26.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 213/1


Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)

2013/C 213/01

Referenčna številka državne pomoči

SA.36308 (13/X)

Država članica

Finska

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

SUOMI/FINLAND

Člen 107(3)(c),Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

TEM: PL32, Valtioneuvosto 00023, Finland

ELY: 15 alueellista keskusta (www.ely-keskus.fi)

www.tem.fi; www.ely-keskus.fi

Naziv ukrepa pomoči

Uusiutuvan energian sekä energian säästön ja tehokkuuden RPA-tuki 2013

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012),

Valtionavustuslaki (688/2001)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

11.2.2013-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 45,00 (v milijonih)

Za jamstva

EUR 45,00 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za okoljske študije (člen 24)

50 %

20 %

Pomoč za okoljske naložbe v ukrepe varčevanja z energijo (člen 21)

60 %

20 %

Pomoč za okoljske naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov energije (člen 23)

45 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010688.pdf

 

http://www.tem.fi/files/35719/RPA_tukiohjelma_2013.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.36322 (13/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

ESPANA

Mešano,Območja, ki ne prejemajo pomoči,Člen 107(3)(c),Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Secretario de Estado de Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y medio ambiente.

Paseo de la Infante Isabel no 1

28071 Madrid ESPAÑA

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacio-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Naziv ukrepa pomoči

Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (BOE no 35 de 9.2.2013)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

10.2.2013-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 38,00 (v milijonih)

Za jamstva

EUR 38,00 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za nakup novih prevoznih sredstev, ki presegajo standarde Skupnosti ali ki povečujejo stopnjo varstva okolja v odsotnosti standardov Skupnosti (člen 19)

35 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Referenčna številka državne pomoči

SA.36396 (13/X)

Država članica

Nizozemska

Referenčna oznaka države članice

NL

Ime regije (NUTS)

DELFT EN WESTLAND

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

gemeente Midden-Delfland

Postbus 1

2636 ZG Schipluiden

www.middendelfland.nl

Naziv ukrepa pomoči

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen.

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland op 19 februari 2013.

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

22.3.2013-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 0,15 (v milijonih)

Za jamstva

EUR 0,15 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za okoljske naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov energije (člen 23)

25 %

0 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/subsidieregelingen_3123/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-en-verwijdering-van-asbest-bij-agrarische-bedrijven_20875.html

Referenčna številka državne pomoči

SA.36403 (13/X)

Država članica

Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

BASILICATA

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Regione Basilicata — Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione tecnologica

Via V. Verrastro 8 – 85100 Potenza

www.basilicatanet.it

Naziv ukrepa pomoči

Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI Lucane

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

DGR n. 209 del 26.2.2013 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 6 del 5.3.2013

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

2.5.2013-31.12.2015

Zadevni gospodarski sektorji

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI, STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI, OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO, PREDELOVALNE DEJAVNOSTI, OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA, GRADBENIŠTVO, PROMET IN SKLADIŠČENJE

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 2,80 (v milijonih)

Za jamstva

EUR 2,80 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

PO FESR Basilicata 2007 2013 L.I. III.3.1.A – EUR 1,12 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50 %

Pomoč za udeležbo MSP na sejmih (člen 27)

50 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108896&otype=1058&id=896410

Referenčna številka državne pomoči

SA.36404 (13/X)

Država članica

Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

LOMBARDIA

Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

Regione Lombardia — DG Occupazione e Politiche del lavoro

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.lavoro.regione.lombardia.it

Naziv ukrepa pomoči

Dote Lavoro — Avviso Dote lavoro Inserimento e Reinserimento lavorativo Persone Svantaggiate

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

L.R. 22/2006; L.R. 19/2007; DDUO n.1 2606 del 27 dicembre 2012; DDUO n. 959 del 11 febbraio 2012

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

15.1.2013-31.10.2014

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 5,00 (v milijonih)

Za jamstva

EUR 5,00 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Programma Operativo Regionale FSE 2007 / 2013 – EUR 5,00 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plače (člen 40)

50 %

Pomoč za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače (člen 41)

75 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575659446&p=1213575659446&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212432&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=Agevolazioni

Referenčna številka državne pomoči

SA.36416 (13/X)

Država članica

Nemčija

Referenčna oznaka države članice

421-40306-BY/00

Ime regije (NUTS)

BAYERN

Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54,

80638 München

http://www.lfl.bayern.de

Naziv ukrepa pomoči

Bayern: Erwerb von Büroflächen für das KBM e.V.

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz,

Bayerisches Haushaltsgesetz

Zuwendungsbescheid an das KBM e.V.

Vrsta ukrepa

ad hoc pomoč

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Datum dodelitve

Od 27.2.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje

Vrsta upravičenca

MSP — Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V.,Amalienstr. 21/2286633 Neuburg an der Donau

Skupni znesek podjetju dodeljene ad hoc pomoči

EUR 0,06 (v milijonih)

Za jamstva

EUR 0,06 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

10 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_kbmbescheid.pdf

Referenčna številka državne pomoči

SA.36435 (13/X)

Država članica

Združeno kraljestvo

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

LONDON

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Naziv ukrepa pomoči

Bethnal Green Ventures – Access to Innovation Advisory Services / Risk Capital

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

30.3.2013-30.3.2015

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

GBP 0,90 (v milijonih)

Za jamstva

GBP 0,90 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija, Zagotavljanje tveganega kapitala

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč v obliki rizičnega kapitala (člena 28 in 29)

15 000 GBP

Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije (člen 36)

15 000 GBP

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFBethnal

Click on hyperlink

Referenčna številka državne pomoči

SA.36437 (13/X)

