17.10.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 286/221


BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 10 mei 2012

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2010

(2012/582/EU)

HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2010,

gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap (1),

gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (2), en met name artikel 185,

gezien Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (3), en met name artikel 17,

gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (4), en met name artikel 94,

gezien artikel 77 van en bijlage VI bij zijn reglement,

gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0136/2012),

1.

verleent de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2010;

2.

formuleert zijn opmerkingen in bijgaande resolutie;

3.

verzoekt zijn voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

De voorzitter

Martin SCHULZ

De secretaris-generaal

Klaus WELLE


(1)  PB C 366 van 15.12.2011, blz. 15.

(2)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(3)  PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1.

(4)  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.


RESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 10 mei 2012

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2010

HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2010,

gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2010, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap (1),

gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (2), en met name artikel 185,

gezien Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (3), en met name artikel 17,

gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (4), en met name artikel 94,

gezien artikel 77 van en bijlage VI bij zijn reglement,

gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A7-0136/2012),

A.

overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging („het Agentschap”) voor het begrotingsjaar 2010 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

B.

overwegende dat het Parlement de uitvoerend directeur van het Agentschap op 10 mei 2011 kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009 (5), en dat het in zijn resolutie bij het kwijtingsbesluit onder andere:

zijn bezorgdheid heeft geuit over het feit dat de naar het volgende jaar overgedragen kredieten volgens de Rekenkamer goed waren voor 19 % van de totale begroting van het Agentschap,

het Agentschap heeft gevraagd een volledige fysieke inventaris te maken en de juistheid van de boekhouding te garanderen,

het Agentschap heeft gevraagd:

de transparantie te verbeteren met betrekking tot ramingen en met betrekking tot de verantwoordelijke persoon,

zijn goedkeuringsprocedures voor aanbestedingen te versterken op het niveau van het financieringsbesluit en het werkprogramma,

ervoor te zorgen dat uitzonderingen volledig openbaar worden gemaakt in zijn jaarlijkse activiteitenverslag,

te zorgen voor adequate follow-up van mogelijke onregelmatigheden,

controles achteraf te ontwikkelen en daarover verslag uit te brengen;

C.

overwegende dat de totale begroting van het Agentschap voor 2010 8 113 188 EUR bedroeg, d.i. 0,05 % minder dan zijn begroting voor 2009; overwegende dat voor 2010 de aanvankelijke bijdrage van de Unie aan de begroting van het Agentschap 7 288 200 EUR (6) bedroeg, tegenover 7 800 000 EUR in 2009,

Financieel en begrotingsbeheer

1.

herinnert eraan dat de aanvankelijke bijdrage van de Unie aan het Agentschap voor 2010 7 288 200 EUR bedroeg; merkt evenwel op dat hieraan 640 000 EUR, afkomstig van de terugvordering van overschotten, is toegevoegd, waardoor de totale bijdrage van de Unie voor 2010 kwam op 7 928 200 EUR;

2.

neemt kennis van de informatie in de jaarrekening dat de aanvankelijke begroting van het Agentschap 2010 7 928 200 EUR bedroeg; merkt evenwel op dat de raad van bestuur de begroting heeft gewijzigd om er de bijdrage in op te nemen van 184 988 EUR van de EVA-landen;

3.

stelt op basis van de jaarrekening vast dat 99,95 % van de kredieten is vastgelegd, tegenover 94,40 % in 2009, en dat 76,46 % van de totale beheerde kredieten is betaald, tegenover 75,67 % in 2009;

Kredietoverdrachten

4.

constateert op basis van de jaarrekening van het Agentschap dat 1 987 011 EUR van de vastleggingskredieten waarvoor eind 2010 verplichtingen waren aangegaan, maar die nog niet waren betaald, overgedragen is naar 2011; constateert ook dat in 2010 89 185 EUR van de overgedragen kredieten is geannuleerd;

5.

is bezorgd door het feit dat de Rekenkamer opnieuw heeft gemeld dat 52 % van de operationele begroting van het Agentschap is overgedragen (titel III); is bezorgd doordat deze situatie wijst op vertragingen bij de uitvoering van de activiteiten van het Agentschap die worden gefinancierd uit titel III en in strijd is met het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit; vraagt het Agentschap nogmaals om de kwijtingsautoriteit mee te delen welke maatregelen het neemt om deze tekortkoming te remediëren;

Aanbestedingsprocedures

6.

erkent dat het Agentschap in 2011 controles achteraf heeft uitgevoerd om de interne controles bij aanbestedingsprocedures te verbeteren; vraagt het Agentschap niettemin om ook doeltreffende verificaties vooraf in te stellen teneinde tekortkomingen in de aanbestedingsprocedures te voorkomen; verzoekt de Rekenkamer om de doeltreffendheid van de maatregelen in kwestie te controleren;

7.

