26.7.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 213/1


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 800/2008, skelbiantį tam tikrų rūšių pagalbą suderinamą su bendrąja rinka, taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas)

(Tekstas svarbus EEE)

2013/C 213/01

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36308 (13/X)

Valstybė narė

Suomija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

SUOMI/FINLAND

107 str. 3 dalies c punktas,Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

TEM: PL32, Valtioneuvosto 00023, Finland

ELY: 15 alueellista keskusta (www.ely-keskus.fi)

www.tem.fi; www.ely-keskus.fi

Pagalbos priemonės pavadinimas

Uusiutuvan energian sekä energian säästön ja tehokkuuden RPA-tuki 2013

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012),

Valtionavustuslaki (688/2001)

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2013.2.11-2013.12.31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 45,00 (mln.)

Garantijoms

EUR 45,00 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba aplinkos apsaugos tyrimams atlikti (24 str.)

50 %

20 %

Aplinkosaugos pagalba investicijoms į energijos taupymo priemones (21 str.)

60 %

20 %

Aplinkosaugos pagalba investicijoms, kuriomis skatinamas energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas (23 str.)

45 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010688.pdf

 

http://www.tem.fi/files/35719/RPA_tukiohjelma_2013.pdf

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36322 (13/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

ESPANA

Mišrios,Neremiamos teritorijos,107 str. 3 dalies c punktas,107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Secretario de Estado de Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y medio ambiente.

Paseo de la Infante Isabel no 1

28071 Madrid ESPAÑA

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacio-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Pagalbos priemonės pavadinimas

Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (BOE no 35 de 9.2.2013)

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2013.2.10-2013.12.31

Ūkio sektorius (-iai)

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 38,00 (mln.)

Garantijoms

EUR 38,00 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba naujoms transporto priemonėms, kurioms taikomi griežtesni standartai nei Bendrijos nustatytieji arba kuriomis gerinama aplinkos apsauga, jeigu Bendrijos standartų nėra, įsigyti (19 str.)

35 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36396 (13/X)

Valstybė narė

Nyderlandai

Valstybės narės nuorodos numeris

NL

Regiono pavadinimas (NUTS)

DELFT EN WESTLAND

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

gemeente Midden-Delfland

Postbus 1

2636 ZG Schipluiden

www.middendelfland.nl

Pagalbos priemonės pavadinimas

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen.

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland op 19 februari 2013.

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2013.3.22-2013.12.31

Ūkio sektorius (-iai)

Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 0,15 (mln.)

Garantijoms

EUR 0,15 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Aplinkosaugos pagalba investicijoms, kuriomis skatinamas energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas (23 str.)

25 %

0 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/subsidieregelingen_3123/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-en-verwijdering-van-asbest-bij-agrarische-bedrijven_20875.html

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36403 (13/X)

Valstybė narė

Italija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

BASILICATA

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Regione Basilicata — Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione tecnologica

Via V. Verrastro 8 – 85100 Potenza

www.basilicatanet.it

Pagalbos priemonės pavadinimas

Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI Lucane

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

DGR n. 209 del 26.2.2013 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 6 del 5.3.2013

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2013.5.2-2015.12.31

Ūkio sektorius (-iai)

INFORMACIJA IR RYŠIAI, PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA, ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS, APDIRBAMOJI GAMYBA, VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS, STATYBA, TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 2,80 (mln.)

Garantijoms

EUR 2,80 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

PO FESR Basilicata 2007 2013 L.I. III.3.1.A – EUR 1,12 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (26 str.)

50 %

Pagalba MVĮ dalyvavimui mugėse (27 str.)

50 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108896&otype=1058&id=896410

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36404 (13/X)

Valstybė narė

Italija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

LOMBARDIA

107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Regione Lombardia — DG Occupazione e Politiche del lavoro

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.lavoro.regione.lombardia.it

Pagalbos priemonės pavadinimas

Dote Lavoro — Avviso Dote lavoro Inserimento e Reinserimento lavorativo Persone Svantaggiate

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

L.R. 22/2006; L.R. 19/2007; DDUO n.1 2606 del 27 dicembre 2012; DDUO n. 959 del 11 febbraio 2012

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2013.1.15-2014.10.31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 5,00 (mln.)

