar, poate solicita participantului să ia măsurile adecvate pentru a preveni reapariția unui asemenea eveniment.

(3)  [Inserați numele băncii centrale] poate impune cerințe suplimentare privind securitatea tuturor participanților și/sau a participanților considerați critici de către [inserați numele băncii centrale].

TITLUL VII

MODULUL INFORMAȚII ȘI CONTROL

Articolul 29

Utilizarea ICM

(1)  ICM:

(a) permite participanților să acceseze informațiile referitoare la conturile proprii și să-și administreze lichiditatea;

(b) poate fi utilizat pentru a iniția ordine de transfer de lichiditate; și

(c) permite participanților să inițieze plăți forfetare de substituire (backup) și plăți de substituire (backup) în situații de urgență, în cazul unei întreruperi în funcționarea infrastructurii de plăți a participantului.

(2)  Apendicele I cuprinde detalii tehnice suplimentare referitoare la ICM.

TITLUL VIII

COMPENSAȚIA, REGIMUL RĂSPUNDERII ȘI PROBA

Articolul 30

Schema de compensație

În cazul în care un ordin de plată nu poate fi decontat în aceeași zi de operare în care a fost acceptat din cauza unei disfuncționalități tehnice a TARGET2, [inserați numele băncii centrale] va oferi o compensație participanților direcți implicați, în conformitate cu procedura specială prevăzută în apendicele II.

Articolul 31

Regimul răspunderii

(1)  În îndeplinirea obligațiilor în conformitate cu prezentele condiții, [inserați numele băncii centrale] și participanții vor fi ținuți de obligația generală reciprocă de diligență rezonabilă.

(2)  [Inserați numele băncii centrale] răspunde față de participanții săi în caz de fraudă (incluzând, dar fără a se limita la dol) sau culpă gravă pentru orice prejudiciu rezultat din funcționarea TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării]. În cazul culpei simple, răspunderea [inserați numele băncii centrale] se limitează la prejudiciul direct al participantului, și anume la valoarea tranzacției în cauză și/sau la pierderea dobânzii aferente, excluzând orice prejudiciu indirect.

(3)  [Inserați numele băncii centrale] nu răspunde pentru nici un prejudiciu rezultat dintr-o disfuncționalitate sau întrerupere în funcționare a infrastructurii tehnice (inclusiv, dar fără a se limita la infrastructura informatică, programele, datele, aplicațiile sau rețelele [inserați numele băncii centrale]), dacă o astfel de disfuncționalitate sau întrerupere în funcționare apare în ciuda faptului că [inserați numele băncii centrale] a adoptat acele măsuri considerate în mod rezonabil necesare pentru a proteja infrastructura în cauză împotriva disfuncționalității sau întreruperii în funcționare, precum și pentru a înlătura consecințele unei astfel de disfuncționalități sau întreruperi în funcționare (aceasta din urmă include, dar nu se limitează la, inițierea și finalizarea procedurilor de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență menționate în apendicele IV).

(4)  [Inserați numele băncii centrale] nu este răspunzătoare:

(a) în măsura în care prejudiciul este cauzat de participant; sau

(b) dacă prejudiciul rezultă din evenimente externe care se află în afara controlului rezonabil (forță majoră) al [inserați numele băncii centrale].

(5)  Fără a aduce atingere [inserați prevederile dreptului intern ce transpun Directiva 97/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind transferurile de fonduri transfrontaliere ( 14 )], alineatele (1)-(4) se aplică în măsura în care este posibilă excluderea răspunderii [inserați numele băncii centrale].

(6)  [Inserați numele băncii centrale] și participanții vor lua toate măsurile rezonabile și realizabile în scopul diminuării oricăror daune sau prejudicii la care se referă prezentul articol.

(7)  În îndeplinirea unora sau a tuturor obligațiilor sale conform prezentelor condiții, [inserați numele băncii centrale] poate mandata terți să acționeze în numele său, în special furnizori de rețele de telecomunicații sau de alte rețele sau alte entități, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea de către [inserați numele băncii centrale] a obligațiilor sale sau dacă aceasta este o practică normală a pieței. Obligația [inserați numele băncii centrale] se limitează la selectarea și împuternicirea în mod legal a oricăror astfel de terți, iar răspunderea [inserați numele băncii centrale] este limitată în mod corespunzător. În sensul prezentului alineat, băncile centrale furnizoare ale SSP nu sunt considerate terți.

Articolul 32

Proba

(1)  Cu excepția prevederilor contrare din prezentele condiții, toate mesajele de plată și legate de procesarea plății în legătură cu TARGET2, precum confirmările de debitare sau de creditare sau extrasele de cont, dintre [inserați numele băncii centrale] și participanți, se transmit prin intermediul furnizorului de servicii de rețea.

(2)  Registrele pe suport electronic sau pe suport de hârtie ale mesajelor păstrate de [inserați numele băncii centrale] sau de furnizorul de servicii de rețea sunt acceptate ca mijloace de probă a plăților procesate prin intermediul [inserați numele băncii centrale]. Versiunea salvată sau tipărită a mesajului original al furnizorului de servicii de rețea este acceptată ca mijloc de probă, indiferent de forma mesajului original.

(3)  În cazul în care conexiunea unui participant la furnizorul de servicii de rețea nu mai funcționează, participantul va utiliza mijloacele alternative de transmitere a mesajelor, prevăzute în apendicele IV. În astfel de situații, versiunea salvată sau tipărită a mesajului prezentată de [inserați numele băncii centrale] va avea aceeași valoare probatorie ca și mesajul original, indiferent de forma acestuia.

▼M3

(4)  [Inserați numele băncii centrale] păstrează evidențe complete ale ordinelor de plată inițiate și ale plăților primite de participanți pentru o perioadă de [inserați perioada prevăzută de legislația internă aplicabilă] de la data transmiterii acestor ordine de plată și a primirii plăților, cu condiția ca aceste evidențe complete să acopere o perioadă de cel puțin cinci ani pentru orice participant la TARGET2 care face obiectul unei monitorizări continue în temeiul măsurilor restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de statele membre, sau chiar o perioadă mai lungă, în cazul în care aceasta este prevăzută de reglementări specifice.

▼B

(5)  Registrele contabile și registrele proprii ale [inserați numele băncii centrale] (indiferent dacă sunt păstrate pe suport de hârtie, microfilm, microfișă, înregistrare electronică sau magnetică, în orice altă formă reproductibilă mecanic sau în alt mod) sunt acceptate ca mijloace de probă a oricăror obligații ale participanților și a oricăror fapte și evenimente pe care părțile le invocă.

TITLUL IX

ÎNCETAREA PARTICIPĂRII ȘI ÎNCHIDEREA CONTURILOR

Articolul 33

Durata și încetarea participării în situații normale

(1)  Fără a aduce atingere prevederilor articolului 34, participarea la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] este pe durată nedeterminată.

(2)  Un participant poate înceta participarea sa la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] în orice moment, cu o notificare prealabilă de 14 zile de operare, cu excepția cazului în care convine cu [inserați numele băncii centrale] un alt termen de notificare.

(3)  [Inserați numele băncii centrale] poate pune capăt participării unui participant la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] în orice moment, cu o notificare prealabilă de trei luni, cu excepția cazului în care convine cu participantul respectiv un alt termen de notificare.

(4)  La încetarea participării, obligația de păstrare a confidențialității prevăzută la articolul 38 rămâne în vigoare pentru o perioadă de cinci ani începând cu data încetării participării.

(5)  La încetarea participării, conturile PM ale participantului în cauză se închid, în conformitate cu articolul 35.

Articolul 34

Suspendarea și încetarea participării în situații excepționale

(1)  Participarea unui participant la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] încetează imediat și fără notificare prealabilă sau este suspendată la apariția uneia dintre următoarele situații de neîndeplinire a obligațiilor:

(a) deschiderea procedurilor de insolvență; și/sau

(b) participantul nu mai îndeplinește criteriile de acces prevăzute la articolul 4.

(2)  [Inserați numele băncii centrale] poate pune capăt fără notificare prealabilă sau poate suspenda participarea participantului la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării], dacă:

(a) apare una sau mai multe situații de neîndeplinire a obligațiilor [altele decât cele menționate la alineatul (1)];

(b) participantul a încălcat în mod substanțial prezentele condiții;

(c) participantul nu își îndeplinește o obligație substanțială față de [inserați numele băncii centrale];

(d) participantul este exclus din TARGET2 CUG sau calitatea sa de membru al TARGET2 CUG încetează în alt fel; ►M3  ————— ◄

▼M5

(e) are loc orice alt eveniment în legătură cu un participant, eveniment care, în aprecierea [inserați numele băncii centrale], ar pune în pericol stabilitatea, buna funcționare și securitatea generale ale TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] sau ale oricărui alt sistem component al TARGET2, sau ar periclita îndeplinirea de către [inserați numele băncii centrale] a misiunilor sale prevăzute de [inserați o referință la prevederile dreptului intern aplicabil] și de Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, sau prezintă riscuri din perspectiva prudenței; și/sau

▼M3

(f) o BCN suspendă sau pune capăt accesului participantului la creditul pe parcursul zilei (intraday credit) în temeiul punctului 12 din anexa III.

▼B

(3)  În exercitarea libertății de apreciere în temeiul alineatului (2), [inserați numele băncii centrale] ia în considerare, printre altele, gravitatea situației de neîndeplinire a obligațiilor sau a evenimentelor menționate la literele (a)-(c).

(4)  

(a) În cazul în care [inserați numele băncii centrale] suspendă sau pune capăt participării unui participant la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] conform alineatului (1) sau (2), [inserați numele băncii centrale] va informa imediat acel participant, alte bănci centrale, precum și alți participanți despre această suspendare sau încetare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

(b) În cazul în care [inserați numele băncii centrale] este informată de către o altă bancă centrală cu privire la suspendarea sau încetarea participării unui participant la un alt sistem component al TARGET2, [inserați numele băncii centrale] îi informează imediat pe participanții săi despre această suspendare sau încetare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

(c) Odată ce un astfel de mesaj transmis prin intermediul ICM a fost primit de către participanți, se consideră că aceștia au fost informați despre încetarea/suspendarea participării unui participant la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] sau la un alt sistem component al TARGET2. Participanții vor suporta orice pierderi rezultate din inițierea unui ordin de plată către participanții a căror participare a fost suspendată sau a căror participare a încetat, dacă ordinul de plată în cauză a fost introdus în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] după primirea mesajului transmis prin intermediul ICM.

(5)  La încetarea participării unui participant, TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] nu acceptă noi ordine de plată de la un astfel de participant. Ordinele de plată din coada de așteptare, ordinele de plată stocate sau ordinele de plată noi în favoarea unui astfel de participant vor fi returnate.

(6)  În cazul în care un participant este suspendat din TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării], toate plățile primite de acesta și ordinele de plată inițiate de acesta sunt stocate și introduse în etapa de procesare inițială numai după ce au fost în mod explicit acceptate de către banca centrală a participantului suspendat.

Articolul 35

Închiderea conturilor PM

(1)  Participanții își pot închide conturile lor PM în orice moment, cu condiția notificării [inserați numele băncii centrale] cu 14 zile de operare în avans.

(2)  La încetarea participării, în conformitate fie cu articolul 33, fie cu articolul 34, [inserați numele băncii centrale] închide conturile PM ale participantului în cauză, după ce:

(a) a decontat sau a returnat toate ordinele de plată din coada de așteptare; și

(b) și-a exercitat drepturile de garanție reală mobiliară și de compensare bilaterală (set-off) în conformitate cu articolul 36.

TITLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 36

Drepturile [inserați numele băncii centrale] de garanție reală mobiliară și de compensare bilaterală (set-off)

(1)  [Inserați dacă e cazul: [inserați numele băncii centrale] are un drept de garanție reală mobiliară asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare din conturile PM ale participantului, garantând astfel orice creanțe curente și viitoare născute din raportul juridic dintre părți.]

(1a)  [Inserați dacă este cazul: Creanțele curente și viitoare ale unui participant asupra [inserați numele băncii centrale] rezultate dintr-un sold creditor al contului PM vor fi transferate către [inserați numele băncii centrale] ca și active pentru garantare (adică vor fi transferate ca și garanție) pentru orice creanță curentă sau viitoare a [inserați numele băncii centrale] asupra participantului, născută din [inserați o referință la aranjamentul de punere în aplicare a prezentelor condiții]. O astfel de garanție se constituie prin simplul fapt al creditării cu fonduri a contului PM al participantului.]

(1b)  [Inserați dacă este cazul: [Inserați numele băncii centrale] are o garanție reală mobiliară fluctuantă (floating charge) asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare din conturile PM ale participantului, garantând astfel toate creanțele curente și viitoare născute din raportul juridic dintre părți.]

(2)  [Inserați dacă este cazul: [Inserați numele băncii centrale] are dreptul menționat la alineatul (1), chiar dacă creanțele sale sunt afectate de condiții sau nu sunt încă exigibile.]

(3)  [Inserați dacă este cazul: Participantul, acționând în calitatea sa de titular de cont PM, consimte prin prezenta la constituirea garanției reale mobiliare în favoarea [inserați numele băncii centrale] la care a fost deschis contul respectiv; acest consimțământ constă în punerea la dispoziția [inserați numele băncii centrale] a activelor-obiect al garanției reale mobiliare la care se face referire în legea [inserați adjectivul național aferent]. Orice sume transferate în contul PM, al cărui sold constituie obiectul garanției reale mobiliare, devin în mod irevocabil obiect al garanției reale mobiliare, prin simplul fapt al transferării lor, fără nici un fel de restricții, ca și garanție pentru îndeplinirea în totalitate a obligațiilor garantate.]

(4)  La apariția:

(a) unei situații de neexecutare a obligațiilor, menționate la articolul 34 alineatul (1); sau

(b) oricărei altei situații de neîndeplinire a obligațiilor sau a unui eveniment prevăzute la articolul 34 alineatul (2) care a condus la încetarea sau suspendarea participării participantului la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării],

fără a ține seama de deschiderea oricăror proceduri de insolvență împotriva unui participant și fără a ține seama de orice cesiune, poprire/sechestru judiciar sau de altă natură sau de orice altă formă de dispoziție asupra drepturilor participantului ori cu privire la aceste drepturi, toate obligațiile participantului vor fi considerate de drept și imediat scadente și, ca urmare, imediat exigibile, fără notificare prealabilă și fără nici o aprobare prealabilă din partea nici unei autorități. În plus, obligațiile reciproce dintre participant și [inserați numele băncii centrale] vor fi de drept compensate bilateral (set-off), iar partea care datorează suma mai mare plătește celeilalte diferența.

(5)  [Inserați numele băncii centrale] îl notifică fără întârziere pe participant cu privire la orice compensare bilaterală (set-off) efectuată potrivit alineatului (4), după ce aceasta a fost efectuată.

(6)  [Inserați numele băncii centrale] poate, fără notificare prealabilă, să debiteze contul PM al oricărui participant cu orice sumă pe care participantul respectiv o datorează [inserați numele băncii centrale], rezultată din raportul juridic dintre participant și [inserați numele băncii centrale].

Articolul 37

Dreptul de garanție în privința fondurilor din subconturi

(1)  [Inserați numele băncii centrale] are [inserați o referință la o modalitate de garantare în conformitate cu sistemul de drept aplicabil] asupra soldului subcontului unui participant deschis pentru decontarea instrucțiunilor de plată în legătură cu un sistem auxiliar, în conformitate cu aranjamentele dintre sistemul auxiliar respectiv și banca sa centrală. Acest sold garantează obligația participantului menționată la alineatul (7) față de [inserați numele băncii centrale] în legătură cu o astfel de decontare.

▼M2

(2)  [Inserați numele băncii centrale] blochează soldul subcontului participantului la momentul comunicării de către sistemul auxiliar [prin intermediul unui mesaj „început de ciclu” (start-of-cycle)]. Atunci când este cazul, [inserați numele băncii centrale] majorează sau reduce ulterior soldul blocat prin creditarea sau debitarea decontării între sisteme a plăților în sau din subcont sau prin creditarea transferurilor de lichiditate în subcont. Blocarea respectivă expiră la momentul comunicării de către sistemul auxiliar [prin intermediul unui mesaj „sfârșit de ciclu” (end-of-cycle message)].

(3)  Prin confirmarea blocării soldului subcontului participantului, [inserați numele băncii centrale] garantează sistemului auxiliar plata în limita valorii soldului în cauză. Prin confirmarea, atunci când este cazul, a majorării sau a reducerii soldului blocat ca urmare a creditării sau debitării decontării între sisteme a plăților în sau din subcont sau creditării transferurilor de lichiditate în subcont, garanția este majorată sau redusă automat în cadrul valorii plății. Fără a aduce atingere majorării sau reducerii sus-menționate a garanției, garanția este irevocabilă, necondiționată și plătibilă la prima cerere. În cazul în care [inserați numele băncii centrale] nu este banca centrală a sistemului auxiliar, se consideră că [inserați numele băncii centrale] a primit instrucțiunea de a furniza garanția menționată anterior băncii centrale a sistemului auxiliar.

▼B

(4)  În cazul în care nu s-a deschis nici o procedură de insolvență împotriva participantului, instrucțiunile de plată în legătură cu sistemul auxiliar, având ca scop soldarea obligației de decontare a participantului, sunt decontate fără a dispune de garanție și fără a recurge la dreptul real de garanție asupra soldului subcontului aparținând participantului.

(5)  În cazul insolvenței participantului, instrucțiunea de plată în legătură cu sistemul auxiliar destinată soldării obligației de decontare a participantului constituie o primă cerere de plată în temeiul garanției; debitarea subcontului participantului cu suma aferentă instrucțiunii (și creditarea contului tehnic al sistemului auxiliar) constituie, în consecință, eliberarea de obligația de garantare de către [inserați numele băncii centrale] și o valorificare a dreptului său de garanție asupra soldului subcontului participantului.

(6)  Garanția se stinge la comunicarea de către sistemul auxiliar că decontarea s-a finalizat [prin intermediul unui mesaj „sfârșit de ciclu” (end-of-cycle)].

(7)  Participantul este obligat să ramburseze către [inserați numele băncii centrale] orice plată făcută de către aceasta în temeiul garanției respective.

Articolul 38

Confidențialitate

(1)  [Inserați numele băncii centrale] păstrează confidențialitatea tuturor informațiilor sensibile din punctul de vedere al confidențialității sau secrete, inclusiv când aceste informații se referă la plăți, a informațiilor tehnice sau organizaționale aparținând participantului sau clienților participantului, cu excepția situației în care participantul sau clientul său și-a dat consimțământul în scris pentru divulgarea informațiilor [inserați următoarea propoziție, dacă este cazul, în temeiul dreptului intern: sau această divulgare este permisă ori impusă de legea [inserați adjectivul referitor la numele țării].

(2)  Prin derogare de la prevederile alineatului (1), participantul consimte că [inserați numele băncii centrale] poate să divulge informații referitoare la plăți, informații tehnice sau organizaționale aferente participantului sau clienților participantului obținute pe parcursul operării TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] către alte bănci centrale sau terți implicați în operarea TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării], în măsura în care divulgarea este necesară pentru funcționarea eficientă a TARGET2, sau către autoritățile de supraveghere și monitorizare ale statelor membre și ale ►M3  Uniunii ◄ , în măsura în care divulgarea informațiilor este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor lor publice și cu condiția ca, în toate aceste cazuri, divulgarea să nu fie în conflict cu legea aplicabilă. [Inserați numele băncii centrale] nu răspunde pentru consecințele financiare și comerciale ale unei asemenea divulgări.

(3)  Prin derogare de la prevederile alineatului (1) și cu condiția ca prin aceasta să nu fie posibilă identificarea directă sau indirectă a participantului sau a clienților participantului, [inserați numele băncii centrale] poate utiliza, divulga sau publica informații referitoare la plăți aferente participantului sau clienților participantului în scopuri statistice, istorice, științifice sau în alte scopuri în exercițiul funcțiilor sale publice sau în exercițiul funcțiilor altor entități publice cărora le sunt divulgate aceste informații.

(4)  Informațiile referitoare la funcționarea TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] la care participanții au avut acces pot fi utilizate numai în scopurile menționate în prezentele condiții. Participanții vor păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția situației în care [inserați numele băncii centrale] și-a dat consimțământul în scris și în mod expres pentru divulgarea acestora. Participanții se vor asigura că orice terți către care aceștia externalizează, deleagă sau subcontractează sarcini care au sau pot avea o influență asupra îndeplinirii obligațiilor lor în temeiul prezentelor condiții sunt ținuți de obligația de confidențialitate din prezentul articol.

(5)  În scopul decontării ordinelor de plată, [inserați numele băncii centrale] este autorizată să proceseze și să transfere datele necesare către furnizorul de servicii de rețea.

Articolul 39

►M5  Protecția datelor, prevenirea spălării banilor, măsuri administrative sau restrictive și aspecte conexe ◄

▼M3

(1)  Se consideră că participanții cunosc și respectă toate obligațiile care le revin referitoare la legislația privind protecția datelor, prevenirea spălării banilor, finanțarea terorismului, activitățile nucleare cu risc de proliferare sau la dezvoltarea unor sisteme de transport al armelor nucleare, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor adecvate cu privire la orice plăți debitate sau creditate în conturile PM ale acestora. Participanții trebuie să se informeze și cu privire la politica furnizorului de servicii de rețea privind prelucrarea datelor înainte de a intra în raporturi contractuale cu furnizorul de servicii de rețea.

▼B

(2)  Se consideră că [inserați numele băncii centrale] a fost autorizată de către participanți să obțină orice informații în privința lor de la orice autoritate financiară sau de supraveghere sau de la un organism profesional, național(ă) sau străin(ă), în cazul în care aceste informații sunt necesare pentru participarea participantului la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării].

▼M5

(3)  Atunci când acționează în calitate de furnizor de servicii de plată al unui beneficiar sau al unui plătitor, participanții îndeplinesc toate cerințele care rezultă din măsurile administrative sau restrictive impuse în temeiul articolului 75 sau 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește notificarea și/sau obținerea acordului din partea unei autorități competente în legătură cu procesarea tranzacțiilor. În plus:

(a) în cazul în care [inserați numele băncii centrale] este furnizorul de servicii de plată al unui participant care are calitatea de plătitor:

(i) participantul efectuează notificarea necesară sau obține aprobarea în numele băncii centrale care trebuie în principal să efectueze notificarea sau să obțină aprobarea, și transmite [inserați numele băncii centrale] dovada efectuării notificării sau a obținerii aprobării;

(ii) participantul nu introduce în TARGET2 niciun ordin de transfer credit până nu a obținut din partea [inserați numele băncii centrale] confirmarea că notificarea necesară a fost făcută sau că aprobarea a fost obținută de către sau în numele furnizorului de servicii de plată al beneficiarului;

(b) în cazul în care [inserați numele băncii centrale] este furnizor de servicii de plată al unui participant care are calitatea de beneficiar, participantul efectuează notificarea necesară sau obține aprobarea în numele băncii centrale care trebuie în principal să efectueze notificarea sau să obțină aprobarea, și transmite [inserați numele băncii centrale] dovada efectuării notificării sau a obținerii aprobării.

În sensul prezentului alineat, noțiunile „furnizor de servicii de plată”, „plătitor” și „beneficiar” au semnificațiile care le sunt atribuite în cadrul măsurilor administrative sau restrictive aplicabile.

▼B

Articolul 40

Notificări

(1)  Cu excepția dispozițiilor contrare din prezentele condiții, toate notificările impuse sau permise în conformitate cu prezentele condiții se trimit prin scrisoare recomandată, facsimil sau prin orice altă modalitate, în scris, sau printr-un mesaj autentificat prin intermediul furnizorului de servicii de rețea. Notificările către [inserați numele băncii centrale] sunt înaintate conducătorului [inserați departamentul sisteme de plăți sau unitatea aferentă din banca centrală] al [inserați numele băncii centrale], [inserați adresa aferentă băncii centrale] sau la [inserați adresa ►M3  BIC ◄ a băncii centrale]. Notificările către participant sunt trimise la adresa, numărul de fax sau adresa sa de ►M3  BIC ◄ , pe care participantul le aduce la cunoștință ocazional [inserați numele băncii centrale].

(2)  Pentru a dovedi că o notificare a fost trimisă, este suficient a dovedi că notificarea a fost trimisă la adresa corespunzătoare sau că plicul conținând notificarea în cauză a fost adresat și expediat în mod corect.

(3)  Toate notificările se formulează în [inserați limba națională corespunzătoare și/sau „engleză”].

(4)  Participanții sunt ținuți de toate formularele și documentele [inserați numele băncii centrale] pe care aceștia le-au completat și/sau semnat, inclusiv, dar fără a se limita la, formularele de colectare a datelor statice, așa cum se menționează în articolul 8 alineatul (2) litera (a), și de informațiile furnizate conform articolului 11 alineatul (5), care au fost transmise în conformitate cu alineatele (1) și (2) și pe care [inserați numele băncii centrale] consideră în mod rezonabil că le-a primit de la participanți, angajații lor sau agenții acestora.

Articolul 41

Relația contractuală cu furnizorul de servicii de rețea

(1)  În sensul prezentelor condiții, furnizorul de servicii de rețea este SWIFT. Fiecare participant încheie un contract separat cu SWIFT cu privire la serviciile ce urmează a fi prestate de SWIFT în legătură cu utilizarea de către participant a TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării]. Raportul juridic dintre participant și SWIFT este guvernat în mod exclusiv de termenii și condițiile SWIFT.

(2)  Fiecare participant participă și într-un TARGET2 CUG, după cum precizează băncile centrale furnizoare ale SSP care acționează în calitate de administrator al serviciului SWIFT pentru SSP. Admiterea unui participant în și excluderea unui participant dintr-un TARGET2 CUG produce efecte din momentul comunicării către SWIFT de către administratorul serviciului SWIFT.

(3)  Participanții trebuie să respecte TARGET2 SWIFT Service Profile, așa cum este acesta pus la dispoziție de către [inserați numele băncii centrale].

(4)  Serviciile ce urmează a fi prestate de către SWIFT nu sunt incluse în serviciile ce urmează a fi prestate de către [inserați numele băncii centrale] în legătură cu TARGET2.

(5)  [Inserați numele băncii centrale] nu răspunde pentru acțiunile, erorile sau omisiunile SWIFT (incluzând directorii, personalul și subcontractorii săi) ca furnizor de servicii SWIFT sau pentru acțiunile, erorile sau omisiunile furnizorilor de rețea aleși de participanți pentru a avea acces la rețeaua SWIFT.

Articolul 42

Procedura de modificare

[Inserați numele băncii centrale] poate oricând să modifice unilateral prezentele condiții, inclusiv apendicele la acestea. Modificările prezentelor condiții, inclusiv ale apendicelor sale, sunt aduse la cunoștință prin [inserați respectivele mijloace prin care sunt aduse la cunoștință]. Dacă participantul nu se opune în mod expres modificărilor în termen de 14 zile de la data la care participantul a fost informat cu privire la modificările în cauză, acestea se consideră a fi fost acceptate. În cazul în care un participant formulează obiecțiuni cu privire la modificare, [inserați numele băncii centrale] este îndreptățită să pună capăt imediat participării acelui participant la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și să închidă oricare dintre conturile sale PM.

Articolul 43

Drepturile terților

(1)  Participanții nu vor transfera, constitui garanții reale mobiliare asupra sau cesiona terților drepturile, beneficiile, obligațiile, responsabilitățile și creanțele născute din prezentele condiții sau referitoare la acestea, fără consimțământul scris al [inserați numele băncii centrale].

(2)  Prezentele condiții nu creează drepturi în favoarea sau obligații în relație cu nici o altă entitate în afară de [inserați numele băncii centrale] și participanții la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării].

Articolul 44

Legea aplicabilă, jurisdicția și locul executării

(1)  Relația bilaterală dintre [inserați numele băncii centrale] și participanții la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] este guvernată de legea [inserați adjectivul referitor la numele țării].

▼M3

(2)  Fără a aduce atingere competenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, orice litigiu rezultat dintr-un element referitor la relația menționată la alineatul (1) este de competența exclusivă a instanțelor competente din [introduceți locul sediului băncii centrale].

▼B

(3)  În privința raportului juridic dintre [inserați o referință la banca centrală] și participanți, locul executării este [inserați locul sediului băncii centrale].

Articolul 45

Nulitate parțială

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentelor condiții este sau devine nulă, aceasta nu aduce atingere aplicabilității tuturor celorlalte prevederi din prezentele condiții.

Articolul 46

Intrarea în vigoare și forța obligatorie

(1)  Prezentele condiții intră în vigoare la [inserați data corespunzătoare].

