26.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 213/1


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)

(Text av betydelse för EES)

2013/C 213/01

Referensnummer för statligt stöd

SA.36308 (13/X)

Medlemsstat

Finland

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

SUOMI/FINLAND

Artikel 107.3 b,Icke stödområden

Stödbeviljande myndighet

Työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

TEM: PL32, Valtioneuvosto 00023, Finland

ELY: 15 alueellista keskusta (www.ely-keskus.fi)

www.tem.fi; www.ely-keskus.fi

Stödåtgärdens titel

Uusiutuvan energian sekä energian säästön ja tehokkuuden RPA-tuki 2013

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012),

Valtionavustuslaki (688/2001)

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

11.2.2013-31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag,Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 45,00 (i miljoner)

För garantier

EUR 45,00 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd för miljöstudier (artikel 24)

50 %

20 %

Stöd till miljöinvesteringar i energisparande åtgärder (artikel 21)

60 %

20 %

Stöd till miljöinvesteringar för att främja energi från förnybara energikällor (artikel 23)

45 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010688.pdf

 

http://www.tem.fi/files/35719/RPA_tukiohjelma_2013.pdf

Referensnummer för statligt stöd

SA.36322 (13/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

ESPANA

Blandade områden,Icke stödområden,Artikel 107.3 b,Artikel 107.3 a

Stödbeviljande myndighet

Secretario de Estado de Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y medio ambiente.

Paseo de la Infante Isabel no 1

28071 Madrid ESPAÑA

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacio-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Stödåtgärdens titel

Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (BOE no 35 de 9.2.2013)

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

10.2.2013-31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag,Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 38,00 (i miljoner)

För garantier

EUR 38,00 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd till förvärv av nya transportfordon som går längre än gemenskapsnormerna eller höjer nivån på miljöskyddet i avsaknad av gemenskapsnormer (artikel 19)

35 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Referensnummer för statligt stöd

SA.36396 (13/X)

Medlemsstat

Nederländerna

Medlemsstatens referensnummer

NL

Regionens namn (NUTS)

DELFT EN WESTLAND

Icke stödområden

Stödbeviljande myndighet

gemeente Midden-Delfland

Postbus 1

2636 ZG Schipluiden

www.middendelfland.nl

Stödåtgärdens titel

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen.

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland op 19 februari 2013.

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

22.3.2013-31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 0,15 (i miljoner)

För garantier

EUR 0,15 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd till miljöinvesteringar för att främja energi från förnybara energikällor (artikel 23)

25 %

0 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/subsidieregelingen_3123/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-en-verwijdering-van-asbest-bij-agrarische-bedrijven_20875.html

Referensnummer för statligt stöd

SA.36403 (13/X)

Medlemsstat

Italien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

BASILICATA

Artikel 107.3 a

Stödbeviljande myndighet

Regione Basilicata — Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione tecnologica

Via V. Verrastro 8 – 85100 Potenza

www.basilicatanet.it

Stödåtgärdens titel

Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI Lucane

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

DGR n. 209 del 26.2.2013 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 6 del 5.3.2013

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

2.5.2013-31.12.2015

Berörda ekonomiska sektorer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET, VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK, FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA, TILLVERKNING, VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING OCH SANERING, BYGGVERKSAMHET, TRANSPORT OCH MAGASINERING

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 2,80 (i miljoner)

För garantier

EUR 2,80 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

PO FESR Basilicata 2007 2013 L.I. III.3.1.A – EUR 1,12 (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag (artikel 26)

50 %

Stöd till små och medelstora företags deltagande i mässor (artikel 27)

50 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108896&otype=1058&id=896410

Referensnummer för statligt stöd

SA.36404 (13/X)

Medlemsstat

Italien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

LOMBARDIA

Artikel 107.3 b

Stödbeviljande myndighet

Regione Lombardia — DG Occupazione e Politiche del lavoro

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.lavoro.regione.lombardia.it

Stödåtgärdens titel

Dote Lavoro — Avviso Dote lavoro Inserimento e Reinserimento lavorativo Persone Svantaggiate