Garantijoms

EUR 5,00 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Programma Operativo Regionale FSE 2007 / 2013 — EUR 5,00 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimui darbo užmokesčio subsidijų forma (40 str.)

50 %

Pagalba neįgalių darbuotojų užimtumui darbo užmokesčio subsidijų forma (41 str.)

75 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575659446&p=1213575659446&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212432&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=Agevolazioni

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36416 (13/X)

Valstybė narė

Vokietija

Valstybės narės nuorodos numeris

421-40306-BY/00

Regiono pavadinimas (NUTS)

BAYERN

107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54,

80638 München

http://www.lfl.bayern.de

Pagalbos priemonės pavadinimas

Bayern: Erwerb von Büroflächen für das KBM e.V.

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz,

Bayerisches Haushaltsgesetz

Zuwendungsbescheid an das KBM e.V.

Pagalbos priemonės tipas

Ad hoc pagalbos

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Pagalbos skyrimo data

Nuo 2013 2 27

Ūkio sektorius (-iai)

Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla

Gavėjo rūšis

MVĮ — Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V.,Amalienstr. 21/2286633 Neuburg an der Donau

Įmonei skirtos ad hoc pagalbos bendra suma

EUR 0,06 (mln.)

Garantijoms

EUR 0,06 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

MVĮ teikiama investicinė ir užimtumo pagalba (15 str.)

10 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_kbmbescheid.pdf

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36435 (13/X)

Valstybė narė

Didžioji Britanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

LONDON

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Pagalbos priemonės pavadinimas

Bethnal Green Ventures – Access to Innovation Advisory Services / Risk Capital

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2013.3.30-2015.3.30

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

GBP 0,90 (mln.)

Garantijoms

GBP 0,90 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija, Rizikos kapitalo suteikimas

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba rizikos kapitalo forma (28 – 29 str.)

15 000 GBP

Pagalba naujovių diegimo konsultacinėms paslaugoms ir naujovių diegimo paramos paslaugoms (36 str.)

15 000 GBP

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFBethnal

Click on hyperlink

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36437 (13/X)

Valstybė narė

Didžioji Britanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

INNER LONDON

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Pagalbos priemonės pavadinimas

Wayra UnLTD – Access to Innovation Advisory Services / Business Support Services

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2013.4.1-2015.4.1

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

GBP 0,66 (mln.)

Garantijoms

GBP 0,66 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba naujovių diegimo konsultacinėms paslaugoms ir naujovių diegimo paramos paslaugoms (36 str.)

25 000 GBP

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFWayra

Click on hyperlink

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36469 (13/X)

Valstybė narė

Nyderlandai

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

NOORD-BRABANT

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

www.brabant.nl

Pagalbos priemonės pavadinimas

Excelleren in Brabant

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Pagalbos priemonės tipas

Ad hoc pagalbos

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Pagalbos skyrimo data

Nuo 2013 3 21

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ – Koninklijke Vereniging MKB-NederlandPostbus 930022509 AA 'S-GRAVENHAGE

Įmonei skirtos ad hoc pagalbos bendra suma

EUR 1,67 (mln.)

Garantijoms

EUR 1,67 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Bendrasis mokymas (38 str. 2 dalis)

60 %

0 %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (26 str.)

50 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/635000643244464711.aspx

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36568 (13/X)

Valstybė narė

Italija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

LOMBARDIA

Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija

Regione Lombardia — DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.industria.regione.lombardia.it

Pagalbos priemonės pavadinimas

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007«Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007

Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4321 del 26.10.2012 che introduce nelle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 (DGR VIII/8298 del 29 ottobre 2008) la nuova Azione E «Smart Cities and Communities»

D.d.u.o. 29 marzo 2013 –

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2013.3.29-2015.12.31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 8,40 (mln.)

