13.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 207/8


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas)

(Tekstas svarbus EEE)

2012/C 207/03

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34248 (12/X)

Valstybė narė

Suomija

Valstybės narės nuorodos numeris

Säädöskokoelman nro 1523/2011

Regiono pavadinimas (NUTS)

POHJOIS-SUOMI, ITA-SUOMI

107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Valtiovarainministeriö

PL 28, 00023 Valtioneuvosto

www.vm.fi

Pagalbos priemonės pavadinimas

Pienten ja keskisuurten yritysten kehitysalueille tekemien investointien korotetut poistot

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annettu laki (1262/1993, muut. 1736/1995, 32/1998, 1215/1998, 964/2000, 901/2001, 914/2003, 979/2006, 749/2008 ja 1523/2011)

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Prolongation X 71/2009

Trukmė

2012 1 1 - 2016 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 0,50 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Kita mokesčių lengvatos forma

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

MVĮ teikiama investicinė ir užimtumo pagalba (15 str.)

50 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120118Piente/name.jsp

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34264 (12/X)

Valstybė narė

Didžioji Britanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

UNITED KINGDOM

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

HM Revenue and Customs

100 Parliamenst Street

London SW1A 2BQ

www.hmrc.gov.uk

Pagalbos priemonės pavadinimas

Reduced levels of taxation to motor fuels supplied on the islands of the Inner and Outer Hebrides, the Northern Isles and the Scilly Isles

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

The Hydrocarbon Oil and Biofuels (Road Fuel in Defined Areas)(Reliefs)Regulations 2011

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 1 1 - 2017 10 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

GBP 5,00 (mln.)

Garantijoms

GBP 0,00 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Kita mokesčių lengvatos forma

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba aplinkos apsaugos mokesčių lengvatų forma (25 str.)

0,05 GBP

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

 

http://www.hmrc.gov.uk/briefs/excise-duty/brief4011.htm

 

http://www.legislation.gov.uk/2011/2935

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34546 (12/X)

Valstybė narė

Belgija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

VLAAMS GEWEST

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Vlaamse Overheid

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

Departement Landbouw en Visserij

Koning Albrt II-laan 35 bus 40

1030 Brussel

http://lv.vlaanderen.be

Pagalbos priemonės pavadinimas

Oproep Onderzoek biologische landbouw 2012

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Akkoord oproep onderzoek biologische landbouw 2012

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 4 1 - 2015 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 0,16 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose (34 str.)

100 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=2706

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34564 (12/X)

Valstybė narė

Didžioji Britanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

NORTH EAST, NORTH WEST, YORKSHIRE AND THE HUMBER, EAST MIDLANDS, WEST MIDLANDS, EASTERN, LONDON, SOUTH EAST, SOUTH WEST, WALES, SCOTLAND

Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

British Horseracing Authority (on behalf of Department for Culture Media & Sport)

British Horseracing Authority

75 High Holborn

London

WC1V 6LS

http://www.britishhorseracing.com/

Pagalbos priemonės pavadinimas

Grant scheme for the benefit of British Horseracing

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Physical Training and Recreation Act 1937 (in part)

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 3 1 - 2016 2 29

Ūkio sektorius (-iai)

Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla, Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, Veterinarinė veikla, Švietimas, Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla, Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

GBP 10,00 (mln.)

Garantijoms

GBP 0,00 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba įsteigtoms naujoms mažosioms įmonėms (14 str.)

35 %

MVĮ teikiama investicinė ir užimtumo pagalba (15 str.)

20 %

Pagalba moterų įsteigtoms naujoms mažosioms įmonėms (16 str.)

15 %

Pagalba naujoms transporto priemonėms, kurioms taikomi griežtesni standartai nei Bendrijos nustatytieji arba kuriomis gerinama aplinkos apsauga, jeigu Bendrijos standartų nėra, įsigyti (19 str.)

35 %

10 %

Pagalba MVĮ, skirta iš anksto prisitaikyti prie būsimų Bendrijos standartų (20 str.)

