17.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/221


AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2012. május 10.)

az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2012/582/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt (1),

tekintettel a Tanács 2012. február 21-i ajánlására (06083/2012 – C7-0051/2012),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 185. cikkére,

tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 17. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (4) és különösen annak 94. cikkére,

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0136/2012),

1.

mentesítést ad az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.

észrevételeit az alábbi állásfoglalásban ismerteti;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

az elnök

Martin SCHULZ

a főtitkár

Klaus WELLE


(1)  HL C 366., 2011.12.15., 15. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  HL L 77., 2004.3.13., 1. o.

(4)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSA

(2012. május 10.)

az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Ügynökség válaszaival együtt (1),

tekintettel a Tanács 2012. február 21-i ajánlására (06083/2012 – C7-0051/2012),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i, 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 185. cikkére,

tekintettel az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 17. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (4) és különösen annak 94. cikkére,

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A7-0136/2012),

A.

mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: „ügynökség”) 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

B.

mivel 2011. május 10-én a Parlament megadta a mentesítést az ügynökség ügyvezető igazgatójának az ügynökség 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan (5), és a mentesítési határozatot kísérő állásfoglalásban a Parlament többek között:

aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a Számvevőszék az ügynökség teljes költségvetésének 19 %-át képviselő előirányzatok átviteléről számolt be,

sürgette az ügynökséget, hogy vezessen be egy teljes körű leltárt, és biztosítsa a könyvelési adatok helyességét,

sürgette az ügynökséget, hogy:

javítsa a becslések és a felelős személyek átláthatóságát,

erősítse meg a közbeszerzések engedélyezését a finanszírozásról szóló döntés és a munkaprogram szintjén,

biztosítsa, hogy a kivételek éves tevékenységi jelentésben való közzététele átfogó módon történjék,

biztosítsa a lehetséges szabálytalanságok megfelelő nyomon követését,

fejlessze az utólagos ellenőrzéseket, és készítsen róluk jelentést;

C.

mivel az ügynökség 2010-es évi teljes költségvetése 8 113 188 EUR volt, ami 0,05 %-kal kevesebb, mint 2009-ben; mivel az ügynökség költségvetéséhez való kezdeti uniós hozzájárulás 2010-ben 7 288 200 EUR-t tett ki (6), szemben a 2009-es 7 800 000 EUR-val;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.

emlékeztet rá, hogy az Unió kezdeti hozzájárulása az ügynökség költségvetéséhez 2010-ben 7 288 200 EUR-t tett ki; megállapítja ugyanakkor, hogy ezt az összeget kiegészítette a többlet visszafizetéséből befolyó 640 000 EUR, így az Unió teljes hozzájárulása 2010-ben elérte a 7 928 200 EUR-t;

2.

az ügynökség 2010-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapján megállapítja, hogy kezdeti költségvetése 7 928 200 EUR-t tett ki; megállapítja ugyanakkor, hogy az igazgatótanács az EFTA-országok hozzájárulásának figyelembevétele érdekében 184 988 EUR-val módosította a költségvetést;

3.

az éves beszámoló alapján megállapítja, hogy a 2009-es 94,40 %-os arányhoz képest az előirányzatok 99,95 %-át lekötötték, míg a kifizetések a kezelt összes előirányzat 76,46 %-át érték el a 2009-es 75,67 %-hoz képest;

Előirányzatok átvitele

4.

az ügynökség éves beszámolója alapján megállapítja, hogy a 2010 végéig szerződéssel lekötött, de még ki nem fizetett kötelezettségvállalási előirányzatokból 1 987 011 EUR összeget vittek át 2011-re; megállapítja továbbá, hogy a 2010-ben átvitt és törölt összes előirányzat 89 185 EUR-t tesz ki;

5.

aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Számvevőszék ismételten arról számolt be, hogy az átvitelek 52 %-a az ügynökség operatív költségvetéséből történt (III. cím); aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ez a helyzet az ügynökség III. címből fedezett tevékenységeinek késedelmes megvalósulására utal, és ezáltal sérül az évenkéntiség költségvetési alapelve; ezért újból felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e hiányosság kezelésére tett lépéseiről;

Közbeszerzési eljárások

6.

elismeri, hogy az ügynökség 2011-ben utólagos ellenőrzéseket hajtott végre a közbeszerzési eljárások terén a belső ellenőrzés teljesítményének fokozása érdekében; mindazonáltal sürgeti az ügynökséget, hogy emellett hatékony előzetes ellenőrzési intézkedéseket is dolgozzon ki a közbeszerzés hiányosságainak megelőzése érdekében; kéri továbbá, hogy a Számvevőszék ellenőrizze ezen intézkedések hatékonyságát;

7.

