17.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/221


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ze dne 10. května 2012

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2010

(2012/582/EU)

EVROPSKÝ PARLAMENT,

s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2010,

s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi agentury (1),

s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a dat (3), a zejména na článek 17 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0136/2012),

1.

uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2010;

2.

předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

Předseda

Martin SCHULZ

Generální tajemník

Klaus WELLE


(1)  Úř. věst. C 366, 15.12.2011, s. 15.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ze dne 10. května 2012

obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2010

EVROPSKÝ PARLAMENT,

s ohledem na konečnou účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2010,

s ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2010, spolu s odpověďmi agentury (1),

s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (3), a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A7-0136/2012),

A.

vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2010 je spolehlivá a že uskutečněné transakce jsou legální a správné;

B.

vzhledem k tomu, že Parlament udělil dne 10. května 2011 výkonnému řediteli agentury absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009 (5) a ve svém usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné:

vyjádřil své znepokojení nad tím, že Účetní dvůr zjistil, že rozpočtové prostředky přenesené do následujícího roku představovaly 19 % celkového rozpočtu agentury,

naléhavě vyzval agenturu, aby zavedla celkovou kontrolu fyzického inventáře a zajistila správnost účetních záznamů,

naléhavě vyzval agenturu, aby:

zlepšila transparentnost odhadů a osobní odpovědnosti,

zdokonalila své schvalování zadávání zakázek jak na úrovni rozhodování o uvolnění finančních prostředků, tak na úrovni pracovního programu,

zajistila, aby výjimky byly uváděny v její výroční zprávě o činnosti podrobně a v úplnosti,

zajistila odpovídající sledování možných nesrovnalostí,

zavedla kontroly ex post a podávala o nich zprávy;

C.

vzhledem k tomu, že celkový rozpočet agentury na rok 2010 činil 8 113 188 EUR, což je o 0,05 % méně než její rozpočet na rok 2009; vzhledem k tomu, že počáteční příspěvek Unie na rozpočet agentury na rok 2010 činil 7 288 200 EUR (6), oproti 7 800 000 v roce 2009,

Rozpočtové a finanční řízení

1.

připomíná, že původní příspěvek Unie agentuře na rok 2010 činil 7 288 200 EUR; konstatuje nicméně, že k této částce byla přidána další částka ve výši 640 000 EUR pocházející ze zpětného získání přebytku, takže konečný příspěvek Unie na rok 2010 činil 7 928 200 EUR;

2.

konstatuje na základě roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2010, že její původní rozpočet činil 7 928 200 EUR; poznamenává nicméně, že správní rada předložila opravný rozpočet, který odráží příspěvek států ESVO ve výši 184 988 EUR;

3.

na základě roční účetní závěrky konstatuje, že bylo přiděleno 99,95 % prostředků v porovnání s 94,40 % v roce 2009, zatímco platby dosáhly úrovně 76,46 % výše celkových přidělených prostředků v porovnání se 75,67 % v roce 2009;

Přenosy prostředků

4.

z roční účetní závěrky agentury konstatuje, že 1 987 011 EUR z prostředků na závazky realizovaných do konce roku 2010, nicméně dosud nezaplacených, bylo přeneseno do roku 2011; konstatuje rovněž, že celkový objem přenesených položek zrušených v roce 2010 dosáhl výše 89 185 EUR.

5.

je znepokojen skutečností, že Účetní dvůr opět oznámil přenesení 52 % z operačního rozpočtu agentury (hlava III); vyjadřuje obavu, že tento stav svědčí o tom, že u činností agentury financovaných z hlavy III dochází ke zpožděním, a je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu; opět proto naléhavě vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o krocích, které učinila pro nápravu tohoto nedostatku;

Zadávání zakázek

6.

oceňuje, že agentura v roce 2011 zavedla kontroly ex post s cílem zdokonalit vnitřní kontrolu v rámci postupů zadávání zakázek; naléhavě však žádá agenturu, aby zavedla účinná opatření pro ověření ex ante s cílem zamezit nedostatkům při zadávání zakázek; vyzývá Účetní dvůr, aby zkontroloval účinnost těchto opatření;

7.

byl agenturou informován, že posílila transparentnost jak co se týče odhadů, tak toho, kdo je odpovědný za projekty, že posílila své postupy schvalování zadávání zakázek jak na úrovni rozhodování o uvolnění finančních prostředků, tak na úrovni pracovního programu, že zajistila, aby výjimky byly uváděny v její výroční zprávě o činnosti podrobně a v úplnosti, a že zajistila odpovídající následné kroky po zjištění možných nesrovnalostí; vyzývá však Účetní dvůr, aby orgán příslušný k udělení absolutoria ujistil o účinnosti těchto opatření;