15 %

Aplinkosaugos pagalba investicijoms į energijos taupymo priemones (21 str.)

60 %

20 %

Aplinkosaugos pagalba investicijoms į labai veiksmingą bendrą šilumos ir elektros energijos gamybą (22 str.)

45 %

20 %

Aplinkosaugos pagalba investicijoms, kuriomis skatinamas energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas (23 str.)

45 %

20 %

Pagalba aplinkos apsaugos tyrimams atlikti (24 str.)

50 %

20 %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (26 str.)

50 %

Pagalba MVĮ dalyvavimui mugėse (27 str.)

50 %

Fundamentiniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies a punktas)

100 %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

25 %

20 %

Pagalba techninių galimybių studijoms (32 str.)

65 %

Pagalba su MVĮ pramoninės nuosavybės teisėmis susijusioms išlaidoms padengti (33 str.)

100 %

Pagalba moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose (34 str.)

100 %

Pagalba naujoves diegiančioms naujoms įmonėms (35 str.)

1 035 563 GBP

Pagalba naujovių diegimo konsultacinėms paslaugoms ir naujovių diegimo paramos paslaugoms (36 str.)

165 690 GBP

Pagalba įdarbinant kviestinius aukštos kvalifikacijos darbuotojus (37 str.)

50 GBP

Specialusis mokymas (38 str. 1 dalis)

25 %

20 %

Bendrasis mokymas (38 str. 2 dalis)

60 %

20 %

Pagalba palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimui darbo užmokesčio subsidijų forma (40 str.)

50 %

Pagalba neįgalių darbuotojų užimtumui darbo užmokesčio subsidijų forma (41 str.)

75 %

Schema

75 %

20 %

Ad hoc pagalba (13 str. 1 dalis)

75 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Edw8and1Geo6/1/46/contents

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34566 (12/X)

Valstybė narė

Nyderlandai

Valstybės narės nuorodos numeris

Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Regiono pavadinimas (NUTS)

NEDERLAND

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Postbus 20401

2500 EK DEN HAAG

www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni

Pagalbos priemonės pavadinimas

VIC- varkens innovatie centrum

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Artikel 2 Kaderwet LNV-subsidies

Pagalbos priemonės tipas

Ad hoc pagalbos

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Pagalbos skyrimo data

2012 2 10

Ūkio sektorius (-iai)

Kiaulių auginimas

Gavėjo rūšis

MVĮ - Varkens Innovatie Centrum (VIC)

Įmonei skirtos ad hoc pagalbos bendra suma

EUR 0,25 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Ad hoc pagalba (13 str. 1 dalis)

7 %

0 %

Pagalba moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose (34 str.)

7 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/brieven/2012/02/10/herbestemming-middelen-varkensrechten-vic-sterksel.html

klik het document aan

 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/03/12/verificatie-voorwaarden-staatssteun-ivm-vic-sterksel.html

klik het document aan

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34569 (12/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Pagalbą suteikianti institucija

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA-COMUNIDAD DE MADRID-ESPAÑA

C/CARRERA DE SAN JERÓNIMO 13. 2a PLANTA. 28014. MADRID. ESPAÑA

www.madrid.org

Pagalbos priemonės pavadinimas

Préstamo a la Asociación de Interés General MADRID NETWORK

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía y Hacienda y la Asociación de Interés General MADRID NETWORK, por el que se concede un préstamo a la mencionada Asociación derivado del Convenio de la Comunidad de Madrid con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la Comunidad de Madrid, suscrito al amparo del artículo 4.2 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2011 5 23 - 2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 80,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Lengvatinė paskola

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies b punktas)

50 %

20 %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

25 %

20 %

Pagalba naujoves diegiančioms naujoms įmonėms (35 str.)

1 250 000 EUR

Schema

15 %

20 %

MVĮ teikiama investicinė ir užimtumo pagalba (15 str.)

