17.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/221


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 10. maja 2012

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2010

(2012/582/EU)

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2010,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije (1),

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2), zlasti člena 185 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (3), zlasti člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti (4), in zlasti člena 94 Uredbe,

ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0136/2012),

1.

podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2010;

2.

navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost omrežij in informacij, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

Predsednik

Martin SCHULZ

Generalni sekretar

Klaus WELLE


(1)  UL C 366, 15.12.2011, str. 15.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  UL L 77, 13.3.2004, str. 1.

(4)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


RESOLUCIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 10. maja 2012

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2010

EVROPSKI PARLAMENT,

ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2010,

ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije (1),

ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (2), zlasti člena 185 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (3), zlasti člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti (4), in zlasti člena 94 Uredbe,

ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0136/2012),

A.

ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (agencija) za proračunsko leto 2010 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.

ker je Parlament 10. maja 2011 izvršnemu direktorju agencije podelil razrešnico za izvrševanje proračuna za proračunsko leto 2009 (5) in je v resoluciji, ki spremlja sklep o razrešnici, med drugim:

izrazil zaskrbljenost, da je Računsko sodišče poročalo o sredstvih, prenesenih v prihodnje leto, ki predstavljajo 19 % celotnega proračuna agencije,

nemudoma pozval agencijo, naj pripravi izčrpen fizični popis in zagotovi točnost računovodskih evidenc,

pozval agencijo, naj:

izboljša preglednost ocen ter informacij o odgovornosti,

okrepi svoja pooblastila za javna naročila na ravni sklepa o financiranju in delovnega programa,

zagotovi, da so v njegovem letnem poročilu o dejavnostih razkritja izjem razumljiva,

zagotovi primerno spremljanje morebitnih nepravilnosti,

razvije naknadne kontrole in o njih poroča,

C.

ker je skupni proračun agencije za leto 2010 znašal 8 113 188 EUR, kar je za 0,05 % manj kot njen proračun za leto 2009; ker je bil za leto 2010 začetni prispevek Unije k proračunu agencije 7 288 200 EUR (6) v primerjavi s 7 800 000 EUR v letu 2009,

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.

opominja, da je začetni prispevek Unije agenciji za leto 2010 znašal 7 288 200 EUR; ugotavlja pa, da je bil k temu dodan znesek 640 000 EUR, pridobljen s povračilom presežka, kar pomeni, da je celoten prispevek Unije za leto 2010 znašal 7 928 200 EUR;

2.

na podlagi letnih računovodskih izkazov agencije za proračunsko leto 2010 ugotavlja, da je njen prvotni proračun znašal 7 928 200 EUR; vendar ugotavlja, da je upravni odbor spremenil proračun, da je odražal prispevek držav Efte, ki je znašal 184 988 EUR;

3.

na podlagi letnih računovodskih izkazov ugotavlja, da so bile za proračunska sredstva obveznosti prevzete v 99,95 % v primerjavi s stopnjo 94,40 % iz leta 2009, pri čemer so plačila dosegla 76,46 % vseh upravljanih proračunskih sredstev, v primerjavi s 75,67 % v letu 2009;

Prenos proračunskih sredstev

4.

na podlagi letnih računovodskih izkazov agencije ugotavlja, da je bil znesek 1 987 011 EUR za prevzem obveznosti, za katerega so bile konec leta 2010 sklenjene pogodbe, vendar še ni bil izplačan, prenesen v proračunsko leto 2011; ugotavlja tudi, da je višina vseh prenesenih proračunskih sredstev, črtanih v letu 2010, 89 185 EUR;

5.

je zaskrbljen, da je Računsko sodišče spet poročalo o 52 % prenesenih sredstev iz operativnega proračuna agencije (naslov III); je zaskrbljen, da je to stanje pokazalo zamude pri izvajanju dejavnosti agencije, financiranih iz naslova III, in je bilo v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti; ponovno poziva agencijo, naj organ za razrešnico obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela za odpravo te pomanjkljivosti;

Postopki javnih naročil

6.

je seznanjen s tem, da je agencija v letu 2011 izvedla naknadne kontrole za povečanje uspešnosti notranjega nadzora v postopkih javnih naročil; kljub temu poziva agencijo, naj zraven tega uvede učinkovite ukrepe za predhodno preverjanje, da prepreči pomanjkljivosti pri javnih naročilih; poziva Računsko sodišče, naj preveri učinkovitost teh ukrepov;

7.