is er door het Agentschap van in kennis gesteld dat het Agentschap de transparantie heeft verbeterd met betrekking tot ramingen en met betrekking tot de vraag wie voor projecten verantwoordelijk is, dat het zijn goedkeuringsprocedures voor aanbestedingen heeft versterkt op het niveau van het financieringsbesluit en het werkprogramma, dat het ervoor heeft gezorgd dat uitzonderingen volledig openbaar worden gemaakt in zijn jaarlijkse activiteitenverslag en dat het heeft gezorgd voor adequate follow-up van mogelijke onregelmatigheden; verzoekt de Rekenkamer niettemin om de kwijtingsautoriteit zekerheid te verschaffen over de doeltreffendheid van deze maatregelen;

8.

neemt kennis van de informatie in het jaarverslag van het Agentschap dat de in 2010 ingeleide aanbestedingsprocedures tot de volgende resultaten hebben geleid:

gegunde contracten: 52, waaronder 20 contracten voor dienstverlening en 9 raamcontracten voor dienstverlening,

geplaatste aankooporders: 233, waarvan 79 in het kader van een bestaand raamcontract voor dienstverlening,

ingeleide aanbestedingsprocedures: 36, waaronder 13 open procedures;

Terugbetaling door de belastinginstanties van de gastlidstaat

9.

merkt opnieuw teleurgesteld op dat er sinds vorig jaar geen vooruitgang is geboekt met de terugbetaling van 45 000 EUR, d.i. het bedrag van de btw die het Agentschap aan de belastinginstanties van de gastlidstaat heeft vooruitbetaald; vraagt het Agentschap derhalve de kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen zodra de gastlidstaat dit bedrag terugbetaalt;

Personeelszaken

10.

is bezorgd door het feit dat er nog steeds tekortkomingen zijn in de procedures voor de personeelsselectie, waardoor de transparantie van deze procedures in gevaar komt; stelt namelijk vast dat de drempelvoorwaarden waaraan kandidaten moesten voldoen om te worden uitgenodigd voor een gesprek of om te worden opgenomen op de reservelijst, volgens de Rekenkamer niet vooraf door de jury’s waren vastgesteld; vraagt het Agentschap derhalve deze situatie te corrigeren en de kwijtingsautoriteit op de hoogte te houden van de maatregelen die worden genomen; merkt ook op dat de maatregelen die het Agentschap tot op heden in dit verband heeft genomen, ontoereikend zijn gebleken; is van mening dat de kwijtingsautoriteit een herhaling van deze tekortkoming niet langer mag aanvaarden;

11.

neemt kennis van de informatie in de jaarrekening van het Agentschap dat zijn personeel eind 2010 bestond uit 40 tijdelijke functionarissen (TF) en 11 arbeidscontractanten (AC); merkt ook op dat er eind 2010 4 TF- en 2 AC-vacatures waren, dat de indienstnemingsprocedures voor 3 TF-vacatures in het vierde kwartaal van 2010 waren afgerond en dat de indienstnemingsprocedures voor AC-vacatures begin 2011 werden ingeleid;

12.

neemt voorts kennis van de informatie in het jaarlijkse activiteitenrapport dat de personeelsafdeling van het Agentschap voor 2010 de volgende prioriteiten had:

periodieke personeelsplanning (personeelsbeleidsplan),

positieve meetbare retentiemaatregelen,

diensten via elektronische workflows;

verzoekt de Rekenkamer derhalve de kwijtingsautoriteit te bevestigen dat deze prioriteiten effectief ten uitvoer zijn gelegd;

Internecontrolesystemen

13.

erkent dat het Agentschap zijn interne procedures en controles voor alle financiële circuits uitvoert en consolideert, zoals bepaald in zijn werkprogramma voor 2010;

Interne audit

14.

erkent verder dat de dienst Interne Audit (IAS) voor het Agentschap een laagrisicobeoordeling heeft uitgevoerd om de auditprioriteiten en het IAS-auditplan voor 2010-2012 bij te werken; merkt met name op dat het Agentschap een verhoogd risico heeft in zijn planning, boekhouding, uitvoering van de begroting, IT-ontwikkeling en -management, bedrijfscontinuïteit, relaties met belanghebbenden, externe communicatie en effectenbeoordeling en -evaluatie; vraagt het Agentschap derhalve onverwijld de nodige maatregelen te treffen om de risico’s op de bovenvermelde gebieden te verkleinen;

15.

merkt op dat de IAS in 2010 een controle heeft uitgevoerd met als thema „planning: belanghebbenden en operationele doelstellingen”, om een beoordeling te maken van en redelijke zekerheid te verschaffen over de geschiktheid en doeltreffendheid van het internecontrolesysteem met betrekking tot de inbreng en de behoeften van de belanghebbenden, en de doeltreffendheid van de toewijzing van de middelen met betrekking tot de prioriteiten bij de operationele activiteiten;

16.

