11.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 179/15


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА, НА КОМИСИЯТА, НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

от 29 юни 2012 година

за изменение на Решение 2009/496/ЕО, Евратом относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз

(2012/368/ЕС, Евратом)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

СЪВЕТЪТ,

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

СМЕТНАТА ПАЛАТА,

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ,

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ,

като взеха предвид Договора за Европейския съюз,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като имат предвид, че:

(1)

Решение 2009/496/ЕО, Евратом на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда, на Европейските общности, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите от 26 юни 2009 г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз (1) е необходимо да се измени, за да се адаптира към разпоредбите на Договорите така, както са изменени от Договора от Лисабон и, по-специално, Европейският съвет да бъде добавен като подписваща институция.

(2)

На заседанието си от 2 юли 2010 г. управителният комитет на Службата за публикации се съгласи, че Европейският съвет следва да бъде подписваща институция, а на заседанието си от 14 април 2011 г. — че Решение 2009/496/ЕО, Евратом следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2009/496/ЕО, Евратом се изменя, както следва:

1)

Заглавието се заменя с „Решение на Европейския парламент, на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейския съюз, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз“.

2)

Списъкът на постановяващите институции и органи се заменя със следния:

„ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ,

СЪВЕТЪТ,

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

СМЕТНАТА ПАЛАТА,

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ,

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ“.

3)

В член 1, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„1.   Службата за публикации на Европейския съюз (наричана по-долу „Службата“) е междуинституционална служба, която има за задача да осигурява при най-добрите възможни условия издаването на публикациите на институциите на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия.“

4)

Член 4, параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Институциите могат да сключат със Службата спогодби за услуги с цел определяне на условията на тяхното сътрудничество. Европейската служба за външна дейност също може да сътрудничи със Службата и за тази цел да сключи спогодба за услуги.“

5)

Член 6, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Създава се управителен съвет, в рамките на който се представляват всички институции, подписали решението. Управителният съвет е съставен от секретаря на Съда на Европейския съюз и генералните секретари на другите институции или от техни представители. Европейската централна банка участва в работата на управителния съвет като наблюдател. Европейската централна банка се представлява от секретаря на нейния Изпълнителен съвет или от назначен заместник.“

6)

Списъкът на подписващите институции се заменя със следното:

„За Европейския парламент

За Европейския съвет

За Съвета

За Комисията

За Съда на Европейския съюз

За Сметната палата

За Европейския икономически и социален комитет

За Комитета на регионите“.

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел и Люксембург на 29 юни 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

Martin SCHULZ

За Съвета

Председател

Villy SØVNDAL

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO

За Съда на Европейския съюз

Председател

Vassilios SKOURIS

За Сметната палата

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Председател

Председател на Европейския икономически и социален комитет

Staffan NILSSON

Председател на Комитета на регионите

Mercedes BRESSO


(1)  ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 41.