ga je agencija seznanila s tem, da je izboljšala preglednost ocen ter informacij o odgovornosti za projekte, okrepila svoja pooblastila za javna naročila na ravni sklepa o financiranju in delovnega programa, zagotovila razumljivost razkritij izjem v svojem letnem poročilu o dejavnostih ter zagotovila primerno spremljanje morebitnih nepravilnosti; kljub temu poziva Računsko sodišče, naj organu za podelitev razrešnice zagotovi, da so ti ukrepi učinkoviti;

8.

iz njenega letnega poročila o dejavnostih ugotavlja, da je imela agencija naslednjo realizacijo pogodb po postopkih javnih naročil, začetih v letu 2010:

52 pogodb, vključno z 20 pogodbami za opravljanje storitev in 9 okvirnimi pogodbami za opravljanje storitev,

233 naročil, od tega jih je bilo 79 oddanih v okviru obstoječe okvirne pogodbe za opravljanje storitev,

36 začetih postopkov javnih naročil, od tega 13 odprtih postopkov;

Stroški, ki jih povrnejo davčni organi iz države članice gostiteljice

9.

znova z razočaranjem ugotavlja, da od prejšnjega leta ni bilo napredka glede vračila 45 000 EUR, ki predstavljajo znesek DDV-ja, ki ga je agencija vnaprej plačala davčnim organom države članice gostiteljice; zato poziva agencijo, da organ za razrešnico nemudoma obvesti, ko ji bo država članica gostiteljica vrnila ta znesek;

Človeški viri

10.

je zaskrbljen, da pri postopkih za izbor uslužbencev še vedno obstajajo pomanjkljivosti, ki škodijo preglednosti teh postopkov; priznava, da je Računsko sodišče poročalo, da izbirne komisije niso vnaprej določile pragov, ki bi jih morali kandidati doseči, da bi bili povabljeni na razgovor, niti standardov, ki bi jih morali doseči za uvrstitev na rezervni seznam; zato poziva agencijo, naj izboljša to stanje in organ za razrešnico obvesti o sprejetih ukrepih; ugotavlja tudi, da so se ukrepi, ki jih je agencija sprejela do zdaj, v zvezi s tem izkazali za nezadostne; meni, da organ za podelitev razrešnice ne bi več smel sprejeti ponavljanja te pomanjkljivosti;

11.

na podlagi letnih računovodskih izkazov ugotavlja, da je agencija ob koncu leta 2010 imela 40 začasnih uslužbencev in 11 pogodbenih uslužbencev; je seznanjen tudi s tem, da so bila ob koncu leta 2010 prosta 4 delovna mesta za začasne uslužbence in 2 mesti za pogodbene uslužbence ter da so bili postopki zaposlovanja za 3 prosta mesta za začasne uslužbence končani v zadnjem četrtletju leta 2010, postopki zaposlovanja za pogodbene uslužbence pa so se začeli v začetku leta 2011;

12.

poleg tega na podlagi letnega poročila o dejavnostih ugotavlja, da so bile prednostne naloge oddelka agencije za človeške vire za leto 2010:

ponavljajoče načrtovanje virov (načrt kadrovske politike),

pozitivni merljivi ukrepi za zadržanje zaposlenih,

storitve prek elektronskih sistemov za upravljanje delovnega procesa;

zato poziva Računsko sodišče, naj organu za razrešnico potrdi, ali so bile te prednostne naloge učinkovito izvedene;

Sistemi notranje kontrole

13.

je seznanjen s tem, da agencija izvaja in utrjuje svoje notranje postopke in notranje kontrole za vse finančne kroge, kot je določeno v delovnem programu za leto 2010;

Notranja revizija

14.

zraven tega ugotavlja tudi, da je služba za notranjo revizijo za agencijo izvedla manjšo oceno tveganja, da bi posodobila prednostne naloge glede revizije in revizijskega načrta službe za notranjo revizijo za obdobje 2010–2012; je seznanjen zlasti s tem, da ima agencija povečano tveganje pri načrtovanju, računovodstvu, izvrševanju proračuna, razvoju in upravljanju informacijske tehnologije, neprekinjenem poslovanju, odnosih z zainteresiranimi stranmi, zunanji komunikaciji ter pri presoji in oceni učinka; zato poziva agencijo, naj nemudoma sprejme potrebne ukrepe za zmanjšanje tveganja na zgoraj omenjenih področjih;

15.

je seznanjen s tem, da je leta 2010 služba za notranjo revizijo izvedla revizijo „Načrtovanje: zainteresirane strani in cilji operacij“, da bi ocenila primernost in učinkovitost sistema notranjih kontrol v povezavi z vnosom in potrebami zainteresiranih strani ter zagotovila razumno zagotovilo o tem in o učinkovitosti dodelitve virov glede na prednostne naloge in operativne dejavnosti;

16.