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142677486776&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843983

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34577 (12/X)

Valstybė narė

Lietuva

Valstybės narės nuorodos numeris

LT

Regiono pavadinimas (NUTS)

Lithuania

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Pagalbos priemonės pavadinimas

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Kėdainių laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1543) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 3 13 - 2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

LTL 3,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Kita - Fiscal measure

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Schema

50 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34578 (12/X)

Valstybė narė

Vokietija

Valstybės narės nuorodos numeris

DE-BMBF-617-72038-1/1(2011)

Regiono pavadinimas (NUTS)

DEUTSCHLAND

107 str. 3 dalies c punktas,Mišrios,Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Straße 28-30

10115 Berlin

http://www.bmbf.de

Pagalbos priemonės pavadinimas

Richtlinien zur Förderung von transnationalen Forschungsprojekten innerhalb des „ERA-Industrial Biotechnology 2“ (ERA-IB2): Industrielle Biotechnologie für Europa

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Haushaltsgesetz i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.11 BGBl. I S.2938

Bundeshaushaltsplan i.d.jährl.F., z.Zt. 2012 v. 22.12.2011 BGBl. I S.2938

www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2012/html

BHO mit VV i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bho/gesamt.pdf

VwVfG i.akt.F., www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/vwvfg/gesamt.pdf

Bundesanzeiger Ausgabe Nr. 29 vom 21.02.2012 (S. 670)

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 1 25 - 2017 7 1

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 2,50 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba techninių galimybių studijoms (32 str.)

75 %

Pagalba su MVĮ pramoninės nuosavybės teisėmis susijusioms išlaidoms padengti (33 str.)

100 %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies b punktas)

65 %

20 %

Fundamentiniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies a punktas)

100 %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

40 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.bmbf.de/de/18041.php

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34597 (12/X)

Valstybė narė

Latvija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Latvia

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Lauku atbalsta dienests

Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981

http://www.lad.gov.lv/lv/

Pagalbos priemonės pavadinimas

Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

2012.gada 14.februārī Ministru kabineta noteikumi Nr.112 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” 3.nodaļa 3.5.apakšnodaļa 143. - 151.punkts (Publicēts: Latvijas Vēstnesis Nr. 38: 7.3.2012.)

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 3 8 - 2013 12 30

Ūkio sektorius (-iai)

ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

LVL 0,10 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose (34 str.)

100 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.likumi.lv/doc.php?id=244949

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34605 (12/X)

Valstybė narė

Vokietija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

BADEN-WUERTTEMBERG

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg

Königstraße 46, 70173 Stuttgart

http://www.mwk.baden-wuerttemberg.de/

Pagalbos priemonės pavadinimas

Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

LHO BW mit VV vom 19.10.1971 GBI. 1971, 428, zuletzt geändert durch Art. 17 der Verordnung vom 25.01.2012 GBI. S. 65, 67, http://www.landesrecht-bw.de/jportal/quelle=jlink&query=HO+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true

Richtlinien zur Fördermaßnahme Ideenwettbewerb Biotechnologie und Medizintechnik Baden Württemberg, 2. Förderphase, März 2012, Staatsanzeiger Baden-Württemberg Nr. 12 vom 30.03.2012, http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 6 1 - 2015 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 1,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba techninių galimybių studijoms (32 str.)

75 %

Pagalba su MVĮ pramoninės nuosavybės teisėmis susijusioms išlaidoms padengti (33 str.)

100 %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies b punktas)

65 %

20 %

Fundamentiniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies a punktas)

100 %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

40 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

 

http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/aktuelle_ausschreibungen/Biotechnologie/Foerderrichtlinien_Ideenwettbewerb_2.Phase.pdf

 

http://www.staatsanzeiger.de/index.php?id=1853

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34606 (12/X)

Valstybė narė

Didžioji Britanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

UNITED KINGDOM

Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

Department of Energy & Climate Change

DECC, 3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW

http://www.decc.gov.uk/

Pagalbos priemonės pavadinimas

DECC CCS Innovation Programme

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1965/4/section/5

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 3 13 - 2015 3 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

GBP 15,00 (mln.)

