17.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/221


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS,

10. toukokuuta 2012,

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

(2012/582/EU)

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (1),

ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2012 antaman suosituksen (06083/2012 – C7-0051/2012),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 460/2004 (3) ja erityisesti sen 17 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19 päivänä marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (4) ja erityisesti sen 94 artiklan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0136/2012),

1.

myöntää Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

2.

esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

Puhemies

Martin SCHULZ

Pääsihteeri

Klaus WELLE


(1)  EUVL C 366, 15.12.2011, s. 15.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1.

(4)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMA,

10. toukokuuta 2012,

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset (1),

ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2012 antaman suosituksen (06083/2012 – C7-0051/2012),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) ja erityisesti sen 185 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta 10 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 460/2004 (3) ja erityisesti sen 17 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19 päivänä marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (4) ja erityisesti sen 94 artiklan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A7-0136/2012),

A.

ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut kohtuullisen varmuuden siitä, että Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (jäljempänä ’virasto’) varainhoitovuoden 2010 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset;

B.

ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 10. toukokuuta 2011 viraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (5) ja vastuuvapauspäätökseen liitetyssä päätöslauselmassa se muun muassa

ilmaisi huolestumisensa siitä, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen määrärahojen osuus oli 19 prosenttia viraston koko talousarviosta,

kehotti virastoa ottamaan käyttöön kattavan fyysisen inventaarioluettelon ja varmistamaan kirjanpitoaineiston oikeellisuuden,

kehotti virastoa

edistämään avoimuutta sekä arvioissa että sen osalta, kuka vastaa hankkeista,

tiukentamaan hankintojen hyväksymistä rahoituspäätöksen ja työohjelman tasolla,

varmistamaan, että poikkeukset ilmoitetaan kattavasti sen vuotuisessa toimintakertomuksessa,

varmistamaan, että mahdollisten sääntöjenvastaisuuksien osalta toteutetaan riittäviä jatkotoimia,

kehittämään jälkitarkastuksia ja raportoimaan niistä,

C.

ottaa huomioon, että viraston määrärahat vuonna 2010 olivat kaiken kaikkiaan 8 113 188 euroa eli 0,05 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2009 talousarvio; ottaa huomioon, että vuonna 2010 unionin alkuperäinen maksuosuus viraston talousarvioon oli 7 288 200 euroa (6), kun se oli 7 800 000 euroa vuonna 2009,

Talousarvio- ja varainhallinto

1.

palauttaa mieliin, että unionin alkuperäinen maksuosuus virastolle vuodeksi 2010 oli 7 288 200 euroa; huomauttaa kuitenkin, että tähän lisättiin ylijäämän palautuksesta saatu 640 000 euroa, joten unionin osuus vuonna 2010 oli yhteensä 7 928 200 euroa;

2.

toteaa, että viraston varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan sen alkuperäinen talousarvio oli 7 928 200 euroa; huomauttaa kuitenkin, että johtokunta tarkisti talousarviota EFTA-maiden 184 988 euron maksuosuuden huomioon ottamiseksi;

3.

varmentaa tilinpäätöksestä, että määrärahoista sidottiin 99,95 prosenttia, kun vuonna 2009 vastaava luku oli 94,40 prosenttia, ja maksut puolestaan ylsivät 76,46 prosenttiin kaikista hallinnoiduista määrärahoista, kun vastaava luku oli 75,67 prosenttia vuonna 2009;

Määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.

panee merkille viraston tilinpäätöksestä, että vuoden 2010 loppuun mennessä sovituista mutta vielä maksamatta olevista maksusitoumusmäärärahoista 1 987 011 euroa siirrettiin vuodelle 2011; panee merkille myös, että vuonna 2010 peruuntuneet ja seuraavalle varainhoitovuodelle siirretyt määrärahat olivat yhteensä 89 185 euroa;

5.

on huolestunut siitä, että jälleen kerran tilintarkastustuomioistuimen mukaan 52 prosenttia viraston toimintatalousarviosta (osasto III) siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle; on huolestunut siitä, että tilanne on vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta ja osoittaa, että osastosta 3 rahoitettujen viraston toimien täytäntöönpano viivästyi; kehottaa jälleen kerran virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimista, joita se toteuttaa tämän puutteen korjaamiseksi;

Hankintamenettelyt

6.

toteaa, että virasto toimeenpani vuonna 2011 jälkitarkastuksia parantaakseen sisäisen tarkastuksen suorituskykyä hankintamenettelyissä; kehottaa virastoa kuitenkin lisäksi ottamaan käyttöön tehokkaita ennakkotarkastustoimia estääkseen puutteiden esiintymisen hankinnassa ja pyytää tilintarkastustuomioistuinta tarkistamaan näiden toimien tehokkuuden;

7.