(2)  [Inserați dacă este necesar în conformitate cu dreptul intern aplicabil: Participând la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării], participanții consimt tacit la aplicarea prezentelor condiții între ei și în relația cu [inserați numele băncii centrale].]
Apendicele I

SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU PROCESAREA ORDINELOR DE PLATĂ

În plus față de prevederile condițiilor armonizate, următoarele reguli se vor aplica procesării ordinelor de plată:

1.   Condiții tehnice pentru participarea la TARGET2–[inserați referința băncii centrale/țării] privind infrastructura, rețeaua și formatul mesajelor

1. Pentru schimbul de mesaje, TARGET2 folosește serviciile SWIFT. Prin urmare, fiecare participant trebuie să dispună de o conexiune la rețeaua Secure IP Network a SWIFT. Contul PM al fiecărui participant se identifică printr-un cod BIC SWIFT de opt sau 11 caractere. Mai mult, fiecare participant trebuie să parcurgă cu succes o serie de teste pentru a-și demonstra capacitatea tehnică și operațională, înainte de a putea participa la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării].

2. Pentru inițierea ordinelor de plată și schimbul de mesaje de plată în PM se utilizează serviciul SWIFTNet FIN Y-copy. În acest scop, se înființează un grup închis de utilizatori SWIFT (CUG) dedicat. Ordinele de plată în cadrul unui astfel de TARGET2 CUG se adresează direct participantului la TARGET2 beneficiar prin indicarea codului său BIC în antetul mesajului SWIFTNet FIN.

3. Pentru serviciile de informații și control pot fi folosite următoarele servicii SWIFTNet:

(a) SWIFTNet InterAct;

(b) SWIFTNet FileAct; și/sau

(c) SWIFTNet Browse.

4. Securitatea schimbului de mesaje între participanți se bazează exclusiv pe serviciul Public Key Infrastructure (PKI) al SWIFT. Informații referitoare la serviciul PKI sunt disponibile în documentația furnizată de SWIFT.

5. Serviciul „bilateral relationship management” furnizat de aplicația Relationship Management Application (RMA) a SWIFT poate fi folosit numai cu destinația centrală BIC a SSP și nu se utilizează pentru mesajele de plăți între participanții la TARGET2.

2.   Tipuri de mesaje de plată

1. Sunt procesate următoarele tipuri de mesaje ale sistemului SWIFTNet FIN/SWIFT:Tipul de mesaj

Tipul utilizării

Descriere

MT 103

Obligatorie

Plată clienți

MT 103+

Obligatorie

Plată clienți [Procesare directă (Straight Through Processing)]

MT 202

Obligatorie

Plată interbancară

MT 202COV

Obligatorie

Plăți de acoperire (Cover payments)

MT 204

Opțională

Plată prin debitare directă

MT 011

Opțională

Notificare de livrare

MT 012

Opțională

Notificare emitent

MT 019

Obligatorie

Notificare de eroare

▼M3

MT 900

Opțională

Confirmare de debitare/Modificări privind linia de creditare

MT 910

Opțională

Confirmare de creditare/Modificări privind linia de creditare

MT 940/950

Opțională

Extras de cont (client)

MT 011, MT 012 și MT 019 sunt mesaje ale sistemului SWIFT.

2. La înregistrarea în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării], participanții direcți declară ce tipuri de mesaje opționale vor folosi, cu excepția mesajelor MT 011 și MT 012, în legătură cu care participanții direcți decid ocazional dacă să le primească sau să nu le primească, cu privire la anumite mesaje specifice.

3. Participanții respectă structura mesajelor SWIFT și specificațiile de câmp, așa cum sunt stabilite acestea în documentația SWIFT și ținând cont de restricțiile stabilite pentru TARGET2, așa cum sunt prevăzute acestea în cartea 1, capitolul 9.1.1.2 din Specificațiile funcționale detaliate pentru utilizatori (User Detailed Functional Specifications/UDFS).

4. Conținutul câmpurilor este validat la nivelul TARGET2-[inserați referința țării/băncii centrale] în conformitate cu cerințele UDFS. Participanții pot conveni între ei asupra unor reguli specifice în ceea ce privește conținutul câmpurilor. Cu toate acestea, în TARGET2-[inserați referința țării/băncii centrale] nu se efectuează verificări specifice în privința respectării de către participanți a oricăror astfel de reguli.

▼M2

5. Mesajele MT 202COV se utilizează pentru realizarea plăților de acoperire, adică plăți realizate de către băncile corespondente pentru a deconta (acoperi) mesajele de transfer credit care sunt transmise băncii unui client prin alte mijloace mai directe. Informațiile referitoare la client conținute în MT 202COV nu se afișează în ICM.

▼B

3.   Verificarea dublei inițieri

1. Toate ordinele de plată sunt supuse unei verificări a dublei inițieri, scopul acestei verificări fiind respingerea ordinelor de plată care au fost inițiate de mai multe ori din greșeală.

2. Sunt verificate următoarele câmpuri ale tipurilor de mesaje SWIFT:Elemente

Partea mesajului SWIFT

Câmp

Emitent

Antet de bază

Adresă Terminal Logic (LT Address)

Tip de mesaj

Antet aplicație

Tip de mesaj

Beneficiar

Antet aplicație

Adresă de destinație

Număr de referință al tranzacției (TRN)

Bloc text

:20

Referință complementară

Bloc text

:21

Data valutei

Bloc text

:32

Suma

Bloc text

:32

3. În cazul în care toate câmpurile descrise la subpunctul 2 ale unui ordin de plată recent inițiat sunt identice cu cele ale unui ordin de plată acceptat anterior, ordinul de plată recent inițiat va fi returnat.

4.   Coduri de eroare

În cazul în care un ordin de plată este respins, participantul ordonator primește o notificare de eroare (MT 019), indicând, prin utilizarea codurilor de eroare, motivul respingerii. Codurile de eroare sunt definite în capitolul 9.4.2 din UDFS.

5.   Momente predeterminate ale decontării

1. Pentru ordinele de plată care utilizează indicatorul „Earliest Debit Time Indicator” se folosește cuvântul de cod „/FROTIME/”.

2. Pentru ordinele de plată care utilizează indicatorul „Latest Debit Time Indicator”, sunt disponibile două opțiuni:

(a) Cuvânt de cod „/REJTIME/”: dacă ordinul de plată nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare, ordinul de plată este returnat.

(b) Cuvânt de cod „/TILTIME/”: dacă ordinul de plată nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare, ordinul de plată nu este returnat, ci este plasat în coada de așteptare aferentă.

Indiferent de opțiune, dacă un ordin de plată cu indicatorul „Latest Debit Time Indicator” nu este decontat cu 15 minute înainte de momentul indicat, în mod automat este transmisă o notificare prin intermediul ICM.

3. Dacă este utilizat cuvântul de cod „/CLSTIME/”, ordinul de plată este tratat în același mod ca și ordinul de plată menționat la subpunctul 2 litera (b).

6.   Decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare inițială

1. Pentru a deconta ordinele de plată pe bază brută, rapid și cu un necesar redus de lichiditate, se efectuează verificări privind posibilitatea compensării și, dacă este oportun, verificări extinse privind posibilitatea compensării (ambii termeni având semnificația prevăzută la subpunctele 2 și 3), cu privire la ordinele de plată introduse în etapa de procesare inițială.

2. Verificarea privind posibilitatea compensării determină dacă există ordine de plată ale beneficiarului la începutul cozii de așteptare a ordinelor de plată foarte urgente sau, dacă nu este cazul, la începutul cozii de așteptare a ordinelor de plată urgente, care pot fi compensate cu ordinul de plată al plătitorului (în continuare „ordine de plată compensabile”). Dacă un ordin de plată compensabil nu disponibilizează suficiente fonduri pentru ordinul respectiv de plată al plătitorului în etapa de procesare inițială, se calculează dacă există suficientă lichiditate disponibilă în contul PM al plătitorului.

3. Dacă verificarea privind posibilitatea compensării eșuează, [inserați numele băncii centrale] poate aplica o verificare extinsă privind posibilitatea compensării. Verificarea extinsă privind posibilitatea compensării determină dacă există, în oricare dintre cozile de așteptare ale beneficiarului, ordine de plată compensabile, indiferent de momentul intrării acestora în coada de așteptare. Cu toate acestea, dacă în coada de așteptare a beneficiarului există ordine de plată cu prioritate mai mare adresate altor participanți la TARGET2, principiul FIFO poate fi încălcat doar dacă în urma decontării acestor ordine de plată compensabile rezultă o creștere de lichiditate pentru beneficiar.

7.   Decontarea ordinelor de plată aflate în cozile de așteptare

1. Modul de procesare a ordinelor de plată aflate în cozile de așteptare depinde de clasa de prioritate alocată de participantul ordonator.

2. Ordinele de plată aflate în cozile de așteptare foarte urgente și urgente sunt decontate utilizând procedura de verificare a posibilității compensării, descrisă la punctul 6, începând cu ordinul de plată aflat la începutul cozii de așteptare în cazurile în care există o creștere a lichidității sau o intervenție la nivelul cozii de așteptare (modificarea poziției în coada de așteptare, a momentului decontării sau a priorității sau revocarea ordinului de plată).

3. Ordinele de plată aflate în coada de așteptare normală sunt decontate în mod continuu, inclusiv ordinele de plată foarte urgente și urgente care nu au fost încă decontate. Sunt utilizate diferite mecanisme (algoritmi) de optimizare. Dacă un algoritm se încheie cu succes, ordinele de plată incluse vor fi decontate; dacă un algoritm eșuează, ordinele de plată incluse rămân în coada de așteptare. Pentru a compensa fluxurile de plăți se utilizează trei algoritmi (de la 1 la 3). Prin intermediul algoritmului 4, procedura de decontare 5 (așa cum este definită în capitolul 2.8.1. din UDFS) este disponibilă pentru a facilita decontarea instrucțiunilor de plată ale sistemelor auxiliare. Pentru optimizarea decontării tranzacțiilor foarte urgente ale sistemelor auxiliare în subconturile participanților, se utilizează un algoritm special (algoritmul 5).

(a) În cazul algoritmului 1 („totul-sau-nimic”), atât pentru fiecare relație în cadrul căreia a fost stabilită o limită bilaterală, cât și pentru suma totală a relațiilor pentru care a fost stabilită o limită multilaterală, [introduceți numele băncii centrale]:

(i) calculează poziția lichidității globale a contului PM al fiecărui participant la TARGET2 determinând dacă suma totală a tuturor valorilor ordinelor de plată inițiate și primite, aflate în coada de așteptare, este negativă sau pozitivă și, în cazul în care este negativă, verifică dacă aceasta depășește lichiditatea disponibilă a participantului (poziția lichidității globale constituie „poziția lichidității totale”); și

(ii) verifică dacă limitele și rezervările stabilite de fiecare participant la TARGET2 în relație cu fiecare cont PM aferent sunt respectate.

Dacă rezultatul acestor calcule și verificări este pozitiv pentru fiecare cont PM aferent, [inserați numele băncii centrale] și alte bănci centrale implicate decontează simultan toate plățile în conturile PM ale respectivilor participanți la TARGET2.

(b) În cadrul algoritmului 2 („parțial”), [inserați numele băncii centrale]:

(i) calculează și verifică pozițiile de lichiditate, limitele și rezervările fiecărui cont PM aferent, la fel ca și în cazul algoritmului 1; și

(ii) dacă poziția lichidității totale a unuia sau mai multor conturi PM aferente este negativă, extrage câte un singur ordin de plată, până când poziția lichidității totale a fiecărui cont PM aferent este pozitivă.

Ulterior, cu condiția existenței unor fonduri suficiente, [inserați numele băncii centrale] și celelalte bănci centrale implicate decontează simultan toate plățile rămase (cu excepția ordinelor de plată extrase) în conturile PM ale participanților la TARGET2 respectivi.

În ceea ce privește extragerea ordinelor de plată, [inserați referința băncii centrale] începe de la contul PM al participantului la TARGET2 cu cea mai mare poziție negativă a lichidității totale și de la ordinul de plată aflat la sfârșitul cozii de așteptare cu cea mai mică prioritate. Procesul de selecție rulează doar o perioadă scurtă de timp, care va fi determinată de [inserați numele băncii centrale] la alegerea sa.

(c) În cadrul algoritmului 3 („multiplu”), [inserați numele băncii centrale]:

(i) compară perechile de conturi PM ale participanților la TARGET2 pentru a determina dacă ordinele de plată aflate în coada de așteptare pot fi decontate în limitele lichidităților disponibile ale conturilor PM ale celor doi participanți la TARGET2 în cauză și în limitele stabilite de aceștia (începând de la perechea de conturi PM cu diferența cea mai mică între ordinele de plată adresate reciproc); banca (băncile) centrală(e) implicate vor înregistra simultan acele plăți în conturile PM ale celor doi participanți la TARGET2; și

(ii) dacă, în ceea ce privește o pereche de conturi PM la care se referă punctul (i), lichiditatea este insuficientă pentru a acoperi poziția bilaterală, extrage câte un ordin de plată până când există suficientă lichiditate. În acest caz, banca (băncile) centrală (centrale) implicată(e) decontează simultan în conturile PM ale celor doi participanți plățile rămase, cu excepția celor extrase.

După efectuarea verificărilor menționate la punctele (i) și (ii), [inserați numele băncii centrale] verifică pozițiile de decontare multilaterală (între un cont PM al unui participant la TARGET2 și conturile PM ale altor participanți, față de care a fost stabilită o limită multilaterală). În acest sens, procedura prevăzută la punctele (i) și (ii) se aplică mutatis mutandis.

(d) În cadrul algoritmului 4 („decontare parțială plus sistem auxiliar”) [inserați numele băncii centrale] urmează aceeași procedură ca și în cazul algoritmului 2, dar fără a extrage ordinele de plată aferente operațiunilor de decontare ale unui sistem auxiliar (care decontează pe bază multilaterală simultană).

(e) În cadrul algoritmului 5 („decontare sistem auxiliar prin subconturi”), [inserați numele băncii centrale] urmează aceeași procedură ca și în cazul algoritmului 1, cu diferența că [inserați numele băncii centrale] inițiază algoritmul 5 prin intermediul interfeței sistemului auxiliar și verifică doar dacă există suficiente fonduri în subconturile participanților. În plus, nu se iau în considerare nici un fel de limite sau rezervări. Algoritmul 5 rulează și în timpul decontării din timpul nopții.

4. Ordinele de plată introduse în etapa de procesare inițială după inițierea oricăruia dintre algoritmii 1-4 pot fi, cu toate acestea, decontate imediat în etapa de procesare inițială, dacă pozițiile și limitele conturilor PM ale participanților la TARGET2 implicați permit atât decontarea acestor ordine de plată, cât și decontarea ordinelor de plată aflate în procedura de optimizare curentă. Cu toate acestea, doi algoritmi nu pot rula simultan.

5. În timpul procesării în timpul zilei, algoritmii rulează în mod consecutiv. Atât timp cât nu se află în așteptare o decontare multilaterală simultană aferentă unui sistem auxiliar, ordinea de rulare este următoarea:

(a) algoritmul 1,

(b) dacă algoritmul 1 eșuează, atunci algoritmul 2,

(c) dacă algoritmul 2 eșuează, atunci algoritmul 3, sau, dacă algoritmul 2 nu eșuează, se repetă algoritmul 1.

Atunci când se află în așteptare o decontare multilaterală simultană („procedura 5”) aferentă unui sistem auxiliar, rulează algoritmul 4.

6. Algoritmii rulează flexibil prin stabilirea unui interval de timp predefinit între aplicarea diferiților algoritmi pentru a asigura existența unui interval minim între rularea a doi algoritmi. Succesiunea în timp va fi controlată automat. Este posibilă intervenția manuală.

7. Un ordin de plată nu poate fi reordonat (schimbarea poziției în coada de așteptare) sau revocat cât timp se află într-un algoritm care rulează. Solicitările de reordonare sau revocare a unui ordin de plată vor fi plasate în coada de așteptare până la terminarea rulării algoritmului. Dacă ordinul de plată respectiv este decontat în timpul rulării algoritmului, orice solicitare de reordonare sau revocare este respinsă. Dacă ordinul de plată nu este decontat, solicitările participantului sunt luate în considerare imediat.

8.   Utilizarea ICM

1. ICM poate fi utilizat pentru obținerea de informații și administrarea lichidității. Rețeaua Secure IP Network (SIPN) a SWIFT este rețeaua suport de comunicații tehnice pentru schimbul de informații și aplicarea măsurilor de control.

2. Cu excepția ordinelor de plată stocate și a informațiilor privind datele statice, doar informațiile aferente zilei de operare în curs sunt disponibile prin intermediul ICM. Afișarea este disponibilă doar în limba engleză.

3. Informațiile sunt furnizate în modul „tragere” (pull), ceea ce înseamnă că fiecare participant trebuie să solicite să i se furnizeze informații.

4. Pentru utilizarea ICM sunt disponibile următoarele moduri:

(a) modul aplicație-către-aplicație (A2A)

În cazul A2A, informațiile și mesajele sunt transmise între PM și aplicația internă a participantului. Prin urmare, participantul trebuie să se asigure că o aplicație corespunzătoare este disponibilă pentru schimbul de mesaje XML (solicitări și răspunsuri) cu ICM prin intermediul unei interfețe standardizate. Detalii suplimentare sunt cuprinse în Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook) și în cartea 4 din UDFS.

▼M2

(b) modul utilizator-către-aplicație (U2A)

U2A permite comunicarea directă între un participant și ICM. Informațiile sunt afișate într-un browser care rulează pe un sistem PC (SWIFT Alliance WebStation sau altă interfață eventual impusă de SWIFT). Pentru accesul U2A infrastructura IT trebuie să fie capabilă să accepte cookies și JavaScript. Detalii suplimentare sunt cuprinse în Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook).

(5) Fiecare participant dispune de cel puțin o stație de lucru SWIFT Alliance WebStation sau altă interfață eventual impusă de SWIFT pentru a avea acces la ICM prin intermediul U2A.

▼B

6. Drepturile de acces la ICM sunt acordate prin utilizarea procedurilor „Role Based Access Control” ale SWIFT. Serviciul SWIFT „Non Repudiation of Emission” (NRE), care poate fi utilizat de participanți, permite celui care recepționează un mesaj XML să demonstreze că acel mesaj nu a fost modificat.

7. Dacă un participant are probleme tehnice și nu poate iniția nici un ordin de plată, poate genera plăți forfetare de substituire (backup) și plăți de substituire (backup) în situații de urgență, preformate, utilizând ICM. La cererea participantului, [inserați numele băncii centrale] va pune la dispoziție această funcționalitate.

8. Participanții pot utiliza ICM și pentru a transfera lichiditate:

(a) [inserați dacă este cazul] din propriul cont PM către propriul cont din afara PM;

(b) între contul PM și subconturile participantului; și

(c) din contul PM către contul „în oglindă” administrat de către sistemul auxiliar.

9.   UDFS și Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook)

Detalii suplimentare și exemple ilustrând regulile de mai sus sunt cuprinse în UDFS și în Manualul utilizatorului ICM (ICM User Handbook), așa cum sunt acestea modificate ocazional și publicate pe site-ul [inserați numele băncii centrale] și pe site-ul BCE în limba engleză.
Apendicele II

SCHEMA DE COMPENSAȚIE PENTRU TARGET2

1.   Principii generale

(a) În cazul unei disfuncționalități tehnice a TARGET2, participanții direcți pot formula cereri de compensație în conformitate cu schema de compensație pentru TARGET2 stabilită în prezentul apendice.

(b) Cu excepția situației în care Consiliul guvernatorilor BCE decide altfel, schema de compensație pentru TARGET2 nu se aplică în situațiile în care disfuncționalitatea tehnică a TARGET2 este rezultatul unor evenimente externe care se află în afara controlului rezonabil al băncilor centrale implicate sau este urmarea acțiunilor sau a inacțiunilor terților.

(c) Compensația conform schemei de compensație pentru TARGET2 este singura procedură de compensație oferită în cazul unei disfuncționalități tehnice a TARGET2. Cu toate acestea, participanții pot recurge la alte mijloace legale pentru a fi compensați pentru prejudicii. Acceptarea de către un participant a unei oferte de compensație în cadrul schemei de compensație pentru TARGET2 constituie acordul irevocabil prin care participantul respectiv renunță la toate pretențiile în legătură cu ordinele de plată pentru care acceptă compensația (inclusiv pretențiile referitoare la repararea prejudiciului indirect) pe care le-ar putea avea împotriva oricărei bănci centrale și prin care consideră primirea plății compensatorii corespunzătoare ca fiind o soluționare integrală și definitivă a tuturor acestor pretenții. Participantul va despăgubi băncile centrale în cauză, până la concurența sumei primite în virtutea schemei de compensație pentru TARGET2, pentru orice alte cereri de compensație suplimentare formulate de către oricare alt participant sau oricare alt terț în legătură cu ordinul de plată sau plata în cauză.

(d) Formularea unei oferte de compensație nu constituie acceptarea răspunderii [inserați numele băncii centrale] sau a răspunderii oricărei alte bănci centrale pentru disfuncționalitatea tehnică a TARGET2.

▼M2

2.    Condiții pentru ofertele de compensație

(a) Un plătitor poate formula o cerere pentru cheltuieli administrative și de compensație pentru dobândă dacă, din cauza unei disfuncționalități tehnice a TARGET2, un ordin de plată nu a fost decontat în ziua de operare în care a fost acceptat.

(b) Un beneficiar poate formula o cerere pentru cheltuieli administrative dacă, din cauza unei disfuncționalități tehnice a TARGET2, nu a primit o plată care trebuia primită într-o anumită zi de operare. De asemenea, beneficiarul poate formula o cerere de compensație pentru dobândă dacă una sau mai multe dintre următoarele condiții sunt îndeplinite:

(i) în cazul participanților care au acces la facilitatea de credit marginală: din cauza unei disfuncționalități tehnice a TARGET2, un beneficiar a recurs la facilitatea de credit marginală; și/sau

(ii) în cazul tuturor participanților: a fost imposibil din punct de vedere tehnic să apeleze la piața monetară sau obținerea acestui tip de refinanțare a fost imposibilă din alte motive în mod obiectiv rezonabile.

▼B

3.   Calculul compensației

(a) În ceea ce privește oferta de compensație adresată unui plătitor:

(i) cheltuielile administrative sunt stabilite la 50 EUR pentru primul ordin de plată nedecontat, 25 EUR pentru fiecare dintre următoarele patru asemenea ordine de plată și 12,50 EUR pentru fiecare dintre următoarele asemenea ordine de plată și se calculează separat, în relație cu fiecare beneficiar;

(ii) compensația pentru dobândă se determină prin aplicarea unei rate de referință ce se va stabili zilnic. Rata de referință menționată va fi cea mai mică dintre următoarele două rate: rata medie a dobânzii overnight în euro (EONIA) și rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală. Rata de referință se aplică la valoarea ordinului de plată nedecontat ca urmare a disfuncționalității tehnice a TARGET2 pentru fiecare zi în perioada cuprinsă între data inițierii efective sau, în ceea ce privește ordinele de plată menționate la punctul 2 litera (a) punctul (ii), data la care s-a intenționat inițierea ordinului de plată și data la care ordinul de plată a fost sau ar fi putut fi decontat. Din valoarea oricărei compensații se deduc orice beneficii realizate din plasarea fondurilor rezultate din ordinele de plată nedecontate în depozite în cadrul Eurosistemului; și

(iii) nu se plătește compensație pentru dobândă în situația în care și doar în măsura în care fondurile rezultate din ordinele de plată nedecontate au fost plasate pe piață sau au fost utilizate pentru îndeplinirea obligațiilor de constituire a rezervelor minime obligatorii.

(b) În ceea ce privește oferta de compensație adresată unui beneficiar:

(i) cheltuielile administrative sunt stabilite la 50 EUR pentru primul ordin de plată nedecontat, 25 EUR pentru fiecare dintre următoarele patru asemenea ordine de plată și 12,50 EUR pentru fiecare dintre următoarele asemenea ordine de plată și se calculează separat, în relație cu fiecare beneficiar;

(ii) se aplică metoda de calculare a dobânzii penalizatoare prevăzută la litera (a) punctul (ii), cu diferența că, în acest caz, compensația pentru dobândă se plătește luând în calcul o rată egală cu diferența dintre rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală și rata de referință și se calculează la suma pentru care s-a recurs la facilitatea de credit marginală ca urmare a disfuncționalității tehnice a TARGET2.

4.   Reguli de procedură

(a) O cerere de compensație se formulează utilizând formularul de cerere disponibil pe site-ul [inserați numele băncii centrale] în limba engleză (a se vedea [inserați referința la site-ul băncii centrale]). Plătitorii vor depune un formular distinct pentru fiecare beneficiar, iar beneficiarii vor depune câte un formular distinct pentru fiecare plătitor. În dovedirea informațiilor precizate în formularul de cerere se vor prezenta suficiente documente și informații suplimentare. Pentru fiecare plată sau ordin de plată poate fi formulată o singură cerere.

(b) Participanții depun formularul (formularele) de cerere la [inserați numele băncii centrale] în termen de patru săptămâni de la apariția disfuncționalității tehnice a TARGET2. Informațiile și probele suplimentare solicitate de [inserați numele băncii centrale] se transmit în termen de două săptămâni de la data la care acestea au fost solicitate.

(c) [Inserați numele băncii centrale] examinează cererile și le înaintează BCE. Cu excepția situației în care Consiliul guvernatorilor BCE a decis altfel și a comunicat acest lucru participanților, toate cererile de compensație primite vor fi evaluate nu mai târziu de 14 săptămâni de la apariția disfuncționalității tehnice a TARGET2.

(d) [Inserați numele băncii centrale] comunică participanților în cauză rezultatul evaluării prevăzute la litera (c). Dacă evaluarea se concretizează într-o ofertă de compensație, participanții în cauză trebuie fie să accepte oferta de compensație, fie să o refuze, în termen de patru săptămâni de la comunicarea ofertei respective, pentru fiecare plată sau ordin de plată la care se referă fiecare cerere, prin semnarea unei scrisori de acceptare în formă standard (modelul acesteia fiind disponibil pe site-ul [inserați numele băncii centrale] (a se vedea [inserați referința site-ului băncii centrale]). În cazul în care [introduceți numele băncii centrale] nu a primit această scrisoare în termen de patru săptămâni, se consideră că participanții în cauză au refuzat oferta de compensație.

(e) [Inserați numele băncii centrale] efectuează plăți compensatorii la data primirii scrisorii de acceptare a compensației emise de un participant. Nici o plată compensatorie nu este purtătoare de dobânzi.
Apendicele III

TERMENI DE REFERINȚĂ PENTRU OPINIILE JURIDICE PRIVIND CAPACITATEA ȘI ȚARA

Termeni de referință pentru opiniile juridice privind capacitatea participanților la TARGET2

[Inserați numele băncii centrale]

[adresa]

Participare la [numele sistemului]

[locul], [data]

Stimate Doamne/Stimați Domni,

În calitate de consilieri juridici [interni sau externi] ai [precizați numele participantului sau al sucursalei participantului], ni s-a solicitat emiterea prezentei opinii juridice cu privire la aspectele ce decurg din legea [jurisdicția în cadrul căreia participantul este stabilit; în continuare, „jurisdicția”] în legătură cu participarea [precizați numele participantului] (în continuare, „participant”) la [numele sistemului component al TARGET2] (în continuare, „sistem”).

Prezenta opinie juridică se limitează la legea [jurisdicția] în vigoare la data prezentei. Pentru elaborarea prezentei opinii juridice nu am examinat legea altor jurisdicții și nu exprimăm, nici nu sugerăm vreo opinie juridică în acest sens. Fiecare dintre declarațiile și opiniile juridice prezentate mai jos are aceeași acuratețe și validitate conform legii [jurisdicția], indiferent dacă participantul acționează sau nu prin intermediul sediului principal sau prin intermediul uneia sau al mai multor sucursale stabilite în sau în afara [jurisdicția] pentru inițierea ordinelor de plată și primirea plăților.

I.   DOCUMENTE ANALIZATE

În scopul elaborării prezentei opinii juridice, am analizat:

1. o copie certificată a [precizați documentul (documentele) de constituire relevant(e)] a(le) participantului, în vigoare la data prezentei;

2. [dacă este cazul] un extras din [precizați registrul relevant al companiei] și [dacă este cazul] [registrul instituțiilor de credit sau un registru similar];

3. [în măsura aplicabilă] o copie după autorizația participantului sau altă dovadă a autorizării de a presta servicii bancare, de investiții, de transfer de fonduri sau alte servicii financiare în [jurisdicția];

4. [dacă este cazul] o copie după hotărârea adoptată de consiliul de administrație sau de organul de conducere competent al participantului la data de [inserați data], [inserați anul], care dovedește acordul participantului de a adera la prevederile documentației sistemului, așa cum este aceasta definită mai jos; și

5. [precizați toate împuternicirile și alte documente care constituie sau dovedesc autorizarea corespunzătoare a persoanei sau a persoanelor semnatare ale documentației aferente a sistemului (așa cum este aceasta definită mai jos) în numele participantului];

și toate celelalte documente referitoare la constituirea, competențele și autorizațiile participantului, necesare sau corespunzătoare pentru emiterea prezentei opinii juridice (în continuare „documentația participantului”).