Garantijoms

GBP 0,00 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies b punktas)

50 %

30 %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

25 %

30 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/emissions/ccs/innovation/inn_comp/inn_comp.aspx

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34612 (12/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

CANTABRIA

107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbą suteikianti institucija

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29, 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Pagalbos priemonės pavadinimas

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 - LÍNEA INNOVA CONVOCATORIA 2012

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

ORDEN IND/3/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INNOVA DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 7 1 - 2013 6 1

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 2,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba MVĮ dalyvavimui mugėse (27 str.)

50 %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies b punktas)

50 %

10 %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

25 %

10 %

Schema

15 %

10 %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (26 str.)

50 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223048

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34613 (12/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

CANTABRIA

107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbą suteikianti institucija

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29 39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Pagalbos priemonės pavadinimas

PROGRAMA INNPULSA 2012-2015 - LINEA COMPITE CONVOCATORIA 2012

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

ORDEN IND/4/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLCEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES COMPITE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015.PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 7 1 - 2013 6 1

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 1,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Schema

15 %

10 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223049

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34614 (12/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

CANTABRIA

107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbą suteikianti institucija

GOBIERNO DE CANTABRIA

C/ Peñaherbosa, 29

39003 SANTANDER

http://www.cantabria.es

Pagalbos priemonės pavadinimas

PROGRAMA INNPULSA 2012 - 2015-LÍNEA INVIERTE CONVOCATORIA 2012

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

ORDEN IND/5/2012, DE 13 DE MARZO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS Y SE REALIZA LA CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2012 DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES INVIERTE DEL PROGRAMA INNPULSA 2012-2015. PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA NÚMERO 57 DE 21 DE MARZO DE 2012.

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 5 16 - 2012 10 16

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 5,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Schema

15 %

5 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=223054

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34615 (12/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

ES

Regiono pavadinimas (NUTS)

CATALUNA

Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana (ACC1Ó)

Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona

www.acc10.cat

Pagalbos priemonės pavadinimas

Líneas de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

RESOLUCIÓN EMO/400/2012, de 21 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las líneas de ayuda para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales y transnacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental con componente internacional, y se hacen públicas las convocatorias para el año 2012 (DOGC núm. 6085, de 12.3.2012).

RESOLUCIÓN EMO/93/2012, de 9 de enero, (DOGC núm. 6059, de 3.2.2012)

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 3 13 - 2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 7,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

De las 3 líneas de ayudas, únicamente la línea del Annexo 2 (Línea de ayudas para proyectos en forma de Núcleos de Innovación Tecnológica nacionales destinados a incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo experimental) se cofinancia al 50 % con fondos del Programa Operativo FEDER de Cataluña 2007-2013 - EUR 2,00 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba su MVĮ pramoninės nuosavybės teisėmis susijusioms išlaidoms padengti (33 str.)

70 %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies b punktas)

65 %

20 %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

40 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=601936&type=01&language=es_ES

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1222367&type=01

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34647 (12/X)

Valstybė narė

Italija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

VENETO

Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

Le singole Camere di Commercio del Veneto. L'ufficio di coordinamento è Unioncamere del Veneto

Via delle Industrie 19/D, 3014 Venezia

www.unioncameredelveneto.it

Pagalbos priemonės pavadinimas

Aiuti che le Camere di Commercio del Veneto concederanno nel 2012 attraverso il Regolamento generale di esenzione (reg. 800/2008)

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Atti amministrativi quali regolamenti, delibere e/o provvedimenti delle Camere di Commercio e/o delle loro Aziende speciali, Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 1 1 - 2012 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 6,12 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (26 str.)

0,311 %

0 %

Pagalba MVĮ dalyvavimui mugėse (27 str.)

0,43 %

0 %

Pagalba aplinkos apsaugos tyrimams atlikti (24 str.)