on saanut virastolta ilmoituksen, että se on edistänyt sekä arvioiden avoimuutta että avoimuutta sen suhteen, kuka on vastuussa hankkeista, että se on tiukentanut hankintojen hyväksymistä rahoituspäätöksen ja työohjelman tasolla, että se on varmistanut, että poikkeukset on ilmoitettu kattavasti sen vuotuisessa toimintakertomuksessa, ja että se on varmistanut, että mahdollisten sääntöjenvastaisuuksien osalta toteutetaan riittäviä jatkotoimia; kehottaa kuitenkin tilintarkastustuomioistuinta vakuuttamaan vastuuvapauden myöntävän viranomaisen näiden toimien tehokkuudesta;

8.

havaitsee vuotuisesta toimintakertomuksesta, että viraston vuonna 2010 aloitettujen hankintamenettelyjen tuloksena tekemien sopimusten toteutus oli seuraava:

sopimukset: 52, mukaan lukien 20 palvelusopimusta ja 9 palveluja koskevaa puitesopimusta,

hankintamääräykset: 233, joista 79 annettiin voimassa olevan palveluja koskevan puitesopimuksen mukaisesti,

aloitetut hankintamenettelyt: 36, mukaan lukien 13 avointa menettelyä;

Palautus isäntävaltion veroviranomaisilta

9.

on jälleen kerran pettynyt siihen, ettei edellisvuodesta ole edistytty asiassa, joka koskee viraston etukäteen isäntävaltion veroviranomaisille maksaman 45 000 euron suuruisen arvonlisäveron palautusta; kehottaakin virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, kun isäntävaltio palauttaa kyseisen summan;

Henkilöresurssit

10.

on huolestunut siitä, että jälleen kerran henkilöstövalintamenettelyissä on jäljellä puutteita, jotka vaarantavat niiden avoimuuden; huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan vähimmäisvaatimuksia, joiden täytyttyä hakija voidaan kutsua haastatteluun tai kirjata varallaololuetteloon, ei ollut vahvistettu etukäteen valintalautakunnissa; edellyttää viraston tämän vuoksi korjaavan tilanteen ja tiedottavan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toteuttamistaan toimista; toteaa myös, että viraston tähän mennessä toteuttamien toimien on osoitettu olevan tässä suhteessa riittämättömiä; katsoo, ettei vastuuvapauden myöntävän viranomaisen pitäisi enää hyväksyä tämän puutteen toistumista,

11.

huomaa tilinpäätöksestä, että viraston henkilöstö koostui vuoden 2010 lopussa 40 väliaikaisesta toimihenkilöstä ja 11 sopimussuhteisesta toimihenkilöstä; panee merkille myös, että 4 väliaikaisen toimihenkilön ja 2 sopimussuhteisen toimihenkilön tointa oli avoinna vuoden 2010 lopussa, että 3:a avoinna olevaa väliaikaisen toimihenkilön tointa koskevat palvelukseenottomenettelyt on saatettu päätökseen vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä ja että sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseenottomenettelyt on aloitettu vuoden 2011 alussa;

12.

toteaa lisäksi viraston vuotuisen toimintakertomuksen perusteella, että vuonna 2010 viraston henkilöstöosaston prioriteetteja olivat:

toistuva resurssien suunnittelu (henkilöstösuunnitelma),

henkilöstön pysymistä edistävät mitattavissa olevat kannustustoimet,

sähköisen työnkulun kautta tarjottavat palvelut;

kehottaa näin ollen tilintarkastustuomioistuinta vahvistamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, että nämä prioriteetit pantiin tehokkaasti täytäntöön;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

13.

toteaa, että virasto on panemassa täytäntöön ja lujittamassa sisäisiä menettelyjään ja sisäistä valvontaansa kaikkien varainhoitoprosessien osalta vuoden 2010 työohjelmansa mukaisesti;

Sisäinen tarkastus

14.

antaa tunnustusta lisäksi siitä, että sisäinen tarkastus suoritti virastolle pienempien riskien arvioinnin päivittääkseen tarkastusprioriteetit ja sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuosiksi 2010–2012; panee erityisesti merkille, että virastolla on kohonnut riski suunnittelussa, kirjanpidossa, talousarvion toteuttamisessa, tietotekniikan kehittämisessä ja hallinnoinnissa, toiminnan jatkuvuudessa, suhteissa sidosryhmiin, ulkoisessa viestinnässä sekä vaikutusten arvioinnissa; kehottaa virastoa näin ollen ottamaan pikaisesti käyttöön tarvittavat toimenpiteet, joilla riskejä vähennetään edellä mainituissa asioissa;

15.

panee merkille, että vuonna 2010 sisäinen tarkastus suoritti tarkastuksen aiheesta ”suunnittelu: sidosryhmät ja toimintatavoitteet” laatiakseen arvion ja tarjotakseen kohtuullisen varmuuden sisäisen valvonnan järjestelmän riittävyydestä ja vaikuttavuudesta, mitä tulee sidosryhmien panokseen ja tarpeisiin sekä resurssien jaon vaikuttavuuteen ottaen huomioon operatiivisten toimien prioriteetit;

16.