În scopul elaborării prezentei opinii juridice, am mai analizat, de asemenea:

1. [inserați o referință la aranjamentele de implementare a condițiilor armonizate de participare la TARGET2] pentru sistem, din data de [inserați data] (în continuare, „regulile”); și

2. Regulile și […] sunt denumite în continuare „documentația sistemului” (și, împreună cu documentația participantului, sunt denumite „cocumentațiile”).

II.   PREMISE

În scopul elaborării prezentei opinii juridice, în privința documentațiilor am pornit de la următoarele premise:

1. documentația sistemului care ne-a fost furnizată este compusă din documente originale sau copii conforme ale acestora;

2. prevederile documentației sistemului, precum și drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta sunt valide și au forță juridică obligatorie conform legii [inserați o referință la statul membru aferent sistemului], sub a căror guvernare a fost declarată că se află, iar alegerea legii [inserați o referință la statul membru aferent sistemului] care să guverneze documentația sistemului este recunoscută de legea [inserați o referință la statul membru aferent sistemului];

3. documentația participantului corespunde capacității juridice și competențelor părților în cauză și documentele componente au fost în mod valid autorizate, adoptate sau perfectate și, unde era necesar, transmise de către părțile în cauză; și

4. documentația participantului este obligatorie pentru părțile vizate și nu a existat nici o încălcare a prevederilor acesteia.

III.   OPINII JURIDICE PRIVIND PARTICIPANTUL

A. Participantul este o societate legal înființată și înregistrată sau, altfel, legal încorporată sau organizată conform legii [jurisdicția].

B. Participantul deține toate autorizările necesare la nivelul său pentru a exercita și îndeplini drepturile și obligațiile prevăzute în documentația sistemului la care este parte.

C. Adoptarea sau exercitarea și îndeplinirea de către participant a drepturilor și a obligațiilor conform documentației sistemului la care participantul este parte nu vor contraveni în nici o privință prevederilor actelor cu putere de lege sau normelor administrative [jurisdicția] aplicabile participantului sau documentației participantului.

D. Nu sunt necesare participantului niciun fel de autorizări, aprobări, consimțăminte, notificări, înregistrări, autentificări notariale sau alte certificări suplimentare din partea sau către o instanță sau autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicția], în legătură cu adoptarea, validitatea sau eficacitatea oricărui document care face parte din documentația sistemului sau executarea, ori îndeplinirea drepturilor și a obligațiilor conform acesteia.

E. Participantul a luat toate măsurile necesare la nivelul său și alte măsuri necesare conform legii [jurisdicția] pentru a se asigura că obligațiile ce îi revin conform documentației sistemului sunt legale, valide și au forță obligatorie.

Prezenta opinie juridică este validă la data menționată în cuprinsul ei și este adresată exclusiv [inserați numele băncii centrale] și [participant]. Nici o altă persoană nu se poate baza pe prezenta opinie juridică și este interzisă dezvăluirea conținutului acesteia altor persoane decât destinatarilor ei declarați și consilierilor juridici ai acestora, fără obținerea în prealabil a acordului nostru scris în acest sens, cu excepția Băncii Centrale Europene și a băncilor centrale naționale ale Sistemului European al Băncilor Centrale [și [a băncii centrale naționale/autorităților de reglementare competente] din [jurisdicția]].

Cu stimă,

[semnătura]

Termeni de referință pentru opiniile juridice referitoare la țară pentru participanții la TARGET2 din afara SEE

[Inserați numele băncii centrale]

[adresa]

[numele sistemului]

[locul], [data]

Stimate Doamne/Stimați Domni,

În calitate de consilieri juridici [externi] ai [precizați numele participantului sau al sucursalei participantului] („participant”), ni s-a solicitat emiterea prezentei opinii juridice în temeiul legii [jurisdicția] cu privire la aspectele ce decurg din legea [jurisdicția în care participantul este stabilit; în continuare, „jurisdicția”] în legătură cu participarea participantului la un sistem component al TARGET2 (în continuare, „sistem”). Referirile prezentului document la legea [jurisdicția] includ toate reglementările aplicabile [jurisdicția]. Prezenta reprezintă opinia noastră formulată în temeiul legii [jurisdicția], cu privire la participantul stabilit în afara [inserați o referință la statul membru aferent sistemului] în legătură cu drepturile și obligațiile ce decurg din participarea la sistem, conform prevederilor documentației sistemului definită mai jos.

Prezenta opinie juridică se limitează la legea [jurisdicția] în vigoare la data prezentei. Pentru elaborarea prezentei opinii juridice nu am examinat legea altor jurisdicții și nu exprimăm, nici nu sugerăm vreo opinie juridică în acest sens. Am pornit de la premisa că nu există prevederi în legea altei jurisdicții care să afecteze prezenta opinie juridică.

1.   DOCUMENTE ANALIZATE

În scopul elaborării prezentei opinii, am analizat documentele enumerate mai jos și alte asemenea documente pe care le-am considerat necesare sau pertinente:

1. [inserați o referință la aranjamentele de implementare a condițiilor armonizate de participare la TARGET2] pentru sistem din data de [inserați data] (în continuare, „regulile”); și

2. orice alt document care guvernează sistemul și/sau relația dintre participant și alți participanți la sistem, precum și dintre participanții la sistem și [inserați numele băncii centrale].

Regulile și […] sunt denumite în continuare „documentația sistemului”.

2.   PREMISE

În scopul elaborării prezentei opinii juridice, în privința documentației sistemului am pornit de la următoarele premise:

1. documentația sistemului corespunde capacității juridice și competențelor părților în cauză și documentele componente au fost în mod valid autorizate, adoptate sau perfectate și, unde era necesar, transmise de părțile în cauză;

2. prevederile documentației sistemului, precum și drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta sunt valide și au forță juridică obligatorie conform legii [inserați o referință la statul membru aferent sistemului] sub a căror guvernare a fost declarată că se află, iar alegerea legii [inserați o referință la statul membru aferent sistemului] care să guverneze documentația sistemului este recunoscută de legea [inserați o referință la statul membru aferent sistemului];

3. participanții la sistem prin care sunt inițiate ordinele de plată și sunt primite plățile sau prin care drepturile sau obligațiile stabilite prin documentația sistemului sunt exercitate sau îndeplinite sunt autorizați să presteze servicii de transfer de fonduri în toate jurisdicțiile relevante; și

4. documentele ce ne-au fost înaintate în copie sau ca specimene sunt conforme cu originalele.

3.   OPINIE JURIDICĂ

Pe baza și sub rezerva celor menționate mai sus și, în fiecare caz în parte, sub rezerva prevederilor punctelor de mai jos, suntem de părere că:

3.1.   Aspecte legale specifice țării [în măsura aplicabilă]

Următoarele caracteristici ale legislației [jurisdicția] sunt conforme cu și nu anulează obligațiile participantului ce decurg din documentația sistemului: [lista aspectelor legale specifice țării].

3.2.   Aspecte generale privind insolvența

3.2.a.   Tipuri de proceduri de insolvență

Singurele tipuri de proceduri de insolvență (inclusiv concordatul și reorganizarea) – care, în sensul prezentei opinii juridice, includ toate procedurile cu privire la activele participantului sau la orice sucursală a sa din [jurisdicția] – care pot fi aplicate participantului în [jurisdicția], sunt următoarele: [lista procedurilor în limba versiunii originale și în traducere în limba engleză] (toate împreună fiind denumite „proceduri de insolvență”).

În plus față de procedurile de insolvență, participantul, oricare dintre activele sale sau orice sucursală a sa din [jurisdicția] poate fi supusă în [jurisdicția] la [enumerați în limba versiunii originale și în traducere în limba engleză, orice moratoriu, procedură de administrare specială aplicabilă sau orice alte proceduri în urma cărora plățile către și/sau de la participant pot fi suspendate sau pot fi impuse limitări cu privire la aceste plăți, sau orice proceduri similare] (toate împreună fiind denumite în continuare „proceduri”).

3.2.b.   Tratate cu privire la insolvență

[Jurisdicția] sau anumite subdiviziuni politice din [jurisdicția], conform precizărilor, este/sunt părți semnatare la următoarele tratate cu privire la insolvență: [precizați, dacă se aplică, ce tratat are sau poate avea o influență asupra prezentei opinii juridice].

3.3.   Eficacitatea documentației sistemului

Sub rezerva prevederilor punctelor de mai jos, toate prevederile documentației sistemului au forță obligatorie și produc efecte juridice în conformitate cu prevederile lor în temeiul legii [jurisdicția], în special în cazul deschiderii oricăror proceduri de insolvență sau proceduri în privința participantului.

În special, considerăm că:

3.3.a.   Procesarea ordinelor de plată

Prevederile privind procesarea ordinelor de plată [enumerarea secțiunilor] din reguli sunt valide și produc efecte juridice. În special, toate ordinele de plată procesate conform acestor secțiuni vor fi valide, obligatorii și vor produce efecte juridice conform prevederilor legii [jurisdicția]. Prevederea cuprinsă în reguli care specifică exact momentul la care ordinele de plată transmise de participant către sistem devin definitive și irevocabile ([inserați o referință la secțiunea din reguli]) este validă, obligatorie și produce efecte juridice conform legii [jurisdicția].

3.3.b.   Puterile conferite [inserați numele băncii centrale] pentru a-și îndeplini funcțiile

Deschiderea procedurilor de insolvență sau a procedurilor în privința participantului nu aduce atingere puterilor conferite și competențelor [inserați numele băncii centrale] ce decurg din documentația sistemului. [Specificați [în măsura aplicabilă] că: aceeași opinie juridică este aplicabilă și în legătură cu orice altă entitate care prestează participanților servicii cerute în mod direct și necesar pentru participarea la sistem (de exemplu, furnizorul de servicii de rețea)].

3.3.c.   Soluții de remediere în situația neîndeplinirii obligațiilor

[În cazul în care sunt aplicabile participantului, prevederile [enumerarea secțiunilor] din reguli cu privire la exigibilitatea anticipată a creanțelor care nu au ajuns încă la scadență, compensarea bilaterală (set-off) a creanțelor pentru utilizarea depozitelor participantului, executarea unei garanții reale mobiliare, suspendarea sau încetarea participării, creanțele pentru dobânzile neachitate și încetarea contractelor și a tranzacțiilor ([inserați alte clauze relevante cuprinse în reguli sau în documentația sistemului]) sunt valide și produc efecte juridice conform prevederilor legii [jurisdicția].]

3.3.d.   Suspendare și încetare

În cazul în care sunt aplicabile participantului, prevederile cuprinse în [enumerarea secțiunilor] din reguli (în privința suspendării și încetării participării participantului la sistem la deschiderea procedurilor de insolvență sau a procedurilor sau în cazul altor situații de neîndeplinire a obligațiilor, așa cum sunt acestea definite în documentația sistemului, sau dacă participantul poate induce orice tip de risc sistemic sau are probleme operaționale grave) sunt valide și produc efecte juridice conform legii [jurisdicția].

3.3.e.   Regimul penalităților

În cazul în care sunt aplicabile participantului, prevederile cuprinse în [enumerarea secțiunilor] din reguli cu privire la penalitățile aplicate unui participant care se află în imposibilitatea de a rambursa la timp creditul pe parcursul zilei (intraday credit) sau creditul overnight, după caz, sunt valide și produc efecte juridice conform legii [jurisdicția].

3.3.f.   Cesiunea de drepturi și obligații

Drepturile și obligațiile participantului nu pot fi cesionate, modificate sau în alt mod transferate de către participant unor terți, fără a fi obținut în prealabil acordul scris al [inserați numele băncii centrale].

3.3.g.   Alegerea legii aplicabile și a jurisdicției

Prevederile cuprinse în [enumerarea secțiunilor] din reguli și, în special, cele cu privire la legea aplicabilă, soluționarea litigiilor, instanțele competente și notificarea actelor de procedură sunt valide și produc efecte juridice conform legii [jurisdicția].

3.4.   Acte preferențiale anulabile

Considerăm că nici o obligație născută din documentația sistemului, îndeplinirea sa sau respectarea acesteia înainte de deschiderea oricăror proceduri de insolvență sau proceduri în privința participantului nu pot fi anulate în cadrul unor astfel de proceduri ca fiind acte preferențiale, tranzacții anulabile sau într-un alt mod, conform legii [jurisdicția].

Prezenta opinie juridică se referă în special, dar fără a ne limita la cele prezentate mai sus, la orice ordine de plată inițiate în sistem de către orice participant. În special, considerăm că prevederile din [enumerarea secțiunilor] din reguli care stabilesc finalitatea și irevocabilitatea ordinelor de plată vor fi valide și vor produce efecte juridice și că un ordin de plată inițiat de orice participant și procesat în conformitate cu prevederile din [enumerarea secțiunilor] din reguli nu poate fi respins în cadrul nici unei proceduri de insolvență sau proceduri ca fiind un act preferențial, o tranzacție anulabilă sau într-un alt mod, conform legii [jurisdicția].

3.5.   Poprire/sechestru

În cazul în care un creditor al participantului solicită emiterea unui ordin de poprire/sechestru (inclusiv orice ordin de blocare, ordin de confiscare sau orice altă procedură de drept public sau privat destinată să protejeze interesul public sau drepturile creditorilor participantului) – denumit în continuare „poprire/sechestru” –, conform legii [jurisdicția], de către o instanță sau de către o autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicția], considerăm că [inserați analiza și concluziile].

3.6.   Active pentru garantare [dacă este cazul]

▼M2

3.6.a.   Cesiunea/Transferul de drepturi sau depozitarea de active în scopuri de garantare, contractul de garanție reală mobiliară și/sau contractul de report (repo)

Cesiunile/Transferurile în scopuri de garantare vor fi valide și vor produce efecte juridice conform legii [jurisdicția]. Astfel, constituirea și executarea unui contract de garanție reală mobiliară sau a unui contract de report (repo) conform [inserați o referință la aranjamentul aplicabil încheiat cu banca centrală] vor fi valide și vor produce efecte juridice conform legii [jurisdicția].

▼B

3.6.b.   Dreptul de prioritate al cesionarilor, al beneficiarilor garanțiilor reale mobiliare sau al cumpărătorilor din cadrul contractelor de report (repo) față de alți creditori

În cazul deschiderii procedurilor de insolvență sau a procedurilor în privința participantului, drepturile sau activele cesionate/transferate în scopuri de garantare sau afectate garanțiilor reale mobiliare constituite de participant în favoarea [inserați o referință la banca centrală] sau de alți participanți la sistem au un rang de prioritate la plată mai înalt decât creanțele tuturor celorlalți creditori ai participantului, inclusiv ale creditorilor prioritari sau preferențiali.

3.6.c.   Executarea garanției

Chiar și în cazul deschiderii rocedurilor de insolvență sau a procedurilor în privința participantului, ceilalți participanți la sistem și [inserați numele băncii centrale], în calitate de [cesionari, beneficiari ai garanției reale mobiliare sau cumpărători în cadrul contractelor de report (repo), după caz] vor putea executa și valorifica drepturile sau activele participantului prin intermediul măsurilor luate de [inserați numele băncii centrale] în conformitate cu regulile.

3.6.d.   Condiții cu privire la formă și înregistrare

Nu există condiții cu privire la formă pentru cesiunea/transferul în scopuri de garantare a drepturilor sau a activelor participantului și nici pentru constituirea și executarea unei garanții reale mobiliare sau a unui contract de report (repo) cu privire la drepturile și activele participantului și nu este necesar ca [cesiunea/transferul în scopuri legate de garantare, contractul de garanție reală mobiliară sau contractul de report (repo), după caz], sau orice elemente ale acestui/acestei [cesiuni, contract de garanție reală mobiliară sau contract de report (repo), după caz] să fie înregistrat(e) sau depus(e) la o instanță sau la o autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competente în [jurisdicția].

3.7.   Sucursale [în măsura aplicabilă]

3.7.a.   Opinia juridică se aplică acțiunilor întreprinse prin intermediul sucursalelor

Fiecare dintre declarațiile și opiniile juridice menționate mai sus cu privire la participant are aceeași acuratețe și validitate conform legii [jurisdicția] în cazurile în care participantul acționează prin intermediul uneia sau al mai multora dintre sucursalele sale stabilite în afara [jurisdicția].

3.7.b.   Conformitatea cu legea

Nici executarea și îndeplinirea drepturilor și a obligațiilor conform documentației sistemului, nici inițierea, transmiterea sau recepționarea ordinelor de plată de către o sucursală a participantului nu vor contraveni în nici o privință legii [jurisdicția].

3.7.c.   Autorizații necesare

Nici executarea și îndeplinirea drepturilor și obligațiilor conform documentației sistemului, nici inițierea, transmiterea sau recepționarea ordinelor de plată de către o sucursală a participantului nu vor necesita nici o autorizare, aprobare, consimțământ, notificare, înregistrare, autentificare notarială sau altă certificare suplimentară din partea sau către o instanță sau autoritate guvernamentală, judiciară sau publică competentă în [jurisdicția].

Prezenta opinie juridică este validă la data menționată în cuprinsul ei și este adresată exclusiv [inserați numele băncii centrale] și [participant]. Nicio altă persoană nu se poate baza pe prezenta opinie juridică și este interzisă dezvăluirea conținutului acesteia altor persoane decât destinatarilor ei declarați și consilierilor juridici ai acestora, fără obținerea în prealabil a acordului nostru scris în acest sens, cu excepția Băncii Centrale Europene și a băncilor centrale naționale ale Sistemului European al Băncilor Centrale [și [a băncii centrale naționale/autorităților de reglementare competente] din [jurisdicția]].

Cu stimă,

[semnătura]
Apendicele IV

PROCEDURI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII ACTIVITĂȚII ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

1.   Dispoziții generale

(a) Prezentul apendice precizează aranjamentele stabilite între [inserați numele băncii centrale] și participanți sau sistemele auxiliare pentru situațiile în care una sau mai multe componente ale SSP sau ale rețelei de telecomunicații nu mai funcționează sau sunt afectate de un eveniment extern anormal sau în cazul în care întreruperea în funcționare afectează un participant sau un sistem auxiliar.

▼M2

(b) Toate trimiterile din prezentul apendice la momente specifice în timp privesc ora locală la sediul BCE, adică ora Europei Centrale [CET ( 15 )].

▼B

2.   Măsuri de asigurare a continuității activității și de procesare în situații de urgență

(a) În situația apariției unui eveniment extern anormal și/sau a unei întreruperi în funcționarea SSP sau a rețelei de telecomunicații care afectează funcționarea normală a TARGET2, [inserați numele băncii centrale] este îndreptățită să adopte măsuri de asigurare a continuității activității și de procesare în situații de urgență.

(b) În TARGET2 sunt disponibile următoarele măsuri principale de asigurare a continuității activității și de procesare în situații de urgență:

(i) transferarea operațiunilor SSP la un site alternativ;

(ii) modificarea programului de operare al SSP; și

(iii) inițierea procesării în situații de urgență a plăților foarte critice și critice, așa cum sunt definite la punctul 6 litera (c) și, respectiv, litera (d).

(c) În ceea ce privește măsurile de asigurare a continuității activității și de procesare în situații de urgență, rămâne la latitudinea exclusivă a [inserați numele băncii centrale] să decidă dacă se impune adoptarea unor măsuri și ce măsuri trebuie adoptate pentru decontarea ordinelor de plată.

3.   Comunicări cu privire la incidente

(a) Informațiile privind întreruperea în funcționarea SSP și/sau apariția unui eveniment extern anormal sunt comunicate participanților prin intermediul mijloacelor de comunicare naționale, al ICM și al T2IS. Comunicările către participanți cuprind în special următoarele informații:

(i) o descriere a evenimentului;

(ii) întârzierea previzionată a procesării (dacă este cunoscută);

(iii) informații privind măsurile deja adoptate; și

(iv) recomandări pentru participanți.

(b) În plus, [inserați numele băncii centrale] poate notifica participanții cu privire la orice alt eveniment actual sau previzionat, care poate afecta funcționarea normală a TARGET2.

4.   Transferarea operațiunilor SSP la un site alternativ

(a) În cazul apariției unui eveniment dintre cele menționate la punctul 2 litera (a), operațiunile SSP pot fi transferate la un sit alternativ, fie în aceeași regiune, fie într-o altă regiune.

(b) În situația în care operațiunile SSP sunt transferate într-o altă regiune, participanții depun toate eforturile pentru a reconcilia pozițiile proprii până la momentul întreruperii în funcționare sau până la momentul apariției evenimentului extern anormal și furnizează [inserați numele băncii centrale] toate informațiile relevante în acest sens.

5.   Modificarea programului de operare

(a) Procesarea în timpul zilei în TARGET2 poate fi prelungită sau deschiderea unei noi zile de operare poate fi amânată. Pe durata oricărei perioade de funcționare prelungite a TARGET2, ordinele de plată se procesează în conformitate cu [inserați referința la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate], cu modificările prevăzute în prezentul apendice.

(b) Procesarea în timpul zilei poate fi prelungită și momentul închiderii poate fi astfel amânat, dacă o întrerupere în funcționarea SSP a avut loc pe parcursul zilei, dar a fost rezolvată înainte de ora 18.00. Amânarea momentului închiderii nu va depăși, în mod normal, două ore și va fi anunțată participanților cât mai devreme cu putință. Dacă amânarea este anunțată înainte de ora 16.50, se păstrează perioada minimă de o oră dintre momentul-limită pentru ordinele de plată ale clienților și momentul-limită pentru ordinele de plată interbancare. După ce a fost anunțată amânarea, nu se mai poate reveni asupra deciziei de amânare.

(c) Momentul închiderii este amânat în cazurile în care o întrerupere în funcționarea SSP s-a produs înainte de ora 18.00 și nu a fost rezolvată până la ora 18.00. [Inserați numele băncii centrale] comunică imediat participanților amânarea momentului închiderii.

(d) După rezolvarea întreruperii în funcționarea SSP, se iau următoarele măsuri:

(i) [Inserați numele băncii centrale] va încerca să deconteze toate plățile aflate în cozile de așteptare în termen de o oră; această durată este redusă la 30 de minute în cazul în care întreruperea în funcționarea SSP s-a produs la ora 17.30 sau mai târziu (atunci când întreruperea în funcționarea SSP nu s-a rezolvat până la ora 18.00).

(ii) Soldurile finale ale participanților sunt calculate în termen de o oră; această durată este redusă la 30 de minute în cazul în care întreruperea în funcționarea SSP s-a produs la ora 17.30 sau mai târziu, atunci când întreruperea în funcționarea SSP nu s-a rezolvat până la ora 18.00.

(iii) Procesarea închiderii zilei (end-of-day), inclusiv apelarea la facilitățile permanente ale Eurosistemului, are loc la momentul-limită pentru plățile interbancare.

(e) Sistemele auxiliare care solicită lichiditate în primele ore ale dimineții trebuie să dispună de modalități eficiente pentru situațiile în care procesarea în timpul zilei nu poate începe la momentul stabilit din cauza unei întreruperi în funcționarea SSP care s-a produs în ziua precedentă.

6.   Procesarea în situații de urgență

(a) Dacă [inserați numele băncii centrale] consideră necesar, poate declanșa procesarea în situații de urgență a ordinelor de plată în modulul pentru situații de urgență al SSP. În aceste situații, participanților le este furnizat un nivel minim de servicii. [Inserați numele băncii centrale] își informează participanții, prin mijloacele de comunicare disponibile, cu privire la declanșarea procesării în situații de urgență.

(b) În cazul procesării în situații de urgență, ordinele de plată sunt procesate manual de către [inserați numele băncii centrale].

(c) Următoarele plăți sunt considerate „foarte critice”, iar [inserați numele băncii centrale] depune toate eforturile pentru a le procesa în situații de urgență:

(i) plăți în relația cu CLS Bank International;

(ii) decontarea la închiderea zilei (end-of-day) a operațiunilor EURO1; și

(iii) apelurile în marjă ale contrapărților centrale.

(d) Următoarele tipuri de plăți sunt considerate „critice” și, în ceea ce le privește, [inserați numele băncii centrale] poate declanșa procesarea lor în situații de urgență:

(i) plăți aferente decontării în timp real a operațiunilor sistemelor interfațate de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare; și

(ii) plăți suplimentare, dacă sunt necesare pentru evitarea apariției unui risc sistemic.

(e) Participanții inițiază ordine de plată în vederea procesării în situații de urgență, iar informațiile către beneficiari sunt furnizate prin intermediul [inserați mijloacele de comunicare]. Informații referitoare la soldurile conturilor și la debitarea și creditarea acestora pot fi obținute prin intermediul [inserați numele băncii centrale].

(f) Procesarea în situații de urgență este, de asemenea, posibilă și în cazul ordinelor de plată deja inițiate în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării], dar care se află în cozile de așteptare. În aceste cazuri, [inserați numele băncii centrale] va depune toate eforturile pentru a evita dubla procesare a ordinelor de plată, însă participanții sunt cei care suportă riscurile dacă o astfel de dublă procesare are loc.

(g) În vederea procesării în situații de urgență a ordinelor de plată, participanții vor aduce active pentru garantare suplimentare. Pe parcursul procesării în situații de urgență, plățile în situații de urgență primite pot fi utilizate pentru a disponibiliza fonduri pentru plățile inițiate în situații de urgență. În scopul efectuării procesării în situații de urgență, lichiditatea disponibilă a participanților poate să nu fie luată în considerare de [inserați numele băncii centrale].

7.   Întreruperi în funcționare legate de participanți sau de sistemele auxiliare

(a) În situațiile în care un participant are o problemă care îl împiedică să deconteze plăți în TARGET2, participantul este responsabil pentru rezolvarea problemei. În special, participantul poate utiliza soluții interne sau funcționalitatea ICM, adică plăți forfetare de substituire (backup) și plăți de substituire (backup) în situații de urgență (prefinanțare CLS, EURO1 și STEP2).

(b) Dacă un participant decide să utilizeze funcționalitatea ICM pentru a efectua plăți forfetare de substituire (backup), atunci [inserați numele băncii centrale], la cererea participantului, va face disponibilă această funcționalitate prin intermediul ICM. La cererea participantului, [inserați numele băncii centrale] transmite un mesaj prin intermediul ICM pentru a-i informa pe ceilalți participanți cu privire la utilizarea de către participant a plăților forfetare de substituire (backup). Participantul este responsabil cu transmiterea unor astfel de plăți forfetare de substituire (backup) doar către alți participanți cu care a convenit bilateral utilizarea acestor plăți și orice alți pași în legătură cu asemenea plăți.

(c) Dacă măsurile prevăzute la litera (a) sunt epuizate sau dacă sunt ineficiente, participantul poate solicita sprijinul [inserați numele băncii centrale].

(d) În situația în care o întrerupere în funcționare afectează un sistem auxiliar, acel sistem auxiliar este responsabil pentru rezolvarea întreruperii în funcționare. La cererea sistemului auxiliar, [inserați numele băncii centrale] poate să acționeze în numele acestuia. Este la latitudinea [inserați numele băncii centrale] să decidă natura sprijinului oferit sistemului auxiliar, inclusiv pe parcursul operațiunilor din timpul nopții ale sistemului auxiliar. Pot fi luate următoarele măsuri în situații de urgență:

(i) sistemul auxiliar inițiază plăți curate (adică plăți care nu sunt legate de tranzacția subiacentă) prin intermediul interfeței participantului;

(ii) [inserați numele băncii centrale] creează și/sau procesează instrucțiuni/fișiere XML în numele sistemului auxiliar; și/sau

(iii) [inserați numele băncii centrale] efectuează plăți curate în numele sistemului auxiliar.

(e) Măsurile în situații de urgență aferente sistemelor auxiliare sunt detaliate în aranjamentele bilaterale dintre [inserați numele băncii centrale] și sistemul auxiliar respectiv.

8.   Alte dispoziții

(a) În cazul în care anumite date nu sunt disponibile din cauza apariției unuia dintre evenimentele menționate la punctul 3 litera (a), [inserați numele băncii centrale] este îndreptățită să înceapă sau să continue procesarea ordinelor de plată și/sau operarea TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] pe baza ultimelor date disponibile, determinate de [inserați numele băncii centrale]. La solicitarea [inserați numele băncii centrale], participanții și sistemele auxiliare retransmit mesajele FileAct/Interact sau întreprind orice altă acțiune considerată potrivită de către [inserați numele băncii centrale].

