26.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 213/1


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning)

(EØS-relevant tekst)

2013/C 213/01

Referencenummer til statsstøtte

SA.36308 (13/X)

Medlemsstat

Finland

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

SUOMI/FINLAND

Artikel 107, stk. 3, litra c),Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

TEM: PL32, Valtioneuvosto 00023, Finland

ELY: 15 alueellista keskusta (www.ely-keskus.fi)

www.tem.fi; www.ely-keskus.fi

Støtteordningens navn

Uusiutuvan energian sekä energian säästön ja tehokkuuden RPA-tuki 2013

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012),

Valtionavustuslaki (688/2001)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

11.2.2013-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 45,00 (mio.)

For garantier

EUR 45,00 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til miljøundersøgelser (artikel 24)

50 %

20 %

Støtte til miljøinvesteringer i energibesparende foranstaltninger (artikel 21)

60 %

20 %

Støtte til miljøinvesteringer til fremme af energi fra vedvarende energikilder (artikel 23)

45 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010688.pdf

 

http://www.tem.fi/files/35719/RPA_tukiohjelma_2013.pdf

Referencenummer til statsstøtte

SA.36322 (13/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

ESPANA

Blandede,Områder, derikke er støtteberettigede,Artikel 107, stk. 3, litra c),Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Secretario de Estado de Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y medio ambiente.

Paseo de la Infante Isabel no 1

28071 Madrid ESPAÑA

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacio-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Støtteordningens navn

Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (BOE no 35 de 9.2.2013)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

10.2.2013-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 38,00 (mio.)

For garantier

EUR 38,00 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til erhvervelse af nye transportmidler, der går videre end fællesskabsstandarderne eller øger miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder (artikel 19)

35 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Referencenummer til statsstøtte

SA.36396 (13/X)

Medlemsstat

Nederlandene

Medlemsstatens referencenr

NL

Regionens navn (NUTS)

DELFT EN WESTLAND

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

gemeente Midden-Delfland

Postbus 1

2636 ZG Schipluiden

www.middendelfland.nl

Støtteordningens navn

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen.

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland op 19 februari 2013.

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

22.3.2013-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 0,15 (mio.)

For garantier

EUR 0,15 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til miljøinvesteringer til fremme af energi fra vedvarende energikilder (artikel 23)

25 %

0 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/subsidieregelingen_3123/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-en-verwijdering-van-asbest-bij-agrarische-bedrijven_20875.html

Referencenummer til statsstøtte

SA.36403 (13/X)

Medlemsstat

Italien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

BASILICATA

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Regione Basilicata — Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione tecnologica

Via V. Verrastro 8 — 85100 Potenza

www.basilicatanet.it

Støtteordningens navn

Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI Lucane

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

DGR n. 209 del 26.2.2013 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 6 del 5.3.2013

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

2.5.2013-31.12.2015

Erhvervssektor(er)

INFORMATION OG KOMMUNIKATION, LIBERALE, VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE TJENESTEYDELSER, EL-, GAS- OG FJERNVARMEFORSYNING, FREMSTILLINGSVIRKSOMHED, VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND, BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED, TRANSPORT OG GODSHÅNDTERING

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 2,80 (mio.)

For garantier

EUR 2,80 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

PO FESR Basilicata 2007 2013 L.I. III.3.1.A — EUR 1,12 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)

50 %

Støtte til små og mellemstore virksomheder's deltagelse i messer (artikel 27)

50 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108896&otype=1058&id=896410

Referencenummer til statsstøtte

SA.36404 (13/X)

Medlemsstat

Italien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

LOMBARDIA

Artikel 107, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

Regione Lombardia — DG Occupazione e Politiche del lavoro

P.zza Città di Lombardia 1 — 20124 — Milano (MI)

www.lavoro.regione.lombardia.it

Støtteordningens navn

Dote Lavoro — Avviso Dote lavoro Inserimento e Reinserimento lavorativo Persone Svantaggiate

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

L.R. 22/2006; L.R. 19/2007; DDUO n.1 2606 del 27 dicembre 2012; DDUO n. 959 del 11 febbraio 2012

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

15.1.2013-31.10.2014

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 5,00 (mio.)