0,03 %

0 %

Bendrasis mokymas (38 str. 2 dalis)

1,138 %

0 %

Pagalba su MVĮ pramoninės nuosavybės teisėmis susijusioms išlaidoms padengti (33 str.)

1,015 %

0 %

MVĮ teikiama investicinė ir užimtumo pagalba (15 str.)

3 %

0 %

Specialusis mokymas (38 str. 1 dalis)

0,2 %

0 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

 

http://www.vr.camcom.it

sezione contributi 2012 - regolamenti a sostegno di inziative promoz.

 

http://www.vi.camcom.it

sezione bandi e contributi

 

http://www.ve.camcom.it

sezione bandi e contributi

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34648 (12/X)

Valstybė narė

Čekija

Valstybės narės nuorodos numeris

13840/12/08100/08000

Regiono pavadinimas (NUTS)

Strední Cechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Pagalbos priemonės pavadinimas

Rozvoj – 3. výzva – 1. prodloužení

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Modification SA.33944

Trukmė

2012 3 28 - 2013 10 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

CZK 1 079,43 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Nařízení Komise č. 800/2008

SF – ERDF (85 %)

Státní rozpočet (15 %) – CZK 3 211,30 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Schema

20 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://mpo-oppi.cz/rozvoj/#vyzva4

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34651 (12/X)

Valstybė narė

Vokietija

Valstybės narės nuorodos numeris

412-40306/13

Regiono pavadinimas (NUTS)

DEUTSCHLAND

107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbą suteikianti institucija

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Foerderung/GAK/Adressen.html

Pagalbos priemonės pavadinimas

Grundsätze für die Förderung zur Marktstrukturverbeseerung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Modification X 651/2009

Trukmė

2012 4 1 - 2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Maisto produktų gamyba

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 60,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

MVĮ teikiama investicinė ir užimtumo pagalba (15 str.)

35 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

 

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/GAK-Foerderungsgrundsaetze/2012-Marktstrukturverbesserung.doc?blob=publicationFile

 

http://berichte.bmelv-statistik.de/DFB-0200200-2011.pdf

 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/agrstruktg/gesamt.pdf

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34672 (12/X)

Valstybė narė

Vokietija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

DEUTSCHLAND

Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

Hauptzollamt

Die Anschrift des jeweils örtlich zuständigen Hauptzollamts kann auf der Internetseite der Zollverwaltung unter www.zoll.de ermittelt werden.

www.zoll.de

Pagalbos priemonės pavadinimas

Stromsteuerbegünstigung für den Schienenbahnverkehr und Energiesteuerermäßigung für den öffentlichen Personennahverkehr

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

§ 56 Energiesteuergesetz

§ 9 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 Stromsteuergesetz

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Prolongation SA.12816

Trukmė

2012 4 1 - 2022 3 31

Ūkio sektorius (-iai)

Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas, Krovininis geležinkelio transportas, Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 215,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Kita mokesčių lengvatos forma

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba aplinkos apsaugos mokesčių lengvatų forma (25 str.)

54,02 EUR

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

 

http://www.gesetze-im-internet.de/stromstg/9.html

 

http://www.gesetze-im-internet.de/energiestg/56.html

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34677 (12/X)

Valstybė narė

Didžioji Britanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

UNITED KINGDOM

Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

Department for Work and Pensions

Caxton House, Tothill Street, London, SW1H 9NA, UK

www.dwp.gov.uk

Pagalbos priemonės pavadinimas

Department for Work and Pensions Wage Incentive Scheme

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Employment and Training Act 1973

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 4 2 - 2015 3 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

GBP 161,00 (mln.)

Garantijoms

GBP 0,00 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimui darbo užmokesčio subsidijų forma (40 str.)

50 %

Pagalba neįgalių darbuotojų užimtumui darbo užmokesčio subsidijų forma (41 str.)