8.

z výroční zprávy konstatuje, že agentura měla následující výsledky při plnění zakázek zadávaných na základě postupů zadávání zakázek zahájených v roce 2010:

smlouvy: 52, včetně 20 smluv o poskytování služeb a 9 rámcových smluv o poskytování služeb,

nákupní objednávky: 233, z nichž 79 bylo vydáno v rámci stávající rámcové smlouvy o poskytování služeb,

počet zahájených postupů zadávání zakázek: 36, včetně 13 otevřených řízení;

Vrácení peněz od daňové správy hostitelského členského státu

9.

znovu se zklamáním konstatuje, že od loňského roku nenastal žádný pokrok ve věci snahy získat od daňové správy hostitelského členského státu zpět částku 45 000 EUR, která odpovídá výši DPH, kterou agentura již uhradila; naléhavě proto agenturu žádá, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria, jakmile hostitelský stát tyto prostředky vrátí;

Lidské zdroje

10.

je opět znepokojen skutečností, že nedostatky u výběrových řízeních při náboru zaměstnanců dosud přetrvávají a ohrožují transparentnost těchto řízení; konstatuje, že Účetní dvůr zjistil, že výběrové komise nestanovily předem ani limity, které musí uchazeči splnit, aby mohli být pozváni na pohovor, ani limity nezbytné pro zařazení na rezervní seznam; naléhavě proto vyzývá agenturu, aby tuto situaci napravila a informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o opatřeních, která přijala; konstatuje rovněž, že opatření doposud přijatá agenturou v této záležitosti se prozatím ukazují jako nedostatečná; domnívá se, že orgán příslušný k udělení absolutoria by nadále neměl akceptovat opakování tohoto nedostatku;

11.

konstatuje, že z konečné účetní závěrky agentury vyplývá, že na konci roku 2010 jsou pracovní místa agentury obsazena 40 dočasnými pracovníky (TA) a 11 smluvními zaměstnanci (CA); konstatuje dále, že 4 pracovní místa TA a 2 místa CA zůstala na konci roku 2010 neobsazena, že výběrová řízení na 3 volná pracovní místa TA byla ukončena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010, a že výběrová řízení na místa CA byla zahájena na počátku roku 2011;

12.

bere dále na základě výroční zprávy o činnosti agentury na vědomí, že prioritami oddělení pro lidské zdroje pro rok 2010 bylo:

pravidelné plánování zdrojů (plán personální politiky),

zavedení pozitivních měřitelných opatření s cílem udržet si zaměstnance,

poskytování služeb prostřednictvím elektronických pracovních procesů;

vyzývá tudíž Účetní dvůr, aby orgánu udělujícímu absolutorium potvrdil, že tyto priority byly skutečně realizovány;

Systémy vnitřní kontroly

13.

oceňuje, že agentura zavádí a konsoliduje své interní postupy a interní kontroly u všech finančních okruhů, jak stanoví její pracovní program na rok 2010;

Interní audit

14.

bere rovněž na vědomí, že útvar vnitřního auditu (IAS) v agentuře provedl přibližné posouzení rizika pro aktualizaci priorit auditu a plánu auditu IAS na období 2010–2012; konstatuje zejména, že agentura má zvýšené riziko ve svém plánování, účetnictví, plnění rozpočtu, rozvoji a řízení počítačových technologií, kontinuitě podnikání, vztazích se zúčastněnými stranami, vnější komunikaci a posuzování a vyhodnocování dopadu; naléhavě proto vyzývá agenturu, aby urychleně zavedla nezbytná opatření za účelem snížení rizik ve výše uvedených oblastech;

15.

konstatuje, že v roce 2010 útvar interního auditu provedl audit týkající se „plánování: cílů zúčastněných stran a provozních cílů“ za účelem vyhodnocení vhodnosti a účinnosti vnitřního systému kontroly a poskytnutí přiměřené záruky ohledně této otázky; tento audit se vztahoval k zapojení a potřebám zúčastněných stran a k efektivitě přidělování zdrojů s ohledem na priority provozních činností;

16.

