26.7.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/1


Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus)

(EMPs kohaldatav tekst)

2013/C 213/01

Riikliku abi viitenumber

SA.36308 (13/X)

Liikmesriik

Soome

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

SUOMI/FINLAND

Artikkel 107 lõige 3 punkt c,Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

TEM: PL32, Valtioneuvosto 00023, Finland

ELY: 15 alueellista keskusta (www.ely-keskus.fi)

www.tem.fi; www.ely-keskus.fi

Abimeetme nimetus

Uusiutuvan energian sekä energian säästön ja tehokkuuden RPA-tuki 2013

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012),

Valtionavustuslaki (688/2001)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

11.2.2013 - 31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 45,00 (miljonites)

Tagatised

EUR 45,00 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Keskkonnauuringuteks antav abi (artikkel 24)

50 %

20 %

Energia säästva kasutamise meetmetesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 21)

60 %

20 %

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 23)

45 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010688.pdf

 

http://www.tem.fi/files/35719/RPA_tukiohjelma_2013.pdf

Riikliku abi viitenumber

SA.36322 (13/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

ESPANA

Segapiirkonnad,Abi mitte saavad piirkonnad,Artikkel 107 lõige 3 punkt c,Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Secretario de Estado de Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y medio ambiente.

Paseo de la Infante Isabel no 1

28071 Madrid ESPAÑA

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacio-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Abimeetme nimetus

Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (BOE no 35 de 9.2.2013)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

10.2.2013 - 31.12.2013

Sektorid

Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 38,00 (miljonites)

Tagatised

EUR 38,00 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abi selliste uute transpordivahendite omandamiseks, mille keskkonnanõuded on ühenduse normatiividest rangemad või mille kasutamine parandaks keskkonnakaitset, kui ühenduse normatiivid puuduvad (artikkel 19)

35 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Riikliku abi viitenumber

SA.36396 (13/X)

Liikmesriik

Madalmaad

Liikmesriigi antud number

NL

Piirkonna nimi (NUTS)

DELFT EN WESTLAND

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

gemeente Midden-Delfland

Postbus 1

2636 ZG Schipluiden

www.middendelfland.nl

Abimeetme nimetus

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen.

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland op 19 februari 2013.

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

22.3.2013 - 31.12.2013

Sektorid

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 0,15 (miljonites)

Tagatised

EUR 0,15 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 23)

25 %

0 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/subsidieregelingen_3123/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-en-verwijdering-van-asbest-bij-agrarische-bedrijven_20875.html

Riikliku abi viitenumber

SA.36403 (13/X)

Liikmesriik

Itaalia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

BASILICATA

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Regione Basilicata — Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione tecnologica

Via V. Verrastro 8 – 85100 Potenza

www.basilicatanet.it

Abimeetme nimetus

Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI Lucane

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

DGR n. 209 del 26.2.2013 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 6 del 5.3.2013

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

2.5.2013 - 31.12.2015

Sektorid

INFO JA SIDE, KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS, ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE, TÖÖTLEV TÖÖSTUS, VEEVARUSTUS; KANA LISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS, EHITUS, VEONDUS JA LAONDUS

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 2,80 (miljonites)

Tagatised

EUR 2,80 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

PO FESR Basilicata 2007 2013 L.I. III.3.1.A – EUR 1,12 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

50 %

VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 27)

50 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108896&otype=1058&id=896410

Riikliku abi viitenumber

SA.36404 (13/X)

Liikmesriik

Itaalia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

LOMBARDIA

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

Regione Lombardia — DG Occupazione e Politiche del lavoro

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.lavoro.regione.lombardia.it

Abimeetme nimetus

Dote Lavoro — Avviso Dote lavoro Inserimento e Reinserimento lavorativo Persone Svantaggiate

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

L.R. 22/2006; L.R. 19/2007; DDUO n.1 2606 del 27 dicembre 2012; DDUO n. 959 del 11 febbraio 2012

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

15.1.2013 - 31.10.2014

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 5,00 (miljonites)

