18.4.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 136/44


Rettens kendelse af 15. februar 2016 — Gascogne Sack Deutschland og Gascogne mod Den Europæiske Union

(Sag T-843/14) (1)

(2016/C 136/62)

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 56 af 16.2.2015.