17.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/221


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS

2012 m. gegužės 10 d.

dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2012/582/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2010 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2010 finansinių metų galutinių metinių finansinių ataskaitų kartu su agentūros atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2012 m. vasario 21 d. rekomendaciją (06083/2012 – C7-0051/2012),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 460/2004, įsteigiantį Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą (3), ypač į jo 17 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (4), ypač į jo 94 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0136/2012),

1.

patvirtina Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, kad agentūros 2010 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.

išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.

paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

Pirmininkas

Martin SCHULZ

Generalinis sekretorius

Klaus WELLE


(1)  OL C 366, 2011 12 15, p. 15.

(2)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)  OL L 77, 2004 3 13, p. 1.

(4)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJA

2012 m. gegužės 10 d.

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą dalį sprendimo dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2010 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2010 finansinių metų galutinių metinių finansinių ataskaitų kartu su agentūros atsakymais (1),

atsižvelgdamas į Tarybos 2012 m. vasario 21 d. rekomendaciją (06083/2012 – C7-0051/2012),

atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2), ypač į jo 185 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 460/2004, įsteigiantį Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą (3), ypač į jo 17 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (4), ypač į jo 94 straipsnį,

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A7-0136/2012),

A.

kadangi Audito Rūmai pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) 2010 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos;

B.

kadangi 2011 m. gegužės 10 d. Parlamentas patvirtino Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas (5), ir savo rezoliucijoje, pridėtoje prie sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, be kita ko:

išreiškė susirūpinimą dėl to, kad Audito Rūmai nustatė, jog į kitus metus perkelti asignavimai sudarė 19 % viso Agentūros biudžeto,

paragino Agentūrą parengti išsamų fizinio turto aprašą ir užtikrinti, kad apskaitos įrašai būtų teisingi,

paragino Agentūrą:

užtikrinti didesnį sąmatų ir atsakingųjų asmenų veiklos skaidrumą,

stiprinti įgaliojimo viešųjų pirkimų srityje procedūras finansavimo sprendimų ir darbo programų lygmeniu,

užtikrinti, kad agentūros metinėje veiklos ataskaitoje būtų nuosekliai atskleista informacija apie išimtis,

užtikrinti, kad būtų tinkamai reaguojama į galimus nustatytus pažeidimus,

plėtoti ex post kontrolę ir apie ją pranešti;

C.

kadangi bendras Agentūros biudžetas 2010 m. sudarė 8 113 188 EUR, t. y. buvo 0,05 % mažesnis negu 2009 m. biudžetas; kadangi 2010 m. pradinis Sąjungos įnašas į Agentūros biudžetą siekė 7 288 200 EUR (6) palyginti su 7 800 000 EUR 2009 m.;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.

primena, kad pradinis Sąjungos įnašas Agentūrai 2010 m. siekė 7 288 200 EUR; tačiau pažymi, kad prie šios sumos pridėta 640 000 EUR, gautų grąžinus perviršį, todėl visas Sąjungos įnašas 2010 m. sudarė 7 928 200 mln. EUR;

2.

remdamasis metinėmis finansinėmis ataskaitomis patvirtina, kad pradinis Agentūros 2010 m. biudžetas sudarė 7 928 200 EUR; tačiau pažymi, kad valdyba iš dalies pakeitė biudžetą, siekdama į jį įtraukti 184 988 EUR dydžio Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalių įnašą;

3.

remdamasis metinėmis finansinėmis ataskaitomis patvirtina, kad įvykdyta 99,95 % asignavimų (plg. su 94,4 % 2009 m.) ir kad mokėjimai sudarė 76,46 % visų valdomų asignavimų (plg. su 75,67 % 2009 m.);

Perkelti asignavimai

4.

remdamasis Agentūros metinėmis finansinėmis ataskaitomis pažymi, kad į 2011 m. perkelta 1 987 011 EUR įsipareigojimų, pagal sutartis prisiimtų iki 2010 m. pabaigos, tačiau dar nesumokėtų; taip pat pažymi, kad 2010 m. atšaukti ir perkelti asignavimai iš viso sudarė 89 185 EUR;

