18.12.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 336/52


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2009

tot goedkeuring van het door Bulgarije ingediende nationale programma voor de controle en de monitoring van de transportomstandigheden voor levende runderen die uit de Unie via de haven van Boergas worden uitgevoerd en de financiële bijdrage van de Unie voor 2010

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 10004)

(Slechts de tekst in de Bulgaarse taal is authentiek)

(2009/979/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Beschikking 2009/470/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name op artikel 37,

Gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (2) (hierna het „Financieel Reglement” genoemd), en met name op artikel 75,

Gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (3) (hierna de „uitvoeringsvoorschriften” genoemd), en met name op artikel 90,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2009/470/EG stelt de procedures vast voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap in de uitgaven op veterinair gebied.

(2)

Artikel 37, lid 1, van Beschikking 2009/470/EG bepaalt met name dat, indien een lidstaat bij de tenuitvoerlegging van de nieuwe controlestrategie ingevolge de werking van de interne markt voor het handelsverkeer in levende dieren, uit structureel of geografisch oogpunt moeilijkheden ondervindt op het gebied van personeel en infrastructuur, door de Gemeenschap tijdelijk financiële steun kan worden verleend. Bovendien wordt in artikel 37, lid 2, van Beschikking 2009/470/EG bepaald dat de betrokken lidstaat met het oog op de verbetering van de controleregeling bij de Commissie een nationaal programma indient, samen met de nodige financiële gegevens.

(3)

De werking van de interne markt vereist een geharmoniseerd controlesysteem voor levende dieren, ook voor die welke naar derde landen worden uitgevoerd. De tenuitvoerlegging van die strategie moet worden vergemakkelijkt door voor de uitvoering daarvan in financiële bijstand van de Unie te voorzien.

(4)

Verordening (EG) nr. 639/2003 van de Commissie van 9 april 2003 tot vaststelling, op grond van Verordening (EG) nr. 1254/1999, van uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voor de toekenning van uitvoerrestituties te vervullen voorwaarden in verband met het welzijn van levende runderen tijdens het vervoer (4) bepaalt dat de dieren het douanegebied van de Unie mogen verlaten via een plaats van uitgang waar de officiële dierenarts voor de dieren waarvoor een uitvoeraangifte aanvaard is, nagaat of aan de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (5) is voldaan vanaf de plaats van vertrek tot de plaats van uitgang en dat de vervoersomstandigheden tijdens de verdere reis in overeenstemming zijn met de voorschriften van Verordening (EG) nr. 1/2005.

(5)

Verordening (EG) nr. 1/2005 bepaalt dat, wanneer dieren op plaatsen van uitgang worden aangeboden, de officiële dierenartsen van de lidstaten controleren of de dieren conform deze verordening worden vervoerd. Indien de bevoegde autoriteit van oordeel is dat de dieren niet in staat zijn de reis te voltooien, moeten zij in een halteplaats uitgeladen, gedrenkt en gevoederd worden, en rust krijgen.

(6)

Verordening (EG) nr. 1255/97 van de Raad van 25 juni 1997 betreffende de communautaire criteria voor halteplaatsen en tot aanpassing van het in Richtlijn 91/628/EEG bedoelde reisschema (6) stelt de in de gehele Gemeenschap geldende criteria vast waaraan halteplaatsen moeten voldoen om een optimaal welzijn van de dieren die daar tijdelijk verblijven, te garanderen en rekening te houden met eventuele problemen in verband met de gezondheid van de dieren.

(7)

Bulgarije ondervindt moeilijkheden op het gebied van personeel en infrastructuur op de plaats van uitgang in de haven van Boergas bij de uitvoering van de veterinaire controles, binnen de Gemeenschap voorgeschreven bij artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1/2005 en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 639/2003, op levende runderen die via deze haven worden uitgevoerd. Er zijn met name noch voorzieningen voor officiële dierenartsen om levende runderen te inspecteren noch een erkende halteplaats overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1255/97 in de onmiddellijke nabijheid waar de dieren uitgeladen, gedrenkt en gevoederd kunnen worden en rust kunnen krijgen, als zij niet in staat zijn de reis te voltooien of niet kunnen worden vervoerd binnen de transporttijden, vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1/2005.