na podlagi navedb agencije ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo predstavila 10 priporočil, od tega tri zelo pomembna in sedem pomembnih; ugotavlja, da se zelo pomembna priporočila nanašajo na:

pripravo načrta pričakovanj zainteresiranih strani,

udeležbo zainteresiranih strani pri načrtovanju projektov,

izboljšanje upravljanja z odnosi zainteresiranih strani s pomočjo primernega informacijskega orodja;

17.

zato poziva agencijo, naj:

vključi zainteresirane strani pred/med pripravo osnutka delovnega programa,

nadalje razvije večletni okvir in v njem določi glavna interesna področja in prednostne naloge,

dodatno okrepi uporabo povratnih informacij zainteresiranih strani;

poleg tega poziva agencijo, naj organ za razrešnico obvesti o sprejetih ukrepih v zvezi s tem;

18.

ugotavlja, da je agencija sporočila, da izvaja štiri zelo pomembna priporočila revizije javnih naročil iz leta 2009 in da jih trenutno pregleduje služba za notranjo revizijo;

19.

opozarja na priporočila iz prejšnjih poročil o razrešnici, navedena v Prilogi k tej resoluciji;

20.

glede drugih ugotovitev horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, se sklicuje na resolucijo z dne 10. maja 2012 (7) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.


(1)  UL C 366, 15.12.2011, str. 15.

(2)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(3)  UL L 77, 13.3.2004, str. 1.

(4)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(5)  UL L 250, 27.9.2011, str. 186.

(6)  UL L 64, 12.3.2010, str. 759.

(7)  Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0164 (glej stran 388 tega Uradnega lista).


PRILOGA

PRIPOROČILA EVROPSKEGA PARLAMENTA IZ PREJŠNJIH LET

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij

2006

2007

2008

2009

Uspešnost

ni podatkov

ni podatkov

Poziva agencijo, naj določi diahronično analizo operacij, izvedenih v tem letu in prejšnjih letih

ni podatkov

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

Izvajanje proračuna agencije ni strogo upoštevalo načel enoletnosti in specifikacije: v zadnji četrtini leta je prišlo do intenzivnosti transakcij

Pomanjkljivosti pri izvajanju operativnih dejavnosti: 40 % obveznosti in več kot 50 % plačil glede operativnih dejavnosti je bilo izvedenih novembra in decembra

Pomanjkljivosti pri postopku javnih naročil (predizbor ponudb ni bil upravičen, ocenjevalna komisija ni podpisala dokumentov z oceno, dokumenti niso bili strukturirani in niso bili popolni)

Računsko sodišče je ugotovilo pomanjkljivosti v postopkih: podcenjevanje proračunov okvirne pogodbe (tj. za triletno okvirno pogodbo za opravljanje storitev so bile potrebe podcenjene, razpoložljiv proračun za ta odhodek za celotno leto pa je bil porabljen v šestih mesecih)

Poziva Komisijo, naj razišče načine za zagotovitev, da se načelo upravljanja denarnih sredstev na podlagi potreb izvaja v celoti

Poziva Komisijo, naj dolgoročno zagotovi čim nižjo raven denarnih rezerv agencije

Je zaskrbljen, da je Računsko sodišče poročalo o sredstvih, prenesenih v prihodnje leto, ki predstavljajo 19 % celotnega proračuna agencije

Notranja revizija in človeški viri

Nedokumentirani postopki notranje kontrole bi morali zagotoviti preglednost in dobro finančno poslovodenje

ni podatkov

Dosežki pri izvajanju vseh osmih priporočil službe za notranjo revizijo: tj. kadrovska politika, obnovitev pogodb, ki se iztečejo leta 2008, neodvisnost izbirnih komisij, storitve usposabljanja in preglednost v postopku napredovanja

Pomanjkljivosti pri postopkih za izbor uslužbencev

Poziva agencijo, naj s pomočjo strokovnih izvajalcev vpelje naknadne kontrole

Poziva agencijo, naj pripravi izčrpen fizični popis in zagotovi točnost računovodskih evidenc

Postopek javnih naročil

ni podatkov

ni podatkov

ni podatkov

Poziva agencijo, naj okrepi svoje notranje kontrole, s čimer bi zagotovila pravilno uporabo pogodb in postopkov za javna naročila

Poziva agencijo, naj:

izboljša preglednost ocen ter informacij o odgovornosti,

okrepi pooblastila za javna naročila na ravni sklepa o financiranju in delovnega programa,

zagotovi, da so v njenem letnem poročilu o dejavnostih razkritja izjem razumljiva,

zagotovi primerno spremljanje morebitnih nepravilnosti,

razvije naknadne kontrole in o njih poroča