20.11.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 317/15


Kasační opravný prostředek podaný dne 5. srpna 2010 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (třetího rozšířeného senátu) vydanému dne 21. května 2010 ve spojených věcech T-425/04, T-444/04, T-450/04 a T-456/04, Francie a další v. Komise

(Věc C-401/10 P)

()

2010/C 317/28

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: C. Giolito, D. Grespan a S. Thomas, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Francouzská republika, France Télécom SA, Bouygues SA, Bouygues Télécom SA, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

zrušit rozsudek Tribunálu Evropské unie (třetího rozšířeného senátu) ze dne 21. května 2010 ve spojených věcech T-425/04, T-444/04, T-450/04 a T-456/04, doručený Komisi faxem dne 25. května 2010, v rozsahu, v němž bylo tímto rozsudkem rozhodnuto, že:

se zrušuje článek 1 rozhodnutí Komise 2006/621/ES ze dne 2. srpna 2004 o státní podpoře, kterou Francie poskytla společnosti France Télécom (1);

Komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Francouzskou republikou a společností France Télécom ve věcech T-425/04 a T-444/04;

vrátit věc Tribunálu k novému posouzení;

rozhodnout o nákladech řízení později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Komise předkládá na podporu svého kasačního opravného prostředku tři důvody.

V rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku Komise tvrdí, že odůvodnění rozsudku Tribunálu si v několika bodech odporuje. Tak je tomu zejména, když má Tribunál v napadeném rozsudku za to, že prohlášení, včetně oznámení o akcionářské půjčce ze dne 4. prosince 2002, lze hodnotit jako jeden celek, pokud jde o to určit, zda došlo ke zvýhodnění společnosti France Télécom, zatímco pokud jde o určení existence závazku poskytnutí státních prostředků, má za to, že mezi oznámením o akcionářské půjčce a různými prohlášeními, která předtím učinil stát, existuje značný časový odstup.

V rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku, který má čtyři části, Komise poukazuje na to, že Tribunál v několika ohledech porušil čl. 87 odst. 1 ES ve spojení s článkem 230 ES. Tribunál tak podle ní nedbal pojmu podpory, když vyžadoval úzkou spojitost mezi zvýhodněním a závazkem poskytnutí státních prostředků (první část), když odmítl uznat závazek poskytnutí státních prostředků učiněný francouzským státem vůči společnosti France Télécom v oznámení a návrhu akcionářské smlouvy (druhá část) a když nezkoumal kritérium prozíravého soukromého investora za účelem určení, zda došlo ke zvýhodnění společnosti France Télécom, či nikoli (třetí část). Tribunál navíc podle Komise nerespektoval prostor pro uvážení, který má Komise při složitých hospodářských analýzách, když provedl přezkum účelnosti napadeného rozhodnutí (čtvrtá část).

V rámci třetího důvodu kasačního opravného prostředku Komise tvrdí, že Tribunál zkreslil napadené rozhodnutí, když měl za to, že Komise měla důkladněji odůvodnit existenci odlišného zvýhodnění vyplývajícího z nabídky úvěrové linky ve výši 9 miliard eur učiněné společnosti France Télécom, a když konstatoval značný časový odstup mezi prohlášeními učiněnými od července 2002 a oznámením smlouvy o akcionářské půjčce ze dne 4. prosince 2002.


(1)  Úř. věst. L 257, s. 11.