5.

reiškia susirūpinimą, jog Audito Rūmai ir vėl pranešė, kad iš Agentūros veiklos biudžeto (III antraštinė dalis) perkelta 52 % asignavimų; reiškia susirūpinimą dėl to, kad, kaip rodo ši padėtis, vėluojama įgyvendinti Agentūros veiklą, kuri finansuojama pagal III antraštinę dalį, ir tai prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui; dar kartą primygtinai ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių ji ėmėsi siekdama pašalinti šį trūkumą;

Viešųjų pirkimų procedūros

6.

pripažįsta, kad, siekdama pagerinti viešųjų pirkimų vidaus kontrolės rezultatus, 2011 m. Agentūra įgyvendino ex post kontrolės priemones; nežiūrint į tai, primygtinai ragina Agentūrą dar nustatyti ir veiksmingas ex ante patikrinimo priemones, skirtas išvengti su viešųjų pirkimų procedūromis susijusių trūkumų; ragina Audito Rūmus patikrinti šių priemonių veiksmingumą;

7.

yra gavęs Agentūros informaciją apie tai, kad ji patobulino skaidrumo procedūras, susijusias su sąmatomis ir asmenimis, kurie atsakingi už projektus, kad ji sustiprino savo įgaliojimus viešųjų pirkimų srityje finansavimo sprendimų ir darbo programų lygmeniu, kad ji užtikrino, jog Agentūros metinėje veiklos ataskaitoje būtų nuosekliai atskleista informacija apie išimtis ir būtų tinkamai reaguojama į galimus nustatytus pažeidimus; nepaisant to, ragina Audito Rūmus užtikrinti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, kad šios priemonės veiksmingos;

8.

remdamasis Agentūros metine veiklos ataskaita mato, kad sutarčių, paskirtų Agentūros 2010 m. inicijuotų viešųjų pirkimų procedūrų pagrindu, rezultatai yra šie:

52 sutartys, įskaitant 20 viešojo paslaugų pirkimo sutarčių ir 9 bendrąsias viešojo paslaugų pirkimo sutartis,

233 pirkimo užsakymai, iš kurių 79 išduoti pagal esamą bendrąją viešojo paslaugų pirkimo sutartį,

36 inicijuotos viešųjų pirkimų procedūros, įskaitant 13 atvirų konkursų;

Priimančiosios valstybės narės mokesčių institucijos grąžinamoji išmoka

9.

dar kartą su nusivylimu pažymi, kad nuo praėjusiųjų metų nepadaryta jokia pažanga siekiant susigrąžinti 45 000 EUR, t. y. PVM sumą, kurią Agentūra iš anksto sumokėjo priimančiosios valstybės narės mokesčių institucijai; todėl primygtinai ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kai priimančioji valstybė narė grąžins šią sumą;

Žmogiškieji ištekliai

10.

reiškia susirūpinimą, kad, kaip ir anksčiau, susiduriama su personalo atrankos procedūrų trūkumais, dėl kurių kyla pavojus procedūrų skaidrumui; pažymi, jog Audito Rūmai pranešė, kad atrankos komisijos iš anksto nenustatė nei privalomo balų skaičiaus, kurį kandidatai turi surinkti, kad būtų pakviesti į pokalbį, nei standartų, kuriuos jie turi atitikti, kad būtų įrašyti į rezervo sąrašą; todėl primygtinai ragina Agentūrą ištaisyti šią padėtį ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių imtasi; atsižvelgdamas į tai taip pat pažymi, kad priemonių, kurių Agentūra iki šiol ėmėsi siekdama išspręsti šį klausimą, nepakanka; laikosi nuomonės, kad biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija nebeturėtų toleruoti šių trūkumų kartojimosi;

11.