Garantijoms

EUR 8,40 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007 — EUR 6,50 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies b punktas)

40 %

0 %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

40 %

0 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36587 (13/X)

Valstybė narė

Italija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

LIGURIA

Mišrios

Pagalbą suteikianti institucija

REGIONE LIGURIA

VIA FIESCHI 15 – 16121 GENOVA

www.regione.liguria.it

Pagalbos priemonės pavadinimas

POR FESR 2007-2013 Asse 1 linea di attività 1.2.4 «Ingegneria finanziaria» — fondo prestiti rimborsabili

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22.2.2013 pubblicata sul BURL n. 12 del 20.3.2013 e n. 14 del 3.4.2013

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2013.4.2-2013.12.31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 26,00 (mln.)

Garantijoms

EUR 26,00 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Lengvatinė paskola

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR – EUR 7,38 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

MVĮ teikiama investicinė ir užimtumo pagalba (15 str.)

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-prestiti-rimborsabili.html

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36589 (13/X)

Valstybė narė

Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

ASTURIAS

107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias

Plaza de España, 1 . 33007 Oviedo – Asturias – España

www.asturias.es

Pagalbos priemonės pavadinimas

Ayudas para la ejecución de proyectos de I+D+i

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, no 88, de 17 de abril de 2013)

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2013.4.17-2014.12.31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 5,00 (mln.)

Garantijoms

EUR 5,00 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Programa Operativo FEDER — EUR 4,00 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Pagalba techninių galimybių studijoms (32 str.)

40 %

Pagalba naujoves diegiančioms naujoms įmonėms (35 str.)

210 000 EUR

Pramoniniai moksliniai tyrimai (31 str. 2 dalies b punktas)

50 %

20 %

Bandomoji taikomoji veikla (31 str. 2 dalies c punktas)

25 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/04/2013&refArticulo=2013-06966&i18n.http.lang=es

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36614 (13/X)

Valstybė narė

Vengrija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Hungary

107 str. 3 dalies a punktas,107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Pagalbos priemonės pavadinimas

A fejlesztési adókedvezmény energiahatékonyságot szolgáló beruházási jogcíme

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdés l) pontja

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2013.1.1-2014.12.31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

HUF 1 000,00 (mln.)

Garantijoms

HUF 1 000,00 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Kita mokesčių lengvatos forma

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Schema

50 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066

2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdés

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36617 (13/X)

Valstybė narė

Estija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

Estonia

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia

http://www.eas.ee

Pagalbos priemonės pavadinimas

Turismitoodete arendamise toetamise meede

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 74 „Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.8.2008, 72, 1012)

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Modification X 6/2008

Trukmė

2013.4.19-2013.12.31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 7,50 (mln.)

Garantijoms

EUR 7,50 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Tiesioginė dotacija

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

Euroopa Regionaalarengu Fond – EUR 7,50 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Schema

50 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013016

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

SA.36623 (13/X)

Valstybė narė

Vokietija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS)

MECKLENBURG-VORPOMMERN

107 str. 3 dalies a punktas

Pagalbą suteikianti institucija

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpomern

Schloßstraße 6-8

19053 Schwerin

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/

Pagalbos priemonės pavadinimas

Richtlinie zur Gewährung von Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in Mecklenburg-Vorpommern (Klimaschutz-Darlehensprogramm)

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern 2013, S. 265

Pagalbos priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė

2013.4.9-2015.12.31

Ūkio sektorius (-iai)

Visi ūkio sektoriai, tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis

MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma

EUR 3,33 (mln.)

Garantijoms

EUR 3,33 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.)

Lengvatinė paskola

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis

CCI-Code: 2007DE161PO003 – EUR 10,00 (mln.)

Tikslai

Didžiausias pagalbos intensyvumas % arba didžiausia pagalbos suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos %

Aplinkosaugos pagalba investicijoms į energijos taupymo priemones (21 str.)

45 %

20 %

Aplinkosaugos pagalba investicijoms, kuriomis skatinamas energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas (23 str.)

45 %

20 %

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą:

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Klimaschutz%2c_erneuerbare_Energien_Energieeffizienz/_Foerderungen/Darlehen_zur_Foerderung_von_Klimaschutz-Projekten/_Content/_Dokumente/Richtlinie_vom_08.04.2013.pdf