26.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/1


Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

(Text s významom pre EHP)

2013/C 213/01

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36308 (13/X)

Členský štát

Fínsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

SUOMI/FINLAND

Článok 107 ods. 3 písm. c),Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

TEM: PL32, Valtioneuvosto 00023, Finland

ELY: 15 alueellista keskusta (www.ely-keskus.fi)

www.tem.fi; www.ely-keskus.fi

Názov opatrenia pomoci

Uusiutuvan energian sekä energian säästön ja tehokkuuden RPA-tuki 2013

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012),

Valtionavustuslaki (688/2001)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

11.2.2013-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 45,00 (v mil.)

V rámci garancií

EUR 45,00 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na environmentálne štúdie (článok 24)

50 %

20 %

Environmentálna investičná pomoc na opatrenia zamerané na úsporu energie (článok 21)

60 %

20 %

Environmentálna investičná pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie (článok 23)

45 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010688.pdf

 

http://www.tem.fi/files/35719/RPA_tukiohjelma_2013.pdf

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36322 (13/X)

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

ESPANA

Zmiešané,Nepodporované oblasti,Článok 107 ods. 3 písm. c),Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Secretario de Estado de Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y medio ambiente.

Paseo de la Infante Isabel no 1

28071 Madrid ESPAÑA

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacio-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Názov opatrenia pomoci

Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (BOE no 35 de 9.2.2013)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

10.2.2013-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 38,00 (v mil.)

V rámci garancií

EUR 38,00 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc určená na nákup nových dopravných prostriedkov, ktoré spĺňajú prísnejšie normy, ako sú normy Spoločenstva, alebo ktoré zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva (článok 19)

35 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36396 (13/X)

Členský štát

Holandsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

NL

Názov regiónu(NUTS)

DELFT EN WESTLAND

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

gemeente Midden-Delfland

Postbus 1

2636 ZG Schipluiden

www.middendelfland.nl

Názov opatrenia pomoci

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen.

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland op 19 februari 2013.

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

22.3.2013-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 0,15 (v mil.)

V rámci garancií

EUR 0,15 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Environmentálna investičná pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie (článok 23)

25 %

0 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/subsidieregelingen_3123/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-en-verwijdering-van-asbest-bij-agrarische-bedrijven_20875.html

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36403 (13/X)

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

BASILICATA

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Regione Basilicata — Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione tecnologica

Via V. Verrastro 8 – 85100 Potenza

www.basilicatanet.it

Názov opatrenia pomoci

Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI Lucane

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

DGR n. 209 del 26.2.2013 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 6 del 5.3.2013

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

2.5.2013-31.12.2015

Príslušné odvetvia hospodárstva

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA, ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY, DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU, PRIEMYSELNÁ VÝROBA, DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV, STAVEBNÍCTVO, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 2,80 (v mil.)

V rámci garancií

EUR 2,80 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

PO FESR Basilicata 2007 2013 L.I. III.3.1.A – EUR 1,12 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

50 %

Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch (článok 27)

50 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108896&otype=1058&id=896410

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36404 (13/X)

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

LOMBARDIA

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

Regione Lombardia — DG Occupazione e Politiche del lavoro

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.lavoro.regione.lombardia.it

Názov opatrenia pomoci

Dote Lavoro — Avviso Dote lavoro Inserimento e Reinserimento lavorativo Persone Svantaggiate

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

L.R. 22/2006; L.R. 19/2007; DDUO n.1 2606 del 27 dicembre 2012; DDUO n. 959 del 11 febbraio 2012

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

15.1.2013-31.10.2014

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 5,00 (v mil.)

V rámci garancií

EUR 5,00 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Programma Operativo Regionale FSE 2007 / 2013 — EUR 5,00 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií (článok 40)

50 %

Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií (článok 41)

75 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575659446&p=1213575659446&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212432&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=Agevolazioni

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36416 (13/X)

Členský štát

Nemecko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

421-40306-BY/00

Názov regiónu(NUTS)

BAYERN

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54,

80638 München

http://www.lfl.bayern.de

Názov opatrenia pomoci

Bayern: Erwerb von Büroflächen für das KBM e.V.

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz,

Bayerisches Haushaltsgesetz

Zuwendungsbescheid an das KBM e.V.

Typ opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Dátum poskytnutia pomoci

od 27.2.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Pomocné obchodné činnosti i. n.

Typ príjemcu

MSP — Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V.,Amalienstr. 21/2286633 Neuburg an der Donau

Celková výška pomoci adhoc poskytnutej podniku

EUR 0,06 (v mil.)

V rámci garancií

EUR 0,06 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

10 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_kbmbescheid.pdf

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36435 (13/X)

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

LONDON

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Názov opatrenia pomoci

Bethnal Green Ventures – Access to Innovation Advisory Services / Risk Capital

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

30.3.2013-30.3.2015

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

GBP 0,90 (v mil.)

V rámci garancií

GBP 0,90 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant, Poskytnutie rizikového kapitálu

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc vo forme rizikového kapitálu (články 28 – 29)

15 000 GBP

Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií (článok 36)

15 000 GBP

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFBethnal

Click on hyperlink

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36437 (13/X)

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

INNER LONDON

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Názov opatrenia pomoci

Wayra UnLTD – Access to Innovation Advisory Services / Business Support Services

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

1.4.2013-1.4.2015

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

GBP 0,66 (v mil.)

