17.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/221


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 10. maj 2012

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010

(2012/582/EU)

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010,

der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010, med agenturets svar (1),

der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), særlig artikel 185,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed (3), særlig artikel 17,

der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4), særlig artikel 94,

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0136/2012),

1.

meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2010;

2.

fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Formand

Martin SCHULZ

Generalsekretær

Klaus WELLE


(1)  EUT C 366 af 15.12.2011, s. 15.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1.

(4)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

af 10. maj 2012

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010,

der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2010, med agenturets svar (1),

der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (2), særlig artikel 185,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 460/2004 af 10. marts 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og informationssikkerhed (3), særlig artikel 17,

der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4), særlig artikel 94,

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0136/2012),

A.

der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (agenturet) for regnskabsåret 2010 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige,

B.

der henviser til, at Parlamentet den 10. maj 2011 meddelte decharge til agenturets administrerende direktør for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009 (5) og i beslutningen med bemærkningerne til afgørelsen bl.a.:

gav udtryk for sin bekymring over, at Revisionsretten konstaterede, at der var fremført bevillinger til det følgende år svarende til 19 % af agenturets samlede budget

opfordrede agenturet til at opstille en fuldstændig fysisk liste og sikre, at regnskabsopgørelserne var korrekte

opfordrede agenturet til at:

forbedre transparensen, både hvad angår overslagene, og hvad angår hvem der er ansvarlige for projekterne

styrke sine procedurer for kontraktgodkendelse, både på finansieringsbeslutningsplan og på arbejdsprogramplan

sikre, at redegørelsen for undtagelser i årsberetningen er udtømmende

sikre passende opfølgning af mulige uregelmæssigheder

udvikle og rapportere om efterfølgende kontroller,

C.

der henviser til, at agenturets samlede budget for 2010 var på 8 113 188 EUR, hvilket svarer til en reduktion på 0,05 % i forhold til budgettet for 2009; der henviser til, at Unionens oprindelige bidrag til agenturets budget i 2010 beløb sig til 7 288 200 EUR (6) sammenlignet med 7 800 000 EUR i 2009,

Budgetforvaltning og økonomisk forvaltning

1.

minder om, at Unionens oprindelige bidrag til agenturet for 2010 beløb sig til 7 288 200 EUR; bemærker dog, at 640 000 EUR hidrørende fra tilbagebetalte overskud blev lagt til dette beløb, hvorved Unionens samlede bidrag kom op på 7 928 200 EUR i 2010;

2.

konstaterer på basis af agenturets årsregnskab, at det oprindelige budget for regnskabsåret 2010 var på 7 928 200 EUR; bemærker imidlertid, at bestyrelsen ændrede budgettet, så det kom til at afspejle bidraget fra EFTA-landene på 184 988 EUR;

3.

konstaterer på basis af årsregnskabet, at 99,95 % af bevillingerne blev forpligtet sammenlignet med 94,40 % i 2009, mens betalingerne nåede op på 76,46 % af de samlede forvaltede bevillinger sammenlignet med 75,67 % i 2009;

Fremførte bevillinger

4.

noterer sig med udgangspunkt i agenturets årsregnskab, at 1 987 011 EUR af de bevillinger, der var forpligtet ved udgangen af 2010, men endnu ikke udbetalt, blev fremført til 2011; bemærker også, at de samlede fremførte bevillinger, der bortfaldt i 2010, udgør 89 185 EUR;

5.

er bekymret over, at Revisionsretten endnu en gang konstaterede, at 52 % var fremført fra agenturets driftsbudget (afsnit III); finder det foruroligende, at denne situation tyder på forsinkelser i gennemførelsen af de af agenturets aktiviteter, der finansieres over afsnit III, hvilket er i strid med princippet om budgettets etårighed; opfordrer endnu en gang indtrængende agenturet til at underrette dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger der er truffet for at afhjælpe dette problem;

Procedurer i forbindelse med indgåelse af indkøbskontrakter

6.

konstaterer, at agenturet i 2011 gennemførte efterfølgende kontroller for at forbedre de interne kontrolresultater i forbindelse med indgåelse af indkøbskontrakter; opfordrer dog indtrængende agenturet til at indføre effektive forudgående kontrolforanstaltninger for at forhindre fejl i indgåelsen af indkøbskontrakter og opfordrer Revisionsretten til at kontrollere effektiviteten af disse foranstaltninger;

7.