(b) În cazul unei întreruperi în funcționare la nivelul [inserați numele băncii centrale], toate sau o parte dintre funcțiile sale tehnice aferente TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] pot fi îndeplinite de alte bănci centrale ale Eurosistemului.

(c) Participanților li se poate cere de către [inserați numele băncii centrale] să participe la testarea periodică sau ad-hoc a măsurilor de asigurare a continuității activității și de procesare în situații de urgență, la stagii de pregătire sau la alte aranjamente cu scop preventiv, după cum [inserați numele băncii centrale] consideră necesar. Orice costuri suportate de participanți ca urmare a unor asemenea testări sau a altor aranjamente sunt în sarcina exclusivă a participanților.

▼M2
Apendicele V

PROGRAMUL DE OPERARE

1. TARGET2 funcționează în fiecare zi, cu excepția următoarelor zile: sâmbetele, duminicile, Anul Nou, Vinerea Mare și Lunea Paștelui (conform calendarului aplicabil la sediul BCE), 1 mai, ziua de Crăciun și 26 decembrie.

2. Ora de referință pentru sistem este ora locală la sediul BCE, adică CET.

3. Ziua de operare curentă se deschide în seara zilei de operare anterioare și are următorul program:Ora

Descriere

6.45–7.00

Fereastră pentru pregătirea operațiunilor din timpul zilei (1)

7.00–18.00

Procesare în timpul zilei

17.00

Moment-limită pentru plățile clienților (adică plățile în care inițiatorul și/sau beneficiarul unei plăți nu este un participant direct sau indirect, după cum această plată era identificată în sistem după utilizarea mesajului MT 103 sau MT 103+)

18.00

Moment-limită pentru plăți interbancare (adică plăți, altele decât plățile clienților)

18.00–18.45 (2)

Procesarea închiderii zilei (end-of-day)

18.15 (2)

Moment-limită general pentru utilizarea facilităților permanente

(Imediat după) 18.30 (3)

Datele pentru actualizarea sistemelor contabile sunt disponibile pentru băncile centrale

18.45–19.30 (3)

Procesarea deschiderii zilei (start-of-day) (noua zi de operare)

19.00 (3)–19.30 (2)

Furnizare de lichiditate în contul PM

19.30 (3)

Mesaj „început de procedură” (start-of-procedure) și decontare a ordinelor de plată programată de transfer de lichiditate din conturile PM în subcont(uri)/contul „în oglindă” (decontări aferente sistemelor auxiliare)

19.30 (3)–22.00

Realizarea transferurilor de lichiditate suplimentară prin intermediul ICM, înainte de transmiterea de către sistemul auxiliar a mesajului „început de ciclu” (start-of-cycle); perioada de decontare a operațiunilor în timpul nopții ale sistemelor auxiliare (doar pentru procedura de decontare 6 pentru sistemele auxiliare)

22.00–1.00

Perioadă pentru întreținere tehnică

▼M3

1.00-7.00

Procedura de decontare a operațiunilor din timpul nopții ale sistemelor auxiliare (doar pentru procedura de decontare 6 pentru sistemele auxiliare)

▼M2

(1)   Operațiuni în timpul zilei înseamnă procesarea în timpul zilei și procesarea închiderii zilei (end-of-day).

(2)   Perioada se termină cu 15 minute mai târziu în ultima zi a perioadei de aplicare prevăzute pentru rezervele Eurosistemului.

(3)   Perioada începe cu 15 minute mai târziu în ultima zi a perioadei de aplicare prevăzute pentru rezervele Eurosistemului.

4. ICM este disponibil pentru efectuarea transferurilor de lichiditate între orele 19.30 ( 16 ) și 18.00 ale zilei următoare, cu excepția perioadei pentru întreținerea tehnică, care se derulează între orele 22.00 și 1.00.

5. Programul de funcționare poate fi modificat în situația în care sunt adoptate măsuri de asigurare a continuității activității în conformitate cu punctul 5 din apendicele IV.

▼B
Apendicele VI

LISTA COMISIOANELOR ȘI FACTURAREA

Comisioane aplicabile participanților direcți

1. Comisionul lunar pentru procesarea ordinelor de plată în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] aplicabil participanților direcți, în funcție de opțiunea aleasă de participanții direcți, este fie:

(a) 100 EUR per cont PM, plus un comision fix de 0,80 EUR per tranzacție (debitare cont); fie

(b) 1 250 EUR per cont PM, plus un comision per tranzacție (debitare cont), determinat în funcție de volumul tranzacțiilor (numărul elementelor procesate) lunare, astfel:Bandă

De la

Până la

Comision

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

Peste 100 000

0,125 EUR

Transferurile de lichiditate între contul PM al unui participant și subconturile acestuia nu sunt supuse comisionării.

2. Comisionul lunar pentru accesul multiadresant este de 80 EUR pentru fiecare cod BIC de 8 caractere, altul decât codul BIC al contului participantului direct.

3. Un comision lunar suplimentar de 30 EUR per cont se aplică participanților direcți care nu doresc publicarea în registrul TARGET2 a codului BIC al contului acestora.

4. Comisionul pentru fiecare înregistrare în registrul TARGET2 a unui participant indirect de către un participant direct este de 20 EUR.

5. Comisionul pentru fiecare înregistrare în registrul TARGET2 a unui titular de BIC adresabil, inclusiv sucursalele participanților direcți sau indirecți, este de 5 EUR.

Comisioane pentru cumularea (pooling) lichidității

6. Pentru metoda CAI, comisionul lunar este de 100 EUR per cont inclus în grup.

7. Pentru metoda AL, comisionul lunar este de 200 EUR per cont inclus în grupul AL. Dacă grupul AL utilizează metoda CAI, conturile neincluse în metoda AL plătesc comisionul lunar CAI de 100 EUR per cont.

8. Atât pentru metoda AL, cât și pentru metoda CAI, tuturor plăților participanților din grup li se aplică structura comisioanelor degresive stabilită în tabelul din punctul 1 litera (b), considerând aceste plăți ca fiind efectuate din contul unui singur participant.

9. Comisionul lunar de 1 250 EUR menționat la punctul 1 litera (b) se plătește de către managerul grupului respectiv, iar comisionul lunar de 100 EUR menționat la punctul 1 litera (a) se plătește de toți ceilalți membri ai grupului. În cazul în care un grup AL face parte dintr-un grup CAI, iar managerul grupului AL este și managerul grupului CAI, comisionul lunar de 1 250 EUR se plătește o singură dată. În cazul în care grupul AL face parte dintr-un grup CAI, iar managerul grupului CAI este diferit de managerul grupului AL, atunci managerul grupului CAI plătește un comision suplimentar de 1 250 EUR. În aceste situații, factura pentru totalul comisioanelor aplicabile tuturor conturilor din grupul CAI (inclusiv conturile grupului AL) este transmisă managerului grupului CAI.

Facturare

10. În cazul participanților direcți se aplică regulile de facturare următoare. Participantul direct (managerul grupului AL sau al grupului CAI, în situația în care sunt utilizate metodele AL sau CAI) primește factura pentru luna precedentă specificând comisioanele ce trebuie plătite, nu mai târziu de a cincea zi de operare a lunii următoare. Plata se efectuează cel mai târziu în a zecea zi lucrătoare a acelei luni, în contul indicat de [inserați numele băncii centrale] și se debitează din contul PM al participantului respectiv.
Apendicele VII

ACORD PRIVIND AGREGAREA LICHIDITĂȚII – VARIANTA A

Model pentru utilizarea metodei AL de către mai multe instituții de credit

Între, pe de o parte:

[participant], titular(ă) al (a) contului (conturilor) PM nr. [...................................], deschis(e) la [inserați numele băncii centrale] reprezentat(ă) de [.................................................................], în calitate de [.................................................],

[participant], titular(ă) al (a) contului (conturilor) PM nr. [...................................], deschis(e) la [inserați numele băncii centrale] reprezentat(ă) de [.................................................................], în calitate de [.................................................],

[participant], titular(ă) al (a) contului (conturilor) PM nr. [...................................], deschis(e) la [inserați numele băncii centrale] reprezentat(ă) de [.................................................................], în calitate de [.................................................],

(în continuare „membrii grupului AL”)

și, pe de altă parte,

[inserați numele băncii centrale naționale AL]

[inserați numele băncii centrale naționale AL]

[inserați numele băncii centrale naționale AL]

(în continuare „bănci centrale naționale AL”)

(membrii grupului AL și băncile centrale naționale AL sunt împreună denumite în continuare „părți”),

întrucât:

(1) TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăți, fiecare dintre acestea fiind desemnat ca sistem conform prevederilor legislației interne în vigoare care transpun Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare ( 17 ).

(2) În anumite condiții prevăzute de condițiile de participare la sistemele componente ale TARGET2 respective, participanții la unul sau mai multe sisteme componente ale TARGET2 pot constitui un grup AL în care este agregată lichiditatea din conturile PM ale membrilor grupului AL.

(3) Agregarea lichidității permite membrilor grupului AL să deconteze ordine de plată în valoare mai mare decât lichiditatea disponibilă în conturile lor PM respective, cu condiția ca valoarea totală a tuturor acestor ordine de plată să nu depășească niciodată valoarea agregată a lichidității disponibile în toate aceste conturi PM. Poziția debitoare rezultată din unul sau mai multe conturi PM constituie credit pe parcursul zilei (intraday credit), acordarea acestuia fiind guvernată de aranjamentele naționale respective, sub rezerva modificărilor cuprinse în prezentul acord; în special, această poziție debitoare este garantată cu lichiditatea disponibilă în conturile PM ale altor membri ai grupului AL.

(4) Rezultatul acestui mecanism nu este fuzionarea diferitelor conturi PM care, sub rezerva restricțiilor prevăzute de prezentul acord, continuă să aparțină în exclusivitate respectivilor titulari.

(5) Un astfel de mecanism are ca scop evitarea fragmentării lichidității în diferitele sisteme componente ale TARGET2 și facilitarea administrării lichidității în cadrul unui grup de instituții de credit.

(6) Acest mecanism sporește eficiența globală a decontării plăților în TARGET2.

(7) [Participant], [participant] și [participant] sunt conectați (conectate) respectiv la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării], TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și se supun [inserați o referință la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate] din [inserați datele aferente],

În consecință, părțile convin următoarele:

Articolul 1

Intrarea în vigoare a prezentului acord

Prezentul acord și orice modificare la acesta intră în vigoare numai în momentul în care banca centrală națională manager, după obținerea în prealabil a informațiilor sau a documentelor pe care le consideră necesare, confirmă în scris că prezentul acord sau modificările la acesta îndeplinesc condițiile prevăzute de condițiile respective de participare la sistemele componente ale TARGET2.

Articolul 2

Interesul reciproc al membrilor grupului AL și al băncilor centrale naționale AL

(1)  Membrii grupului AL declară în mod expres și confirmă faptul că încheierea prezentului acord servește intereselor lor reciproce economice, sociale și financiare, având în vedere că ordinele de plată ale tuturor membrilor grupului AL pot fi decontate în sistemele lor componente ale TARGET2 respective, până la o valoare ce corespunde lichidității disponibile în conturile PM ale tuturor membrilor grupului AL, prin aceasta influențând nivelul lichidității disponibile în alte sisteme componente ale TARGET2.

(2)  Băncile centrale naționale AL au un interes reciproc în acordarea de credite pe parcursul zilei (intraday credit) membrilor grupului AL, deoarece aceasta promovează eficiența globală a decontării plăților în TARGET2. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) este garantat în conformitate cu articolul 18 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, având în vedere că soldul debitor rezultat din executarea unui ordin de plată este acoperit cu lichiditatea disponibilă în conturile PM deschise de ceilalți membri ai grupului AL la băncile lor centrale naționale AL respective, care garantează îndeplinirea obligațiilor oricăruia dintre membrii AL față de băncile centrale naționale AL.

Articolul 3

Drepturile și obligațiile membrilor grupului AL

(1)  Membrii grupului AL răspund solidar și individual față de toate băncile centrale naționale AL pentru toate creanțele născute din decontarea ordinelor de plată ale oricărui membru al grupului AL în sistemele lor componente ale TARGET2 respective. Membrii grupului AL nu pot invoca nici un aranjament în interiorul grupului de divizare a obligațiilor în scopul exonerării de orice răspundere față de băncile centrale naționale AL în legătură cu agregarea obligațiilor menționate mai sus.

(2)  Valoarea totală a tuturor ordinelor de plată decontate de membrii grupului AL în conturile lor PM nu poate să depășească niciodată valoarea agregată a lichidității totale disponibile în toate aceste conturi PM.

(3)  Membrii grupului AL sunt autorizați să utilizeze metoda CAI, așa cum este descrisă în [inserați o referință la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

(4)  Membrii grupului AL se asigură că între ei este încheiat un acord intern care cuprinde, printre altele:

(a) regulile de organizare internă a grupului AL;

(b) condițiile în care managerul grupului AL este obligat să raporteze membrilor grupului AL;

(c) costurile metodei AL (inclusiv repartizarea acestora între membrii grupului AL); și

(d) comisioanele ce urmează să fie plătite drept remunerație între membrii grupului AL pentru serviciile prestate în conformitate cu acordul AL și regulile de calculare a beneficiilor financiare.

Cu excepția literei (d), membrii grupului AL au posibilitatea să decidă dacă aduc sau nu aduc la cunoștința băncilor centrale naționale AL acest acord intern sau părți din acesta. Membrii grupului AL vor aduce la cunoștința băncilor centrale naționale AL informațiile la care se referă litera (d).

Articolul 4

Drepturile și obligațiile băncilor centrale naționale AL

(1)  Când un membru al grupului AL inițiază un ordin de plată în sistemul său component al TARGET2 cu o valoare ce depășește lichiditatea disponibilă în contul PM al acelui membru al grupului AL, banca sa centrală națională AL îi acordă un credit pe parcursul zilei (intraday credit), garantat cu lichiditatea disponibilă în alte conturi PM deschise de membrul grupului AL la banca sa centrală națională sau în conturile PM deschise de ceilalți membri ai grupului AL la băncile lor centrale naționale AL respective. Un astfel de credit pe parcursul zilei (intraday credit) este guvernat de regulile aplicabile acordării creditelor pe parcursul zilei (intraday credit) de către banca centrală națională AL în cauză.

(2)  Ordinele de plată inițiate de oricare dintre membrii grupului AL, care duc la depășirea lichidității disponibile în toate conturile PM ale membrilor grupului AL, sunt plasate în coada de așteptare până la momentul la care va fi disponibilă suficientă lichiditate.

(3)  Cu excepția situației în care s-au deschis procedurile de insolvență împotriva unuia sau a mai multor membri ai grupului AL, o bancă centrală națională AL poate pretinde de la fiecare dintre membrii grupului AL îndeplinirea în totalitate a tuturor obligațiilor rezultate din decontarea ordinelor de plată ale oricăruia dintre membrii grupului AL în sistemele componente ale TARGET2 ale acestora.

Articolul 5

Desemnarea și rolul managerului grupului AL

(1)  Prin prezentul acord, membrii grupului AL desemnează în calitate de manager al grupului AL pe [indicați participantul desemnat ca manager al grupului AL], care este punctul de contact pentru toate aspectele de ordin administrativ referitoare la grupul AL.

(2)  Toți membrii grupului AL furnizează băncii lor centrale naționale AL respective, precum și managerului grupului AL orice informații care pot afecta validitatea, eficacitatea și punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la, orice modificare sau încetare a legăturilor dintre membrii grupului AL necesare pentru a se încadra în definiția de grup prevăzută de [inserați o referință la prevederile aplicabile din aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate], apariția oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor în sensul [inserați o referință la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate] sau a oricărui eveniment care poate afecta validitatea și/sau eficacitatea [inserați o referință la prevederile privind garanția reală mobiliară, compensarea cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau alte prevederi aplicabile din aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

(3)  Managerul grupului AL transmite imediat băncii centrale naționale manager informațiile menționate la alineatul (2) referitoare la propria persoană sau la oricare alt membru al grupului.

(4)  Managerul grupului AL este responsabil în privința monitorizării pe parcursul zilei a lichidității disponibile în cadrul grupului AL.

(5)  Managerul grupului AL are putere de reprezentare cu privire la conturile PM ale membrilor grupului AL și, în special, este mandatarul membrilor grupului AL în privința următoarelor operațiuni:

(a) orice operațiuni ICM aferente conturilor PM ale membrilor grupului AL, inclusiv, dar fără a se limita la, orice schimbare a priorității unui ordin de plată, revocare, schimbare a momentului decontării, transferuri de lichiditate (inclusiv din și către subconturi), reordonare a tranzacțiilor din coada de așteptare, rezervare de lichiditate în privința grupului AL, stabilire și schimbare de limite în privința grupului AL;

(b) toate operațiunile cu privire la lichiditate de la închiderea zilei între conturile PM ale membrilor grupului AL, asigurând echilibrarea tuturor soldurilor conturilor PM ale membrilor grupului AL, astfel încât nici unul din aceste conturi să nu aibă un sold debitor la închiderea zilei sau, unde este cazul, un sold debitor negarantat cu active eligibile pentru garantare (în continuare, această procedură este numită „echilibrare”);

(c) instrucțiuni generale conform cărora este efectuată o echilibrare automată, adică este stabilită ordinea în care conturile PM ale membrilor grupului AL cu lichiditate disponibilă urmează să fie debitate în operațiunile de echilibrare;

(d) în absența unor instrucțiuni clare ale managerului grupului AL, conform literelor (b) și (c), echilibrarea automată va fi efectuată începând de la contul PM cu cel mai mare sold creditor până la contul PM cu cel mai mare sold debitor.

Criteriile stabilite la literele (c) și (d) vor fi utilizate și în cazul existenței unei cauze care determină executarea, așa cum este definită în [inserați o referință la prevederile aplicabile din aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

(6)  Membrii grupului AL renunță în mod expres la orice drepturi pe care le-ar putea avea împotriva managerului grupului AL în conformitate cu [inserați o referință la, dacă este cazul, prevederile aplicabile din dreptul intern], născute din dubla calitate a managerului respectiv, de titular de cont PM și de membru al grupului AL, pe de o parte, și de manager al grupului AL, pe de altă parte.

Articolul 6

Rolul băncii centrale naționale manager

(1)  Banca centrală națională manager constituie punctul de contact pentru toate aspectele de ordin administrativ aferente grupului AL.

(2)  Toate băncile centrale naționale AL furnizează imediat băncii centrale naționale manager orice informații aferente respectivului (respectivilor) membru (membri) al (ai) grupului AL, informații care pot afecta validitatea, eficacitatea și punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la, orice modificare sau încetare a legăturilor dintre membrii grupului AL necesare pentru a se încadra în definiția de grup, apariția oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor în sensul [inserați o referință la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate] sau a oricăror evenimente care pot afecta validitatea și/sau eficacitatea [inserați o referință la prevederile privind garanția reală mobiliară, compensarea cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau orice alte prevederi aplicabile din aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

(3)  Banca centrală națională manager are acces la toate informațiile relevante referitoare la toate conturile PM ale membrilor grupului AL, inclusiv, dar fără a se limita la, informații referitoare la orice linie de credit, soldul, mișcările în toate conturile PM, plățile decontate, plățile din coada de așteptare, precum și informații privind limitele și rezervările de lichiditate ale membrilor grupului AL.

Articolul 7

Durata și încetarea prezentului acord

(1)  Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată.

(2)  Fiecare membru al grupului AL poate înceta în mod unilateral participarea sa la prezentul acord, cu condiția notificării în scris a băncii centrale naționale AL la al cărei sistem component al TARGET2 participă și a băncii centrale naționale manager, cu 14 zile de operare în avans. Banca centrală națională manager confirmă acelui membru al grupului AL data încetării participării sale la acordul AL și comunică această dată tuturor băncilor centrale naționale AL care, în consecință, îi informează pe membrii grupului AL aferenți. În cazul în care acel membru al grupului AL era managerul grupului AL, ceilalți membri ai grupului AL desemnează imediat un nou manager al grupului AL.

(3)  Prezentul acord sau participarea la acest acord a oricărui membru al grupului AL, după caz, încetează de drept, fără notificare prealabilă, și cu efect imediat, în cazul apariției unuia sau a mai multora din evenimentele următoare:

(a) modificarea sau încetarea legăturilor dintre toți membrii grupului AL necesare pentru încadrarea în definiția unui grup prevăzută de [inserați o referință la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate] sau care afectează unul sau mai mulți membri ai grupului AL; și/sau

(b) orice alte condiții de utilizare a metodei AL, așa cum sunt descrise în [inserați o referință la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate], nu mai sunt îndeplinite de către toți membrii grupului AL sau de unul sau mai mulți membri ai grupului AL.

(4)  Fără a ține seama de apariția oricăruia dintre evenimentele menționate la alineatul (3), un ordin de plată care a fost deja inițiat de oricare dintre membrii grupului AL în sistemul component al TARGET2 aferent rămâne valid și produce efecte față de toți membrii grupului AL și față de băncile centrale naționale AL. [Inserați, dacă este relevant: În plus, [inserați o referință la contractul de garanție reală mobiliară și/sau la clauza de compensare cu exigibiltate imediată (close-out netting) sau la alt aranjament de garantare aplicabil] rămâne (rămân) valid(e) după încetarea prezentului acord până când toate pozițiile debitoare din conturile PM a căror lichiditate a fost agregată sunt în întregime descărcate de către membrii grupului AL.

(5)  Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (3), banca centrală națională manager, în acord cu banca centrală națională AL aferentă, poate pune capăt, în orice moment, fără notificare prealabilă și cu efect imediat, participării la prezentul acord a oricărui membru al grupului AL, dacă acest membru al grupului AL încalcă vreuna dintre prevederile din cuprinsul prezentului acord. Decizia respectivă se adresează în scris tuturor membrilor grupului AL cuprinzând motivele luării deciziei. În cazul în care se pune capăt participării în acest mod, membrii grupului AL a căror participare la acest acord nu a încetat astfel, sunt îndreptățiți să-și înceteze participarea la acest acord, cu condiția acordării băncii centrale naționale manager și a băncii centrale naționale AL aferente a unei notificări în scris, cu cinci zile de operare în avans. În cazul în care se pune capăt participării managerului grupului AL, ceilalți membri ai grupului AL desemnează imediat un nou manager al grupului AL.

(6)  Banca centrală națională manager, în acord cu celelalte bănci centrale naționale AL, poate denunța prezentul acord fără notificare prealabilă și cu efect imediat, dacă continuarea acestuia ar pune în pericol stabilitatea, buna funcționare și securitatea generală a TARGET2 sau ar periclita îndeplinirea misiunilor băncilor centrale naționale AL în temeiul Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Orice decizie în acest sens se adresează în scris membrilor grupului AL, menționând motivele deciziei.

(7)  Prezentul acord rămâne valid atât timp cât grupul AL are cel puțin doi membri.

Articolul 8

Procedura de modificare

Orice modificare a prezentului acord, inclusiv lărgirea grupului AL cu alți participanți, este validă și produce efecte juridice dacă toate părțile consimt la aceasta în mod expres și în scris.

Articolul 9

Legea aplicabilă

Prezentul acord este guvernat de, interpretat și pus în aplicare în conformitate cu [inserați o referință la legea care guvernează contul PM al managerului grupului AL deschis la banca centrală națională manager]. Aceasta nu aduce atingere:

(a) relației dintre un membru al grupului AL și banca sa centrală națională AL, guvernată de legea băncii centrale naționale AL respective; și

(b) drepturilor și obligațiilor dintre băncile centrale naționale AL, guvernate de legea băncii centrale naționale AL la care este deschis contul PM al membrului grupului AL a cărui lichiditate disponibilă este utilizată ca active pentru garantare.

Articolul 10

Aplicarea [inserați o referință la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate]

(1)  În privința fiecărui membru al grupului AL și a băncii sale centrale naționale AL respective, prevederile aplicabile din [inserați o referință la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate] guvernează orice aspect care nu este guvernat în mod expres de prezentul acord.

(2)  [Inserați o referință la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate] și prezentul acord se consideră ca făcând parte din aceeași relație contractuală.

Redactat în atâtea exemplare, câte părți la prezentul acord, astăzi [... data ...]

ACORD PRIVIND AGREGAREA LICHIDITĂȚII – VARIANTA B

Model pentru utilizarea metodei AL de către o singură instituție de credit

Între, pe de o parte: [numele și adresa unei instituții de credit] reprezentat(ă) de [.................................................................], în calitate de

[participant], titular(ă) al (a) contului (conturilor) PM nr. […………………….], deschis(e) la [inserați numele băncii centrale],

[participant], titular(ă) al(a) contului (conturilor) PM nr. [...................................], deschis(e) la [inserați numele băncii centrale],

[participant], titular(ă) al(a) contului (conturilor) PM nr. [...................................], deschis(e) la [inserați numele băncii centrale],

(participanții menționați în continuare ca „membrii grupului AL”)

și, pe de altă parte,

[inserați numele băncii centrale naționale AL]

[inserați numele băncii centrale naționale AL]

[inserați numele băncii centrale naționale AL]

(în continuare „bănci centrale naționale AL”)

(membrii grupului AL și băncile centrale naționale AL sunt împreună denumite în continuare „părți”),

întrucât:

(1) TARGET2 este structurat din punct de vedere juridic ca o multitudine de sisteme de plăți, fiecare dintre acestea fiind desemnat ca sistem conform prevederilor legislației interne în vigoare care transpun Directiva 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare ( 18 ).

(2) În anumite condiții prevăzute de condițiile de participare la sistemele componente ale TARGET2 respective, o instituție de credit care are mai multe conturi PM în unul sau mai multe sisteme componente ale TARGET2 poate constitui un grup AL în care este agregată lichiditatea din conturile PM ale membrilor grupului AL.

(3) Agregarea lichidității permite membrilor grupului AL să deconteze ordinele de plată în valoare mai mare decât lichiditatea disponibilă într-un singur cont PM, cu condiția ca valoarea totală a tuturor acestor ordine de plată să nu depășească niciodată valoarea agregată a lichidității disponibile în toate conturile PM ale membrilor grupului AL. Poziția debitoare rezultată din unul sau mai multe conturi PM constituie credit pe parcursul zilei (intraday credit), acordarea acestuia fiind guvernată de aranjamentele naționale respective, sub rezerva modificărilor cuprinse în prezentul acord; în special, această poziție debitoare este garantată cu lichiditatea disponibilă în toate conturile PM ale membrilor grupului AL.

(4) Rezultatul acestui mecanism nu este fuzionarea diferitelor conturi PM care, sub rezerva restricțiilor prevăzute de prezentul acord, continuă să aparțină în mod separat membrilor grupului AL.

(5) Un astfel de mecanism are ca scop evitarea fragmentării lichidității în diferitele sisteme componente ale TARGET2 și facilitarea administrării lichidității membrilor grupului AL.

(6) Acest mecanism sporește eficiența globală a decontării plăților în TARGET2.

(7) [Participant], [participant] și [participant] sunt conectați (conectate) respectiv la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării], TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și se supun [inserați o referință la aranjamentele de punere în aplicare a condițiilor armonizate] din [inserați datele aferente],

În consecință, părțile convin următoarele:

Articolul 1

Intrarea în vigoare a prezentului acord

Prezentul acord și orice modificare la acesta intră în vigoare numai în momentul în care banca centrală națională manager, după obținerea în prealabil a informațiilor sau a documentelor pe care le consideră necesare, confirmă în scris că prezentul acord sau modificările la acesta îndeplinesc condițiile prevăzute de condițiile respective de participare la sistemele componente ale TARGET2.

Articolul 2

Interesul reciproc al băncilor centrale naționale AL

Băncile centrale naționale AL au un interes reciproc în acordarea de credite pe parcursul zilei (intraday credit) membrilor grupului AL, deoarece aceasta promovează eficiența globală a decontării plăților în TARGET2. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) este garantat în conformitate cu articolul 18 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, având în vedere că soldul debitor rezultat din executarea unui ordin de plată este acoperit cu lichiditatea disponibilă în conturile PM deschise de membrii grupului AL la băncile lor centrale naționale AL respective, care garantează îndeplinirea obligațiilor oricăruia dintre membrii grupului AL față de băncile centrale naționale AL.

Articolul 3

Drepturile și obligațiile membrilor grupului AL

(1)  Membrii grupului AL răspund față de toate băncile centrale naționale AL pentru toate creanțele născute din decontarea ordinelor de plată ale oricărui membru al grupului AL în sistemele lor componente ale TARGET2 respective.