V rámci garancií

GBP 0,66 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií (článok 36)

25 000 GBP

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFWayra

Click on hyperlink

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36469 (13/X)

Členský štát

Holandsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

NOORD-BRABANT

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

www.brabant.nl

Názov opatrenia pomoci

Excelleren in Brabant

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Typ opatrenia

pomoc poskytovaná ad hoc

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Dátum poskytnutia pomoci

od 21.3.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP – Koninklijke Vereniging MKB-NederlandPostbus 930022509 AA 'S-GRAVENHAGE

Celková výška pomoci adhoc poskytnutej podniku

EUR 1,67 (v mil.)

V rámci garancií

EUR 1,67 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Všeobecné vzdelávanie (článok 38 ods. 2)

60 %

0 %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (článok 26)

50 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/635000643244464711.aspx

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36568 (13/X)

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

LOMBARDIA

Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc

Regione Lombardia — DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.industria.regione.lombardia.it

Názov opatrenia pomoci

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007«Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007

Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4321 del 26.10.2012 che introduce nelle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 (DGR VIII/8298 del 29 ottobre 2008) la nuova Azione E «Smart Cities and Communities»

D.d.u.o. 29 marzo 2013 –

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

29.3.2013-31.12.2015

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 8,40 (v mil.)

V rámci garancií

EUR 8,40 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007 — EUR 6,50 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

40 %

0 %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

40 %

0 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36587 (13/X)

Členský štát

Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

LIGURIA

Zmiešané

Orgán poskytujúci pomoc

REGIONE LIGURIA

VIA FIESCHI 15 – 16121 GENOVA

www.regione.liguria.it

Názov opatrenia pomoci

POR FESR 2007-2013 Asse 1 linea di attività 1.2.4 «Ingegneria finanziaria» — fondo prestiti rimborsabili

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22.2.2013 pubblicata sul BURL n. 12 del 20.3.2013 e n. 14 del 3.4.2013

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

2.4.2013-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 26,00 (v mil.)

V rámci garancií

EUR 26,00 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Zvýhodnená pôžička

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR – EUR 7,38 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (článok 15)

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-prestiti-rimborsabili.html

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36589 (13/X)

Členský štát

Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

ASTURIAS

Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias

Plaza de España, 1 . 33007 Oviedo – Asturias – España

www.asturias.es

Názov opatrenia pomoci

Ayudas para la ejecución de proyectos de I+D+i

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, no 88, de 17 de abril de 2013)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

17.4.2013-31.12.2014

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 5,00 (v mil.)

V rámci garancií

EUR 5,00 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Programa Operativo FEDER — EUR 4,00 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti (článok 32)

40 %

Pomoc mladým inovačným podnikom (článok 35)

210 000 EUR

Priemyselný výskum (článok 31 ods. 2 písm. b))

50 %

20 %

Experimentálny vývoj (článok 31 ods. 2 písm. c))

25 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/04/2013&refArticulo=2013-06966&i18n.http.lang=es

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36614 (13/X)

Členský štát

Maďarsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

Hungary

Článok 107 ods. 3 písm. a),Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Názov opatrenia pomoci

A fejlesztési adókedvezmény energiahatékonyságot szolgáló beruházási jogcíme

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdés l) pontja

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

1.1.2013-31.12.2014

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

HUF 1 000,00 (v mil.)

V rámci garancií

HUF 1 000,00 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Iná forma daňovej úľavy

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Schéma

50 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066

2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdés

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36617 (13/X)

Členský štát

Estónsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

Estonia

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia

http://www.eas.ee

Názov opatrenia pomoci

Turismitoodete arendamise toetamise meede

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 74 „Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.8.2008, 72, 1012)

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Modification X 6/2008

Trvanie

19.4.2013-31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 7,50 (v mil.)

V rámci garancií

EUR 7,50 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Priamy grant

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

Euroopa Regionaalarengu Fond – EUR 7,50 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Schéma

50 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013016

Referenčné číslo štátnej pomoci

SA.36623 (13/X)

Členský štát

Nemecko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS)

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpomern

Schloßstraße 6-8

19053 Schwerin

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/

Názov opatrenia pomoci

Richtlinie zur Gewährung von Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in Mecklenburg-Vorpommern (Klimaschutz-Darlehensprogramm)

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern 2013, S. 265

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie

9.4.2013-31.12.2015

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovanéhopodľa schémy pomoci

EUR 3,33 (v mil.)

V rámci garancií

EUR 3,33 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5)

Zvýhodnená pôžička

Odkaz na rozhodnutie Komisie

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva

CCI-Code: 2007DE161PO003 – EUR 10,00 (v mil.)

Ciele

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Environmentálna investičná pomoc na opatrenia zamerané na úsporu energie (článok 21)

45 %

20 %

Environmentálna investičná pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie (článok 23)

45 %

20 %

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci:

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Klimaschutz%2c_erneuerbare_Energien_Energieeffizienz/_Foerderungen/Darlehen_zur_Foerderung_von_Klimaschutz-Projekten/_Content/_Dokumente/Richtlinie_vom_08.04.2013.pdf