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

L.R. 22/2006; L.R. 19/2007; DDUO n.1 2606 del 27 dicembre 2012; DDUO n. 959 del 11 febbraio 2012

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

15.1.2013-31.10.2014

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag,Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 5,00 (i miljoner)

För garantier

EUR 5,00 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Programma Operativo Regionale FSE 2007 / 2013 — EUR 5,00 (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd i form av lönesubventioner för rekrytering av arbetstagare med sämre förutsättningar (artikel 40)

50 %

Stöd i form av lönesubventioner för anställning av arbetstagare med funktionshinder (artikel 41)

75 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575659446&p=1213575659446&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212432&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=Agevolazioni

Referensnummer för statligt stöd

SA.36416 (13/X)

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referensnummer

421-40306-BY/00

Regionens namn (NUTS)

BAYERN

Artikel 107.3 b

Stödbeviljande myndighet

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54,

80638 München

http://www.lfl.bayern.de

Stödåtgärdens titel

Bayern: Erwerb von Büroflächen für das KBM e.V.

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz,

Bayerisches Haushaltsgesetz

Zuwendungsbescheid an das KBM e.V.

Åtgärdstyp

Stöd för särskilda ändamål

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Dag då stödet beviljades

Från och med den 27.2.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Övriga företagstjänster

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag – Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V.,Amalienstr. 21/2286633 Neuburg an der Donau

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget

EUR 0,06 (i miljoner)

För garantier

EUR 0,06 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Investeringsstöd och sysselsättningsstöd till små och medelstora företag (artikel 15)

10 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_kbmbescheid.pdf

Referensnummer för statligt stöd

SA.36435 (13/X)

Medlemsstat

Förenade kungariket

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

LONDON

Icke stödområden

Stödbeviljande myndighet

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Stödåtgärdens titel

Bethnal Green Ventures – Access to Innovation Advisory Services / Risk Capital

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

30.3.2013-30.3.2015

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

GBP 0,90 (i miljoner)

För garantier

GBP 0,90 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag, Kapitaltillskott

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd i form av riskkapital (artiklarna 28-29)

15 000 GBP

Stöd för innovationsrådgivningstjänster och stöd för innovationsstödjande tjänster (artikel 36)

15 000 GBP

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFBethnal

Click on hyperlink

Referensnummer för statligt stöd

SA.36437 (13/X)

Medlemsstat

Förenade kungariket

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

INNER LONDON

Icke stödområden

Stödbeviljande myndighet

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Stödåtgärdens titel

Wayra UnLTD – Access to Innovation Advisory Services / Business Support Services

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

1.4.2013-1.4.2015

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

GBP 0,66 (i miljoner)

För garantier

GBP 0,66 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd för innovationsrådgivningstjänster och stöd för innovationsstödjande tjänster (artikel 36)

25 000 GBP

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFWayra

Click on hyperlink

Referensnummer för statligt stöd

SA.36469 (13/X)

Medlemsstat

Nederländerna

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

NOORD-BRABANT

Icke stödområden

Stödbeviljande myndighet

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

www.brabant.nl

Stödåtgärdens titel

Excelleren in Brabant

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Åtgärdstyp

Stöd för särskilda ändamål

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Dag då stödet beviljades

Från och med den 21.3.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag – Koninklijke Vereniging MKB-NederlandPostbus 930022509 AA 'S-GRAVENHAGE

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget

EUR 1,67 (i miljoner)

För garantier

EUR 1,67 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Allmän utbildning (artikel 38.2)

60 %

0 %

Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag (artikel 26)

50 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/635000643244464711.aspx

Referensnummer för statligt stöd

SA.36568 (13/X)

Medlemsstat

Italien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

LOMBARDIA

Icke stödområden

Stödbeviljande myndighet

Regione Lombardia — DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.industria.regione.lombardia.it

Stödåtgärdens titel

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007«Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007

Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4321 del 26.10.2012 che introduce nelle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 (DGR VIII/8298 del 29 ottobre 2008) la nuova Azione E «Smart Cities and Communities»

D.d.u.o. 29 marzo 2013 –

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

29.3.2013-31.12.2015

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag,Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 8,40 (i miljoner)