(2)  Valoarea totală a tuturor ordinelor de plată decontate de membrii grupului AL în conturile lor PM nu poate să depășească niciodată valoarea agregată a lichidității totale disponibile în toate aceste conturi PM.

(3)  Membrii grupului AL sunt autorizați să utilizeze metoda informații consolidate privind contul (CAI), așa cum este descrisă în [inserați o referință la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

Articolul 4

Drepturile și obligațiile băncilor centrale naționale AL

(1)  Când un membru al grupului AL inițiază un ordin de plată în sistemul său component al TARGET2 cu o valoare ce depășește lichiditatea disponibilă în contul PM al acelui membru al grupului AL, banca sa centrală națională AL îi acordă un credit pe parcursul zilei (intraday credit), garantat cu lichiditatea disponibilă în alte conturi PM deschise de membrul grupului AL la banca sa centrală națională AL sau în conturile PM deschise de ceilalți membri ai grupului AL la băncile lor centrale naționale AL respective. Un astfel de credit pe parcursul zilei (intraday credit) este guvernat de regulile aplicabile acordării creditelor pe parcursul zilei (intraday credit) de către băncile centrale naționale AL în cauză.

(2)  Ordinele de plată inițiate de membrii grupului AL, care duc la depășirea lichidității disponibile în toate conturile PM ale membrilor grupului AL, sunt plasate în coada de așteptare până la momentul la care va fi disponibilă suficientă lichiditate.

(3)  Fiecare bancă centrală națională AL poate pretinde de la membrii grupului AL îndeplinirea în totalitate a tuturor obligațiilor rezultate din decontarea ordinelor de plată ale membrilor grupului AL în sistemele componente ale TARGET2 în care aceștia au deschise conturi PM.

Articolul 5

Desemnarea și rolul managerului grupului AL

(1)  Prin prezentul acord, membrii grupului AL desemnează în calitate de manager al grupului AL pe [indicați participantul desemnat ca manager al grupului AL], care este punctul de contact pentru toate aspectele de ordin administrativ referitoare la grupul AL.

(2)  Membrii grupului AL furnizează băncilor centrale naționale AL aferente orice informații care pot afecta validitatea, eficacitatea și punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la, apariția oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor în sensul [inserați o referință la prevederile aplicabile din aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate] sau a oricărui eveniment care poate afecta validitatea și/sau eficacitatea [inserați o referință la prevederile privind garanția reală mobiliară, compensarea cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau orice alte prevederi aplicabile ale aranjamentului (aranjamentelor) de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

(3)  Managerul grupului AL transmite imediat băncii centrale naționale manager informațiile menționate la alineatul (2) referitoare la propria persoană sau la oricare alt membru al grupului.

(4)  Managerul grupului AL este responsabil în privința monitorizării pe parcursul zilei a lichidității disponibile în cadrul grupului AL.

(5)  Managerul grupului AL are putere de reprezentare cu privire la toate conturile PM ale membrilor grupului AL și, în special, efectuează următoarele operațiuni:

(a) orice operațiuni ICM aferente conturilor PM ale membrilor grupului AL, inclusiv, dar fără a se limita la, orice schimbare a priorității unui ordin de plată, revocare, schimbare a momentului decontării, transferuri de lichiditate (inclusiv din și către subconturi), reordonare a tranzacțiilor din coada de așteptare, rezervare de lichiditate în privința grupului AL, stabilire și schimbare de limite în privința grupului AL;

(b) toate operațiunile cu privire la lichiditate de la închiderea zilei între conturile PM ale membrilor grupului AL, asigurând echilibrarea tuturor soldurilor conturilor PM ale membrilor grupului AL, astfel încât nici unul dintre aceste conturi să nu aibă un sold debitor la închiderea zilei sau, unde este cazul, un sold debitor negarantat cu active eligibile pentru garantare (în continuare, această procedură este denumită „echilibrare”);

(c) instrucțiuni generale conform cărora este efectuată o echilibrare automată, adică este stabilită ordinea în care conturile membrilor grupului AL cu lichiditate disponibilă urmează să fie debitate în operațiunile de echilibrare;

(d) în absența unor instrucțiuni clare ale managerului grupului AL, conform literelor (b) și (c), echilibrarea automată va fi efectuată începând de la contul PM cu cel mai mare sold creditor până contul PM cu cel mai mare sold debitor.

Criteriile stabilite la literele (c) și (d) vor fi utilizate și în cazul existenței unei cauze care determină executarea, așa cum este definită în [inserați o referință la prevederile aplicabile din aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

Articolul 6

Rolul băncii centrale naționale manager

(1)  Banca centrală națională manager constituie punctul de contact pentru toate aspectele de ordin administrativ aferente grupului AL.

(2)  Toate băncile centrale naționale AL furnizează imediat băncii centrale naționale manager orice informații aferente unui membru al grupului AL care pot afecta validitatea, eficacitatea și punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la, apariția oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor în sensul [inserați o referință la prevederile aplicabile din aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate] sau a oricăror evenimente care pot afecta validitatea și/sau eficacitatea [inserați o referință la prevederile privind garanția reală mobiliară, compensarea cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau orice alte prevederi aplicabile din aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

(3)  Banca centrală națională manager are acces la toate informațiile relevante referitoare la toate conturile PM ale membrilor grupului AL, inclusiv, dar fără a se limita la, informații referitoare la orice linie de credit, soldul, mișcările în toate conturile PM, plățile decontate, plățile din coada de așteptare, precum și informații privind limitele și rezervările de lichiditate ale membrilor grupului AL.

Articolul 7

Durata și încetarea prezentului acord

(1)  Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată.

(2)  Fiecare membru al grupului AL poate înceta în mod unilateral participarea sa la prezentul acord, cu condiția notificării în scris a băncii centrale naționale AL la a cărui sistem component al TARGET2 participă și a băncii centrale naționale manager, cu 14 zile de operare în avans. Banca centrală națională manager confirmă acelui membru al grupului AL data încetării participării sale la acordul AL și comunică această dată tuturor băncilor centrale naționale AL care, în consecință, îi informează pe membrii grupului AL aferenți. În cazul în care acel membru al grupului AL era managerul grupului AL, ceilalți membri ai grupului AL desemnează de îndată un nou manager al grupului AL.

(3)  Prezentul acord încetează de drept, fără notificare prealabilă și cu efect imediat dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru utilizarea metodei AL, așa cum sunt descrise în [inserați o referință la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate].

(4)  Fără a ține seama de apariția evenimentului menționat la alineatul (3), un ordin de plată care a fost deja inițiat de oricare dintre membrii grupului AL în sistemul component al TARGET2 aferent rămâne valid și produce efecte față de toți membrii grupului AL și față de băncile centrale naționale AL. [Inserați dacă este relevant: În plus, [inserați o referință la contractul de garanție reală mobiliară și/sau la clauza de compensare cu exigibilitate imediată (close-out netting) sau la alt aranjament de garantare aplicabil] rămâne (rămân) valid(e) după încetarea prezentului acord până când toate pozițiile debitoare din conturile PM a căror lichiditate a fost agregată sunt în întregime descărcate de către membrii grupului AL.

(5)  Fără a aduce atingere prevederilor alineatului (3), banca centrală națională manager, în acord cu băncile centrale naționale AL, poate oricând să pună capăt prezentului acord, dacă oricare dintre membrii grupului AL a încălcat oricare dintre prevederile acestuia. Decizia respectivă se adresează în scris tuturor membrilor grupului AL, cuprinzând motivele luării deciziei.

(6)  Banca centrală națională manager, în acord cu celelalte bănci centrale naționale AL, poate denunța prezentul acord fără notificare prealabilă și cu efect imediat, dacă continuarea acestuia ar pune în pericol stabilitatea, buna funcționare și securitatea generală a TARGET2 sau ar periclita îndeplinirea misiunilor băncilor centrale naționale AL în temeiul Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Orice decizie în acest sens se adresează în scris membrilor grupului AL, menționând motivele deciziei.

Articolul 8

Procedura de modificare

Orice modificare a prezentului acord, inclusiv lărgirea grupului AL cu alți participanți, este validă și produce efecte juridice, dacă toate părțile consimt la aceasta în mod expres și în scris.

Articolul 9

Legea aplicabilă

Prezentul acord este guvernat de, interpretat și pus în aplicare în conformitate cu [inserați o referință la legea care guvernează contul PM al managerului grupului AL]. Aceasta nu aduce atingere:

(a) relației dintre membrii grupului AL și băncile centrale naționale AL respective ale acestora, guvernată de legea băncii centrale naționale AL respective; și

(b) drepturilor și obligațiilor dintre băncile centrale naționale AL, guvernate de legea băncii centrale naționale AL la care este deschis contul PM a cărui lichiditate disponibilă este utilizată ca active pentru garantare.

Articolul 10

Aplicarea [inserați o referință la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate]

(1)  În privința fiecărui cont PM al membrilor grupului AL, prevederile aplicabile din [inserați o referință la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate] guvernează orice aspect care nu este guvernat în mod expres de prezentul acord.

(2)  [Inserați o referință la aranjamentul (aranjamentele) de punere în aplicare a condițiilor armonizate] și prezentul acord se consideră ca făcând parte din aceeași relație contractuală.

Redactat în atâtea exemplare câte părți la prezentul acord, astăzi [... data ...]
ANEXA III

ACORDAREA CREDITULUI PE PARCURSUL ZILEI (INTRADAY CREDIT)

Definiții

În sensul prezentei anexe:

 „Directiva bancară” (Banking Directive) înseamnă Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare) ( 19 );

▼M3

 „instituție de credit” înseamnă fie: (a) o instituție de credit în sensul articolului 2 și al articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva bancară, astfel cum au fost transpuse în legislația națională, care este supusă supravegherii de către o autoritate competentă; sau (b) o altă instituție de credit, în sensul articolului 123 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care este supusă verificării pe baza unor standarde comparabile cu cele folosite în supravegherea efectuată de o autoritate competentă;

▼B

 „facilitate de credit marginală” (marginal lending facility) înseamnă o facilitate permanentă a Eurosistemului pe care contrapărțile o pot folosi pentru a primi credit overnight de la o bancă centrală națională la rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală, prestabilită;

 „rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală” (marginal lending rate) înseamnă rata dobânzii aplicabilă facilității de credit marginale;

 „sucursală” (branch) înseamnă o sucursală în sensul articolului 4 alineatul (3) din Directiva bancară, astfel cum a fost transpus în dreptul intern;

▼M3

 „organism din sectorul public” înseamnă o entitate din cadrul „sectorului public”, astfel cum acesta din urmă a fost definit la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 3603/93 al Consiliului din 13 decembrie 1993 de precizare a definițiilor necesare aplicării interdicțiilor menționate la articolele 104 și 104b alineatul (1) din tratat ( 20 );

▼B

 „întreprindere de investiții (societate de investiții)” (investment firm) înseamnă o întreprindere de investiții (societate de investiții) în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului ( 21 ), cu excepția instituțiilor prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2004/39/CE, cu condiția ca întreprinderea de investiții (societatea de investiții) în cauză să fie: (a) autorizată și supravegheată de o autoritate competentă recunoscută, care a fost desemnată ca atare în temeiul Directivei 2004/39/CE; și (b) îndreptățită să desfășoare activitățile menționate la punctele 2, 3, 6 și 7 ale secțiunii A din anexa I la Directiva 2004/39/CE;

 „legături strânse” (close links) înseamnă legături strânse în sensul capitolului 6 din anexa I la Orientarea BCE/2000/7 din 31 august 2000 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului ( 22 );

 „proceduri de insolvență” (insolvency proceedings) înseamnă proceduri de insolvență în sensul articolului 2 litera (j) din Directiva 98/26/CE;

▼M3

 „situație de neîndeplinire a obligațiilor” (event of default) înseamnă orice eveniment iminent sau existent, a cărui apariție poate amenința îndeplinirea de către o entitate a obligațiilor sale în temeiul aranjamentelor naționale de punere în aplicare a prezentei orientări sau în temeiul oricăror altor reguli (inclusiv acelea precizate de Consiliul guvernatorilor cu privire la operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului) care se aplică relației dintre acea entitate și oricare dintre băncile centrale ale Eurosistemului, inclusiv:

 

(a) cazul în care entitatea nu mai îndeplinește criteriile de acces și/sau condițiile tehnice prevăzute în anexa II și, dacă este cazul, în anexa V;

(b) deschiderea procedurii de insolvență împotriva acestei entități;

(c) înaintarea unei cereri referitoare la procedura menționată la litera (b);

(d) emiterea de către această entitate a unei declarații scrise privind incapacitatea sa de a-și plăti în întregime sau parțial datoriile sau de a-și îndeplini obligațiile legate de utilizarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit);

(e) încheierea de către această entitate a unui acord sau aranjament general amiabil cu creditorii săi;

(f) cazul în care această entitate este, sau BCN participantă relevantă apreciază că este, insolvabilă sau incapabilă să își achite datoriile;

(g) cazul în care soldul creditor al contului PM al acestei entități sau când toate ori o parte importantă a activelor acestei entități fac obiectul unui ordin de înghețare a fondurilor, popririi/sechestrului, confiscării sau oricărei alte proceduri menite să apere interesul public sau drepturile creditorilor entității;

▼M5

(h) cazul în care participarea entității la un alt sistem component al TARGET2 și/sau la un sistem auxiliar a fost suspendată sau a încetat;

▼M3

(i) cazul în care orice declarație asupra unor elemente esențiale sau declarație precontractuală dată de această entitate sau despre care se presupune că a fost dată de această entitate conform legii aplicabile este incorectă sau falsă; sau

(j) cesionarea tuturor activelor participantului sau a unei părți importante a acestora.

▼B

Entități eligibile

▼M3

1. Fiecare BCN participantă acordă credit pe parcursul zilei (intraday credit) entităților menționate la punctul 2 și care au un cont deschis la BCN participantă respectivă, cu condiția ca aceste entități să nu facă obiectul unor măsuri restrictive adoptate de Consiliul Uniunii Europene sau de statele membre în temeiul prevederilor articolului 65 alineatul (1) litera (b), articolului 75 sau articolului 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene [măsuri a căror aplicare, din perspectiva [referința băncii centrale/țării] după informarea BCE, este incompatibilă cu buna funcționare a TARGET2]. Cu toate acestea, nu se poate acorda niciun credit pe parcursul zilei (intraday credit) unei entități stabilite în alt stat decât statul membru în care este situat sediul BCN participante la care acea entitate are un cont.

▼B

2. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) poate fi acordat numai următoarelor entități:

(a) instituțiilor de credit stabilite în SEE care sunt contrapărți eligibile pentru operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului și care au acces la facilitatea de credit marginală, inclusiv atunci când acele instituții de credit acționează printr-o sucursală stabilită în SEE și incluzând sucursalele stabilite în SEE ale instituțiilor de credit care sunt stabilite în afara SEE;

(b) instituțiilor de credit stabilite în SEE care nu sunt contrapărți eligibile pentru operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului și/sau nu au acces la facilitatea de credit marginală, inclusiv atunci când acestea acționează printr-o sucursală stabilită în SEE și incluzând sucursalele stabilite în SEE ale instituțiilor de credit care sunt stabilite în afara SEE;

(c) departamentelor de trezorerie ale guvernelor centrale sau regionale ale statelor membre active pe piețele monetare și organismelor din sectorul public ale statelor membre autorizate să mențină conturi pentru clienți;

(d) întreprinderilor de investiții (societăților de investiții) stabilite în SEE, cu condiția să fi încheiat un acord cu o contraparte la politica monetară a Eurosistemului pentru a se asigura că orice poziție debitoare reziduală la închiderea zilei respective este acoperită; și

▼M2

(e) entităților, altele decât cele care se încadrează la literele (a) și (b), care administrează sistemele auxiliare și acționează în această calitate, cu condiția ca aranjamentele pentru acordarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit) unor astfel de entități să fi fost prezentate în prealabil Consiliului guvernatorilor și aprobate de acesta.

▼B

3. În cazul entităților menționate la punctul 2 literele (b)-(e), creditul pe parcursul zilei (intraday credit) se limitează la ziua respectivă și nu este posibilă prelungirea acestuia printr-un credit overnight.

Prin derogare, Consiliul guvernatorilor poate, printr-o decizie prealabilă motivată, să hotărască exceptarea anumitor contrapărți centrale (CPC) eligibile de la aplicarea interdicției privind extinderea creditului overnight. Aceste CPC eligibile sunt cele care, în toate momentele relevante:

(a) sunt entități eligibile în sensul punctului 2 litera (e), cu condiția ca aceste entități eligibile să fie și autorizate ca CPC în conformitate cu legislația Uniunii sau cu legislația națională aplicabilă;

(b) au sediul în zona euro;

(c) sunt supuse supravegherii și/sau monitorizării de către autoritățile competente;

(d) îndeplinesc cerințele de monitorizare cu privire la localizarea infrastructurilor care oferă servicii în euro, astfel cum sunt modificate periodic și publicate pe website-ul BCE ( 23 );

(e) au conturi în modulul de plăți (PM) din TARGET2;

(f) au acces la credit pe parcursul zilei (intraday credit).

Toate creditele overnight acordate CPC eligibile fac obiectul termenilor din prezenta anexă (inclusiv, pentru certitudine, al dispozițiilor privind activele eligibile pentru garantare).

Pentru certitudine, sancțiunile prevăzute la punctele 10 și 11 din prezenta anexă se aplică în cazurile de nerambursare de către CPC eligibile a creditelor overnight extinse asupra acestora de către băncile lor central naționale.

Active eligibile pentru garantare

▼M3

4. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) se garantează cu active eligibile pentru garantare și se acordă prin descoperiri de cont pe parcursul zilei (intraday overdraft) colateralizate și/sau prin tranzacții de report (repo) pe parcursul zilei (intraday) în conformitate cu condițiile minime comune suplimentare (inclusiv situațiile de neîndeplinire a obligațiilor enumerate în cadrul acestor condiții, precum și consecințele acestora) prevăzute de Consiliul guvernatorilor în ceea ce privește operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului. Activele eligibile pentru garantare se compun din aceleași tipuri de active și instrumente ca și activele eligibile pentru operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului și sunt supuse acelorași reguli de evaluare și de control al riscurilor ca și cele prevăzute în anexa I la Orientarea BCE/2000/7.

▼B

5. Titlurile de creanță emise sau garantate de entitate sau de orice terț cu care entitatea are legături strânse pot fi acceptate ca active eligibile pentru garantare numai în cazurile prevăzute în secțiunea 6.2 din anexa I la Orientarea BCE/2000/7.

6. Consiliul guvernatorilor, la propunerea băncii centrale naționale participante în cauză, poate excepta departamentele de trezorerie menționate la punctul 2 litera (c) de la obligația furnizării de active adecvate pentru garantare înainte de obținerea creditului pe parcursul zilei (intraday credit).

Procedura de acordare a creditului

7. Accesul la creditul pe parcursul zilei (intraday credit) poate fi acordat numai în zilele de operare.

8. Creditul pe parcursul zilei (intraday credit) se acordă fără percepere de dobândă.

9. Nerambursarea de către o entitate dintre cele menționate la punctul 2 litera (a) a creditului pe parcursul zilei (intraday credit) la închiderea zilei este considerată în mod automat ca solicitare din partea acelei entități de acordare a facilității de credit marginale.

10. Nerambursarea de către o entitate dintre cele menționate la punctul 2 litera (b), (d) sau (e) a creditului pe parcursul zilei (intraday credit) la închiderea zilei, din orice motiv, atrage răspunderea acelei entități și obligarea la plata următoarelor penalități:

(a) dacă, la închiderea zilei, pentru prima oară pe parcursul unei perioade de 12 luni, soldul contului entității în cauză este debitor, atunci această entitate suportă dobânzi penalizatoare calculate la o rată de cinci puncte procentuale peste rata dobânzii pentru facilitatea de credit marginală, raportată la valoarea acelui sold debitor;

(b) dacă, la închiderea zilei, cel puțin pentru a doua oară pe parcursul aceleiași perioade de 12 luni, soldul contului entității în cauză este debitor, atunci rata dobânzii penalizatoare menționată la litera (a) se majorează cu 2,5 puncte procentuale pentru fiecare nouă situație în care o poziție debitoare s-a înregistrat pe parcursul acestei perioade de 12 luni.

11. Consiliul guvernatorilor poate decide renunțarea la penalitățile impuse sau micșorarea lor în conformitate cu punctul 10, dacă soldul debitor al entității în cauză la închiderea zilei poate fi atribuit forței majore și/sau disfuncționalității tehnice a TARGET2, sintagma „disfuncționalitate tehnică a TARGET2” fiind definită în anexa II.

▼M5

Suspendarea, limitarea sau încetarea acordării creditului pe parcursul zilei (intraday credit)

12. 

(a) BCN participante suspendă sau pun capăt accesului la creditul pe parcursul zilei în cazul apariției uneia dintre următoarele situații de neîndeplinire a obligațiilor:

(i) contul entității deschis la BCN participantă este suspendat sau închis;

(ii) entitatea în cauză încetează să mai îndeplinească oricare dintre cerințele prevăzute în prezenta anexă pentru acordarea creditului pe parcursul zilei;

(iii) o autoritate judiciară sau altă autoritate competentă adoptă o decizie de punere în aplicare a unei proceduri de lichidare a entității sau de desemnare a unui lichidator sau a unei persoane cu atribuții echivalente pentru entitatea respectivă sau a oricărei alte proceduri similare;

(iv) entitatea este supusă blocării fondurilor și/sau altor măsuri impuse de Uniune care restricționează capacitatea entității de utilizare a fondurilor proprii.

(b) BCN participante pot suspenda sau pune capăt accesului la creditele pe parcursul zilei, dacă o BCN suspendă sau pune capăt participării participantului la TARGET2 în temeiul articolului 34 alineatul (2) literele (b)-(e) din anexa II, sau dacă intervin una sau mai multe situații de neîndeplinire a obligațiilor [altele decât cele prevăzute la articolul 34 alineatul (2) litera (a)].

(c) În cazul în care Eurosistemul decide să suspende, să limiteze sau să excludă accesul contrapărților la instrumentele de politică monetară din motive de prudență sau de altă natură, în conformitate cu secțiunea 2.4 din anexa I la Orientarea BCE/2000/7, BCN participante pun în aplicare respectiva decizie în ceea ce privește accesul la creditul pe parcursul zilei, conform prevederilor contractului sau reglementărilor aplicate de BCN respective.

(d) BCN participante pot decide să suspende, să limiteze sau să pună capăt accesului unui participant la creditul pe parcursul zilei, dacă se consideră că participantul prezintă riscuri din perspectiva prudenței. În astfel de cazuri, BCN participantă în cauză transmite imediat o notificare scrisă BCE și altor BCN participante, precum și băncilor centrale conectate. După caz, Consiliul guvernatorilor decide cu privire la punerea uniformă în aplicare a măsurilor adoptate în toate sistemele componente ale TARGET2.

13. Atunci când o BCN participantă decide să suspende, să limiteze sau să pună capăt accesului la creditul pe parcursul zilei al unei contrapărți la politica monetară a Eurosistemului, această decizie produce efecte de la aprobarea acesteia de către BCE.

▼B

14. Prin derogare de la prevederile punctului 13, în situații urgente, o bancă centrală națională participantă poate suspenda, cu efect imediat, accesul la creditul pe parcursul zilei (intraday credit) al unei contrapărți la politica monetară a Eurosistemului. În astfel de cazuri, banca centrală națională participantă în cauză transmite imediat o notificare scrisă către BCE. BCE are competența de a anula măsura decisă de banca centrală națională participantă. Cu toate acestea, dacă în termen de 10 zile de operare de la primirea notificării BCE nu transmite o notificare către banca centrală națională participantă privind anularea menționată, se consideră că BCE a aprobat măsura băncii centrale naționale participante.
ANEXA IV

PROCEDURI DE DECONTARE PENTRU SISTEMELE AUXILIARE

1.   Definiții

În sensul prezentei anexe și în completarea definițiilor din articolul 2:

 „instrucțiune de creditare” (credit instruction) înseamnă o instrucțiune de plată inițiată de un sistem auxiliar și adresată băncii centrale a sistemului auxiliar pentru debitarea conturilor deschise și/sau administrate de către sistemul auxiliar în PM și pentru creditarea contului PM sau a subcontului unei bănci de decontare cu suma specificată în instrucțiune;

 „instrucțiune de debitare” (debit instruction) înseamnă o instrucțiune de plată adresată băncii centrale de decontare și inițiată de un sistem auxiliar pentru a debita contul PM sau subcontul unei bănci de decontare cu suma specificată în instrucțiune, în baza unui mandat de debitare, și pentru a credita fie unul dintre conturile PM ale sistemului auxiliar, fie un alt cont PM sau subcont al băncii de decontare;

 „instrucțiune de plată” (payment instruction) sau „instrucțiune de plată a sistemului auxiliar” (AS payment instruction) înseamnă o instrucțiune de creditare sau o instrucțiune de debitare;

 „bancă centrală a sistemului auxiliar” [ancillary system central bank (ASCB)] înseamnă banca centrală a Eurosistemului cu care sistemul auxiliar aferent a încheiat un aranjament bilateral pentru decontarea instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar în PM;

 „bancă centrală de decontare” [settlement central bank (SCB)] înseamnă o bancă centrală a Eurosistemului la care este deschis un cont PM al băncii de decontare;

 „bancă de decontare” (settlement bank) înseamnă un participant al cărui cont PM sau subcont este utilizat pentru decontarea instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar;

 „modulul informații și control (ICM)” [Information and Control Module (ICM)] înseamnă modulul SSP care permite participanților să obțină informații on-line și le oferă posibilitatea de a iniția ordine de transfer de lichiditate, de a-și administra lichiditatea și de a iniția ordine de plată în situații de urgență;

 „mesaj transmis prin intermediul ICM” (ICM broadcast message) înseamnă informații puse la dispoziție în mod simultan tuturor sau numai unui grup selectat de participanți la TARGET2 prin intermediul ICM;

 „mandat de debitare” (debit mandate) înseamnă o autorizație dată de o bancă de decontare în forma pusă la dispoziție de băncile centrale ale Eurosistemului în formularele de date statice și adresată atât sistemului său auxiliar, cât și băncii sale centrale de decontare, îndreptățind sistemul auxiliar să inițieze instrucțiuni de debitare și dând dispoziție băncii centrale de decontare să debiteze contul PM sau subcontul băncii de decontare ca urmare a instrucțiunilor de debitare;

 „poziție scurtă” (short) înseamnă o poziție debitoare în timpul decontării instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar;

 „poziție lungă” (long) înseamnă o poziție creditoare în timpul decontării instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar;

▼M1

 „decontare între sisteme” (cross-system settlement) înseamnă decontarea în timp real a instrucțiunilor de debitare în conformitate cu care plățile se realizează de la o bancă de decontare a unui sistem auxiliar prin utilizarea procedurii de decontare 6 către o bancă de decontare a unui alt sistem auxiliar prin utilizarea procedurii de decontare 6;

 „modulul (de administrare) date statice” [Static Data (Management) Module] înseamnă modulul SSP în cadrul căruia datele statice se colectează și se înregistrează.

▼B

2.   Rolul băncilor centrale de decontare

Fiecare bancă centrală a Eurosistemului are calitatea de bancă centrală de decontare în relația cu orice bancă de decontare căreia i-a deschis un cont PM.

3.   Gestionarea relației dintre băncile centrale, sistemele auxiliare și băncile de decontare

1. Băncile centrale ale sistemelor auxiliare se asigură că sistemele auxiliare cu care au aranjamente bilaterale furnizează o listă de bănci de decontare cuprinzând detaliile conturilor PM ale băncilor de decontare, pe care banca centrală a sistemului auxiliar o păstrează în modulul (de administrare) date statice [Static Data (Management)] al SSP. Orice sistem auxiliar poate accesa prin intermediul ICM lista băncilor sale de decontare.

2. Băncile centrale ale sistemelor auxiliare se asigură că sistemele auxiliare cu care acestea au aranjamente bilaterale le informează fără întârziere cu privire la orice modificări în lista băncilor de decontare. Băncile centrale ale sistemelor auxiliare informează banca centrală de decontare în cauză în privința oricăror astfel de modificări printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

3. Băncile centrale ale sistemelor auxiliare se asigură că sistemele auxiliare cu care acestea au aranjamente bilaterale colectează mandatele de debitare și alte documente relevante de la băncile lor de decontare și le înaintează băncii centrale a sistemului auxiliar. Aceste documente sunt furnizate în limba engleză și/sau în limba (limbile) națională(e) respectivă(e) a(le) băncii centrale a sistemului auxiliar. În cazul în care limba (limbile) națională(e) a(le) băncii centrale a sistemului auxiliar nu este/nu sunt identice cu limba (limbile) națională(e) a(le) băncii centrale de decontare, documentele necesare se pun la dispoziție numai în limba engleză sau atât în limba engleză, cât și în limba (limbile) națională(e) respectivă(e) a(le) băncii centrale a sistemului auxiliar. În cazul sistemelor auxiliare care decontează prin TARGET2-ECB, documentele sunt furnizate în limba engleză.