Država članica

Združeno kraljestvo

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

INNER LONDON

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Naziv ukrepa pomoči

Wayra UnLTD – Access to Innovation Advisory Services / Business Support Services

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.4.2013-1.4.2015

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

GBP 0,66 (v milijonih)

Za jamstva

GBP 0,66 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za svetovalne in podporne storitve za inovacije (člen 36)

25 000 GBP

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFWayra

Click on hyperlink

Referenčna številka državne pomoči

SA.36469 (13/X)

Država članica

Nizozemska

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

NOORD-BRABANT

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

www.brabant.nl

Naziv ukrepa pomoči

Excelleren in Brabant

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Vrsta ukrepa

ad hoc pomoč

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Datum dodelitve

Od 21.3.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP – Koninklijke Vereniging MKB-NederlandPostbus 930022509 AA 'S-GRAVENHAGE

Skupni znesek podjetju dodeljene ad hoc pomoči

EUR 1,67 (v milijonih)

Za jamstva

EUR 1,67 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Splošno usposabljanje (člen 38(2))

60 %

0 %

Pomoč za svetovalne storitve v korist MSP (člen 26)

50 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/635000643244464711.aspx

Referenčna številka državne pomoči

SA.36568 (13/X)

Država članica

Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

LOMBARDIA

Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč

Regione Lombardia — DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.industria.regione.lombardia.it

Naziv ukrepa pomoči

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007«Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007

Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4321 del 26.10.2012 che introduce nelle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 (DGR VIII/8298 del 29 ottobre 2008) la nuova Azione E «Smart Cities and Communities»

D.d.u.o. 29 marzo 2013 –

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

29.3.2013-31.12.2015

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 8,40 (v milijonih)

Za jamstva

EUR 8,40 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007 — EUR 6,50 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

40 %

0 %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

40 %

0 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper

Referenčna številka državne pomoči

SA.36587 (13/X)

Država članica

Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

LIGURIA

Mešano

Organ, ki dodeli pomoč

REGIONE LIGURIA

VIA FIESCHI 15 – 16121 GENOVA

www.regione.liguria.it

Naziv ukrepa pomoči

POR FESR 2007-2013 Asse 1 linea di attività 1.2.4 «Ingegneria finanziaria» — fondo prestiti rimborsabili

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22.2.2013 pubblicata sul BURL n. 12 del 20.3.2013 e n. 14 del 3.4.2013

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

2.4.2013-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 26,00 (v milijonih)

Za jamstva

EUR 26,00 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Ugodno posojilo

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR – EUR 7,38 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč MSP za naložbe in zaposlovanje (člen 15)

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-prestiti-rimborsabili.html

Referenčna številka državne pomoči

SA.36589 (13/X)

Država članica

Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

ASTURIAS

Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias

Plaza de España, 1 . 33007 Oviedo – Asturias – España

www.asturias.es

Naziv ukrepa pomoči

Ayudas para la ejecución de proyectos de I+D+i

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, no 88, de 17 de abril de 2013)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

17.4.2013-31.12.2014

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 5,00 (v milijonih)

Za jamstva

EUR 5,00 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Programa Operativo FEDER – EUR 4,00 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za študije tehnične izvedljivosti (člen 32)

40 %

Pomoč mladim inovativnim podjetjem (člen 35)

210 000 EUR

Industrijske raziskave (člen 31(2)(b))

50 %

20 %

Eksperimentalni razvoj (člen 31(2)(c))

25 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/04/2013&refArticulo=2013-06966&i18n.http.lang=es

Referenčna številka državne pomoči

SA.36614 (13/X)

Država članica

Madžarska

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Hungary

Člen 107(3)(a),Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Naziv ukrepa pomoči

A fejlesztési adókedvezmény energiahatékonyságot szolgáló beruházási jogcíme

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdés l) pontja

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

1.1.2013-31.12.2014

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

HUF 1 000,00 (v milijonih)

Za jamstva

HUF 1 000,00 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Druga oblika davčne ugodnosti

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Shema

50 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066

2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdés

Referenčna številka državne pomoči

SA.36617 (13/X)

Država članica

Estonija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

Estonia

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia

http://www.eas.ee

Naziv ukrepa pomoči

Turismitoodete arendamise toetamise meede

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 74 „ Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.8.2008, 72, 1012)

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Modification X 6/2008

Trajanje

19.4.2013-31.12.2013

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 7,50 (v milijonih)

Za jamstva

EUR 7,50 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Neposredna subvencija

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

Euroopa Regionaalarengu Fond – EUR 7,50 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Shema

50 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013016

Referenčna številka državne pomoči

SA.36623 (13/X)

Država članica

Nemčija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS)

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Člen 107(3)(a)

Organ, ki dodeli pomoč

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpomern

Schloßstraße 6-8

19053 Schwerin

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/

Naziv ukrepa pomoči

Richtlinie zur Gewährung von Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in Mecklenburg-Vorpommern (Klimaschutz-Darlehensprogramm)

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern 2013, S. 265

Vrsta ukrepa

shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje

9.4.2013-31.12.2015

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca

MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na podlagi sheme

EUR 3,33 (v milijonih)

Za jamstva

EUR 3,33 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5)

Ugodno posojilo

Sklic na odločbo Komisije

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

CCI-Code: 2007DE161PO003 – EUR 10,00 (v milijonih)

Cilji

Največja intenzivnost pomoči v % ali najvišji znesek pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za okoljske naložbe v ukrepe varčevanja z energijo (člen 21)

45 %

20 %

Pomoč za okoljske naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov energije (člen 23)

45 %

20 %

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči:

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Klimaschutz%2c_erneuerbare_Energien_Energieeffizienz/_Foerderungen/Darlehen_zur_Foerderung_von_Klimaschutz-Projekten/_Content/_Dokumente/Richtlinie_vom_08.04.2013.pdf