För garantier

EUR 8,40 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007 — EUR 6,50 (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Industriell forskning (artikel 31.2 b)

40 %

0 %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

40 %

0 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper

Referensnummer för statligt stöd

SA.36587 (13/X)

Medlemsstat

Italien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

LIGURIA

Blandade områden

Stödbeviljande myndighet

REGIONE LIGURIA

VIA FIESCHI 15 – 16121 GENOVA

www.regione.liguria.it

Stödåtgärdens titel

POR FESR 2007-2013 Asse 1 linea di attività 1.2.4 «Ingegneria finanziaria» — fondo prestiti rimborsabili

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22.2.2013 pubblicata sul BURL n. 12 del 20.3.2013 e n. 14 del 3.4.2013

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

2.4.2013-31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 26,00 (i miljoner)

För garantier

EUR 26,00 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Mjukt lån

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale — FESR — EUR 7,38 (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Investeringsstöd och sysselsättningsstöd till små och medelstora företag (artikel 15)

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-prestiti-rimborsabili.html

Referensnummer för statligt stöd

SA.36589 (13/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

ASTURIAS

Artikel 107.3 b

Stödbeviljande myndighet

Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias

Plaza de España, 1 . 33007 Oviedo – Asturias – España

www.asturias.es

Stödåtgärdens titel

Ayudas para la ejecución de proyectos de I+D+i

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, no 88, de 17 de abril de 2013)

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

17.4.2013-31.12.2014

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag,Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 5,00 (i miljoner)

För garantier

EUR 5,00 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Programa Operativo FEDER – EUR 4,00 (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd för tekniska genomförbarhetsstudier (artikel 32)

40 %

Stöd till nystartade innovativa företag (artikel 35)

210 000 EUR

Industriell forskning (artikel 31.2 b)

50 %

20 %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

25 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/04/2013&refArticulo=2013-06966&i18n.http.lang=es

Referensnummer för statligt stöd

SA.36614 (13/X)

Medlemsstat

Ungern

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

Hungary

Artikel 107.3 a,Artikel 107.3 b

Stödbeviljande myndighet

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Stödåtgärdens titel

A fejlesztési adókedvezmény energiahatékonyságot szolgáló beruházási jogcíme

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdés l) pontja

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

1.1.2013-31.12.2014

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag,Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

HUF 1 000,00 (i miljoner)

För garantier

HUF 1 000,00 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Annan typ av skatteförmån

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stödordning

50 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066

2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdés

Referensnummer för statligt stöd

SA.36617 (13/X)

Medlemsstat

Estland

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

Estonia

Artikel 107.3 a

Stödbeviljande myndighet

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia

http://www.eas.ee

Stödåtgärdens titel

Turismitoodete arendamise toetamise meede

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 74 „ Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.8.2008, 72, 1012)

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Modification X 6/2008

Varaktighet

19.4.2013-31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag,Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 7,50 (i miljoner)

För garantier

EUR 7,50 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Euroopa Regionaalarengu Fond – EUR 7,50 (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stödordning

50 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013016

Referensnummer för statligt stöd

SA.36623 (13/X)

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Artikel 107.3 a

Stödbeviljande myndighet

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpomern

Schloßstraße 6-8

19053 Schwerin

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/

Stödåtgärdens titel

Richtlinie zur Gewährung von Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in Mecklenburg-Vorpommern (Klimaschutz-Darlehensprogramm)

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern 2013, S. 265

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

9.4.2013-31.12.2015

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag,Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

EUR 3,33 (i miljoner)

För garantier

EUR 3,33 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Mjukt lån

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

CCI-Code: 2007DE161PO003 – EUR 10,00 (i miljoner)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd till miljöinvesteringar i energisparande åtgärder (artikel 21)

45 %

20 %

Stöd till miljöinvesteringar för att främja energi från förnybara energikällor (artikel 23)

45 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Klimaschutz%2c_erneuerbare_Energien_Energieeffizienz/_Foerderungen/Darlehen_zur_Foerderung_von_Klimaschutz-Projekten/_Content/_Dokumente/Richtlinie_vom_08.04.2013.pdf