4. În cazul în care o bancă de decontare este participant la sistemul component al TARGET2 al băncii centrale a sistemului auxiliar, banca centrală a sistemului auxiliar verifică validitatea mandatului de debitare dat de banca de decontare și face înregistrările necesare în modulul (de administrare) date statice [Static Data (Management)]. În cazul în care o bancă de decontare nu este participant la sistemul component al TARGET2 aferent băncii centrale a sistemului auxiliar, banca centrală a sistemului auxiliar înaintează mandatul de debitare (sau o copie electronică a acestuia, dacă banca centrală a sistemului auxiliar și banca centrală de decontare s-au înțeles în acest sens) către banca (băncile) centrală(e) de decontare aferentă(e), în scopul verificării validității sale. Banca (băncile) centrală(e) de decontare face (fac) această verificare și informează banca centrală a sistemului auxiliar în cauză cu privire la rezultatul verificării în termen de cinci zile de operare de la primirea unei astfel de solicitări. După verificare, banca centrală a sistemului auxiliar actualizează lista băncilor de decontare în ICM.

5. Verificarea efectuată de banca centrală a sistemului auxiliar nu aduce atingere responsabilității sistemului auxiliar de a limita instrucțiunile de plată la lista băncilor de decontare menționată la punctul 1.

6. Cu excepția situației în care banca centrală a sistemului auxiliar și banca centrală de decontare sunt una și aceeași entitate, băncile centrale ale sistemelor auxiliare fac schimb de informații cu băncile centrale de decontare privind orice eveniment semnificativ din timpul procesului de decontare.

▼M1

7. Băncile centrale ale sistemelor auxiliare se asigură că sistemele auxiliare cu care au încheiat aranjamente bilaterale furnizează denumirea și codul BIC ale sistemului auxiliar cu care intenționează să realizeze decontarea între sisteme (cross-system settlement) și data de la care decontarea între sisteme (cross-system settlement) cu un sistem auxiliar individual ar trebui să înceapă și să se încheie. Această informație se înregistrează în modulul (de administrare) date statice [Static Data (Management) Module].

▼B

4.   Inițierea de instrucțiuni de plată prin intermediul ASI

1. Toate instrucțiunile de plată inițiate de către un sistem auxiliar prin intermediul ASI se inițiază sub forma mesajelor XML.

2. Toate instrucțiunile de plată inițiate de către un sistem auxiliar prin intermediul ASI sunt considerate ca fiind „foarte urgente” și sunt decontate în conformitate cu prevederile anexei II.

▼M1

3. O instrucțiune de plată se consideră a fi acceptată dacă:

(a) instrucțiunea de plată respectă regulile stabilite de furnizorul de servicii de rețea;

(b) instrucțiunea de plată respectă regulile de formatare și condițiile sistemului component al TARGET2 al băncii centrale a sistemului auxiliar;

(c) banca de decontare se află pe lista băncilor de decontare menționată la punctul 3 subpunctul 1;

(d) în situația unei decontări între sisteme (cross-system settlement), sistemul auxiliar în cauză se află pe lista sistemelor auxiliare cu care se poate realiza decontarea între sisteme (cross-system settlement);

(e) în situația în care participarea unei bănci de decontare la TARGET2 a fost suspendată, banca centrală de decontare a băncii de decontare suspendate și-a dat în mod expres consimțământul.

▼B

5.   Intrarea instrucțiunilor de plată în sistem și irevocabilitatea acestora

1. Instrucțiunile de creditare se consideră a fi intrate în sistemul component al TARGET2 respectiv, la momentul la care, și se consideră irevocabile din momentul în care, acestea sunt acceptate de către banca centrală a sistemului auxiliar. Instrucțiunile de debitare se consideră a fi intrate în sistemul component al TARGET2 respectiv la momentul la care, și se consideră irevocabile din momentul în care, acestea sunt acceptate de banca centrală de decontare.

2. Aplicarea subpunctului 1 nu produce nici un efect asupra regulilor sistemelor auxiliare care stipulează un moment de intrare în sistemul auxiliar și/sau de irevocabilitate a ordinelor de transfer inițiate într-un astfel de sistem auxiliar anterior momentului intrării respectivei instrucțiuni de plată în sistemul component al TARGET2 respectiv.

6.   Proceduri de decontare

1. În cazul în care un sistem auxiliar solicită utilizarea unei proceduri de decontare, banca centrală a sistemului auxiliar implicată oferă una sau mai multe dintre procedurile de decontare enumerate mai jos:

(a) procedura de decontare 1 („transfer de lichiditate”);

(b) procedura de decontare 2 („decontare în timp real”);

(c) procedura de decontare 3 („decontare bilaterală”);

(d) procedura de decontare 4 („decontare standard multilaterală”);

(e) procedura de decontare 5 („decontare multilaterală simultană”);

▼M1

(f) procedura de decontare 6 [lichiditate dedicată și decontare între sisteme (cross-system settlement)].

▼B

2. Băncile centrale de decontare facilitează decontarea instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar în conformitate cu procedurile de decontare alese dintre cele menționate la subpunctul 1, între altele, prin decontarea de instrucțiuni de plată în conturile sau subconturile PM ale băncilor de decontare.

3. Procedurile de decontare menționate la subpunctul 1 sunt detaliate la punctele 9-14.

7.   Absența obligației de a deschide cont PM

Sistemele auxiliare nu sunt obligate să devină participanți direcți la un sistem component al TARGET2 și nici să mențină un cont PM pentru a utiliza ASI.

8.   Conturi deschise pentru facilitarea procedurilor de decontare

1. Pentru procedurile de decontare menționate la punctul 6 subpunctul 1, pe lângă conturile PM, în PM pot fi deschise și utilizate de către băncile centrale ale sistemelor auxiliare, sistemele auxiliare și băncile de decontare următoarele tipuri de conturi:

(a) conturi tehnice,

(b) conturi „în oglindă”,

(c) conturi de garantare cu fonduri,

(d) subconturi.

2. În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedurile de decontare 4, 5 sau 6 pentru modelele interfațate, aceasta deschide pentru sistemele auxiliare în cauză câte un cont tehnic în sistemul său component al TARGET2. Astfel de conturi pot fi oferite de către banca centrală a sistemului auxiliar ca o opțiune pentru procedurile de decontare 2 și 3. Pentru procedurile de decontare 4 și 5, se deschid conturi tehnice separate. La sfârșitul procesului de decontare al sistemului auxiliar în cauză, soldul conturilor tehnice este zero sau este pozitiv, iar soldul la închiderea zilei este zero. Conturile tehnice se identifică prin codul BIC al sistemului auxiliar în cauză.

3. În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedura de decontare 1 sau 6 pentru modelele integrate, aceasta deschide conturi „în oglindă” în sistemul său component al TARGET2, iar în cazul în care oferă procedura de decontare 3 sau 6 pentru modelele interfațate, aceasta poate deschide conturi „în oglindă” în sistemul său component al TARGET2. Conturile „în oglindă” sunt conturi PM specifice deschise de către banca centrală a sistemului auxiliar în sistemul său component al TARGET2 în scopul utilizării de către sistemul auxiliar. Conturile „în oglindă” sunt identificate prin codul BIC al băncii centrale a sistemului auxiliar în cauză.

4. În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedura de decontare 4 sau 5, aceasta poate deschide un cont de garantare cu fonduri în sistemul său component al TARGET2 pentru sistemele auxiliare. Soldurile acestor conturi se utilizează pentru decontarea instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar, în cazul în care nu există lichiditate disponibilă în contul PM al băncii de decontare. Pot fi titulari ai conturilor de garantare cu fonduri băncile centrale ale sistemelor auxiliare, sistemele auxiliare sau garanții. Conturile de garantare cu fonduri sunt identificate prin codurile BIC ale titularilor conturilor respective.

▼M1

5. În cazul în care o bancă centrală a sistemului auxiliar oferă procedura de decontare 6 pentru modelele interfațate, băncile centrale de decontare deschid pentru băncile de decontare unul sau mai multe subconturi în sistemele lor componente ale TARGET2, în scopul utilizării pentru dedicarea de lichiditate și, dacă este cazul, pentru decontarea între sisteme (cross-system settlement). Subconturile se identifică prin codul BIC al contului PM aferent, împreună cu un număr de cont specific respectivului subcont. Numărul contului este compus din codul țării plus maximum 32 de caractere (în funcție de structura contului bancar național respectivă).

▼B

6. Conturile menționate la subpunctul 1 literele (a)-(d) nu se publică în registrul TARGET2. La cererea participantului, extrasele de cont (MT 940 și MT 950) aferente tuturor acestor conturi pot fi furnizate titularului de cont la închiderea fiecărei zile de operare.

7. Regulile detaliate privind deschiderea tipurilor de conturi menționate în prezentul punct și privind aplicarea acestora în sprijinirea procedurilor de decontare pot fi precizate în detaliu în aranjamentele bilaterale dintre sistemele auxiliare și băncile centrale ale sistemelor auxiliare.

9.   Procedura de decontare 1 – Transfer de lichiditate

1. În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile cetrale de decontare oferă procedura de decontare 1, acestea facilitează transferul de lichiditate prin intermediul ASI dintr-un cont „în oglindă” către un cont PM al băncii de decontare. Transferul de lichiditate poate fi inițiat fie de către sistemul auxiliar, fie de către banca centrală a sistemului auxiliar care acționează pe seama sistemului auxiliar.

2. Procedura de decontare 1 este utilizată numai pentru modelul integrat în cadrul căruia sistemul auxiliar în cauză trebuie să utilizeze un cont „în oglindă”, în primul rând pentru a colecta lichiditatea necesară ce a fost dedicată de banca sa de decontare și, în al doilea rând, pentru a transfera această lichiditate înapoi către contul PM al băncii de decontare.

3. Băncile centrale ale sistemelor auxiliare pot oferi decontarea instrucțiunilor de plată în anumite intervale de timp ce urmează să fie stabilite de către sistemul auxiliar, așa cum se menționează la punctul 15 subpunctele 2 și 3.

▼M3

4. Băncile de decontare și sistemele auxiliare au acces la informații prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării. În cazul în care sistemul auxiliar inițiază transferul de lichiditate din contul „în oglindă” către contul PM al băncii de decontare, băncile de decontare care accesează TARGET2 prin intermediul furnizorului de servicii de rețea sunt informate cu privire la creditare printr-un mesaj SWIFT MT 202. Participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM.

▼B

10.   Procedura de decontare 2 – Decontare în timp real

1. În cazul în care băncile centrale ale sistemului auxiliar și băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 2, acestea facilitează decontarea pasului în fonduri al tranzacțiilor sistemului auxiliar prin decontarea instrucțiunilor de plată inițiate de către sistemul auxiliar pe baze individuale, și nu în „pachete”. În cazul în care o instrucțiune de plată de debitare a contului PM al unei bănci de decontare aflate în poziție scurtă este plasată în coada de așteptare potrivit anexei II, banca centrală de decontare implicată informează banca de decontare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

2. Procedura de decontare 2 poate fi oferită sistemului auxiliar și pentru decontarea soldurilor multilaterale și, în astfel de cazuri, banca centrală a sistemului auxiliar deschide un cont tehnic pentru un astfel de sistem auxiliar. Mai mult, banca centrală a sistemului auxiliar nu oferă sistemului auxiliar servicii de administrare corespunzătoare a ordinii plăților primite sau inițiate care ar putea fi necesare pentru o astfel de decontare multilaterală. Sistemul auxiliar își asumă singur responsabilitatea pentru administrarea ordonării necesare.

3. Banca centrală a sistemului auxiliar poate oferi decontarea instrucțiunilor de plată într-un anumit interval de timp ce urmează a fi stabilit de către sistemul auxiliar, așa cum se menționează la punctul 15 subpunctele 2 și 3.

▼M3

4. Băncile de decontare și sistemele auxiliare au acces la informații prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării printr-un mesaj în ICM. La cererea băncilor de decontare care accesează TARGET2 prin intermediul unui furnizor de servicii de rețea, acestea sunt notificate cu privire la realizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM.

▼B

11.   Procedura de decontare 3 – Decontare bilaterală

1. În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 3, acestea facilitează decontarea pasului în fonduri al tranzacțiilor sistemului auxiliar prin decontarea instrucțiunilor de plată inițiate de sistemul auxiliar în modul „pachet”. În cazul în care o instrucțiune de plată de debitare a contului PM al unei bănci de decontare aflate în poziție scurtă este plasată în coada de așteptare potrivit anexei II, banca centrală de decontare implicată informează banca de decontare în cauză printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

2. Procedura de decontare 3 poate fi oferită sistemului auxiliar și pentru decontarea soldurilor multilaterale. Punctul 10 subpunctul 2 se aplică mutatis mutandis, dar cu următoarele modificări:

(a) instrucțiunile de plată: (i) de debitare a conturilor PM ale băncilor de decontare aflate în poziție scurtă și de creditare a contului tehnic al sistemului auxiliar; și (ii) de debitare a contului tehnic al sistemului auxiliar și de creditare a conturilor PM ale băncilor de decontare aflate în poziție lungă sunt inițiate în fișiere diferite; și

(b) conturile PM ale băncilor de decontare aflate în poziție lungă sunt creditate numai după ce toate conturile PM ale băncilor de decontare aflate în poziție scurtă sunt debitate.

3. În cazul în care o decontare multilaterală nu se efectuează (de exemplu, deoarece nu toate colectările din conturile băncilor de decontare aflate în poziție scurtă sunt finalizate), sistemul auxiliar inițiază instrucțiuni de plată în scopul inversării tranzacțiilor de debitare deja decontate.

4. Băncile centrale ale sistemelor auxiliare pot oferi:

(a) decontarea instrucțiunilor de plată în anumite intervale de timp stabilite de sistemul auxiliar, menționate la punctul 15 subpunctul 3; și/sau

(b) funcționalitatea „perioadă de informare”, menționată la punctul 15 subpunctul 1.

▼M3

5. Băncile de decontare și sistemele auxiliare au acces la informații prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării în funcție de opțiunea selectată – notificare individuală sau globală. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM.

▼B

12.   Procedura de decontare 4 – Decontare multilaterală standard

1. În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 4, acestea facilitează decontarea pozițiilor nete multilaterale aferente tranzacțiilor sistemului auxiliar prin decontarea instrucțiunilor de plată inițiate de către sistemul auxiliar în modul „pachet”. Băncile centrale ale sistemelor auxiliare deschid un cont tehnic specific pentru un astfel de sistem auxiliar.

2. Băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare asigură ordonarea instrucțiunilor de plată necesară. Acestea vor înregistra creditele numai în cazul în care toate debitele au fost colectate cu succes. Instrucțiunile de plată: (a) pentru debitarea conturilor băncilor de decontare aflate în poziție scurtă și creditarea contului tehnic al sistemului auxiliar și (b) pentru creditarea conturilor băncilor de decontare aflate în poziție lungă și debitarea contului tehnic al sistemului auxiliar sunt inițiate printr-un singur fișier.

3. Mai întâi se decontează instrucțiunile de plată de debitare a contului PM al băncilor de decontare aflate în poziție scurtă și de creditare a contului tehnic al sistemului auxiliar; conturile PM ale băncilor de decontare aflate în poziție lungă se creditează numai după decontarea tuturor acestor instrucțiuni de plată (inclusiv după posibila alimentare a contului tehnic printr-un mecanism de garantare cu fonduri).

4. În cazul în care o instrucțiune de plată de debitare a contului PM al băncii de decontare aflate în poziție scurtă este plasată în coada de așteptare conform anexei II, băncile centrale de decontare informează acea bancă de decontare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

5. În cazul în care o bancă de decontare aflată în poziție scurtă nu are suficiente fonduri în contul său PM, va fi activat de către banca centrală a sistemului auxiliar un mecanism de garantare cu fonduri, dacă acest lucru este prevăzut în aranjamentul bilateral dintre banca centrală a sistemului auxiliar și sistemul auxiliar.

6. Dacă mecanismul de garantare cu fonduri nu este prevăzut și decontarea nu se efectuează, se consideră că băncile centrale ale sistemului auxiliar și băncile centrale de decontare au primit instrucțiunea de a returna toate instrucțiunile de plată din fișier și vor inversa instrucțiunile de plată deja decontate.

7. Băncile centrale ale sistemelor auxiliare informează băncile de decontare despre neefectuarea unei decontări printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

8. Băncile centrale ale sistemelor auxiliare pot oferi:

(a) decontarea instrucțiunilor de plată în anumite intervale de timp definite de sistemul auxiliar, menționate la punctul 15 subpunctul 3;

(b) funcționalitatea „perioadă de informare”, menționată la punctul 15 subpunctul 1;

(c) un mecanism de garantare cu fonduri, menționat la punctul 15 subpunctul 4.

▼M3

9. Băncile de decontare și sistemele auxiliare au acces la informații prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM.

▼B

13.   Procedura de decontare 5 – Decontare multilaterală simultană

1. În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 5, acestea sprijină decontarea pozițiilor nete multilaterale aferente tranzacțiilor sistemului auxiliar prin decontarea instrucțiunilor de plată inițiate de sistemul auxiliar. Pentru decontarea instrucțiunilor de plată aferente este utilizat algoritmul 4 (a se vedea apendicele I din anexa II). Spre deosebire de procedura de decontare 4, procedura de decontare 5 funcționează pe baza principiului „totul sau nimic”. În cazul acestei proceduri, debitarea conturilor PM ale băncilor de decontare aflate în poziție scurtă și creditarea conturilor PM ale băncilor de decontare aflate în poziție lungă se face simultan (iar nu consecutiv, ca în cazul procedurii de decontare 4). Punctul 12 se aplică mutatis mutandis, cu modificările următoare. În cazul în care una sau mai multe instrucțiuni de plată nu pot fi decontate, toate instrucțiunile de plată se plasează în coada de așteptare, iar algoritmul 4, descris la punctul 16 subpunctul 1, este repetat în scopul decontării instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar din coada de așteptare.

2. Băncile centrale ale sistemelor auxiliare pot oferi:

(a) decontarea instrucțiunilor de plată în anumite intervale de timp definite de sistemul auxiliar, menționate la punctul15 subpunctul 3;

(b) funcționalitatea „perioadă de informare”, menționată la punctul 15 subpunctul 1;

(c) un mecanism de garantare cu fonduri, menționat la punctul 15 subpunctul 4.

▼M3

3. Băncile de decontare și sistemele auxiliare au acces la informații prin intermediul ICM. Sistemele auxiliare sunt notificate cu privire la finalizarea sau la neefectuarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM.

▼B

4. În cazul în care o instrucțiune de plată de debitare a contului PM al băncii de decontare aflate în poziție scurtă este plasată în coada de așteptare conform anexei II, banca centrală de decontare implicată informează băncile de decontare printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

▼M1

14.    Procedura de decontare 6 – Lichiditate dedicată și decontare între sisteme (cross-system settlement)

1. Procedura de decontare 6 poate fi utilizată atât pentru modelul interfațat, cât și pentru modelul integrat, ambele descrise la subpunctele 4-13, respectiv 14-18 de mai jos. În cazul modelului integrat, sistemul auxiliar în cauză trebuie să folosească un cont „în oglindă” pentru colectarea lichidității necesare rezervate de către băncile sale de decontare. În cazul modelului interfațat, banca de decontare trebuie să deschidă cel puțin un subcont aferent unui anumit sistem auxiliar.

▼M3

2. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910, iar participanții care folosesc accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM cu privire la creditarea și debitarea conturilor lor PM și, dacă este cazul, a subconturilor acestora.

▼M1

3. Atunci când băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă decontarea între sisteme (cross-system settlement) în cadrul procedurii de decontare 6, acestea susțin decontarea între sisteme (cross-system settlement) a plăților, în cazul în care sunt inițiate de sistemele auxiliare relevante. Un sistem auxiliar poate iniția decontarea între sisteme (cross-system settlement) numai în cadrul ciclului său de procesare, iar procedura de decontare 6 trebuie să se deruleze în sistemul auxiliar care primește instrucțiunea de plată. Decontarea între sisteme (cross-system settlement) este oferită atât pentru procesarea în timpul zilei, cât și pentru procesarea în timpul nopții în cadrul procedurii de decontare 6. Posibilitatea de a realiza decontarea între sisteme (cross-system settlement) între două sisteme auxiliare individuale se înregistrează în modulul (de administrare) date statice [Static Data (Management) Module].

(A)    Modelul interfațat

4. Atunci când băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 6, acestea facilitează decontarea pozițiilor nete bilaterale și/sau multilaterale aferente tranzacțiilor sistemului auxiliar:

(a) oferind unei bănci de decontare posibilitatea să prefinanțeze viitoarea sa obligație de decontare prin transferuri de lichiditate din contul său PM în subcontul său (în continuare „lichiditate dedicată”) înainte de procesarea de către sistemul auxiliar; și

(b) decontând instrucțiunile de plată ale sistemului auxiliar subsecvente finalizării procesării de către sistemul auxiliar: în cazul băncilor de decontare aflate în poziție scurtă, prin debitarea subconturilor acestora (în limita fondurilor disponibile într-un astfel de cont) și creditarea contului tehnic al sistemului auxiliar și, în cazul băncilor de decontare aflate în poziție lungă, prin creditarea subconturilor acestora și debitarea contului tehnic al sistemului auxiliar.

5. Atunci când oferă procedura de decontare 6:

(a) băncile centrale de decontare deschid cel puțin un subcont în relație cu un singur sistem auxiliar pentru fiecare bancă de decontare; și

(b) banca centrală a sistemului auxiliar deschide un cont tehnic pentru sistemul auxiliar în scopul: (i) creditării cu fondurile colectate din subconturile băncilor de decontare aflate în poziție scurtă; și (ii) debitării cu fonduri în cazul creditării subconturilor dedicate ale băncilor de decontare aflate în poziție lungă.

6. Procedura de decontare 6 este oferită atât pentru procesarea în timpul zilei, cât și pentru operațiunile în timpul nopții ale sistemelor auxiliare. În acest din urmă caz, ziua nouă de operare începe imediat ce este îndeplinită obligația de constituire a rezervelor minime obligatorii; orice debit sau credit în conturile respective după acel moment se înregistrează în noua zi de operare.

7. În conformitate cu procedura de decontare 6 și având în vedere dedicarea de lichiditate, băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă următoarele tipuri de servicii de transfer de lichiditate către și din subcont:

(a) ordine de plată programată ce pot fi inițiate sau modificate de băncile de decontare în orice moment pe parcursul unei zile de operare prin intermediul ICM (când acesta este disponibil). Ordinele de plată programată inițiate după transmiterea mesajului „început de procedură” (start-of-procedure) într-o anumită zi de operare sunt valabile numai pentru ziua de operare următoare. În cazul în care sunt mai multe ordine de plată programată de creditare a unor subconturi diferite, se decontează în ordinea valorii lor, începând de la cel cu valoarea cea mai mare. Pe parcursul operațiunilor în timpul nopții ale sistemului auxiliar, în cazul în care există ordine de plată programată pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, acestea se decontează ca urmare a unei reduceri proporționale a tuturor ordinelor de plată;

(b) ordine curente, care pot fi inițiate numai de către o bancă de decontare (prin intermediul ICM) sau de către sistemul auxiliar aferent printr-un mesaj XML pe parcursul derulării procedurii de decontare 6 [identificată prin intervalul de timp dintre mesajul „început de procedură” (start-of-procedure) și mesajul „sfârșit de procedură” (end-of-procedure)] și care vor fi decontate numai atât timp cât ciclul de procesare al sistemului auxiliar nu a început încă. În cazul în care există un ordin curent inițiat de către sistemul auxiliar pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, acest ordin se decontează parțial;

▼M3

(c) ordine SWIFT care sunt transmise printr-un mesaj MT 202 sau, în cazul participanților care utilizează accesul prin intermediul internetului, printr-un sistem de stabilire automată a corespondenței între datele afișate pe monitor și cele existente într-un MT 202 și care pot fi inițiate numai în cursul derulării procedurii de decontare 6 și numai în cursul procesării în timpul zilei. Astfel de ordine se decontează imediat.

▼M1

8. Procedura de decontare 6 începe printr-un mesaj „început de procedură” (start-of-procedure) și se termină printr-un mesaj „sfârșit de procedură” (end-of-procedure), iar ambele mesaje trebuie trimise de către sistemul auxiliar. Cu toate acestea, pentru operațiunile din timpul nopții ale sistemelor auxiliare, mesajul „început de procedură” (start-of-procedure) este trimis de către banca centrală a sistemului auxiliar. Mesajele „început de procedură” (start-of-procedure) declanșează decontarea ordinelor de plată programată pentru transferarea de lichiditate în subconturi. Mesajul „sfârșit de procedură” (end-of-procedure) implică un retransfer automat de lichiditate din subcont către contul PM.

▼M2

9. În conformitate cu procedura de decontare 6, lichiditatea dedicată din subconturi este blocată atât timp cât ciclul de procesare al sistemului auxiliar este în derulare [începând cu mesajul „început de ciclu” (start-of-cycle) și terminând cu mesajul „sfârșit de ciclu” (end-of-cycle), ambele mesaje fiind trimise de către sistemul auxiliar] și este eliberată ulterior. Soldul blocat poate fi modificat în timpul ciclului de procesare ca rezultat al decontării între sisteme a plăților sau în cazul în care o bancă de decontare transferă lichiditate din contul său PM. Banca centrală a sistemului auxiliar notifică sistemul auxiliar cu privire la reducerea sau creșterea lichidității din subcont ca urmare a decontării între sisteme a plăților. În cazul în care sistemul auxiliar solicită acest lucru, banca centrală a sistemului auxiliar îi notifică acestuia, de asemenea, creșterea lichidității din subcont ca rezultat al transferului de lichiditate de către banca de decontare.

▼M1

10. În cadrul fiecărui ciclu de procesare al sistemului auxiliar, instrucțiunile de plată sunt decontate în funcție de lichiditatea dedicată, când, de regulă, se utilizează algoritmul 5 (așa cum se menționează în apendicele I din anexa II).

11. În cadrul fiecărui ciclu de procesare al sistemului auxiliar, lichiditatea dedicată a unei bănci de decontare poate crește prin creditarea anumitor plăți încasate, direct în subconturile acesteia, adică plățile cupoanelor și pentru răscumpărări. În astfel de situații, lichiditatea trebuie creditată mai întâi în contul tehnic, apoi debitată din acest cont înaintea creditării în subcont (sau în contul PM).

▼M2

12. Decontarea între sisteme între două sisteme auxiliare interfațate poate fi inițiată numai de un sistem auxiliar (sau de banca centrală a sistemului auxiliar în numele acestuia) al cărui subcont al participantului este debitat. Instrucțiunea de plată se decontează prin debitarea sumei indicate în instrucțiunea de plată din subcontul participantului sistemului auxiliar care inițiază instrucțiunea de plată și prin creditarea subcontului unui participant al unui alt sistem auxiliar.

Sistemul auxiliar care inițiază instrucțiunea de plată și celălalt sistem auxiliar sunt notificate cu privire la finalizarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM.

▼M2

13. Decontarea între sisteme de la un sistem auxiliar care utilizează modelul interfațat către un sistem auxiliar care utilizează modelul integrat poate fi inițiată de sistemul auxiliar care utilizează modelul interfațat (sau de banca centrală a sistemului auxiliar în numele acestuia). Instrucțiunea de plată se decontează prin debitarea sumei indicate în instrucțiunea de plată din subcontul participantului sistemului auxiliar care utilizează modelul interfațat și prin creditarea contului „în oglindă” utilizat de sistemul auxiliar care folosește modelul integrat. Instrucțiunea de plată nu poate fi inițiată de sistemul auxiliar care utilizează modelul integrat al cărui cont „în oglindă” va fi creditat.

Sistemul auxiliar care inițiază instrucțiunea de plată și celălalt sistem auxiliar sunt notificate cu privire la finalizarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM.

▼M1

(B)    Modelul integrat

14. În cazul în care băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă procedura de decontare 6 pentru modelele integrate, acestea facilitează o astfel de decontare. În situația în care procedura de decontare 6 este utilizată pentru modelul integrat pe parcursul procesării în timpul zilei, se oferă numai o funcționalitate limitată.