har af agenturet fået oplyst, at det forbedrede gennemsigtigheden både med hensyn til skøn og med hensyn til, hvem der har ansvaret for projekter, at det styrkede sine procedurer for kontraktgodkendelse, både på finansieringsbeslutningsplan og på arbejdsprogramplan, at det sikrede, at oplysningerne om undtagelser i årsberetningen var fuldstændige, og at det sikrede en tilstrækkelig opfølgning på mulige uregelmæssigheder; opfordrer ikke desto mindre Revisionsretten til at underrette dechargemyndigheden om effektiviteten af disse foranstaltninger;

8.

konstaterer på basis af årsberetningen, at agenturet kunne notere følgende resultater for kontrakter tildelt som et resultat af de procedurer for indgåelse af indkøbskontrakter, der blev iværksat i 2010:

kontrakter: 52, herunder 20 tjenesteydelseskontrakter og ni rammekontrakter om levering af tjenesteydelser

indkøbsordrer: 233, hvoraf 79 blev udstedt under en eksisterende rammeaftale om levering af tjenesteydelser

iværksatte procedurer for indgåelse af indkøbskontrakter: 36, herunder 13 offentlige udbud;

Tilbagebetalinger fra værtsmedlemsstatens skattemyndigheder

9.

bemærker endnu en gang med skuffelse, at der ikke er sket fremskridt i det foregående år med hensyn til refusion af de 45 000 EUR, som er det momsbeløb, agenturet har betalt i forskud til skattemyndighederne i værtsmedlemsstaten; opfordrer derfor indtrængende agenturet til at underrette dechargemyndigheden, når værtsmedlemsstaten har foretaget denne refusion;

Menneskelige ressourcer (HR)

10.

er bekymret over, at problemerne med personaleudvælgelsesprocedurerne stadig er uløste og truer disse procedurers gennemsigtighed; konstaterer, at Revisionsretten berettede, at udvælgelseskomitéerne ikke på forhånd havde fastsat hverken de kriterier, som kandidaterne skulle opfylde for at komme til en samtale, eller de kriterier, de skulle opfylde for at komme på reservelisten; opfordrer derfor indtrængende agenturet til at tage denne situation op og underrette dechargemyndigheden om, hvilke foranstaltninger der er truffet; bemærker også, at de foranstaltninger, som agenturet har truffet indtil nu, har vist sig at være utilstrækkelige i denne henseende; mener, at dechargemyndigheden ikke længere bør acceptere, at disse problemer går igen;

11.

bemærker på basis af årsregnskabet, at agenturets personale ved udgangen af 2010 omfattede 40 midlertidigt ansatte og 11 kontraktansatte; bemærker også, at fire stillinger som midlertidigt ansatte og to som kontraktansatte var ubesatte ved udgangen af 2010, og at ansættelsesprocedurerne for tre ledige stillinger som midlertidigt ansatte var blevet afsluttet i fjerde kvartal af 2010, mens ansættelsesprocedurerne for kontraktansatte blev indledt i starten af 2011;

12.

bemærker desuden på basis af agenturets årsberetning, at agenturets afdeling for menneskelige ressourcer havde følgende prioriteter i 2010:

tilbagevendende ressourceplanlægning (plan for personalepolitikken)

positive målbare foranstaltninger for at fastholde personalet

tjenesteydelser via elektroniske arbejdsgange;

opfordrer derfor Revisionsretten til at bekræfte over for dechargemyndigheden, at disse prioriteter rent faktisk er blevet gennemført;

Interne kontrolsystemer

13.

konstaterer, at agenturet gennemfører og konsoliderer sine interne procedurer og sine interne kontroller for alle finansielle kredsløb som anført i dets arbejdsprogram for 2010;

Intern revision

14.

konstaterer desuden, at Den Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en begrænset risikovurdering for agenturet for at opdatere revisionsprioriteterne og Den Interne Revisionstjenestes revisionsplan for 2010-2012; bemærker navnlig, at agenturet har øget risikoen i forbindelse med planlægning, regnskabsførelse, budgetgennemførelse, it-udvikling og -forvaltning, forretningskontinuitet, forholdet til aktører, ekstern kommunikation samt konsekvensvurdering og -evaluering; opfordrer derfor indtrængende agenturet til straks at fastsætte de nødvendige foranstaltninger til nedbringelse af risiciene på ovennævnte områder;

15.

bemærker, at IAS i 2010 gennemførte en revision af »planlægning: aktører og mål for operationer« for at vurdere og give en rimelig garanti for, at det interne kontrolsystem er tilstrækkeligt og effektivt med hensyn til aktørernes input og behov, samt effektiviteten af ressourcefordelingen med hensyn til de prioriteter, der er opstillet for de operationelle aktiviteter;