75 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.dwp.gov.uk/youth-contract/key-initiatives/wage-incentive-scheme-details/

Full text is within the PDF file. Link is entitled: Youth Contract: wage incentives – further details of the scheme

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34678 (12/X)

Valstybė narė

Vokietija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

HAMBURG

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Behörde für Wissenschaft und Forschung

Hamburger Strasse 37

D-22083 Hamburg

http://www.hamburg.de/bwf

Pagalbos priemonės pavadinimas

Tropendiagnostik

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

§ 44 Landeshaushaltsordnung der FHH vom 23.12.1971 (HamburgGVBl 1971, S. 261), http://www.landesrecht.hamburg.de.

Pagalbos priemonės tipas

Ad hoc pagalbos

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Pagalbos skyrimo data

2012 3 28

Ūkio sektorius (-iai)

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Gavėjo rūšis

MVĮ - Bernhard-Nocht-Institut für TropenmedizinADT Altona Diagnostic Technologies GmbH

Įmonei skirtos ad hoc pagalbos bendra suma

EUR 5,03 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

13.10.10-1/3.4,6 - EUR 4,63 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

32 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.hamburg.de/efre-foerderperiode-2007-2013/

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34679 (12/X)

Valstybė narė

Slovėnija

Valstybės narės nuorodos numeris

SI

Regiono pavadinimas (NUTS)

Pomurska

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

http://www.mgrt.gov.si/

Pagalbos priemonės pavadinimas

Razvojne podpore Pomurski regiji - regionalni cilji

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 - 2015 (Uradni list RS, št. 87/09),

Uredba o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 - 2015 (Uradni list RS, št. 3/10)

Program spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010 - 2015.

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Modification X 122/2010

Trukmė

2010 2 4 - 2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 53,37 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Kita mokesčių lengvatos forma, Tiesioginė dotacija, Palūkanų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Schema

30 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200987&stevilka=3839

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20103&stevilka=112

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34682 (12/X)

Valstybė narė

Prancūzija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Pagalbą suteikianti institucija

Centre du Cinema et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75 016 Paris

www.cnc.fr

Pagalbos priemonės pavadinimas

Aides à la recherche et au développement des industries techniques

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 3 15 - 2017 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 1,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

25 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34684 (12/X)

Valstybė narė

Prancūzija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Pagalbą suteikianti institucija

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée

12 rue de Lubeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Pagalbos priemonės pavadinimas

Aides aux études et au conseil des industries techniques - volet PME

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 3 15 - 2017 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 0,10 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (26 str.)

50 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34685 (12/X)

Valstybė narė

Prancūzija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Pagalbą suteikianti institucija

Centre national du cinéma et de l'image animée

12 rue de Lübeck

75016 Paris

www.cnc.fr

Pagalbos priemonės pavadinimas

Aides aux investissements des industries techniques - volet PME

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Décret no 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier des industries techniques de la cinématographie et de l’audiovisuel (JO du 21 mars 2006), modifié par le décret no 2008-1015 du 1er octobre 2008 (JO du 3 octobre 2008).

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 3 15 - 2017 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 4,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

MVĮ teikiama investicinė ir užimtumo pagalba (15 str.)

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.cnc.fr/web/fr/textes-juridiques?p_p_auth=8aVrbclC&p_p_id=listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_listeeditoriaux_WAR_listeeditoriauxportlet_idArticle=37887

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34687 (12/X)

Valstybė narė

Lietuva

Valstybės narės nuorodos numeris

LT

Regiono pavadinimas (NUTS)

Lithuania

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, 01104 Vilnius, Lietuva

www.ukmin.lt

Pagalbos priemonės pavadinimas

Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schema

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 59-1462), Lietuvos Respublikos Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymas (Žin., 2012, Nr. 33-1544) ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4-263 „Dėl Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje schemos ir Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje schemos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 36-1812).