15. În conformitate cu procedura de decontare 6 și având în vedere modelul integrat, băncile centrale ale sistemelor auxiliare și băncile centrale de decontare oferă următoarele tipuri de servicii de transfer de lichiditate într-un cont „în oglindă”:

(a) ordine de plată programată (pentru procesarea în timpul zilei și pentru operațiunile sistemului auxiliar în timpul nopții) pe care băncile de decontare le pot iniția sau modifica în orice moment pe parcursul unei zile de operare prin intermediul ICM (când acesta este disponibil). Ordinele de plată programată inițiate după transmiterea mesajului „început de procedură” (start-of-procedure) într-o anumită zi de operare sunt valabile numai pentru ziua de operare următoare. În cazul în care există mai multe ordine de plată programată, acestea se decontează în ordinea valorii lor, începând cu cea mai mare valoare. În cazul în care un ordin de plată programată pentru procesarea în timpul zilei nu este acoperit, acesta va fi respins. Pe parcursul operațiunilor sistemului auxiliar în timpul nopții, în cazul în care există ordine de plată programată pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, acestea se decontează ca urmare a unei reduceri proporționale a tuturor ordinelor de plată;

(b) ordine curente, care pot fi inițiate numai de către o bancă de decontare (prin intermediul ICM) sau de către sistemul auxiliar aferent printr-un mesaj XML pe parcursul derulării procedurii de decontare 6 [identificată prin intervalul de timp dintre mesajul tip „început de procedură” (start-of-procedure) și mesajul „sfârșit de procedură” (end-of-procedure)] și care va fi decontat numai atât timp cât ciclul de procesare al sistemului auxiliar nu a fost încă declanșat. În cazul în care există un ordin curent pentru care fondurile din contul PM nu sunt suficiente, un astfel de ordin este parțial decontat;

(c) ordine SWIFT sub forma mesajului MT 202, care pot fi transmise numai pe parcursul procesării în timpul zilei. Astfel de ordine se decontează imediat.

16. Regulile privind mesajele „început de procedură” (start-of-procedure) și „sfârșit de procedură” (end-of-procedure), precum și cele privind începutul și sfârșitul ciclului pentru modelul interfațat se aplică mutatis mutandis.

▼M2

17. Decontarea între sisteme între două sisteme auxiliare care utilizează modelul integrat poate fi inițiată numai de un sistem auxiliar (sau de banca centrală a sistemului auxiliar în numele acestuia) al cărui cont „în oglindă” este debitat. Instrucțiunea de plată se decontează prin debitarea sumei indicate în instrucțiunea de plată din contul „în oglindă” utilizat de sistemul auxiliar care inițiază instrucțiunea de plată și prin creditarea contului „în oglindă” utilizat de alt sistem auxiliar. Instrucțiunea de plată nu poate fi inițiată de sistemul auxiliar al cărui cont „în oglindă” va fi creditat.

Sistemul auxiliar care inițiază instrucțiunea de plată și celălalt sistem auxiliar sunt notificate cu privire la finalizarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM.

▼M2

18. Decontarea între sisteme de la un sistem auxiliar care utilizează modelul integrat către un sistem auxiliar care utilizează modelul interfațat poate fi inițiată de sistemul auxiliar care utilizează modelul integrat (sau de banca centrală a sistemului auxiliar în numele acestuia). Instrucțiunea de plată se decontează prin debitarea sumei indicate în instrucțiunea de plată din contul „în oglindă” utilizat de sistemul auxiliar care utilizează modelul integrat și prin creditarea subcontului unui participant al unui alt sistem auxiliar. Instrucțiunea de plată nu poate fi inițiată de sistemul auxiliar care utilizează modelul interfațat al cărui subcont al participantului va fi creditat.

Sistemul auxiliar care inițiază instrucțiunea de plată și celălalt sistem auxiliar sunt notificate cu privire la finalizarea decontării. La cererea băncilor de decontare, acestea sunt notificate cu privire la finalizarea decontării printr-un mesaj SWIFT MT 900 sau MT 910. Participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului sunt informați printr-un mesaj în ICM.

▼B

15.   Mecanisme conectate opționale

1. Mecanismul conectat „perioadă de informare” opțional poate fi oferit de către băncile centrale ale sistemelor auxiliare pentru procedurile de decontare 3, 4 și 5. În cazul în care sistemul auxiliar (sau banca sa centrală a sistemului auxiliar, pe seama sa) a specificat un moment „perioadă de informare” opțional, banca de decontare primește un mesaj transmis prin intermediul ICM în care se indică momentul până la care banca de decontare poate solicita inversarea instrucțiunii de plată respective. O astfel de solicitare este luată în considerare de către banca centrală de decontare numai în cazul în care este comunicată prin și aprobată de către sistemul auxiliar. Decontarea începe dacă banca centrală de decontare nu primește o astfel de solicitare până la depășirea momentului „perioadă de informare”. La primirea unei astfel de cereri de către banca centrală de decontare în timpul „perioadă de informare”:

(a) când procedura de decontare 3 este utilizată pentru decontarea bilaterală, instrucțiunea de plată respectivă este inversată; și

(b) când procedura de decontare 3 este utilizată pentru decontarea pozițiilor multilaterale sau în procedura de decontare 4, decontarea nu se efectuează, toate instrucțiunile de plată din fișier sunt inversate și toate băncile de decontare și sistemul auxiliar sunt informate printr-un mesaj transmis prin intermediul ICM.

2. În cazul în care un sistem auxiliar trimite instrucțiunile de decontare înainte de momentul stabilit pentru decontare „de la” (from), instrucțiunile sunt stocate până la momentul stabilit. În acest caz, instrucțiunile de plată sunt inițiate în etapa de procesare inițială numai la momentul „de la” (from). Acest mecanism opțional poate fi utilizat în procedurile de decontare 1 și 2.

▼M2

3. Perioada de decontare („până la”) permite alocarea unei perioade de timp limitate pentru decontarea aferentă sistemului auxiliar pentru a nu împiedica sau întârzia decontarea altor tranzacții aferente sistemului auxiliar sau TARGET2. În cazul în care instrucțiunile de plată nu sunt decontate până la momentul „până la” sau pe parcursul perioadei de decontare stabilite, aceste instrucțiuni de plată sunt fie returnate, fie, în cazul procedurilor de decontare 4 și 5, poate fi activat mecanismul de garantare cu fonduri. Perioada de decontare („până la”) poate fi specificată pentru procedurile de decontare 1-5.

▼B

4. Mecanismul de garantare cu fonduri poate fi utilizat dacă lichiditatea unei bănci de decontare nu este suficientă să acopere obligațiile născute din decontarea aferentă sistemului auxiliar. Pentru a permite decontarea tuturor instrucțiunilor de plată implicate în decontarea aferentă sistemului auxiliar, acest mecanism este utilizat pentru a furniza lichiditatea suplimentară necesară. Acest mecanism poate fi utilizat pentru procedurile de decontare 4 și 5. În cazul în care mecanismul de garantare cu fonduri urmează să fie utilizat, este necesară menținerea unui cont de garantare cu fonduri în care „lichiditatea pentru situații de urgență” este disponibilă sau pusă la dispoziție la cerere.

16.   Algoritmii utilizați

1. Algoritmul 4 facilitează procedura de decontare 5. În scopul facilitării decontării și reducerii necesităților de lichiditate, sunt incluse toate instrucțiunile de plată ale sistemului auxiliar (indiferent de prioritatea acestora). Instrucțiunile sistemului auxiliar ce urmează a fi decontate în procedura de decontare 5 nu intră în etapa de procesare inițială și sunt reținute separat în PM până la sfârșitul procesului de optimizare curent. În cursul rulării aceluiași algoritm 4, vor fi incluse mai multe sisteme auxiliare ce utilizează procedura 5, dacă acestea intenționează să efectueze decontarea în același timp.

2. În cazul procedurii de decontare 6, banca de decontare poate dedica o anumită lichiditate pentru decontarea pozițiilor dintr-un anumit sistem auxiliar. Dedicarea lichidității se realizează prin rezervarea lichidității necesare într-un subcont specific (modelul interfațat). Algoritmul 5 este utilizat atât pentru operațiunile din timpul nopții ale sistemului auxiliar, cât și pentru procesarea în timpul zilei. Procesul de decontare are loc prin debitarea subconturilor băncilor de decontare aflate în poziție scurtă în favoarea contului tehnic al sistemului auxiliar și apoi prin debitarea contului tehnic al sistemului auxiliar în favoarea subconturilor băncilor de decontare aflate în poziție lungă. În cazul soldurilor creditoare, înregistrarea poate avea loc direct – dacă acest lucru este indicat de către sistemul auxiliar în cadrul respectivei tranzacții – în contul PM al băncii de decontare. Dacă decontarea uneia sau mai multor instrucțiuni de debitare eșuează (adică ca urmare a unei erori a sistemului auxiliar), plata în cauză este plasată în coada de așteptare în subcont. Procedura de decontare 6 poate utiliza algoritmul 5 ce rulează în subconturi. Mai mult, algoritmul 5 nu trebuie să țină cont de nici o limită sau rezervare. Poziția totală este calculată pentru fiecare bancă de decontare în parte și, dacă toate pozițiile totale sunt acoperite, toate tranzacțiile vor fi decontate. Tranzacțiile care nu sunt acoperite sunt plasate înapoi în coada de așteptare.

17.   Efectele suspendării sau încetării

În cazul în care suspendarea sau încetarea utilizării ASI de către un sistem auxiliar are loc pe parcursul ciclului de decontare a instrucțiunilor de plată ale sistemului auxiliar, banca centrală a sistemului auxiliar este considerată a fi autorizată să finalizeze ciclul de decontare pe seama sistemului auxiliar.

18.   Lista comisioanelor și facturarea

1. Un sistem auxiliar care folosește ASI sau „interfața participantului”, indiferent de numărul conturilor pe care le are deschise la banca centrală a sistemului auxiliar și/sau la banca centrală de decontare, se supune listei comisioanelor formată din trei elemente, după cum urmează.

(a) Un comision fix lunar de 1 000 EUR pentru fiecare sistem auxiliar (comision fix I).

(b) Un al doilea comision lunar fix cuprins între 417 EUR și 4 167 EUR, proporțional cu valoarea brută subiacentă a tranzacțiilor de decontare a fondurilor în euro ale sistemului auxiliar (comision fix II):Interval

De la (milioane EUR/zi)

La (milioane EUR/zi)

Comision anual

Comision lunar

1

0

sub 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

sub 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

sub 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

sub 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

sub 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

Peste 50 000

50 000 EUR

4 167 EUR

Valoarea brută a tranzacțiilor sistemului auxiliar de decontare a fondurilor în euro este calculată de către banca centrală a sistemului auxiliar o dată pe an pe baza valorii brute din anul anterior, iar valoarea brută calculată este aplicată pentru calcularea comisionului începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic.

(c) Un comision per tranzacție, calculat pe aceleași baze ca și cel calculat pentru participanții TARGET2 conform apendicelui VI din anexa II. Sistemul auxiliar poate alege una dintre următoarele opțiuni: fie să plătească un comision unic de 0,80 EUR per instrucțiune de plată (opțiunea A), fie să plătească un comision calculat pe bază degresivă (opțiunea B), cu următoarele modificări:

 pentru opțiunea B, limitele benzilor referitoare la volumul instrucțiunilor de plată sunt împărțite la 2; și

 un comision lunar fix de 100 EUR (conform opțiunii A) sau de 1 250 EUR (conform opțiunii B) se aplică în plus față de comisionul fix I și comisionul fix II.

2. Orice comision plătibil în legătură cu o instrucțiune de plată inițiată sau plată primită de către un sistem auxiliar, fie prin intermediul „interfeței participantului”, fie prin intermediul ASI, se comisionează exclusiv acelui sistem auxiliar. Consiliul guvernatorilor poate stabili reguli mai detaliate pentru determinarea tranzacțiilor comisionabile decontate prin intermediul ASI.

3. Nu mai târziu de a cincea zi de operare a lunii următoare, fiecare sistem auxiliar primește de la banca sa centrală a sistemului auxiliar o factură pentru luna anterioară, conform comisioanelor menționate la subpunctul 1. Plățile se efectuează nu mai târziu de a zecea zi de operare a lunii curente în contul indicat de banca centrală a sistemului auxiliar sau sunt debitate dintr-un cont indicat de sistemul auxiliar.

4. În scopul prezentului punct, fiecare sistem auxiliar care a fost desemnat în temeiul Directivei 98/26/CE este tratat separat, chiar dacă două sau mai multe dintre acestea sunt operate de aceeași persoană juridică. Aceeași regulă se aplică sistemelor auxiliare care nu au fost desemnate în temeiul Directivei 98/26/CE, în care caz sistemele auxiliare sunt identificate pe baza următoarelor criterii: (a) un aranjament formal, bazat pe un instrument contractual sau legislativ (de exemplu, un acord între participanți și operatorul sistemului); (b) cu mai mulți membri; (c) cu reguli comune și aranjamente standardizate; și (d) pentru compensarea și/sau decontarea plăților și/sau a instrumentelor financiare între participanți.

▼M3
ANEXA V

CONDIȚII ARMONIZATE SUPLIMENTARE MODIFICATE PENTRU PARTICIPAREA LA TARGET2 CU ACCES PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Condițiile prevăzute în anexa II se aplică participanților care folosesc accesul prin intermediul internetului pentru a accesa unul sau mai multe conturi PM conform prevederilor prezentei anexe.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei anexe, în completarea definițiilor prevăzute în anexa II, se aplică următoarele definiții:

 „autorități de certificare” înseamnă una sau mai multe BCN desemnate ca atare de Consiliul guvernatorilor pentru ca, în numele Eurosistemului, să emită, să administreze, să revoce sau să reînnoiască certificatele electronice;

 „certificate electronice” sau „certificate” înseamnă un fișier în format electronic, emis de autoritățile de certificare, care stabilește legătura dintre o cheie publică și o identitate și care este folosit în următoarele scopuri: pentru a verifica dacă o cheie publică aparține unei persoane fizice, pentru a stabili autenticitatea deținătorului, pentru a verifica o semnătură a acestei persoane sau pentru a cripta un mesaj adresat acestei persoane. Certificatele sunt păstrate pe un suport fizic, cum ar fi un smart card sau un dispozitiv portabil de stocare de tip USB (USB stick), iar trimiterile la certificate privesc și aceste suporturi fizice. Certificatele constituie instrumente esențiale în cadrul procesului de verificare a autenticității participanților care accesează TARGET2 prin intermediul internetului și inițiază mesaje de plată sau de control;

 „deținător al certificatului” înseamnă o persoană fizică, numită, identificată și desemnată de un participant la TARGET2 ca fiind autorizată să aibă acces prin intermediul internetului la contul participantului în TARGET2. Solicitările acestora de eliberare a unor certificate sunt verificate de BCN a statului membru gazdă al participantului și transmise autorităților de certificare, care, la rândul lor, emit certificatele care stabilesc legătura dintre cheia publică și datele de identificare a participantului respectiv;

 „acces prin intermediul internetului” înseamnă situația în care participantul a optat pentru un cont PM ce poate fi accesat numai prin intermediul internetului, iar participantul inițiază mesaje de plată sau de control pentru TARGET2 prin intermediul internetului;

 „furnizor de servicii de internet” înseamnă o societate sau organizație, și anume portalul, utilizat de participantul la TARGET2 în scopul accesării contului său în TARGET2 prin intermediul internetului.

Articolul 3

Reglementări inaplicabile

Următoarele prevederi ale anexei II nu se aplică cu privire la accesul prin intermediul internetului:

Articolul 4 alineatul (1) litera (c) și alineatul (2) litera (d); articolul 5 alineatele (2), (3) și (4); articolele 6 și 7; articolul 11 alineatul (8); articolul 14 alineatul (1) litera (a); articolul 17 alineatul (2); articolele 23 și 26; articolul 41 și apendicele I, VI și VII.

Articolul 4

Prevederi suplimentare modificate

Următoarele prevederi ale anexei II se aplică cu privire la accesul prin intermediul internetului, după cum urmează:

1. Articolul 2 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  Următoarele apendice constituie parte integrantă a prezentelor condiții și se aplică participanților care accesează un cont PM prin intermediul internetului:

Apendicele IA la anexa V : Specificații tehnice pentru procesarea ordinelor de plată în cazul accesului prin intermediul internetului

Apendicele IIA la anexa V : Lista comisioanelor și facturarea în cazul accesului prin intermediul internetului

Apendicele II : Schema de compensație pentru TARGET2

Apendicele III : Termeni de referință pentru opiniile juridice privind capacitatea și țara

Apendicele IV, cu excepția punctului 7 litera (b) : Proceduri de asigurare a continuității activității și pentru situații de urgență

Apendicele V : Programul de operare”.

2. Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)  [Inserați numele băncii centrale] este furnizorul de servicii în temeiul prezentelor condiții. Actele și omisiunile băncilor centrale furnizoare ale SSP și/sau ale autorităților de certificare sunt considerate ca fiind acte și omisiuni ale [inserați numele băncii centrale], pentru care aceasta își asumă răspunderea în conformitate cu articolul 31 de mai jos. Participarea în conformitate cu prezentele condiții nu dă naștere unei relații contractuale între participanți și băncile centrale furnizoare ale SSP când acestea din urmă acționează în această calitate. Instrucțiunile, mesajele sau informațiile pe care un participant le primește de la sau le trimite către SSP în legătură cu serviciile furnizate în temeiul prezentelor condiții sunt considerate a fi primite de la sau trimise către [inserați numele băncii centrale].”;

(b) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)  Participarea la TARGET2 intră în vigoare prin participarea la un sistem component al TARGET2. Prezentele condiții descriu drepturile și obligațiile reciproce ale participanților la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și ale [inserați numele băncii centrale]. Regulile de procesare a ordinelor de plată (titlul IV) se referă la toate ordinele de plată inițiate sau la plățile primite de oricare dintre participanții la TARGET2 și se aplică în condițiile prevăzute în anexa V.”

3. Articolul 4 alineatul (2) litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e) instituțiile de credit sau oricare dintre entitățile de tipul celor enumerate la literele (a)-(c), în ambele cazuri, când acestea sunt stabilite într-o țară cu care Uniunea a încheiat un acord monetar care permite accesul oricăror astfel de entități la sistemele de plăți din Uniune, în condițiile stabilite prin acordul monetar și cu condiția ca regimul juridic aplicabil în acea țară să fie echivalent cu legislația aplicabilă în Uniune.”

4. Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) litera (a) punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  Pentru a deschide în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] un cont PM accesibil prin intermediul internetului, participanții solicitanți trebuie:

(a) să îndeplinească următoarele cerințe tehnice:

(i) să instaleze, să administreze, să opereze, să monitorizeze și să asigure securitatea infrastructurii IT necesare pentru conectarea la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și pentru inițierea de ordine de plată către acesta, în conformitate cu specificațiile tehnice din apendicele IA la anexa V. În acest scop, participanții solicitanți pot implica părți terțe, însă rămân exclusiv răspunzători; și”;

(b) se adaugă următorul alineat (1) litera (c):

„(c) să precizeze că doresc să își acceseze contul PM prin intermediul internetului și să solicite un cont PM separat în TARGET2 în cazul în care doresc să acceseze TARGET2 și prin intermediul furnizorului de servicii de rețea. Solicitanții depun un formular de cerere completat corespunzător pentru emiterea certificatelor electronice necesare pentru accesarea TARGET2 prin intermediul internetului.”

5. Articolul 9 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)  Participanții care folosesc accesul prin intermediul internetului au doar permisiunea de a vizualiza online directorul TARGET2 și nu îl pot distribui pe plan intern sau extern.”;

(b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)  Participanții confirmă că [inserați numele băncii centrale] și alte bănci centrale pot publica numele și codurile BIC ale participanților.”

6. Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a) alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)  [Inserați numele băncii centrale] oferă accesul prin intermediul internetului descris în anexa V. Cu excepția cazului în care prezentele condiții sau dispozițiile legale dispun altfel, [inserați numele băncii centrale] utilizează toate mijloacele rezonabile pe care le are la dispoziție pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentelor condiții, fără a garanta un rezultat.

(2)  Participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului la TARGET2 plătesc comisioanele prevăzute în apendicele IIA la anexa V.”;

(b) se introduce următorul alineat (5):

„(5)  Participanții:

(a) verifică în mod activ, la intervale regulate pe parcursul fiecărei zile de operare, toate informațiile care le sunt puse la dispoziție prin ICM, în special existența informațiilor cu privire la evenimente importante din sistem (cum ar fi mesajele referitoare la decontările din sistemele auxiliare) și evenimentele de excludere sau suspendare a unui participant. [Inserați numele băncii centrale] nu este răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi, directe sau indirecte, rezultate din neefectuarea acestor verificări de către participant; și

(b) asigură permanent atât respectarea cerințelor de securitate prevăzute în apendicele IA la anexa V, în special cu privire la păstrarea în siguranță a certificatelor, cât și existența unor norme și proceduri pentru a se asigura că deținătorii de certificate își cunosc responsabilitățile în ceea ce privește păstrarea în siguranță a certificatelor.”

7. Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a) se adaugă alineatul (5a), cu următorul conținut:

„(5)  Participanților le revine responsabilitatea actualizării la timp a formularelor pentru emiterea certificatelor electronice necesare pentru accesarea TARGET2 prin intermediul internetului și pentru transmiterea noilor formulare pentru emiterea de astfel de certificate electronice către [inserați numele băncii centrale]. Participanților le revine responsabilitatea verificării acurateței informațiilor care îi privesc și care sunt introduse în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] de către [inserați numele băncii centrale].”;

(b) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)  Se consideră că [inserați numele băncii centrale] este autorizată să comunice autorităților de certificare orice informații de care aceste autorități au nevoie în ceea ce îi privește pe participanți.”

8. Articolul 12 alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)  [Inserați numele băncii centrale] pune un extras de cont zilnic la dispoziția oricărui participant care a optat pentru acest serviciu.”

9. Articolul 13 litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) instrucțiuni de debitare directă primite în temeiul unei autorizări de debitare directă. Participanții care folosesc accesul prin intermediul internetului nu pot trimite din contul lor PM instrucțiuni de debitare directă; și”.

10. Articolul 14 alineatul (1) litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) mesajul de plată respectă regulile și dispozițiile referitoare la format ale TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și trece cu succes de verificarea dublei inițieri descrisă în apendicele IA la anexa V; și”.

11. Articolul 16 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)  Participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului nu pot să utilizeze funcția de grup AL cu privire la contul lor PM accesibil prin intermediul internetului și nici să combine respectivul cont PM accesibil prin intermediul internetului cu alt cont TARGET2 pe care îl dețin. Limitele pot fi stabilite numai cu privire la un întreg grup AL. Limitele nu pot fi stabilite în legătură cu un singur cont PM al unui membru al unui grup AL.”

12. Articolul 18 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)  Atunci când este utilizat indicatorul «Latest Debit Time Indicator», ordinul de plată acceptat este returnat ca nedecontat dacă acesta nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare. Cu 15 minute înainte de momentul indicat pentru debitare, participantul ordonator va fi informat prin intermediul ICM, în loc să îi fie transmisă o notificare automată prin intermediul ICM. Participantul ordonator poate de asemenea utiliza indicatorul «Latest Debit Time Indicator» doar ca indicator de avertizare. În aceste cazuri, respectivul ordin de plată nu este returnat.”

13. Articolul 21 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)  La cererea unui plătitor, [inserați numele băncii centrale] poate decide să modifice poziția unui ordin de plată foarte urgent în coada de așteptare (cu excepția ordinelor de plată foarte urgente în contextul procedurilor de decontare 5 și 6), cu condiția ca această modificare să nu afecteze decontarea fără probleme de către sistemele auxiliare din TARGET2 sau să nu determine în alte cazuri apariția riscului sistemic.”

14. Articolul 28 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  Participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului implementează măsuri adecvate de securitate, în special măsurile prevăzute în apendicele IA la anexa V, pentru a-și proteja sistemele împotriva accesului și utilizării neautorizate. Participanții sunt singurii răspunzători pentru protecția adecvată a confidențialității, integrității și disponibilității sistemelor proprii.”;

(b) se introduce următorul alineat (4):

„(4)  Participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului vor informa imediat [inserați numele băncii centrale] cu privire la orice eveniment care ar putea afecta validitatea certificatelor, în special cu privire la evenimentele prevăzute în apendicele IA la anexa V, inclusiv, dar fără a se limita la, orice pierdere sau utilizare necorespunzătoare.”

15. Articolul 29 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 29

Utilizarea ICM

(1)  ICM:

(a) permite participanților să inițieze plăți;

(b) permite participanților să acceseze informațiile referitoare la conturile proprii și să-și administreze lichiditatea;

(c) poate fi utilizat pentru a iniția ordine de transfer de lichiditate; și

(d) permite participanților să acceseze mesajele de sistem.

(2)  Apendicele IA la anexa V cuprinde detalii tehnice suplimentare referitoare la ICM care urmează a fi utilizate în legătură cu accesul prin intermediul internetului.”

16. Articolul 32 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  Cu excepția prevederilor contrare din prezentele condiții, toate mesajele de plată și cele referitoare la procesarea plății cu privire la TARGET2, precum confirmările de debitare sau de creditare sau extrasele de cont, dintre [inserați numele băncii centrale] și participanți sunt puse la dispoziția participantului prin intermediul ICM.”;

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)  În cazul în care conexiunea unui participant nu mai funcționează, participantul utilizează mijloacele alternative de transmitere a mesajelor prevăzute în ►M5  apendicele IV ◄ la ►M5  anexa II ◄ . În astfel de situații, versiunea salvată sau tipărită a mesajului prezentată de [inserați numele băncii centrale] este acceptată ca mijloc de probă.”

17. Articolul 34 alineatul (4) litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c) Odată ce un astfel de mesaj transmis prin intermediul ICM a fost pus la dispoziția participanților care utilizează accesul prin intermediul internetului, se consideră că aceștia au fost informați cu privire la încetarea/-suspendarea participării unui participant la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] sau la un alt sistem component al TARGET2. Participanții suportă orice pierderi rezultate din inițierea unui ordin de plată către participanții a căror participare a fost suspendată sau a încetat, dacă ordinul de plată în cauză a fost introdus în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] după momentul la care mesajul transmis prin intermediul ICM le-a fost pus la dispoziție.”

18. Articolul 39 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  Se consideră că participanții cunosc și respectă toate obligațiile care le revin cu privire la legislația privind protecția datelor, prevenirea spălării banilor, finanțarea terorismului, activitățile nucleare cu risc de proliferare sau dezvoltarea unor sisteme de transport al armelor nucleare, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor adecvate cu privire la orice plăți debitate sau creditate în conturile PM ale acestora. Înainte de a se angaja în relații contractuale cu un furnizor de servicii de internet, participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului se informează cu privire la politica furnizorului respectiv de servicii de internet privind recuperarea datelor.”

19. Articolul 40 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)  Cu excepția dispozițiilor contrare din prezentele condiții, toate notificările impuse sau permise în temeiul prezentelor condiții se trimit prin scrisoare recomandată, fax sau prin orice altă modalitate, în scris. Notificările către [inserați numele băncii centrale] sunt transmise conducătorului [inserați departamentul sisteme de plăți sau unitatea aferentă din banca centrală] al [inserați numele băncii centrale], [inserați adresa aferentă băncii centrale] sau la [inserați adresa BIC a băncii centrale]. Notificările către participant sunt trimise la adresa, numărul de fax sau adresa sa BIC, pe care participantul le aduce la cunoștință ocazional [inserați numele băncii centrale].”

20. Articolul 45 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 45

Nulitate parțială

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentelor condiții sau ale anexei V este sau devine nulă, acest fapt nu aduce atingere aplicabilității tuturor celorlalte prevederi din prezentele condiții sau din anexa V.”
Apendicele IA

SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU PROCESAREA ORDINELOR DE PLATĂ PENTRU ACCESUL PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI

Pe lângă prevederile condițiilor, următoarele reguli se aplică în cazul procesării ordinelor de plată inițiate prin utilizarea accesului prin intermediul internetului:

1.    Cerințe tehnice pentru participarea la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] cu privire la infrastructura, rețeaua și formatul mesajelor

1. Fiecare participant care utilizează accesul prin intermediul internetului trebuie să se conecteze la ICM al TARGET2 utilizând o stație de lucru locală, un sistem de operare și o aplicație pentru navigarea pe internet astfel cum sunt specificate în anexa „Participarea prin intermediul internetului – cerințele privind sistemul pentru accesul la internet” la Specificațiile funcționale detaliate pentru utilizatori (UFDS), cu parametrii stabiliți. Contul PM al fiecărui participant se identifică printr-un cod BIC de opt sau unsprezece caractere. Mai mult, fiecare participant trebuie să parcurgă cu succes o serie de teste pentru a-și demonstra capacitatea tehnică și operațională înainte de a putea participa la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării].

