26.7.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 213/1


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)

(Voor de EER relevante tekst)

2013/C 213/01

Referentienummer staatssteun

SA.36308 (13/X)

Lidstaat

Finland

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

SUOMI/FINLAND

Artikel 107, lid 3, onder c),Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

Työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

TEM: PL32, Valtioneuvosto 00023, Finland

ELY: 15 alueellista keskusta (www.ely-keskus.fi)

www.tem.fi; www.ely-keskus.fi

Benaming van de steunmaatregel

Uusiutuvan energian sekä energian säästön ja tehokkuuden RPA-tuki 2013

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012),

Valtionavustuslaki (688/2001)

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

11.2.2013-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 45,00 (in miljoen)

Voor garanties

EUR 45,00 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun ten behoeve van milieustudies (art. 24)

50 %

20 %

Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen (art. 21)

60 %

20 %

Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23)

45 %

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010688.pdf

 

http://www.tem.fi/files/35719/RPA_tukiohjelma_2013.pdf

Referentienummer staatssteun

SA.36322 (13/X)

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

ESPANA

Gemengd,Niet-steungebieden,Artikel 107, lid 3, onder c),Artikel 107, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Secretario de Estado de Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y medio ambiente.

Paseo de la Infante Isabel no 1

28071 Madrid ESPAÑA

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacio-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Benaming van de steunmaatregel

Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (BOE no 35 de 9.2.2013)

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

10.2.2013-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 38,00 (in miljoen)

Voor garanties

EUR 38,00 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen die verder gaan dan communautaire normen of die, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming doen toenemen (art. 19)

35 %

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Referentienummer staatssteun

SA.36396 (13/X)

Lidstaat

Nederland

Referentie lidstaat

NL

Naam van de regio (NUTS)

DELFT EN WESTLAND

Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

gemeente Midden-Delfland

Postbus 1

2636 ZG Schipluiden

www.middendelfland.nl

Benaming van de steunmaatregel

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen.

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland op 19 februari 2013.

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

22.3.2013-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 0,15 (in miljoen)

Voor garanties

EUR 0,15 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23)

25 %

0 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/subsidieregelingen_3123/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-en-verwijdering-van-asbest-bij-agrarische-bedrijven_20875.html

Referentienummer staatssteun

SA.36403 (13/X)

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

BASILICATA

Artikel 107, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Regione Basilicata — Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione tecnologica

Via V. Verrastro 8 — 85100 Potenza

www.basilicatanet.it

Benaming van de steunmaatregel

Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI Lucane

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

DGR n. 209 del 26.2.2013 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 6 del 5.3.2013

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

2.5.2013-31.12.2015

Betrokken economische sector(en)

INFORMATIE EN COMMUNICATIE, VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN, PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT, INDUSTRIE, DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN SANERING, BOUWNIJVERHEID, VERVOER EN OPSLAG

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 2,80 (in miljoen)

Voor garanties

EUR 2,80 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

PO FESR Basilicata 2007 2013 L.I. III.3.1.A — EUR 1,12 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50 %

Kmo-steun ten behoeve van deelneming aan beurzen (art. 27)

50 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108896&otype=1058&id=896410

Referentienummer staatssteun

SA.36404 (13/X)

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

LOMBARDIA

Artikel 107, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit

Regione Lombardia — DG Occupazione e Politiche del lavoro

P.zza Città di Lombardia 1 — 20124 — Milano (MI)

www.lavoro.regione.lombardia.it

Benaming van de steunmaatregel

Dote Lavoro — Avviso Dote lavoro Inserimento e Reinserimento lavorativo Persone Svantaggiate

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

L.R. 22/2006; L.R. 19/2007; DDUO n.1 2606 del 27 dicembre 2012; DDUO n. 959 del 11 febbraio 2012

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

15.1.2013-31.10.2014

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 5,00 (in miljoen)

Voor garanties

EUR 5,00 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Programma Operativo Regionale FSE 2007 / 2013 — EUR 5,00 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van de indienstneming van kwetsbare werknemers (art. 40)

50 %

Werkgelegenheidssteun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van gehandicapte werknemers (art. 41)

75 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575659446&p=1213575659446&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212432&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=Agevolazioni

Referentienummer staatssteun

SA.36416 (13/X)

Lidstaat

Duitsland

Referentie lidstaat

421-40306-BY/00

Naam van de regio (NUTS)

BAYERN

Artikel 107, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54,

80638 München

http://www.lfl.bayern.de

Benaming van de steunmaatregel

Bayern: Erwerb von Büroflächen für das KBM e.V.

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz,

Bayerisches Haushaltsgesetz

Zuwendungsbescheid an das KBM e.V.

Soort steun

ad-hoc steun

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Datum steunverlening

vanaf 27.2.2013

Betrokken economische sector(en)

Zakelijke dienstverlening, n.e.g.

