17.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 286/221


DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 10 mai 2012

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor aferent exercițiului financiar 2010

(2012/582/UE)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2010,

având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2010, însoțit de răspunsurile Agenției (1),

având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2), în special articolul 185,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind instituirea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (3), în special articolul 17,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (4), în special articolul 94,

având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0136/2012),

1.

acordă directorului executiv al Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2010;

2.

își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

Președintele

Martin SCHULZ

Secretarul general

Klaus WELLE


(1)  JO C 366, 15.12.2011, p. 15.

(2)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 77, 13.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


REZOLUȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 10 mai 2012

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor aferent exercițiului financiar 2010

PARLAMENTUL EUROPEAN,

având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2010,

având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor pentru exercițiul financiar 2010, însoțit de răspunsurile Agenției (1),

având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2), în special articolul 185,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind instituirea Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (3), în special articolul 17,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (4), în special articolul 94,

având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0136/2012),

A.

întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției Europene pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (denumită în continuare „Agenția”) aferente exercițiului financiar 2010 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.

întrucât, la 10 mai 2011, Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenției descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2009 (5), iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune, printre altele:

s-a declarat preocupat de constatarea Curții de Conturi potrivit căreia creditele reportate în exercițiul următor reprezintă 19 % din bugetul total al Agenției;

a îndemnat Agenția să realizeze un inventar fizic exhaustiv și să asigure corectitudinea înregistrărilor contabile;

a îndemnat Agenția:

să îmbunătățească transparența, atât în ceea ce privește estimările bugetare, cât și în ceea ce privește atribuirea responsabilităților;

să își consolideze procedura de autorizare a achizițiilor publice la nivelul deciziilor privind finanțarea și al programului de lucru;

să garanteze că în rapoartele sale anuale de activitate (RAA) se prezintă, într-un mod detaliat, toate derogările aplicate;

să garanteze că se iau măsuri adecvate ca răspuns la potențialele nereguli constatate;

să elaboreze controale ex post și să prezinte rapoarte cu privire la acestea;

C.

întrucât bugetul general al Agenției pentru exercițiul 2010 s-a ridicat la 8 113 188 EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 0,05 % față de exercițiul financiar 2009; întrucât contribuția inițială din bugetul Uniunii la bugetul Agenției a fost în 2010 de 7 288 200 EUR (6), în comparație cu 7 800 000 EUR în 2009,

Gestiunea bugetară și financiară

1.

reamintește că contribuția inițială a Uniunii la bugetul Agenției a fost în 2010 de 7 288 200 EUR; constată însă că suma de 640 000 EUR, provenită din recuperarea excedentului, a fost adăugată la fondurile alocate inițial, contribuția totală a Uniunii ridicându-se astfel la 7 928 200 EUR pentru 2010;

2.

constată, pe baza conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2010, că bugetul său inițial s-a ridicat la 7 928 200 EUR; observă însă că bugetul a fost modificat de Consiliul de administrație al Agenției pentru a reflecta contribuția țărilor AELS, în valoare de 184 988 EUR;

3.

constată, pe baza conturilor anuale, că rata de angajare a creditelor a fost de 99,95 %, în comparație cu 94,40 % în 2009, în timp ce rata de utilizare a creditelor de plată a fost de 76,46 % din totalul creditelor gestionate, față de 75,67 % în exercițiul 2009;

Reportarea creditelor

4.

observă, pe baza conturilor anuale ale Agenției, că a fost reportată în 2011 o sumă de 1 987 011 EUR din creditele de angajament contractate până la sfârșitul lui 2010, dar neplătite; de asemenea, constată că valoarea totală a creditelor reportate și anulate în 2010 se ridică la 89 185 EUR;

5.

este preocupat de faptul că, din nou, Curtea de Conturi a constatat că au fost reportate 52 % din creditele aferente bugetului operațional al Agenției (titlul III); își exprimă preocuparea cu privire la faptul că această situație indică întârzieri în realizarea activităților Agenției care sunt finanțate de la titlul III și contravine principiului bugetar al anualității; prin urmare, invită din nou Agenția să informeze autoritatea de descărcare de gestiune cu privire la acțiunile pe care le-a întreprins pentru a remedia această deficiență;

Procedurile de achiziții publice

6.

constată că Agenția a implementat în 2011 controale ex post cu scopul de a îmbunătăți performanța sistemelor de control intern în ceea ce privește procedurile de achiziții publice; îndeamnă însă Agenția să instituie și măsuri eficace de verificare ex ante pentru a preveni apariția unor probleme în cadrul procedurilor de achiziții; invită Curtea de Conturi să analizeze eficacitatea acestor măsuri;

7.