2. Pentru inițierea ordinelor de plată și schimbul de mesaje de plată în PM se utilizează platforma BIC din TARGET2, TRGTXEPMLVP, drept emitent/beneficiar al mesajului. Ordinele de plată trimise unui participant care utilizează accesul prin intermediul internetului ar trebui să indice participantul beneficiar respectiv în câmpul referitor la instituția beneficiară. Ordinele de plată inițiate de un participant care utilizează accesul prin intermediul internetului indică participantul respectiv drept instituția ordonatoare.

3. Participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului utilizează serviciile de infrastructură cu cheie publică astfel cum este prevăzut în „Manualul utilizatorului: accesul prin internet la serviciul de certificare cu cheie publică” (User Manual: Internet Access for the public-key certification service).

2.    Tipuri de mesaje de plată

1. Participanții prin intermediul internetului pot efectua următoarele tipuri de plăți:

(a) plăți ale clienților, și anume instrucțiuni de transfer-credit în care clientul care dă ordinul și/sau clientul beneficiar nu sunt instituții financiare;

(b) plăți ale clienților total automatizate (straight through processing – STP), și anume instrucțiuni de transfer-credit pentru care clientul care dă ordinul și/sau clientul beneficiar nu sunt instituții financiare și care sunt executate în mod total automatizat;

(c) transferuri interbancare în vederea solicitării mișcării de fonduri între instituțiile financiare;

(d) plăți de tip „cover” în vederea solicitării mișcării de fonduri între instituții financiare și care au la bază un transfer-credit al unui client.

În plus, participanții care utilizează accesul la un cont PM prin intermediul internetului pot primi ordine de debitare directă.

2. Participanții respectă specificațiile privind completarea câmpurilor, astfel cum sunt stabilite în cartea 1, capitolul 9.1.1.2 din UDFS.

3. Conținutul câmpurilor este validat la nivelul TARGET2-[inserați referința țării/băncii centrale] în conformitate cu cerințele UDFS. Participanții pot conveni între ei asupra unor reguli specifice cu privire la conținutul câmpurilor. Cu toate acestea, în TARGET2-[inserați referința țării/băncii centrale] nu se efectuează verificări specifice în ceea ce privește respectarea de către participanți a oricăror astfel de reguli.

4. Participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului pot efectua plăți de tip „cover” prin intermediul TARGET2, și anume plăți efectuate de băncile de corespondent pentru a deconta (prin plăți de tip „cover”) mesajele de transfer-credit care sunt transmise băncii unui client prin alte mijloace mai directe. Informațiile referitoare la client conținute în aceste plăți de tip „cover” nu se afișează în ICM.

3.    Verificarea dublei inițieri

1. Toate ordinele de plată sunt supuse unei verificări a dublei inițieri, scopul acestei verificări fiind respingerea ordinelor de plată care au fost inițiate de mai multe ori din greșeală.

2. Sunt verificate următoarele câmpuri ale tipurilor de mesaje:Elemente

Parte a mesajului

Câmp

Emitent

Antet de bază

Adresă BIC

Tip de mesaj

Antet aplicație

Tip de mesaj

Beneficiar

Antet aplicație

Adresă de destinație

Număr de referință al tranzacției (TRN)

Bloc text

:20

Referință complementară

Bloc text

:21

Data valutei

Bloc text

:32

Valoarea

Bloc text

:32

3. În cazul în care toate câmpurile descrise la punctul 2 ale unui ordin de plată recent inițiat sunt identice cu cele ale unui ordin de plată acceptat anterior, ordinul de plată recent inițiat este returnat.

4.    Coduri de eroare

În cazul în care un ordin de plată este respins, o notificare privind nefinalizarea este trimisă prin ICM indicând, prin utilizarea codurilor de eroare, motivul respingerii. Codurile de eroare sunt definite în capitolul 9.4.2 din UDFS.

5.    Momente predeterminate ale decontării

1. Pentru ordinele de plată care utilizează indicatorul „Earliest Debit Time Indicator” se folosește cuvântul de cod „/FROTIME/”.

2. Pentru ordinele de plată care utilizează indicatorul „Latest Debit Time Indicator”, sunt disponibile două opțiuni:

(a)

cuvânt de cod „/REJTIME/” : dacă ordinul de plată nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare, ordinul de plată este returnat;

(b)

cuvânt de cod „/TILTIME/” : dacă ordinul de plată nu poate fi decontat până la momentul indicat pentru debitare, ordinul de plată nu este returnat, ci este plasat în coada de așteptare aferentă.

Indiferent de opțiune, dacă un ordin de plată cu indicatorul „Latest Debit Time Indicator” nu este decontat cu 15 minute înainte de momentul indicat, în mod automat este transmisă o notificare prin intermediul ICM.

3. Dacă este utilizat cuvântul de cod „/CLSTIME/”, ordinul de plată este tratat în același mod ca și ordinul de plată menționat la punctul 2 litera (b).

6.    Decontarea ordinelor de plată în etapa de procesare inițială

1. Pentru a deconta ordinele de plată pe bază brută, rapid și cu un necesar redus de lichiditate, se efectuează verificări privind posibilitatea compensării și, dacă este oportun, verificări extinse privind posibilitatea compensării (ambii termeni având semnificația prevăzută la subpunctele 2 și 3), cu privire la ordinele de plată introduse în etapa de procesare inițială.

2. Verificarea privind posibilitatea compensării determină dacă există ordine de plată ale beneficiarului la începutul cozii de așteptare a ordinelor de plată foarte urgente sau, dacă nu este cazul, la începutul cozii de așteptare a ordinelor de plată urgente, care pot fi compensate cu ordinul de plată al plătitorului (denumite în continuare „ordine de plată compensabile”). Dacă un ordin de plată compensabil nu disponibilizează suficiente fonduri pentru ordinul respectiv de plată al plătitorului în etapa de procesare inițială, se calculează dacă există suficientă lichiditate disponibilă în contul PM al plătitorului.

3. Daca verificarea privind posibilitatea compensării eșuează, [inserați numele băncii centrale] poate aplica o verificare extinsă privind posibilitatea compensării. Verificarea extinsă privind posibilitatea compensării determină dacă, în oricare dintre cozile de așteptare ale beneficiarului, există ordine de plată compensabile, indiferent de momentul intrării acestora în coada de așteptare. Cu toate acestea, dacă în coada de așteptare a beneficiarului există ordine de plată cu prioritate mai mare adresate altor participanți la TARGET2, principiul FIFO poate fi încălcat doar dacă în urma decontării acestor ordine de plată compensabile ar rezulta o creștere de lichiditate pentru beneficiar.

7.    Decontarea ordinelor de plată aflate în cozile de așteptare

1. Modul de procesare a ordinelor de plată aflate în cozile de așteptare depinde de clasa de prioritate alocată de participantul ordonator.

2. Ordinele de plată aflate în cozile de așteptare foarte urgente și urgente sunt decontate utilizând procedura de verificare a posibilității compensării, descrisă la punctul 6, începând cu ordinul de plată aflat la începutul cozii de așteptare în cazurile în care există o creștere a lichidității sau o intervenție la nivelul cozii de așteptare (modificarea poziției în coada de așteptare, a momentului decontării sau a priorității, sau revocarea ordinului de plată).

3. Ordinele de plată aflate în coada de așteptare normală sunt decontate în mod continuu, inclusiv ordinele de plată foarte urgente și urgente care nu au fost încă decontate. Sunt utilizate diferite mecanisme (algoritmi) de optimizare. Dacă un algoritm se finalizează cu succes, ordinele de plată incluse vor fi decontate; dacă un algoritm eșuează, ordinele de plată incluse rămân în coada de așteptare. Pentru a compensa fluxurile de plăți se utilizează trei algoritmi (de la 1 la 3). Prin intermediul algoritmului 4, procedura de decontare 5 (așa cum este definită în capitolul 2.8.1 din UDFS) este disponibilă pentru decontarea instrucțiunilor de plată ale sistemelor auxiliare. Pentru optimizarea decontării tranzacțiilor foarte urgente ale sistemelor auxiliare în subconturile participanților se utilizează un algoritm special (algoritmul 5).

(a) În cazul algoritmului 1 („totul-sau-nimic”), atât pentru fiecare relație în cadrul căreia a fost stabilită o limită bilaterală, cât și pentru suma totală a relațiilor pentru care a fost stabilită o limită multilaterală, [introduceți numele băncii centrale]:

(i) calculează poziția lichidității globale a contului PM al fiecărui participant la TARGET2 determinând dacă suma totală a valorilor tuturor ordinelor de plată inițiate și primite, aflate în coada de așteptare, este negativă sau pozitivă și, în cazul în care este negativă, verifică dacă aceasta depășește lichiditatea disponibilă a participantului (poziția lichidității globale constituie „poziția lichidității totale”); și

(ii) verifică dacă limitele și rezervările stabilite de fiecare participant la TARGET2 în relație cu fiecare cont PM aferent sunt respectate.

Dacă rezultatul acestor calcule și verificări este pozitiv pentru fiecare cont PM aferent, [inserați numele băncii centrale] și alte bănci centrale implicate decontează simultan toate plățile în conturile PM ale respectivilor participanți la TARGET2.

(b) În cadrul algoritmului 2 („parțial”), [inserați numele băncii centrale]:

(i) calculează și verifică pozițiile de lichiditate, limitele și rezervările fiecărui cont PM aferent, la fel ca și în cazul algoritmului 1; și

(ii) daca poziția lichidității totale a unuia sau mai multor conturi PM aferente este negativă, extrage câte un singur ordin de plată, până când poziția lichidității totale a fiecărui cont PM aferent este pozitivă.

Ulterior, cu condiția existenței unor fonduri suficiente, [inserați numele băncii centrale] și celelalte bănci centrale implicate decontează simultan toate plățile rămase (cu excepția ordinelor de plată extrase) în conturile PM ale participanților la TARGET2 respectivi.

În ceea ce privește extragerea ordinelor de plată, [inserați numele băncii centrale] începe de la contul PM al participantului la TARGET2 cu cea mai mare poziție negativă a lichidității totale și de la ordinul de plată aflat la sfârșitul cozii de așteptare cu cea mai mică prioritate. Procesul de selecție rulează doar o perioadă scurtă de timp, care va fi determinată de [inserați numele băncii centrale] la alegerea sa.

(c) În cadrul algoritmului 3 („multiplu”), [inserați numele băncii centrale]:

(i) compară perechile de conturi PM ale participanților la TARGET2 pentru a determina dacă ordinele de plată aflate în coada de așteptare pot fi decontate în limitele lichidităților disponibile ale conturilor PM ale celor doi participanți la TARGET2 în cauză și în limitele stabilite de aceștia (începând de la perechea de conturi PM cu diferența cea mai mică între ordinele de plată adresate reciproc); banca (băncile) centrală (centrale) implicată (implicate) înregistrează simultan acele plăți în conturile PM ale celor doi participanți la TARGET2; și

(ii) dacă, în ceea ce privește o pereche de conturi PM astfel cum este definită la punctul (i), lichiditatea este insuficientă pentru a acoperi poziția bilaterală, extrage câte un ordin de plată până când există suficientă lichiditate. În acest caz, banca (băncile) centrală (centrale) implicată (implicate) decontează simultan în conturile PM ale celor doi participanți plățile rămase, cu excepția celor extrase.

După efectuarea verificărilor menționate la punctele (i) și (ii), [inserați numele băncii centrale] verifică pozițiile de decontare multilaterală (între un cont PM al unui participant la TARGET2 și conturile PM ale altor participanți, față de care a fost stabilită o limită multilaterală). În acest sens, procedura prevăzută la punctele (i) și (ii) se aplică mutatis mutandis.

(d) În cadrul algoritmului 4 („decontare parțială plus sistem auxiliar”), [inserați numele băncii centrale] urmează aceeași procedură ca și în cazul algoritmului 2, dar fără a extrage ordinele de plată aferente operațiunilor de decontare ale unui sistem auxiliar (care decontează pe bază multilaterală simultană).

(e) În cadrul algoritmului 5 („decontare sistem auxiliar prin subconturi”), [inserați numele băncii centrale] urmează aceeași procedură ca și în cazul algoritmului 1, cu diferența că [inserați numele băncii centrale] inițiază algoritmul 5 prin intermediul interfeței sistemului auxiliar și verifică doar dacă există suficiente fonduri în subconturile participanților. În plus, nu se iau în considerare niciun fel de limite sau rezervări. Algoritmul 5 rulează și în timpul decontării din timpul nopții.

4. Ordinele de plată introduse în etapa de procesare inițială după inițierea oricăruia dintre algoritmii de la 1 la 4 pot fi, cu toate acestea, decontate imediat în etapa de procesare inițială dacă pozițiile și limitele conturilor PM ale participanților la TARGET2 implicați permit atât decontarea acestor ordine de plată, cât și decontarea ordinelor de plată aflate în procedura de optimizare curentă. Cu toate acestea, doi algoritmi nu pot rula simultan.

5. În timpul procesării în timpul zilei algoritmii rulează în mod consecutiv. Atât timp cât nu se află în așteptare o decontare multilaterală simultană aferentă unui sistem auxiliar, ordinea de rulare este următoarea:

(a) algoritmul 1;

(b) dacă algoritmul 1 eșuează, atunci algoritmul 2;

(c) dacă algoritmul 2 eșuează, atunci algoritmul 3, sau dacă algoritmul 2 nu eșuează, se repetă algoritmul 1.

Atunci când se află în așteptare o decontare multilaterală simultană („procedura 5”) aferentă unui sistem auxiliar, rulează algoritmul 4.

6. Algoritmii rulează flexibil prin stabilirea unui interval de timp predefinit între aplicarea diferiților algoritmi pentru a asigura existența unui interval minim între rularea a doi algoritmi. Succesiunea în timp va fi controlată automat. Este posibilă intervenția manuală.

7. Un ordin de plată nu poate fi reordonat (schimbarea poziției în coada de așteptare) sau revocat cât timp se află într-un algoritm care rulează. Solicitările de reordonare sau revocare a unui ordin de plată sunt plasate în coada de așteptare până la terminarea rulării algoritmului. Dacă ordinul de plată respectiv este decontat în timpul rulării algoritmului, orice solicitare de reordonare sau revocare este respinsă. Dacă ordinul de plată nu este decontat, solicitările participantului sunt luate în considerare imediat.

8.    Utilizarea ICM

1. ICM poate fi utilizat pentru introducerea de ordine de plată.

2. ICM poate fi utilizat pentru obținerea de informații și administrarea lichidității.

3. Cu excepția ordinelor de plată stocate și a informațiilor privind datele statice, doar datele aferente zilei de operare în curs sunt disponibile prin intermediul ICM. Afișarea este disponibilă doar în limba engleză.

4. Informațiile sunt furnizate în modul „tragere” (pull), ceea ce înseamnă că fiecare participant trebuie să solicite să i se furnizeze informații. Participanții verifică ICM în mod regulat pe parcursul zilei de operare pentru mesaje importante.

5. Doar modul utilizator-către-aplicație (U2A) este disponibil pentru participanții care utilizează accesul prin intermediul internetului. U2A permite comunicarea directă între un participant și ICM. Informațiile sunt afișate într-o aplicație pentru navigare pe internet care rulează pe un sistem PC. Detalii suplimentare sunt prevăzute în „Manualul utilizatorului ICM” (ICM User Handbook).

6. Fiecare participant dispune de cel puțin o stație de lucru cu acces la internet pentru a accesa ICM prin intermediul U2A.

7. Drepturile de acces la ICM sunt acordate prin utilizarea certificatelor. Utilizarea acestora este detaliată la punctele 10-13.

8. Participanții pot utiliza ICM și pentru a transfera lichiditate:

(a) [inserați dacă este cazul] din propriul cont PM către propriul cont din afara PM;

(b) între contul PM și subconturile participantului; și

(c) din contul PM către contul „în oglindă” administrat de sistemul auxiliar.

9.    UDFS, Manualul utilizatorului ICM și „Manualul utilizatorului: accesul prin intermediul internetului la serviciul de certificare cu cheie publică”

Detalii suplimentare și exemple care ilustrează regulile de mai sus sunt cuprinse în UDFS și în „Manualul utilizatorului ICM”, astfel cum sunt modificate ocazional și publicate pe website-ul [inserați numele băncii centrale] și pe website-ul TARGET2 în limba engleză și în „Manualul utilizatorului: accesul prin intermediul internetului la serviciul de certificare cu cheie publică” (User Manual: Internet Access for the Public Key Certification Service).

10.    Emiterea, suspendarea, reactivarea, revocarea și înnoirea certificatelor

1. Participantul solicită [inserați numele băncii centrale] emiterea de certificate care să le permită să acceseze TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] utilizând accesul prin intermediul internetului.

2. Participantul solicită [inserați numele băncii centrale] suspendarea și reactivarea certificatelor, precum și revocarea și reînnoirea certificatelor, în cazul în care un deținător al certificatului nu mai dorește să aibă acces la TARGET2 sau în cazul în care participantul își încetează activitățile în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] (de exemplu, ca rezultat al unei fuzionări sau achiziții).

3. Participantul adoptă toate măsurile prudențiale și organizaționale pentru a asigura faptul că certificatele sunt utilizate numai în conformitate cu Condițiile armonizate.

4. Participantul notifică cu promptitudine [inserați numele băncii centrale] orice schimbare materială a oricăreia dintre informațiile cuprinse în formularele transmise [inserați numele băncii centrale] în legătură cu emiterea certificatelor.

5. Participantul poate deține maximum cinci certificate active pentru fiecare cont PM. La cerere, [inserați numele băncii centrale] poate, la alegere, să solicite autorităților de certificare emiterea de certificate suplimentare.

11.    Utilizarea certificatelor de către participant

1. Participantul asigură păstrarea în siguranță a tuturor certificatelor și adoptă măsuri organizaționale și tehnice stricte pentru a evita prejudicierea terților și pentru a asigura faptul că fiecare certificat este utilizat numai de deținătorul respectiv al certificatului, căruia acesta i-a fost emis.

2. Participantul furnizează cu promptitudine toate informațiile solicitate de [inserați numele băncii centrale] și va garanta fiabilitatea acestor informații. Participanții sunt întotdeauna și în întregime răspunzători pentru acuratețea tuturor informațiilor furnizate [inserați numele băncii centrale] în legătură cu emiterea certificatelor.

3. Participantul își asumă întreaga răspundere pentru a asigura faptul că toți deținătorii de certificate își păstrează certificatele care le-au fost atribuite separat de codurile secrete PIN și PUK.

4. Participantul își asumă întreaga răspundere pentru asigurarea faptului că niciunul dintre deținătorii de certificate nu utilizează certificatele pentru alte funcțiunii sau scopuri decât cele pentru care certificatele au fost emise.

5. Participantul informează imediat [inserați numele băncii centrale] despre orice cerere și motiv de suspendare, reactivare, revocare sau reînnoire a certificatelor.

6. Participantul solicită imediat [inserați numele băncii centrale] suspendarea oricăror certificate, sau a cheilor conținute de acestea, care nu funcționează sau nu se mai află în posesia deținătorilor certificatelor.

7. Participantul notifică imediat [inserați numele băncii centrale] cu privire la orice caz de pierdere sau furt al certificatelor.

12.    Cerințe de securitate

1. Sistemul informatic utilizat de un participant pentru a accesa TARGET2 prin intermediul internetului se află în sediul deținut sau închiriat de participant. Accesul la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] este permis doar din acest sediu și, pentru a se evita orice îndoială, nu se permite accesul la distanță.

2. Participantul utilizează toate programele informatice pe sisteme informatice instalate și configurate în conformitate cu standardele internaționale actuale de securitate IT, care prevăd, ca cerințe minime, cerințele prevăzute la punctul 12 subpunctul 3 și punctul 13 subpunctul 4. Participantul adoptă măsuri adecvate, inclusiv, în special, protecția antivirus și antimalware, măsuri anti-phishing, măsuri de consolidare a securității și proceduri de administrare a actualizărilor programelor informatice folosite. Toate aceste măsuri și proceduri sunt actualizate periodic de participant.

3. Participantul stabilește o legătură de comunicare criptată cu TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] pentru accesul prin intermediul internetului.

4. Conturile de utilizator de pe stațiile de lucru ale participantului nu au privilegii de administrator. Privilegiile se atribuie în conformitate cu principiul „privilegiilor minime”.

5. Participantul protejează întotdeauna sistemele informatice utilizate pentru accesul prin intermediul internetului la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării], după cum urmează:

(a) acesta protejează permanent sistemele informatice și stațiile de lucru contra accesului neautorizat fizic sau prin rețea, prin utilizarea unor firewall-uri care să protejeze atât sistemele informatice și stațiile de lucru de traficul internet de intrare, cât și stațiile de lucru de accesul neautorizat prin rețeaua internă. Acesta utilizează un firewall care asigură protecția împotriva traficului de intrare, precum și un firewall instalat pe stațiile de lucru care să asigure faptul că doar programele autorizate comunică cu exteriorul;

(b) participanților li se permite să instaleze pe stațiile de lucru numai programele informatice care sunt necesare pentru accesarea TARGET2 și care sunt autorizate conform politicii interne de securitate a participantului;

(c) participanții asigură permanent faptul că toate aplicațiile software care rulează pe stațiile de lucru sunt actualizate periodic și includ cea mai recentă versiune. Aceasta cerință se aplică în special în ceea ce privește sistemul de operare, aplicația pentru navigarea pe internet și extensiile (plug-ins);

(d) participanții restricționează permanent traficul de ieșire al stațiilor de lucru, permițând conectarea acestora doar la website-urile esențiale pentru desfășurarea activității și la website-urile necesare pentru actualizările justificate și rezonabile ale programelor informatice;

(e) participanții asigură faptul că toate fluxurile interne esențiale de informații de la și către stațiile de lucru sunt protejate împotriva divulgării și a modificărilor rău-intenționate, mai ales dacă fișierele sunt transferate printr-o rețea.

6. Participantul asigură faptul că deținătorii de certificate urmează permanent practicile de navigare în siguranță pe internet, inclusiv:

(a) desemnarea anumitor stații de lucru pentru accesarea unor website-uri cu același nivel de importanță și accesarea doar a acelor website-uri folosind numai stațiile de lucru desemnate;

(b) redeschiderea întotdeauna a sesiunii aplicației pentru navigarea pe internet înainte și după fiecare sesiune de accesare a TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării];

(c) verificarea certificatului SSL de autenticitate a fiecărui server la fiecare conectare prin intermediul internetului la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării];

(d) abordarea cu precauție a mesajelor electronice care aparent provin de la TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și refuzarea furnizării parolei certificatului, dacă aceasta este cerută, întrucât TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] nu va solicita niciodată în cadrul unui mesaj electronic sau prin în orice alt mijloc divulgarea parolei certificatului.

7. Participantul aplică permanent următoarele principii de administrare în scopul diminuării riscurilor pentru sistemul său:

(a) stabilirea de practici de administrare pentru utilizatori care să asigure faptul că în sistem sunt creați și menținuți doar utilizatori autorizați și păstrarea unei liste corecte și actualizate a utilizatorilor autorizați;

(b) compararea traficului zilnic de plăți pentru detectarea eventualelor nepotriviri între traficul zilnic de plăți autorizat și cel real, atât în ceea ce privește traficul de intrare, cât și pe cel de ieșire;

(c) asigurarea faptului că un deținător de certificat nu accesează TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] și nu navighează pe orice alt website în mod simultan.

13.    Cerințe suplimentare privind securitatea

1. Participantul asigură în mod permanent prin măsuri organizaționale și/sau tehnice adecvate faptul că elementele de identificare ale utilizatorilor divulgate pentru controlarea drepturilor de acces (Access Right Review) nu sunt folosite în mod abuziv și, în special, nu pot fi cunoscute de persoane neautorizate.

2. Participanții implementează un proces de administrare a utilizatorilor pentru a asigura ștergerea imediată și permanentă a elementului de identificare a unui utilizator în cazul în care un angajat sau alt utilizator al sistemului de la sediul participantului părăsește organizația participantului.

3. Participantul implementează un proces de administrare a utilizatorilor și blochează imediat și permanent elementele de identificare a utilizatorilor în cazul în care acestea sunt compromise în orice fel, inclusiv în cazurile în care certificatele sunt pierdute sau furate sau în care parolele au fost sustrase prin phishing.

4. Dacă un participant nu poate elimina deficiențele legate de securitate sau erorile de configurare (de exemplu, cele care rezultă din sistemele infectate cu malware) după trei incidente, băncile centrale care furnizează SSP pot bloca permanent toate elementele de identificare ale utilizatorilor alocate participantului.
Apendicele IIA

LISTA COMISIOANELOR ȘI FACTURAREA LA ACCESUL PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI

Comisioane aplicabile participanților direcți

1. Comisionul lunar pentru procesarea ordinelor de plată în TARGET2-[inserați referința băncii centrale/țării] pentru participanții direcți este de 70 EUR pentru comisionul de acces prin intermediul internetului pentru un cont PM plus 100 EUR pentru un cont PM și un comision fix pentru fiecare tranzacție (intrare de debit) de 0,80 EUR.

2. Un comision lunar suplimentar de 30 EUR per cont se aplică participanților direcți care nu doresc publicarea în directorul TARGET2 a codului BIC al contului acestora.

Facturare

3. În cazul participanților direcți se aplică regulile de facturare următoare. Participanții direcți primesc factura pentru luna anterioară în care sunt specificate comisioanele care trebuie plătite, nu mai târziu de a cincea zi de operare din luna următoare. Plata se efectuează cel mai târziu în a zecea zi lucrătoare a acelei luni, în contul indicat de [inserați numele băncii centrale] și se debitează din contul PM al participantului respectiv.( 1 ) JO L 18, 23.1.2006, p. 1. Orientare, astfel cum a fost modificată prin Orientarea BCE/2006/11 (JO L 221, 12.8.2006, p. 17).

( 2 ) Politica actuală a Eurosistemului pentru localizarea infrastructurii este prevăzută în următoarele declarații, disponibile pe site-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu: (a) „Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area” din 3 noiembrie 1998; (b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing” din 27 septembrie 2001; (c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions” din 19 iulie 2007; și (d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area»” din 20 noiembrie 2008.

( 3 ) JO L 166, 11.6.1998, p. 45.

( 4 ) JO L 237, 8.9.2007, p. 71.

( 5 ) JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

( 6 ) JO L 166, 11.6.1998, p. 45.

( 7 ) Regulamentul (CE) nr. 2238/2004 al Comisiei din 29 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardul internațional de raportare financiară (IFRS) nr. 1, Standardele internaționale de contabilitate (IAS) nr. 1-10, 12-17, 19-24, 27-38, 40 și 41 și interpretările Comitetului pentru interpretarea standardelor (SIC) nr. 1-7, 11-14, 18-27 și 30-33 (JO L 394, 31.12.2004, p. 1).

( 8 ) JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

( 9 ) JO L 332, 31.12.1993, p. 1.

( 10 ) Politica actuală a Eurosistemului pentru localizarea infrastructurii este prevăzută în următoarele declarații, disponibile pe site-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu: (a) „Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area” din 3 noiembrie 1998; (b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing” din 27 septembrie 2001; (c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions” din 19 iulie 2007; și (d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area” din 20 noiembrie 2008.

( 11 ) JO L 275, 27.10.2000, p. 39.

( 12 ) JO L 318, 27.11.1998, p. 1.

( 13 ) JO L 250, 2.10.2003, p. 10.

( 14 ) JO L 43, 14.2.1997, p. 25.

( 15 ) CET ia în considerare trecerea la ora de vară a Europei Centrale.

( 16 ) Perioada începe cu 15 minute mai târziu în ultima zi a perioadei de aplicare prevăzute pentru rezervele Eurosistemului.

( 17 ) JO L 166, 11.6.1998, p. 45.

( 18 ) JO L 166, 11.6.1998, p. 45.

( 19 ) JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

( 20 ) JO L 332, 31.12.1993, p. 1.

( 21 ) JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

( 22 ) JO L 310, 11.12.2000, p. 1.

( 23 ) Politica actuală a Eurosistemului pentru localizarea infrastructurilor este prevăzută în următoarele declarații, disponibile pe website-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu: (a) „Policy statement on euro payment and settlements located outside the euro area” din 3 noiembrie 1998; (b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing” din 27 septembrie 2001; (c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions” din 19 iulie 2007; și (d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of «legally and operationally located in the euro area»” din 20 noiembrie 2008.