neemt kennis van de verklaring van het Agentschap dat de IAS 10 aanbevelingen heeft geformuleerd, waarvan er drie als „zeer belangrijk” en zeven als „belangrijk” zijn aangemerkt; merkt op dat de „zeer belangrijke” aanbevelingen betrekking hebben op:

het in kaart brengen van de verwachtingen van de belanghebbenden,

het bij de projectplanning betrekken van de belanghebbenden,

het beter beheren van de relaties met de belanghebbenden via een geschikt IT-hulpmiddel;

17.

vraagt het Agentschap derhalve:

de belanghebbenden meer te betrekken bij de voorbereiding en de opstelling van het voorlopige werkprogramma van het Agentschap,

een meerjarenkader te ontwikkelen waarin de belangrijkste aandachtsvelden worden bepaald en de prioriteiten vastgesteld,

meer gebruik te maken van de feedback van de belanghebbenden;

verzoekt het Agentschap bovendien om de kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van de maatregelen die in dit verband zijn genomen;

18.

neemt er nota van dat de vier „zeer belangrijke” aanbevelingen naar aanleiding van de in 2009 verrichte controle inzake de aanbestedingsprocedures, volgens een verklaring van het Agentschap ten uitvoer zijn gelegd en thans worden getoetst door de IAS;

19.

vestigt de aandacht op zijn aanbevelingen in eerdere kwijtingsverslagen, zoals vermeld in de bijlage bij deze resolutie;

20.

verwijst voor de andere, horizontale opmerkingen bij het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie van 10 mei 2012 (7) over de prestaties, het financieel beheer en de controle van de agentschappen.


(1)  PB C 366 van 15.12.2011, blz. 15.

(2)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(3)  PB L 77 van 13.3.2004, blz. 1.

(4)  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.

(5)  PB L 250 van 27.9.2011, blz. 186.

(6)  PB L 64 van 12.3.2010, blz. 759.

(7)  Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0164 (zie bladzijde 388 van dit Publicatieblad).


BIJLAGE

AANBEVELINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN DE VOORGAANDE JAREN

Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

2006

2007

2008

2009

Prestaties

n.v.t.

n.v.t.

Verzoekt het Agentschap een diachrone analyse op te stellen van de in onderhavig jaar en de voorgaande jaren bereikte resultaten

n.v.t.

Financieel en begrotingsbeheer

De uitvoering van de begroting van het Agentschap voldeed niet helemaal aan de beginsels van jaarperiodiciteit en specialiteit: er was een concentratie van verrichtingen in het laatste kwartaal van het jaar

Zwakke punten in de uitvoering van operationele activiteiten: 40 % van de vastleggingen en ruim 50 % van de betalingen betreffende operationele activiteiten vonden plaats in november en december

Zwakke punten in de aanbestedingsprocedure (de voorselectie van de offertes was niet met redenen omkleed, de evaluatiedocumenten waren niet ondertekend door het evaluatiecomité, dossiers waren ongestructureerd en onvolledig)

De Europese Rekenkamer heeft tekortkomingen in de procedures vastgesteld: te lage inschatting van de budgetten van een raamcontract (voor een driejarig raamcontract voor dienstverlening werden de behoeften onderschat en het voor een heel jaar beschikbare budget voor deze uitgaven was binnen zes maanden opgebruikt)

Verzoekt de Commissie te onderzoeken welke mogelijkheden er bestaan voor de volledige toepassing van een op de behoeften gericht beheer van de kasmiddelen

Verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de kasvoorraden van het Agentschap duurzaam tot een minimum worden beperkt

Is bezorgd over het feit dat de naar het volgende jaar overgedragen kredieten volgens de Rekenkamer goed waren voor 19 % van de begroting van het Agentschap

Interne controle en personeelszaken

Ongedocumenteerde internecontroleprocedures: er moet worden gezorgd voor transparantie en een degelijk financieel beheer

n.v.t.

Goede tenuitvoerlegging van alle acht de aanbevelingen van de dienst Interne Audit m.b.t. personeelsbeleid, verlenging van in 2008 aflopende contracten, onafhankelijkheid van selectiecomités, opleidingsvoorzieningen en transparantie van promotieprocedures

Tekortkomingen in de procedures voor de personeelsselectie

Verzoekt het Agentschap controles achteraf te verrichten met bijstand van een professionele dienstverlener

Vraagt het Agentschap een volledige fysieke inventaris op te maken en de juistheid van de boekhouding te garanderen

Aanbestedingsprocedures

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Verzoekt het Agentschap zijn interne controles te versterken om ervoor te zorgen dat contracten en aanbestedingsprocedures correct worden toegepast

Vraagt het Agentschap:

de transparantie te verbeteren met betrekking tot ramingen en met betrekking tot wie verantwoordelijk is

zijn goedkeuringsprocedures voor aanbestedingen te versterken in het kader van het financieringsbesluit en het werkprogramma

ervoor te zorgen dat uitzonderingen volledig openbaar worden gemaakt in zijn jaarlijkse activiteitenverslag

te zorgen voor adequate follow-up van mogelijke onregelmatigheden

controles achteraf te ontwikkelen en daarover verslag uit te brengen