For garantier

EUR 5,00 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Programma Operativo Regionale FSE 2007 / 2013 — EUR 5,00 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte i form af løntilskud til ansættelse af dårligt stillede arbejdstagere (artikel 40)

50 %

Støtte i form af løntilskud til ansættelse af handicappede arbejdstagere (artikel 41)

75 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575659446&p=1213575659446&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212432&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=Agevolazioni

Referencenummer til statsstøtte

SA.36416 (13/X)

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referencenr

421-40306-BY/00

Regionens navn (NUTS)

BAYERN

Artikel 107, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54,

80638 München

http://www.lfl.bayern.de

Støtteordningens navn

Bayern: Erwerb von Büroflächen für das KBM e.V.

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz,

Bayerisches Haushaltsgesetz

Zuwendungsbescheid an das KBM e.V.

Støtteordning

Ad hoc-støtte

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

Fra og med den 27.2.2013

Erhvervssektor(er)

Anden forretningsservice i.a.n.

Støttemodtagerkategori

SMV — Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V.,Amalienstr. 21/2286633 Neuburg an der Donau

Samlet ad hoc-støttebeløbtil virksomheden

EUR 0,06 (mio.)

For garantier

EUR 0,06 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

10 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_kbmbescheid.pdf

Referencenummer til statsstøtte

SA.36435 (13/X)

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

LONDON

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Støtteordningens navn

Bethnal Green Ventures — Access to Innovation Advisory Services / Risk Capital

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

30.3.2013-30.3.2015

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

GBP 0,90 (mio.)

For garantier

GBP 0,90 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte, Indskydning af risikovillig kapital

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte i form af risikovillig kapital (artikel 28-29)

15 000 GBP

Støtte til innovationsrådgivning og innovationssupport-tjenester (artikel 36)

15 000 GBP

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFBethnal

Click on hyperlink

Referencenummer til statsstøtte

SA.36437 (13/X)

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

INNER LONDON

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Støtteordningens navn

Wayra UnLTD — Access to Innovation Advisory Services / Business Support Services

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.4.2013-1.4.2015

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

GBP 0,66 (mio.)

For garantier

GBP 0,66 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til innovationsrådgivning og innovationssupport-tjenester (artikel 36)

25 000 GBP

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFWayra

Click on hyperlink

Referencenummer til statsstøtte

SA.36469 (13/X)

Medlemsstat

Nederlandene

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

NOORD-BRABANT

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

www.brabant.nl

Støtteordningens navn

Excelleren in Brabant

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Støtteordning

Ad hoc-støtte

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Dato for støttens tildeling

Fra og med den 21.3.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV — Koninklijke Vereniging MKB-NederlandPostbus 930022509 AA 'S-GRAVENHAGE

Samlet ad hoc-støttebeløbtil virksomheden

EUR 1,67 (mio.)

For garantier

EUR 1,67 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Generel uddannelse (artikel 38, stk. 2)

60 %

0 %

Støtte til konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (artikel 26)

50 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/635000643244464711.aspx

Referencenummer til statsstøtte

SA.36568 (13/X)

Medlemsstat

Italien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

LOMBARDIA

Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed

Regione Lombardia — DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione

P.zza Città di Lombardia 1 — 20124 — Milano (MI)

www.industria.regione.lombardia.it

Støtteordningens navn

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007«Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007

Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4321 del 26.10.2012 che introduce nelle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 (DGR VIII/8298 del 29 ottobre 2008) la nuova Azione E «Smart Cities and Communities»

D.d.u.o. 29 marzo 2013 —

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

29.3.2013-31.12.2015

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 8,40 (mio.)

For garantier

EUR 8,40 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007 — EUR 6,50 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

40 %

0 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

40 %

0 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper

Referencenummer til statsstøtte

SA.36587 (13/X)

Medlemsstat

Italien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

LIGURIA

Blandede

Støtteydende myndighed

REGIONE LIGURIA

VIA FIESCHI 15 — 16121 GENOVA

www.regione.liguria.it

Støtteordningens navn

POR FESR 2007-2013 Asse 1 linea di attività 1.2.4 «Ingegneria finanziaria» — fondo prestiti rimborsabili

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22.2.2013 pubblicata sul BURL n. 12 del 20.3.2013 e n. 14 del 3.4.2013

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

2.4.2013-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 26,00 (mio.)