Tagatised

EUR 5,00 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Programma Operativo Regionale FSE 2007 / 2013 — EUR 5,00 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 40)

50 %

Puudega töötajate tööhõive jaoks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 41)

75 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575659446&p=1213575659446&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212432&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=Agevolazioni

Riikliku abi viitenumber

SA.36416 (13/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

421-40306-BY/00

Piirkonna nimi (NUTS)

BAYERN

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54,

80638 München

http://www.lfl.bayern.de

Abimeetme nimetus

Bayern: Erwerb von Büroflächen für das KBM e.V.

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz,

Bayerisches Haushaltsgesetz

Zuwendungsbescheid an das KBM e.V.

Meetme liik

Erakorraline abi

Olemasoleva abimeetme muutmine

Abi andmise kuupäev

Alates 27.2.2013

Sektorid

Mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused

Abisaaja liik

VKEd — Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V.,Amalienstr. 21/2286633 Neuburg an der Donau

Ettevõtjale antava erakorralise abi üldsumma

EUR 0,06 (miljonites)

Tagatised

EUR 0,06 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

10 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_kbmbescheid.pdf

Riikliku abi viitenumber

SA.36435 (13/X)

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

LONDON

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Abimeetme nimetus

Bethnal Green Ventures – Access to Innovation Advisory Services / Risk Capital

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

30.3.2013 - 30.3.2015

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

GBP 0,90 (miljonites)

Tagatised

GBP 0,90 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus, Riskikapitali eraldamine

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Riskikapitali vormis antav abi (artiklid 28–29)

15 000 GBP

Innovatsiooni nõuandeteenuste jaoks antav abi ja innovatsiooni toetavate teenuste jaoks antav abi (artikkel 36)

15 000 GBP

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFBethnal

Click on hyperlink

Riikliku abi viitenumber

SA.36437 (13/X)

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

INNER LONDON

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Abimeetme nimetus

Wayra UnLTD – Access to Innovation Advisory Services / Business Support Services

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.4.2013 - 1.4.2015

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

GBP 0,66 (miljonites)

Tagatised

GBP 0,66 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Innovatsiooni nõuandeteenuste jaoks antav abi ja innovatsiooni toetavate teenuste jaoks antav abi (artikkel 36)

25 000 GBP

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFWayra

Click on hyperlink

Riikliku abi viitenumber

SA.36469 (13/X)

Liikmesriik

Madalmaad

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

NOORD-BRABANT

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

www.brabant.nl

Abimeetme nimetus

Excelleren in Brabant

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Meetme liik

Erakorraline abi

Olemasoleva abimeetme muutmine

Abi andmise kuupäev

Alates 21.3.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd – Koninklijke Vereniging MKB-NederlandPostbus 930022509 AA 'S-GRAVENHAGE

Ettevõtjale antava erakorralise abi üldsumma

EUR 1,67 (miljonites)

Tagatised

EUR 1,67 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Üldkoolitus (artikkel 38 lõige 2)

60 %

0 %

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 26)

50 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/635000643244464711.aspx

Riikliku abi viitenumber

SA.36568 (13/X)

Liikmesriik

Itaalia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

LOMBARDIA

Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus

Regione Lombardia — DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.industria.regione.lombardia.it

Abimeetme nimetus

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007«Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007

Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4321 del 26.10.2012 che introduce nelle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 (DGR VIII/8298 del 29 ottobre 2008) la nuova Azione E «Smart Cities and Communities»

D.d.u.o. 29 marzo 2013 –

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

29.3.2013 - 31.12.2015

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 8,40 (miljonites)

Tagatised

EUR 8,40 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007 — EUR 6,50 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

40 %

0 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

40 %

0 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper

Riikliku abi viitenumber

SA.36587 (13/X)