(8)

Op 17 september 2009 heeft Bulgarije bij de Commissie voor 2010 een programma ingediend voor de controle en de monitoring van de transportomstandigheden voor levende runderen die uit de Unie via de haven van Boergas worden uitgevoerd, waarvoor Bulgarije een financiële bijdrage van de Unie wenst te ontvangen.

(9)

De Commissie heeft het door Bulgarije voor 2010 ingediende programma uit zowel veterinair als financieel oogpunt beoordeeld. Dit programma bleek te voldoen aan de desbetreffende veterinaire wetgeving van de Unie, met name de criteria vastgesteld in artikel 21, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1/2005 en in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1255/97.

(10)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het nationale programma, op 17 september 2009 voor 2010 ingediend door Bulgarije voor de controle en de monitoring van de transportomstandigheden voor levende runderen die uit de Unie via de haven van Boergas worden uitgevoerd, wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010. Dit besluit vormt een financieringsbesluit in de zin van artikel 75 van het Financieel Reglement.

Artikel 2

De financiële bijdrage van de Unie bedraagt 80 % van de ontwerp- en bouwkosten die door Bulgarije moeten worden gemaakt voor de bouw van inspectievoorzieningen en een halteplaats met een capaciteit van 120 tot 140 runderen in de haven van Boergas.

De financiële bijdrage mag niet meer bedragen dan 152 000 EUR, te financieren uit het volgende begrotingsonderdeel van de algemene begroting van de Europese Unie voor 2010, op voorwaarde dat die wordt goedgekeurd:

Begrotingsonderdeel 17 04 02.

Artikel 3

1.   De door Bulgarije gedeclareerde uitgaven voor een financiële bijdrage van de Unie worden uitgedrukt in euro, exclusief belasting over de toegevoegde waarde en andere belastingen.

2.   Wanneer de uitgaven van Bulgarije worden gedaan in een andere valuta dan de euro, rekent Bulgarije deze om in euro onder toepassing van de meest recente wisselkoers die de Europese Centrale Bank heeft vastgesteld vóór de eerste dag van de maand waarin de betalingsaanvraag door Bulgarije wordt ingediend.

Artikel 4

1.   De financiële bijdrage van de Unie voor het in artikel 1 bedoelde nationale programma wordt toegekend op voorwaarde dat Bulgarije:

a)

het programma uitvoert overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het EU-recht, waaronder de mededingingsregels en de voorschriften inzake de gunning van overheidsopdrachten;

b)

de tussentijdse technische en financiële verslagen voor het in artikel 1 bedoelde programma uiterlijk op 31 juli 2010 bij de Commissie indient overeenkomstig artikel 27, lid 7, onder a), van Beschikking 2009/470/EG;

c)

uiterlijk op 30 april 2011 een gedetailleerd technisch verslag met onder meer een beoordeling van de resultaten en een gedetailleerd verslag van de tussen 1 januari 2010 en 31 december 2010 gedane uitgaven bij de Commissie indient overeenkomstig artikel 27, lid 7, onder b), van Beschikking 2009/470/EG;

d)

uiterlijk op 30 april 2011 de betalingsaanvraag met betrekking tot de voor het op 17 september 2009 ingediende programma gedane uitgaven bij de Commissie indient overeenkomstig artikel 27, lid 8, van Beschikking 2009/470/EG;

e)

voor het in artikel 1 bedoelde programma geen verdere verzoeken om andere bijdragen van de Unie voor deze maatregelen indient en niet eerder zulke verzoeken heeft ingediend.

2.   Bij te laat ingediende aanvragen worden de verlagingen van de financiële bijdrage, als bedoeld in artikel 27, lid 8, van Beschikking 2009/470/EG, toegepast.

Artikel 5

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 6

Dit besluit is gericht tot de Republiek Bulgarije.

Gedaan te Brussel, 17 december 2009.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 155 van 18.6.2009, blz. 30.

(2)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(3)  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1.

(4)  PB L 93 van 10.4.2003, blz. 10.

(5)  PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1.

(6)  PB L 174 van 2.7.1997, blz. 1.