03/ 19

BG

Официален вестник на Европейския съюз

265


31996R2067


L 277/11

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2067/96 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 1996 година

за изменение на Регламент (ЕO) № 1000/96 относно определени стандарти за търговията с птиче месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1906/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. относно стандарти за търговията с птиче месо (1), последно изменен с Регламент (ЕO) № 3204/93 (2), и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че Регламент (ЕИО) № 1538/91 на Комисията от 5 юни 1991 г. относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1906/90 на Съвета относно определени стандарти за търговията с птиче месо (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1000/96 (4) по отношение на определението за скопен петел и съответните критерии за производството; като има предвид, че е необходимо да се предвиди преходен период за прилагането на новото определение с оглед да се вземат под внимание интересите на някои производители по време на търговския период в края на пазарната година,

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по птичето месо и яйцата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 2 от Регламент (ЕO) № 1000/96 се заменя, както следва:

„Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Прилага се от 1 март 1997 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 1996 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 173, 6.7.1990 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 289, 24.11.1993 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 143, 7.6.1991 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 134, 5.6.1996 г., стр. 9.