16.

konstaterer, at IAS ifølge agenturet, har fremsat 10 henstillinger, hvoraf tre betegnes som »meget vigtige« og syv som »vigtige«; bemærker, at disse »meget vigtige henstillinger« vedrører:

kortlægning af interessenternes forventninger

inddragelse af interessenterne i projektplanlægningen

forbedring af forvaltningen af forbindelserne med interessenterne via et passende it-redskab;

17.

opfordrer derfor indtrængende agenturet til yderligere at:

inddrage interessenterne før/under udarbejdelsen af agenturets foreløbige arbejdsprogram

udvikle en flerårig ramme, der fastlægger de vigtigste interesseområder og definerer prioriteter

styrke brugen af feedback fra interessenterne;

opfordrer desuden agenturet til at oplyse dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne forbindelse;

18.

tager til efterretning, at agenturet har oplyst, at de fire meget vigtige henstillinger i tilknytning til revisionen af indkøbsprocedurerne i 2009 er blevet gennemført og i øjeblikket revideres af IAS;

19.

henleder opmærksomheden på sine henstillinger fra tidligere dechargebetænkninger, som er anført i bilaget til denne beslutning;

20.

henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 10. maj 2012 (7) om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.


(1)  EUT C 366 af 15.12.2011, s. 15.

(2)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(3)  EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1.

(4)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(5)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 186.

(6)  EUT L 64 af 12.3.2010, s. 759.

(7)  Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0164 (Se side 388 i denne EUT).


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS HENSTILLINGER GENNEM DE SENESTE ÅR

Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed

2006

2007

2008

2009

Præstation

Ikke relevant

Ikke relevant

Opfordrer agenturet til at udarbejde en diakron analyse af de operationer, der er udført i dette og foregående år

Ikke relevant

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

Gennemførelsen af agenturets budget overholdt ikke princippet om etårighed og specificering nøje: i årets sidste kvartal var der en koncentration af transaktioner

Svagheder i gennemførelsen af operationelle aktiviteter: 40 % forpligtelser og over 50 % betalinger vedrørende operationelle aktiviteter er blevet gennemført i november og december

Svagheder i indkøbsproceduren (forhåndsudvælgelsen af bud var ikke begrundet, evalueringen af dokumenterne blev ikke underskrevet af evalueringskomitéen, filerne var ustrukturerede og ufuldstændige)

Revisionsretten fandt mangler ved procedurerne: undervurdering af budgetterne for en rammekontrakt (dvs. for en treårig rammekontrakt om levering af tjenesteydelser blev behovene undervurderet, og hele årets disponible budget til denne type udgifter blev brugt på seks måneder)

Opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvordan det kan sikres, at princippet om behovsorienteret likviditetsstyring gennemføres fuldt ud

Opfordrer Kommissionen til at sikre, at agenturets likviditetsbeholdning holdes så lav som muligt på lang sigt

Er bekymret over, at Revisionsretten konstaterer, at der er fremført bevillinger til det følgende år svarende til 19 % af agenturets samlede budget

Intern revision og menneskelige ressourcer

Udokumenterede interne kontrolprocedurer, der skal sikre åbenhed og forsvarlig økonomisk forvaltning

Ikke relevant

Resultater af gennemførelsen af alle otte henstillinger fra Den Interne Revisionstjeneste: dvs. personalepolitik, fornyelse af kontrakter, der udløb i 2008, udvælgelseskomitéernes uafhængighed, uddannelsestjenester og gennemsigtighed i forfremmelsesproceduren

Mangler ved personaleudvælgelsesproceduren

Opfordrer agenturet til at gennemføre efterfølgende kontroller med bistand fra en professionel udbyder

Opfordrer agenturet til at opstille en fuldstændig fysisk liste og sikre, at regnskabsopgørelserne er korrekte

Procedure for indgåelse af aftaler

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Opfordrer agenturet til at styrke sine interne kontroller for at sikre, at kontrakterne og procedurerne for indgåelse af aftaler anvendes korrekt

Opfordrer indtrængende agenturet til at:

forbedre gennemsigtigheden af skønnene og af ansvarsfordelingen

styrke sine procedurer for kontraktgodkendelse både på finansieringsbeslutningsplan og på arbejdsprogramplan

sikre, at redegørelse for undtagelser i den årlige aktivitetsrapport sker på en udtømmende måde

sikre en tilstrækkelig opfølgning på mulige uregelmæssigheder

udvikle og rapportere om en efterfølgende kontrol