panee merkille viraston ilmoituksen, että sisäinen tarkastus esitti 10 suositusta, joista kolme luokiteltiin ”erittäin tärkeiksi” ja seitsemän ”tärkeiksi”; toteaa, että nämä ”erittäin tärkeät” suositukset koskevat seuraavia seikkoja:

sidosryhmien odotusten kartoittaminen,

sidosryhmien osallistuminen hankkeiden suunnitteluun,

sidosryhmiin ylläpidettävien suhteiden hallinnoinnin parantaminen sopivan tietoteknisen välineen avulla;

17.

kehottaa tämän vuoksi virastoa edelleen

osallistamaan sidosryhmiä ennen viraston alustavan työohjelman laatimista ja sen laatimisen aikana,

kehittämään monivuotista kehystä, jossa määritellään tärkeimmät intressialueet ja asetetaan prioriteetteja,

lisäämään sidosryhmien antaman palautteen käyttöä;

pyytää lisäksi virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa toteuttamistaan toimista;

18.

toteaa, että virasto on ilmoittanut toteuttaneensa neljä erittäin tärkeää suositusta, jotka liittyvät hankintoja koskeneeseen vuoden 2009 tarkastukseen, ja että ne ovat nyt sisäisen tarkastuksen tarkasteltavana;

19.

kiinnittää huomiota aiempien vuosien vastuuvapausmietinnöissä esittämiinsä suosituksiin, jotka on esitetty tämän päätöslauselman liitteessä;

20.

viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnasta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 10. toukokuuta 2012 antamaansa päätöslauselmaan (7).


(1)  EUVL C 366, 15.12.2011, s. 15.

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)  EUVL L 250, 27.9.2011, s. 186.

(6)  EUVL L 64, 12.3.2010, s. 759.

(7)  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0164 (ks. tämän virallisen lehden sivu 388).


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSET AIEMPINA VUOSINA

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto

2006

2007

2008

2009

Toiminta

Virastoa kehotettiin tekemään diakroninen analyysi tänä vuonna ja edeltävinä vuosina toteutetuista toimista.

Talousarvio- ja varainhallinto

Viraston talousarvion toteuttamisessa vuotuis- ja erittelyperiaatteita ei noudatettu tarkasti: toimia kasaantui viimeiselle vuosineljännekselle.

Puutteet operatiivisten toimien toteuttamisessa: 40 prosenttia sitoumuksista ja yli 50 prosenttia maksuista, jotka koskevat operatiivisia toimia, oli toteutettu marraskuussa ja joulukuussa.

Hankintamenettelyn puutteet (tarjouksien esivalinta ei ollut perusteltu, arviointikomitea ei ollut allekirjoittanut arviointiasiakirjoja, asiakirjat eivät olleet jäsenneltyjä ja ne olivat puutteellisia).

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita menettelyissä: puitesopimuksen talousarvioiden aliarviointi (eli palveluhankintoja koskevaan kolmen vuoden puitesopimukseen liittyvät tarpeet oli arvioitu liian pieniksi, ja tätä menoa varten koko vuonna käytettävissä olevat määrärahat oli käytetty kuudessa kuukaudessa).

Komissiota kehotettiin tutkimaan, miten voitaisiin varmistaa tarveperusteisen kassanhallinnan täysimääräinen soveltaminen.

Komissiota kehotettiin varmistamaan, että viraston käteisvarat pidetään pysyvästi mahdollisimman vähäisinä.

Parlamentti oli huolestunut siitä, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen määrärahojen osuus oli 19 prosenttia viraston koko talousarviosta.

Sisäinen tarkastus ja henkilöstö

Dokumentoimattomat sisäisen valvonnan menettelyt; olisi turvattava avoimuus ja moitteeton varainhoito.

Saavutukset sisäisen tarkastuksen kaikkien kahdeksan suosituksen toteuttamisessa: henkilöstöpolitiikka, vuonna 2008 päättyneiden sopimusten uusiminen, valintalautakuntien riippumattomuus, koulutuspalvelut sekä ylennysmenettelyjen avoimuus.

Puutteet henkilöstön valintamenettelyissä.

Virastoa pyydettiin ottamaan käyttöön jälkitarkastukset ammattimaisen palveluntarjoajan avustuksella.

Virastoa kehotettiin ottamaan käyttöön kattava fyysinen inventaarioluettelo ja varmistamaan kirjanpitoaineiston oikeellisuus.

Hankintamenettely

Virastoa pyydettiin tiukentamaan sisäisiä valvontamenettelyjään sen varmistamiseksi, että sopimuksia ja hankintamenettelyjä noudatetaan oikein.

Virastoa kehotettiin

edistämään arvioiden avoimuutta ja avoimuutta sen suhteen, kuka on vastuussa;

tiukentamaan hankintojen hyväksymistä rahoituspäätöksen ja työohjelman tasolla;

varmistamaan, että poikkeukset ilmoitetaan kattavasti sen vuotuisessa toimintakertomuksessa;

varmistamaan, että mahdollisten sääntöjenvastaisuuksien osalta toteutetaan riittäviä jatkotoimia;

kehittämään jälkitarkastuksia ja raportoimaan niistä.