este informat de către Agenție că aceasta și-a îmbunătățit transparența, atât în ceea ce privește estimările bugetare, cât și în ceea ce privește atribuirea responsabilităților pentru proiecte; Agenția și-a consolidat procedura de autorizare a achizițiilor publice la nivelul deciziilor privind finanțarea și al programului de lucru; s-a asigurat că derogările aplicate au fost prezentate în mod detaliat în raportul său anual de activitate (RAA); și a garantat că se iau măsurile adecvate ca răspuns la potențialele nereguli constatate; invită totuși Curtea de Conturi să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune despre eficiența acestor măsuri;

8.

constată, pe baza RAA al Agenției, că aceasta a înregistrat următoarele rezultate în ceea ce privește contractele atribuite în cadrul procedurilor de achiziții publice lansate în 2010:

contracte: 52, dintre care 20 sunt contracte de servicii, iar 9 contracte-cadru de servicii;

bonuri de comandă: 233, dintre care 79 au fost emise în temeiul unui contract-cadru de servicii;

proceduri de achiziții publice lansate: 36, dintre care 13 proceduri de achiziții deschise.

Recuperarea fondurilor de la autoritățile fiscale ale statului membru gazdă

9.

constată încă o dată, cu dezamăgire, că nu s-au făcut progrese față de exercițiul financiar anterior în ceea ce privește recuperarea sumei de 45 000 EUR, care reprezintă cuantumul TVA-ului plătit în avans de Agenție către autoritățile fiscale ale statului membru gazdă; prin urmare, îndeamnă Agenția să informeze autoritatea de descărcare de gestiune de îndată ce statul membru gazdă va fi efectuat rambursarea în cauză;

Resursele umane

10.

se declară încă o dată preocupat de deficiențele din procedurile de selecție a personalului care persistă și pun în pericol transparența acestor proceduri; reamintește constatarea Curții de Conturi conform căreia comisiile de selecție nu au stabilit în prealabil nici punctajul minim pe care candidații trebuiau să îl obțină pentru a fi invitați la interviu și nici criteriile necesare pentru înscrierea pe lista de rezervă; în consecință, îndeamnă Agenția să remedieze această situație și să informeze autoritatea de descărcare de gestiune cu privire la măsurile luate; constată că măsurile luate de Agenție până în prezent s-au dovedit a fi insuficiente în acest sens; consideră că autoritatea de descărcare de gestiune nu mai poate accepta repetarea acestei probleme;

11.

observă, pe baza conturilor anuale, că la sfârșitul exercițiului 2010 personalul Agenției număra 40 de agenți temporari (AT) și 11 agenți contractuali (AC); constată că patru posturi de AT și două posturi de AC erau neocupate la sfârșitul lui 2010 și că procedurile de recrutare pentru trei posturi de AT vacante au fost finalizate în al patrulea trimestru al lui 2010, în timp ce procedurile de recrutare pentru posturile de AC au fost lansate la începutului lui 2011;

12.

remarcă, de asemenea, pe baza raportului anual de activitate al Agenției (RAA), că unitatea de resurse umane din cadrul Agenției a avut următoarele priorități în 2010:

planificarea recurentă a resurselor (Planul privind politica de personal);

măsuri afirmative cuantificabile pentru fidelizarea personalului;

servicii asigurate prin fluxuri electronice de activitate;

prin urmare, solicită Curții de Conturi să informeze autoritatea de descărcare de gestiune dacă aceste priorități au fost într-adevăr puse în aplicare;

Sistemele de control intern

13.

observă că Agenția pune în practică și consolidează proceduri interne și sisteme de control intern pentru toate circuitele financiare, așa cum se prevede în programul său de lucru pentru 2010;

Auditul intern

14.

constată că Serviciul de Audit Intern (IAS) a realizat în cadrul Agenției o evaluare a riscurilor minore pentru Agenție cu scopul de a actualiza prioritățile de audit și planul de audit al IAS pentru 2010-2012; remarcă în special că Agenția se confruntă cu un risc sporit în următoarele domenii: planificare, contabilitate, execuție bugetară, dezvoltarea și gestionarea sistemelor informatice, continuitatea activității, relațiile cu partenerii, comunicarea externă și analizele de impact și evaluările; îndeamnă deci Agenția să adopte cu promptitudine măsurile necesare pentru a reduce riscurile în aceste domenii;

15.

ia act de faptul că IAS a realizat în 2010 un audit pe tema „Planificare: parteneri și obiective operaționale” pentru a evalua și a oferi asigurări rezonabile cu privire la eficacitatea și caracterul adecvat al sistemului de control intern, fiind luate în calcul contribuțiile și nevoile partenerilor, precum și eficacitatea alocării resurselor din perspectiva priorităților stabilite pentru activitățile operaționale;

16.

constată, pe baza informațiilor furnizate de Agenție, că IAS a formulat 10 recomandări, trei dintre acestea fiind considerate „foarte importante” și șapte „importante”; observă că recomandările „foarte importante” privesc:

elaborarea unei hărți a așteptărilor pe care le au partenerii;

implicarea partenerilor în planificarea proiectelor;

îmbunătățirea modului de gestionare a relațiilor cu partenerii printr-un instrument informatic adecvat;

17.