remdamasis metinėmis finansinėmis ataskaitomis atkreipia dėmesį, kad 2010 m. pabaigoje Agentūros personalą sudarė 40 laikinųjų tarnautojų ir 11 sutartininkų; taip pat pažymi, kad 2010 m. pabaigoje 4 laikinųjų tarnautojų ir 2 sutartininkų vietos buvo laisvos ir kad per 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį baigtos 3 laikinųjų tarnautojų įdarbinimo procedūros, o 2011 m. pradžioje pradėtos sutartininkų įdarbinimo procedūros;

12.

be to, pažymi, kad, sprendžiant iš metinės veiklos ataskaitos, Agentūros žmogiškųjų išteklių skyriaus prioritetai 2010 m. buvo:

periodinis išteklių planavimas (personalo politikos planas),

personalui išsaugoti skirtos pozityvios priemonės, kurias būtų galima įvertinti,

paslaugų teikimas elektroninėmis priemonėmis,

todėl ragina Audito Rūmus patvirtinti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, kad šie prioritetai buvo veiksmingai įgyvendinti;

Vidaus kontrolės sistemos

13.

patvirtina, kad Agentūra įgyvendina ir stiprina savo vidaus procedūras ir vidaus kontrolės priemones, susijusias su visomis finansinėmis grandinėmis, kaip numatyta jos 2010 m. darbo programoje;

Vidaus auditas

14.

be to, patvirtina, kad Vidaus audito tarnyba (angl. Internal Audit Service, IAS) atliko nedidelės rizikos vertinimą, siekdama atnaujinti audito prioritetus ir IAS 2010–2012 m. audito planą; pirmiausia pažymi, kad Agentūroje padidėjusi rizika, susijusi su jos planavimu, apskaita, biudžeto vykdymu, IT plėtra ir valdymu, veiklos tęstinumu, suinteresuotųjų šalių santykiais, išorės ryšiais, taip pat poveikio vertinimu ir analize; todėl primygtinai ragina Agentūrą nedelsiant nustatyti priemones, reikalingas su minėtais klausimais susijusiai rizikai sumažinti;

15.

pažymi, kad 2010 m. IAS atliko planavimo, įskaitant suinteresuotąsias šalis ir operacijų tikslus, auditą, siekdama įvertinti vidaus kontrolės sistemos adekvatumą ir veiksmingumą suinteresuotųjų šalių indėlio ir reikmių požiūriais, taip pat išteklių paskirstymo veiksmingumą atsižvelgiant į operatyvinės veiklos prioritetus, ir pateikti pagrįstą patikinimą šiais klausimais;

16.

remdamasis Agentūros pateikta informacija, patvirtina, kad IAS pateikė 10 rekomendacijų, iš kurių trys vertintinos kaip labai svarbios, o septynios – kaip svarbios; pažymi, kad šios labai svarbios rekomendacijos susijusios su:

akcininkų lūkesčių plano parengimu,

suinteresuotųjų šalių dalyvavimu planuojant projektus,

geresniu suinteresuotųjų šalių santykių valdymu taikant tinkamą IT priemonę;

17.

todėl primygtinai ragina Agentūrą ir toliau:

įtraukti suinteresuotąsias šalis rengiantis ruošti jos preliminarią darbo programą ir ją ruošiant,

rengti daugiametę programą, kurioje būtų nustatytos pagrindinės interesų sritys ir prioritetai,

labiau atsižvelgti į grįžtamąją informaciją, gaunamą iš suinteresuotųjų šalių;

be to, ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių imtasi šiuo klausimu;

18.

pažymi, jog pranešama, kad Agentūra įgyvendino keturias labai svarbias rekomendacijas, susijusias su 2009 m. viešųjų pirkimų auditu, ir kad IAS šiuo metu atlieka jų įgyvendinimo patikrinimą;

19.

atkreipia dėmesį į savo rekomendacijas, pateiktas ankstesniuose pranešimuose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kaip nurodyta šios rezoliucijos priede;

20.

kai tai susiję su kitomis prie sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtomis horizontaliojo pobūdžio pastabomis, pateikia nuorodą į savo 2012 m. gegužės 10 d. (7) rezoliuciją dėl agentūrų veiklos rezultatų, finansų valdymo ir kontrolės.