For garantier

EUR 26,00 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Lavt forrentet lån

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale — FESR — EUR 7,38 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Investerings- og beskæftigelsesstøtte til små og mellemstore virksomheder (artikel 15)

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-prestiti-rimborsabili.html

Referencenummer til statsstøtte

SA.36589 (13/X)

Medlemsstat

Spanien

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

ASTURIAS

Artikel 107, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias

Plaza de España, 1 . 33007 Oviedo — Asturias — España

www.asturias.es

Støtteordningens navn

Ayudas para la ejecución de proyectos de I+D+i

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, no 88, de 17 de abril de 2013)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

17.4.2013-31.12.2014

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 5,00 (mio.)

For garantier

EUR 5,00 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Programa Operativo FEDER — EUR 4,00 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til tekniske gennemførligheds-undersøgelser (artikel 32)

40 %

Støtte til unge innovative virksomheder (artikel 35)

210 000 EUR

Industriel forskning (artikel 31, stk. 2, litra b)

50 %

20 %

Eksperimentel udvikling (artikel 31, stk. 2, litra c)

25 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/04/2013&refArticulo=2013-06966&i18n.http.lang=es

Referencenummer til statsstøtte

SA.36614 (13/X)

Medlemsstat

Ungarn

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Hungary

Artikel 107, stk. 3, litra a),Artikel 107, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Støtteordningens navn

A fejlesztési adókedvezmény energiahatékonyságot szolgáló beruházási jogcíme

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdés l) pontja

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

1.1.2013-31.12.2014

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

HUF 1 000,00 (mio.)

For garantier

HUF 1 000,00 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Anden skattefordel

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

50 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066

2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdés

Referencenummer til statsstøtte

SA.36617 (13/X)

Medlemsstat

Estland

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

Estonia

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia

http://www.eas.ee

Støtteordningens navn

Turismitoodete arendamise toetamise meede

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 74 „Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.8.2008, 72, 1012)

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Modification X 6/2008

Varighed

19.4.2013-31.12.2013

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 7,50 (mio.)

For garantier

EUR 7,50 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Direkte støtte

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

Euroopa Regionaalarengu Fond — EUR 7,50 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtteordning

50 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013016

Referencenummer til statsstøtte

SA.36623 (13/X)

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referencenr

Regionens navn (NUTS)

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Artikel 107, stk. 3, litra a)

Støtteydende myndighed

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpomern

Schloßstraße 6-8

19053 Schwerin

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/

Støtteordningens navn

Richtlinie zur Gewährung von Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in Mecklenburg-Vorpommern (Klimaschutz-Darlehensprogramm)

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale bekendtgørelse)

Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern 2013, S. 265

Støtteordning

Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed

9.4.2013-31.12.2015

Erhvervssektor(er)

Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori

SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagtesamlede årlige budget

EUR 3,33 (mio.)

For garantier

EUR 3,33 (mio.)

Støttens form (artikel 5)

Lavt forrentet lån

Henvisning til kommissionsbeslutning

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

CCI-Code: 2007DE161PO003 — EUR 10,00 (mio.)

Mål

Maksimal støtteintensitet i % eller Maksimalt støttebeløb i national valuta

Små og mellemstore virksomheder — tillæg i %

Støtte til miljøinvesteringer i energibesparende foranstaltninger (artikel 21)

45 %

20 %

Støtte til miljøinvesteringer til fremme af energi fra vedvarende energikilder (artikel 23)

45 %

20 %

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst:

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Klimaschutz%2c_erneuerbare_Energien_Energieeffizienz/_Foerderungen/Darlehen_zur_Foerderung_von_Klimaschutz-Projekten/_Content/_Dokumente/Richtlinie_vom_08.04.2013.pdf