bere na vědomí, že podle agentury vypracoval útvar interního auditu pro agenturu deset doporučení, z nichž tři vyhodnotil jako“velmi důležitá“ a sedm jako „důležitá“; konstatuje, že tato „velmi důležitá doporučení“ se týkají:

vypracování mapy očekávání zainteresovaných subjektů,

zapojení zúčastněných stran do plánování projektů,

zdokonalení řízení vztahů se zúčastněnými stranami prostřednictvím vhodného počítačového nástroje;

17.

naléhavě proto dále vyzývá agenturu aby:

zapojila zúčastněné strany před vypracováním předběžného pracovního programu agentury a během něj,

vypracovala víceletý rámec pro účely vymezení hlavních oblastí zájmu a stanovení priorit,

posílila využívání zpětných reakcí zúčastněných stran;

vyzývá dále agenturu, aby informovala orgán příslušný pro udělení absolutoria, jaká v tomto ohledu přijala opatření;

18.

konstatuje, že agentura oznámila, že provedla čtyři velmi významná doporučení týkající se auditu zadávání zakázek z roku 2009, která jsou v současné době předmětem přezkumu útvaru interního auditu;

19.

upozorňuje na svá doporučení z předchozích zpráv o udělení absolutoria, která jsou uvedena v příloze k tomuto usnesení;

20.

pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a mají horizontální povahu, odkazuje na své usnesení ze dne 10. května 2012 (7) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.


(1)  Úř. věst. C 366, 15.12.2011, s. 15.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)  Úř. věst. L 250, 27.9.2011, s. 186.

(6)  Úř. věst. L 64, 12.3.2010, s. 759.

(7)  Přijaté texty, P7_TA(2012)0164 (Viz strana 388 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU Z MINULÝCH LET

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací

2006

2007

2008

2009

Výkonnost

neuvedeno

neuvedeno

vyzývá agenturu, aby provedla diachronickou analýzu operací uskutečněných v tomto a předchozím roce

neuvedeno

Rozpočtové a finanční řízení

v rámci plnění rozpočtu agentury nejsou důsledně dodržovány zásady ročního rozpočtu a zásady specifikace: v posledním čtvrtletí roku došlo ke koncentraci transakcí

nedostatky při provádění operačních aktivit 40 % závazků a více než 50 % plateb týkajících se operačních činností bylo realizováno v listopadu a prosinci

nedostatky při postupu zadávání zakázek (předvýběr nabídek nebyl odůvodněn, hodnotící výbor nepodepsal dokumentaci k hodnocení, spisy nebyly strukturovány a byly neúplné)

EÚD shledal nedostatky v postupech: podcenění rozpočtu rámcové smlouvy (v případě jednoho zadávacího řízení na tříletou rámcovou smlouvu agentura podcenila své potřeby a roční rozpočet, který byl na příslušné výdaje k dispozici pro celý rok, vyčerpala během šesti měsíců)

vyzývá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se hospodaření s hotovostí plně orientovalo na skutečné potřeby

žádá Komisi, aby zajistila, aby hotovost agentury byla dlouhodobě co nejnižší;

je znepokojen tím, že Účetní dvůr zjistil, že rozpočtové prostředky přenesené do následujícího roku představovaly 19 % celkového rozpočtu agentury;

Interní audit a lidské zdroje

nezdokumentované postupy vnitřní kontroly, jež by měly zajistit transparentnost a řádné finanční řízení

neuvedeno

dosažení provedení všech osmi doporučení útvaru interního auditu: tj. zaměstnanecká politika, obnovení smluv končících v roce 2008, nezávislost výběrových komisí, vzdělávací služby a transparentnost v postupu povyšování

nedostatky u výběrových řízeních při náboru zaměstnanců

vyzývá agenturu, aby s pomocí profesionálního dodavatele zavedla kontroly ex post;

naléhavě vyzývá agenturu, aby provedla celkovou kontrolu fyzického inventáře a zajistila správnost účetních záznamů;

Zadávací řízení

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

vyzývá agenturu, aby posílila své vnitřní kontroly, aby měla jistotu, že se smlouvy a postupy zadávání zakázek provádějí správně;

žádá agenturu, aby:

zlepšila transparentnost odhadů a osobní odpovědnosti;

posílila schvalování zadávání zakázek jak na úrovni rozhodování o uvolnění finančních prostředků, tak na úrovni pracovního programu;

zajistila, aby výjimky byly uváděny v její výroční zprávě o činnosti v úplnosti;

zajistila odpovídající sledování možných nesrovnalostí;

zavedla ex post kontroly a podávala o nich zprávy