18.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/44


Tribunalens beslut av den 15 februari 2016 – Gascogne Sack Deutschland och Gascogne mot Europeiska unionen

(Mål T-843/14) (1)

(2016/C 136/62)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 56, 16.2.2015.