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2012 3 13 - 2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

LTL 4,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Kita - Fiskalinės priemonės

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Schema

50 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420933&p_query=&p_tr2=2

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34690 (12/X)

Valstybė narė

Čekija

Valstybės narės nuorodos numeris

14997/12/08100/08000

Regiono pavadinimas (NUTS)

Strední Cechy, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Strední Morava, Moravskoslezko, Jihozápad

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

http://www.mpo.cz

Pagalbos priemonės pavadinimas

Marketing – 2. výzva – 2. prodloužení

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Zákon č. 47/2002 Sb, o podpoře malého a středního podnikání;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

SA.33057

Trukmė

2012 4 2 - 2013 6 30

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

CZK 110,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

SF-ERDF (85 %) - CZK 327,25 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba MVĮ dalyvavimui mugėse (27 str.)

50 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://mpo-oppi.cz/marketing/#vyzva4

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34698 (12/X)

Valstybė narė

Vengrija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Hungary

107 str. 3 dalies a punktas,107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium

HUNGARY, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

HUNGARY, 1054 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/

Pagalbos priemonės pavadinimas

Supporting the Hungarian sport sector via tax benefit scheme - Regional aid granted in form of transfer tax allowance for the purchase of sport establishment and for that of an area suitable for the building of sport establishment

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Art. 26 paragraph (1) point i) and r), and Art. 26 paragraph (16) of Act XCIII of 1990 on Duties incorporated by Art. 1 of Act CLXXVIII of 2011 on the Amendment of Certain Acts on the Support of the Five Most Spectacular Branches of Sport

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2011 12 17 - 2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Sporto klubų veikla

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

HUF 1 000,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Kita mokesčių lengvatos forma

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Schema

50 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.kozlony.magyarorszag.hu/

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34700 (12/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

RIOJA

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Pagalbos priemonės pavadinimas

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a PYMES

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Modification SA.32667

Trukmė

2012 3 22 - 2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 1,92 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

FEDER - EUR 1,34 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (26 str.)

50 %

Pagalba MVĮ dalyvavimui mugėse (27 str.)

50 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34703 (12/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

RIOJA

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

C/ Muro de la Mata 13-14

26071 Logroño (La Rioja) – ESPAÑA

www.ader.es

Pagalbos priemonės pavadinimas

Fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Orden no 4/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la pequeña y mediana industria agroalimentaria, en régimen de concesión directa (Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Modification SA.32657

Trukmė

2012 3 22 - 2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba, Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas, Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba, Pieninių veikla ir sūrių gamyba, Kitų maisto produktų gamyba, Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba, Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas, Vynuogių vyno gamyba, Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba, Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba, Alaus gamyba, Salyklo gamyba

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 2,67 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

FEADER - EUR 0,74 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

MVĮ teikiama investicinė ir užimtumo pagalba (15 str.)

40 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=17-353373

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34705 (12/X)

Valstybė narė

Vokietija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

BAYERN

Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Prinzregentenstr. 28

80538 München

http://www.stmwivt.bayern.de

Pagalbos priemonės pavadinimas

FuE-Programm "Informations- und Kommunikationstechnik"

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern in der jeweils gültigen Fassung; Richtlinie zur Durchführung des FuE-Programms „Informations- und Kommunikationstechnik“

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Modification X 23/2010

Trukmė

2010 1 1 - 2014 6 30

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 18,00 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Kofinanzierung durch Mittel aus EFRE-RWB-Programm 2007-2013

Der Betrag kann nur grob geschätzt werden und bezieht sich auf die gesamte Dauer der Notifizierung (bis 30.6.2014). - EUR 3,00 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies b punktas)

50 %

0 %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

25 %

10 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/technologie/IuK-Notifizierung-AGFVO.pdf

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.34717 (12/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

RIOJA

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

Muro de la Mata, 13-14.

26071 Logroño (La Rioja)

www.ader.es

Pagalbos priemonės pavadinimas

Programa estratégico de comercio exterior. Ayudas a la FORMACION

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Orden no 6/2012, de 20 de marzo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de concesión directa

(Boletín Oficial de La Rioja número 35, de 21 de marzo de 2012).

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Modification SA.32670

Trukmė

2012 3 22 - 2013 12 31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 0,06 (mln.)

Garantijoms

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Bendrasis mokymas (38 str. 2 dalis)

50 %

0 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=19-353375