(1)  OL C 366, 2011 12 15, p. 15.

(2)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)  OL L 77, 2004 3 13, p. 1.

(4)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(5)  OL L 250, 2011 9 27, p. 186.

(6)  OL L 64, 2010 3 12, p. 759.

(7)  Priimti tekstai, P7_TA(2012)0164 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 388).


PRIEDAS

PASTARŲJŲ KELERIŲ METŲ EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJOS

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

Veikla

Netaikoma

Netaikoma

Ragina Agentūrą parengti diachroninę šiais ir ankstesniais metais įvykdytų operacijų analizę.

Netaikoma

Biudžeto ir finansų valdymas

Vykdant agentūros biudžetą nebuvo griežtai laikomasi metinio periodiškumo ir konkretumo principų: daug sandorių susikaupė per paskutinįjį ketvirtį.

Trūkumai, susiję su vykdyta operatyvine veikla: 40 % įsipareigojimų ir daugiau negu 50 % mokėjimų, susijusių su operatyvine veikla, įvykdyta lapkričio ir gruodžio mėn.

Viešųjų pirkimų procedūrų trūkumai (nepagrįsta išankstinė pasiūlymų atranka, vertinimo komitetas nepasirašė vertinimo dokumentų, bylos nesusistemintos ir nebaigtos).

Europos Audito Rūmai nustatė procedūrinių trūkumų: pernelyg maža bendrosios sutarties biudžeto sąmata (t. y. nepakankamai įvertintos su trejų metų trukmės bendrosios viešojo paslaugų pirkimo sutartimi susijusios reikmės, todėl biudžetas, skirtas šioms išlaidoms per visus metus padengti, buvo panaudotas per šešis mėnesius).

Ragina Komisiją įvertinti, kaip užtikrinti, kad būtų visapusiškai vadovaujamasi principu, pagal kurį grynieji pinigai būtų valdomi atsižvelgiant į poreikius.

Ragina Komisiją užtikrinti, kad ilgainiui agentūros kasoje būtų kuo mažiau grynųjų pinigų.

Reiškia susirūpinimą dėl to, kad Audito Rūmai nustatė, jog į kitus metus perkelti asignavimai sudarė 19 % viso agentūros biudžeto.

Vidaus auditas ir žmogiškieji ištekliai

Dokumentais nepatvirtintos vidaus kontrolės procedūros: jomis turėtų būti užtikrintas skaidrumas ir patikimas finansų valdymas.

Netaikoma

Įgyvendintos visos aštuonios Vidaus audito tarnybos rekomendacijos, t. y. dėl personalo politikos, dėl sutarčių, kurios baigėsi 2008 m., atnaujinimo, dėl atrankos komitetų nepriklausomumo, dėl mokymo paslaugų ir dėl skaidrios paaukštinimo procedūros.

Darbuotojų atrankos procedūros trūkumai.

Ragina agentūrą atlikti ex post kontrolę naudojantis profesionalaus paslaugų teikėjo paslaugomis.

Ragina agentūrą sudaryti išsamų fizinio turto aprašą ir užtikrinti, kad apskaitos įrašai būtų teisingi.

Viešųjų pirkimų procedūra

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Ragina agentūrą griežtinti savo vidaus kontrolės priemones siekiant užtikrinti, kad sutartys ir viešųjų pirkimų procedūros būtų taikomos teisingai.

Ragina agentūrą:

užtikrinti didesnį sąmatų ir atsakomybės už projektus skaidrumą,

stiprinti įgaliojimą viešųjų pirkimų procedūrų srityje finansavimo sprendimų ir darbo programų lygmeniu,

užtikrinti, kad agentūros metinėje veiklos ataskaitoje būtų pateikiama išsami informacija apie išimtis,

užtikrinti, kad nustačius galimus pažeidimus būtų adekvačiai reaguojama,

parengti ex post kontrolę ir apie ją informuoti.