úgy értesült az ügynökségtől, hogy mind a becslések, mind pedig a projektekért felelős személyek tekintetében javította az átláthatóságot; megerősítette a beszerzések engedélyezését a finanszírozási határozat és a munkaprogram szintjén; biztosította, hogy a kivételek éves tevékenységi jelentésben való közzététele átfogó módon történjék; valamint biztosította a lehetséges szabálytalanságok megfelelő nyomon követését; felhívja mindazonáltal a Számvevőszéket, hogy biztosítsa a mentesítésért felelős hatóságot ezen intézkedések hatékonyságáról;

8.

az éves beszámolóból úgy látja, hogy az ügynökség a 2010-ben indított közbeszerzési eljárások eredményeképpen az alábbiak szerint ítélt oda szerződéseket:

52 szerződés, ebből 20 szolgáltatási szerződés és 9 szolgáltatási keretszerződés,

233 beszerzési megrendelés, amelyek közül 79-et egy meglévő szolgáltatási keretszerződés értelmében állítottak ki,

36 közbeszerzési eljárás indult, ebből 13 nyílt eljárás;

Visszatérítés a fogadó tagállam adóhatóságától

9.

ismét csalódottan veszi tudomásul, hogy az előző év óta nem történt előrelépés az ügynökség által a fogadó tagállam adóhatóságának előre kifizetett 45 000 EUR-nyi héa összegének visszatérítése kapcsán; ezért sürgeti az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot, miután a fogadó tagállam visszatérítette ezt az összeget;

Humánerőforrás (HR)

10.

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy még mindig vannak hiányosságok a munkaerő-felvételi eljárásokban, amelyek veszélyeztetik ezek átláthatóságát; elismeri, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a felvételi bizottságok nem határozták meg előre sem a felvételi beszélgetésre való behíváshoz szükséges minimumpontszámot, sem a tartaléklistára való felvételhez szükséges feltételeket; sürgeti ezért az ügynökséget, hogy orvosolja ezt a helyzetet és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a megtett lépésekről; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség által tett lépések e tekintetben mindeddig elégtelennek bizonyultak; úgy véli, hogy a mentesítésért felelős hatóságnak nem szabad többé elfogadnia e hiányosság ismételt előfordulását;

11.

az éves beszámoló alapján megállapítja, hogy az ügynökség személyzete a 2010-es év végén 40 ideiglenes alkalmazottból és 11 szerződéses alkalmazottból állt; megállapítja továbbá, hogy 2010 végén 4 ideiglenes alkalmazotti és 2 szerződéses alkalmazotti álláshely volt betöltetlenül, és hogy 3 ideiglenes alkalmazott felvételi eljárása 2010 negyedik negyedévében lezárult, míg a szerződéses alkalmazottakra vonatkozó felvételi eljárások 2011 elején indultak meg;

12.

ezenfelül az éves tevékenységi jelentés alapján megállapítja, hogy az ügynökség HR-részlegének prioritásai 2010-re az alábbiak voltak:

visszatérő erőforrás-tervezés (személyzetpolitikai terv),

mérhető megerősítő intézkedések a személyzet megtartása érdekében,

szolgáltatások elektronikus munkafolyamatok révén,

ezért felhívja a Számvevőszéket, hogy erősítse meg a mentesítésért felelős hatóság számára, hogy e prioritásokat hatékonyan megvalósították-e;

Belső ellenőrzési rendszerek

13.

elismeri, hogy az ügynökség – amint azt a 2010-es évre szóló munkaprogramja is előirányozza – belső eljárásait és belső ellenőrzését valamennyi pénzügyi folyamat vonatkozásában végrehajtja és megszilárdítja;

Belső ellenőrzés

14.

emellett elismeri az ügynökség számára, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) elvégzett egy, az enyhe kockázatokra vonatkozó értékelést az ellenőrzés prioritásainak és az IAS 2010 és 2010 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzési tervének aktualizálása céljából; megjegyzi különösen, hogy az ügynökségre fokozott kockázat vonatkozik a tervezés, számvitel, költségvetés-végrehajtás, IT-fejlesztés és -igazgatás, az üzletmenet-folytonosság, az érdekelt felekkel fenntartott kapcsolatok, a külső kommunikáció, valamint a hatásvizsgálat és értékelés terén; ezért sürgeti az ügynökséget, hogy haladéktalanul dolgozza ki a szükséges intézkedéseket a fent említett területeket érintő kockázatok mérséklése érdekében;

15.

megállapítja, hogy az IAS 2010-ben „tervezés: érdekelt felek és operatív célok” tárgyú ellenőrzést végzett a belső ellenőrzési rendszer megfelelőségének és hatékonyságának értékelésére és az arra vonatkozó megfelelő biztosítékok megszerzésére, amely ellenőrzés az érdekelt felek hozzájárulásához és szükségleteihez, valamint az operatív tevékenységek prioritásai tekintetében az erőforrások elosztásának hatékonyságához kapcsolódott;

16.