Liikmesriik

Itaalia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

LIGURIA

Segapiirkonnad

Abi andev ametiasutus

REGIONE LIGURIA

VIA FIESCHI 15 – 16121 GENOVA

www.regione.liguria.it

Abimeetme nimetus

POR FESR 2007-2013 Asse 1 linea di attività 1.2.4 «Ingegneria finanziaria» — fondo prestiti rimborsabili

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22.2.2013 pubblicata sul BURL n. 12 del 20.3.2013 e n. 14 del 3.4.2013

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

2.4.2013 - 31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 26,00 (miljonites)

Tagatised

EUR 26,00 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Sooduslaen

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR – EUR 7,38 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

VKEdele antav investeerimisabi ja tööhõivealane abi (artikkel 15)

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-prestiti-rimborsabili.html

Riikliku abi viitenumber

SA.36589 (13/X)

Liikmesriik

Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

ASTURIAS

Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias

Plaza de España, 1 . 33007 Oviedo – Asturias – España

www.asturias.es

Abimeetme nimetus

Ayudas para la ejecución de proyectos de I+D+i

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, no 88, de 17 de abril de 2013)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

17.4.2013 - 31.12.2014

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 5,00 (miljonites)

Tagatised

EUR 5,00 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Programa Operativo FEDER – EUR 4,00 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Tehnilise teostatavuse uuringuteks antav abi (artikkel 32)

40 %

Noortele innovatiivsetele ettevõtetele antav abi (artikkel 35)

210 000 EUR

Rakendusuuring (artikli 31 lõike 2 punkt b)

50 %

20 %

Tootearendus (artikli 31 lõike 2 punkt c)

25 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/04/2013&refArticulo=2013-06966&i18n.http.lang=es

Riikliku abi viitenumber

SA.36614 (13/X)

Liikmesriik

Ungari

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Hungary

Artikkel 107 lõige 3 punkt a,Artikkel 107 lõige 3 punkt c

Abi andev ametiasutus

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Abimeetme nimetus

A fejlesztési adókedvezmény energiahatékonyságot szolgáló beruházási jogcíme

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdés l) pontja

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

1.1.2013 - 31.12.2014

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

HUF 1 000,00 (miljonites)

Tagatised

HUF 1 000,00 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Muu maksusoodustus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

50 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066

2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdés

Riikliku abi viitenumber

SA.36617 (13/X)

Liikmesriik

Eesti

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

Estonia

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia

http://www.eas.ee

Abimeetme nimetus

Turismitoodete arendamise toetamise meede

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 74 „Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.8.2008, 72, 1012)

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Modification X 6/2008

Kestus

19.4.2013 - 31.12.2013

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 7,50 (miljonites)

Tagatised

EUR 7,50 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Otsetoetus

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

Euroopa Regionaalarengu Fond – EUR 7,50 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Abikava

50 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013016

Riikliku abi viitenumber

SA.36623 (13/X)

Liikmesriik

Saksamaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS)

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Artikkel 107 lõige 3 punkt a

Abi andev ametiasutus

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpomern

Schloßstraße 6-8

19053 Schwerin

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/

Abimeetme nimetus

Richtlinie zur Gewährung von Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in Mecklenburg-Vorpommern (Klimaschutz-Darlehensprogramm)

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule väljaandele)

Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern 2013, S. 265

Meetme liik

Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus

9.4.2013 - 31.12.2015

Sektorid

Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik

VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma

EUR 3,33 (miljonites)

Tagatised

EUR 3,33 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5)

Sooduslaen

Viide komisjoni otsusele

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

CCI-Code: 2007DE161PO003 – EUR 10,00 (miljonites)

Eesmärgid

Abi suurim osatähtsus (%) või suurim abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Energia säästva kasutamise meetmetesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 21)

45 %

20 %

Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud keskkonnaabi (artikkel 23)

45 %

20 %

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde:

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Klimaschutz%2c_erneuerbare_Energien_Energieeffizienz/_Foerderungen/Darlehen_zur_Foerderung_von_Klimaschutz-Projekten/_Content/_Dokumente/Richtlinie_vom_08.04.2013.pdf