îndemnă deci Agenția să depună în continuare eforturi pentru:

a implica partenerii înaintea elaborării programului provizoriu de lucru al Agenției și în cursul acestui proces;

a elabora un cadru multianual în care să fie stabilite principalele domenii de interes și să fie identificate prioritățile;

a spori utilizarea feedback-ului primit de la parteneri;

invită Agenția să informeze autoritatea de descărcare de gestiune cu privire la măsurile luate în acest sens;

18.

constată că Agenția a declarat că a dat curs la patru recomandări foarte importante referitoare la procedurile de achiziții publice formulate în cadrul auditului pentru exercițiul 2009 și că punerea lor în aplicare este în prezent examinată de IAS;

19.

atrage atenția asupra recomandărilor sale formulate în rapoartele precedente referitoare la descărcarea de gestiune, așa cum sunt prezentate în anexa la prezenta rezoluție;

20.

face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 10 mai 2012 (7) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.


(1)  JO C 366, 15.12.2011, p. 15.

(2)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 77, 13.3.2004, p. 1.

(4)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(5)  JO L 250, 27.9.2011, p. 186.

(6)  JO L 64, 12.3.2010, p. 759.

(7)  Texte adoptate, P7_TA(2012) 164 (a se vedea pagina 388 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXĂ

RECOMANDĂRILE FORMULATE DE PARLAMENTUL EUROPEAN ÎN ANII TRECUȚI

Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor

2006

2007

2008

2009

Performanță

n.a.

n.a.

Solicită Agenției să prezinte o analiză diacronică a operațiunilor realizate în exercițiul care face obiectul descărcării de gestiune și a celor realizate în exercițiile precedente

n.a.

Gestiunea bugetară și financiară

Principiile anualității și specificității nu au fost pe deplin respectate în execuția bugetului Agenției: a fost înregistrată o concentrare a tranzacțiilor în ultimul trimestru al exercițiului

Deficiențe în desfășurarea activităților operaționale: în noiembrie și decembrie 2007 au fost executate 40 % din angajamente și peste 50 % din plățile privind activitățile operaționale;

deficiențe în procedurile de achiziții publice (preselecția ofertelor nu a fost justificată, documentele de evaluare nu au fost semnate de comisia de evaluare, dosarele nu au fost structurate și au fost incomplete)

CCE a constatat deficiențe în procedurile de achiziții publice: de exemplu, subestimarea bugetului aferent unui contract-cadru (în cazul unui contract-cadru de servicii cu durata de trei ani, nevoile au fost subestimate și bugetul prevăzut pentru acoperirea cheltuielilor aferente pe toată durata exercițiului a fost integral utilizat în șase luni)

Îndeamnă Comisia să examineze posibilitățile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesități

Îndeamnă Comisia să asigure menținerea durabilă a lichidităților Agenției la un nivel cât mai redus posibil

Este preocupat de constatarea Curții de Conturi conform căreia creditele reportate în exercițiul următor reprezintă 19 % din bugetul total al Agenției

Auditul intern și resursele umane

Procedurile de control intern nu au fost bine justificate cu documente; aceste proceduri sunt necesare pentru a asigura transparența și buna gestiune financiară

n.a.

Au fost puse în aplicare toate cele opt recomandări ale Serviciului de Audit Intern; acestea priveau, printre altele, politica de personal, reînnoirea contractelor care expiră la sfârșitul anului 2008, independența comitetelor de selecție, serviciile de formare profesională și transparența procedurii de promovare

Deficiențe în procedurile de selecție a personalului

Solicită ca Agenția să introducă și controale ex post cu ajutorul unui furnizor profesionist în domeniu

Îndeamnă Agenția să realizeze un inventar fizic exhaustiv și să asigure corectitudinea înregistrărilor contabile

Procedurile de achiziții publice

n.a.

n.a.

n.a.

Invită Agenția să își consolideze controalele interne pentru a garanta faptul că procedurile și contractele de achiziții publice sunt executate corect

Îndemnă Agenția:

să îmbunătățească transparența, atât în ceea ce privește estimările bugetare, cât și în ceea ce privește atribuirea responsabilităților pentru proiecte

să își consolideze procedura de autorizare a achizițiilor publice la nivelul deciziilor privind finanțarea și al programului de lucru

să garanteze că în rapoartele sale anuale de activitate se prezintă, într-un mod detaliat, toate derogările aplicate

să garanteze că se iau măsurile adecvate ca răspuns la potențialele nereguli constatate

să elaboreze controale ex post și să prezinte rapoarte cu privire la acestea