az ügynökség tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy az IAS tíz ajánlást fogalmazott meg, amelyek közül hármat „nagyon fontosnak”, hetet pedig „fontosnak” minősített; megállapítja, hogy ezek a „nagyon fontos ajánlások” az alábbiakat érintik:

a részvényesek elvárásainak feltérképezése,

a részvényesek bevonása a projekttervezésbe,

a részvényesekkel fenntartott kapcsolatok kezelésének javítása megfelelő informatikai eszköz révén;

17.

ezért sürgeti az ügynökséget, hogy továbbra is:

vonja be a részvényeseket az ügynökség ideiglenes munkaprogramjának kidolgozása előtt/során,

fejlesszen ki többéves keretet, amely meghatározza az érdeklődésre számot tartó területeket és a prioritásokat,

erősítse meg a részvényesek visszajelzéseinek felhasználását,

ezenfelül kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben tett intézkedésekről;

18.

megjegyzi, hogy a 2009-es ellenőrzéssel összefüggésben a közbeszerzésre vonatkozóan tett négy nagyon fontos ajánlást az ügynökség beszámolója szerint végrehajtotta, amit jelenleg az IAS ellenőriz;

19.

felhívja a figyelmet a mentesítésről szóló korábbi jelentéseiben tett, jelen állásfoglaláshoz mellékelt ajánlásaira;

20.

a mentesítő határozatát kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2012. május 10-i állásfoglalására (7).


(1)  HL C 366., 2011.12.15., 15. o.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  HL L 77., 2004.3.13., 1. o.

(4)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(5)  HL L 250., 2011.9.27., 186. o.

(6)  HL L 64., 2010.3.12., 759. o.

(7)  Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0164 (lásd e Hivatalos Lap 388. oldalát).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT UTÓBBI ÉVEKBEN TETT AJÁNLÁSAI

Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség

2006

2007

2008

2009

Teljesítmény

tárgytalan

tárgytalan

Felhívja az ügynökséget, hogy az ebben az évben és az ezt megelőző években végrehajtott műveletekről készítsen időrendi elemzést

tárgytalan

Költségvetési és pénzügyi irányítás

Az ügynökség költségvetésének végrehajtása nem követte szigorúan az évenkéntiség és a célhoz kötöttség elvét: a műveletek az év utolsó negyedére összpontosultak

Hiányosságok az operatív tevékenységek végrehajtása terén: az operatív tevékenységekre vonatkozó kötelezettségvállalások 40 %-át és a kifizetések több mint 50 %-át novemberben és decemberben hajtották végre

Hiányosságok a közbeszerzési eljárásban (az ajánlatok előválogatását nem indokolták, az értékelő dokumentumokat az értékelőbizottság nem írta alá, az akták rendezetlenek és hiányosak voltak)

A Számvevőszék hiányosságokat tárt fel az eljárásokban: egy keretszerződés költségvetésének alulbecslése (egy hároméves szolgáltatási keretszerződés esetében az igényeket alábecsülték, és az erre a kiadásra rendelkezésre álló teljes éves költségvetést hat hónapon belül kimerítették)

Kéri a Bizottságot, vizsgálja meg, miként lehetne biztosítani, hogy a szükségletalapú készpénzgazdálkodás elve maradéktalanul érvényesüljön

Felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az ügynökség készpénzállományát tartósan a lehető legalacsonyabban tarthassa

Aggasztónak találja, hogy a Számvevőszék az ügynökség teljes költségvetésének 19 %-át képviselő előirányzatok átviteléről számolt be

Belső ellenőrzés és humánerőforrások

Nem dokumentált belső ellenőrzési eljárások: átláthatóságot és hatékony és eredményes pénzgazdálkodást kell biztosítaniuk

tárgytalan

Eredmények a Belső Ellenőrzési Szolgálat mind a nyolc ajánlásának végrehajtása terén: személyzeti politika, a 2008-ban lezáruló szerződések megújítása, a felvételi bizottságok függetlensége, képzési szolgáltatások és az előléptetési eljárás átláthatósága

Hiányosságok a személyzeti kiválasztási eljárások terén

Felhívja az ügynökséget, hogy egy szakértő segítségével vezessen be utólagos ellenőrzéseket

Sürgeti az ügynökséget, hogy vezessen be egy teljes körű leltárt, és biztosítsa a könyvelési adatok helyességét

Közbeszerzési eljárás

tárgytalan

tárgytalan

tárgytalan

Felhívja az ügynökséget, hogy a szerződések és beszerzési eljárások helyes alkalmazása érdekében erősítse meg belső ellenőrzési mechanizmusait

Sürgeti az ügynökséget, hogy:

növelje a becslések és a felelős személyek átláthatóságát,

erősítse meg beszerzési engedélyezését a finanszírozási határozat és a munkaprogram szintjén,

biztosítsa, hogy a kivételek éves tevékenységi jelentésben való közzététele átfogó módon történjék,

biztosítsa a lehetséges szabálytalanságok megfelelő nyomon követését,

fejlessze az utólagos ellenőrzéseket, és készítsen róluk jelentést