Soort begunstigde

KMO's — Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V.,Amalienstr. 21/2286633 Neuburg an der Donau

Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun

EUR 0,06 (in miljoen)

Voor garanties

EUR 0,06 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15)

10 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_kbmbescheid.pdf

Referentienummer staatssteun

SA.36435 (13/X)

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

LONDON

Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Benaming van de steunmaatregel

Bethnal Green Ventures — Access to Innovation Advisory Services / Risk Capital

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

30.3.2013-30.3.2015

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

GBP 0,90 (in miljoen)

Voor garanties

GBP 0,90 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie, Verstrekking risicokapitaal

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun in de vorm van risicokapitaal (art. 28-29)

15 000 GBP

Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning (art. 36)

15 000 GBP

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFBethnal

Click on hyperlink

Referentienummer staatssteun

SA.36437 (13/X)

Lidstaat

Verenigd Koninkrijk

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

INNER LONDON

Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Benaming van de steunmaatregel

Wayra UnLTD — Access to Innovation Advisory Services / Business Support Services

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.4.2013-1.4.2015

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

GBP 0,66 (in miljoen)

Voor garanties

GBP 0,66 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning (art. 36)

25 000 GBP

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFWayra

Click on hyperlink

Referentienummer staatssteun

SA.36469 (13/X)

Lidstaat

Nederland

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

NOORD-BRABANT

Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

www.brabant.nl

Benaming van de steunmaatregel

Excelleren in Brabant

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Soort steun

ad-hoc steun

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Datum steunverlening

vanaf 21.3.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's — Koninklijke Vereniging MKB-NederlandPostbus 930022509 AA 'S-GRAVENHAGE

Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun

EUR 1,67 (in miljoen)

Voor garanties

EUR 1,67 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Algemene opleiding (art. 38, lid 2)

60 %

0 %

Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26)

50 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/635000643244464711.aspx

Referentienummer staatssteun

SA.36568 (13/X)

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

LOMBARDIA

Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit

Regione Lombardia — DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione

P.zza Città di Lombardia 1 — 20124 — Milano (MI)

www.industria.regione.lombardia.it

Benaming van de steunmaatregel

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007«Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007

Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4321 del 26.10.2012 che introduce nelle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 (DGR VIII/8298 del 29 ottobre 2008) la nuova Azione E «Smart Cities and Communities»

D.d.u.o. 29 marzo 2013 —

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

29.3.2013-31.12.2015

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 8,40 (in miljoen)

Voor garanties

EUR 8,40 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007 — EUR 6,50 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b)

40 %

0 %

Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c)

40 %

0 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper

Referentienummer staatssteun

SA.36587 (13/X)

Lidstaat

Italië

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

LIGURIA

Gemengd

Steunverlenende autoriteit

REGIONE LIGURIA

VIA FIESCHI 15 — 16121 GENOVA

www.regione.liguria.it

Benaming van de steunmaatregel

POR FESR 2007-2013 Asse 1 linea di attività 1.2.4 «Ingegneria finanziaria» — fondo prestiti rimborsabili

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22.2.2013 pubblicata sul BURL n. 12 del 20.3.2013 e n. 14 del 3.4.2013

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

2.4.2013-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 26,00 (in miljoen)

Voor garanties

EUR 26,00 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Zachte lening

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale — FESR — EUR 7,38 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15)

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-prestiti-rimborsabili.html

Referentienummer staatssteun

SA.36589 (13/X)

Lidstaat

Spanje

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

ASTURIAS

Artikel 107, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit

Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias

Plaza de España, 1 . 33007 Oviedo — Asturias — España

www.asturias.es

Benaming van de steunmaatregel

Ayudas para la ejecución de proyectos de I+D+i

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, no 88, de 17 de abril de 2013)

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

17.4.2013-31.12.2014

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 5,00 (in miljoen)

Voor garanties

EUR 5,00 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Programa Operativo FEDER — EUR 4,00 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32)

40 %

Steun voor jonge innoverende ondernemingen (art. 35)

210 000 EUR

Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b)

50 %

20 %

Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c)

25 %

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/04/2013&refArticulo=2013-06966&i18n.http.lang=es

Referentienummer staatssteun

SA.36614 (13/X)

Lidstaat

Hongarije

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Hungary

Artikel 107, lid 3, onder a),Artikel 107, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Benaming van de steunmaatregel

A fejlesztési adókedvezmény energiahatékonyságot szolgáló beruházási jogcíme

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdés l) pontja

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

1.1.2013-31.12.2014

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

HUF 1 000,00 (in miljoen)

Voor garanties

HUF 1 000,00 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Andere vorm van belastingvoordeel

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regeling

50 %

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066

2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdés

Referentienummer staatssteun

SA.36617 (13/X)

Lidstaat

Estland

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

Estonia

Artikel 107, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia

http://www.eas.ee

Benaming van de steunmaatregel

Turismitoodete arendamise toetamise meede

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 74 „Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.8.2008, 72, 1012)

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Modification X 6/2008

Looptijd

19.4.2013-31.12.2013

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 7,50 (in miljoen)

Voor garanties

EUR 7,50 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Rechtstreekse subsidie

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

Euroopa Regionaalarengu Fond — EUR 7,50 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regeling

50 %

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013016

Referentienummer staatssteun

SA.36623 (13/X)

Lidstaat

Duitsland

Referentie lidstaat

Naam van de regio (NUTS)

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Artikel 107, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpomern

Schloßstraße 6-8

19053 Schwerin

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/

Benaming van de steunmaatregel

Richtlinie zur Gewährung von Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in Mecklenburg-Vorpommern (Klimaschutz-Darlehensprogramm)

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie)

Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern 2013, S. 265

Soort steun

Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel

Looptijd

9.4.2013-31.12.2015

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde

KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling

EUR 3,33 (in miljoen)

Voor garanties

EUR 3,33 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5)

Zachte lening

Referentie besluit van de Commissie

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen

CCI-Code: 2007DE161PO003 — EUR 10,00 (in miljoen)

Doelstellingen

Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen (art. 21)

45 %

20 %

Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23)

45 %

20 %

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Klimaschutz%2c_erneuerbare_Energien_Energieeffizienz/_Foerderungen/Darlehen_zur_Foerderung_von_Klimaschutz-Projekten/_Content/_Dokumente/Richtlinie_vom_08.04.2013.pdf