26.7.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 213/1


Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)

2013/C 213/01

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36308 (13/X)

Členský stát

Finsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

SUOMI/FINLAND

Čl. 107 odst. 3 písm. c),Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Työ- ja elinkeinoministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

TEM: PL32, Valtioneuvosto 00023, Finland

ELY: 15 alueellista keskusta (www.ely-keskus.fi)

www.tem.fi; www.ely-keskus.fi

Název opatření podpory

Uusiutuvan energian sekä energian säästön ja tehokkuuden RPA-tuki 2013

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista (1063/2012),

Valtionavustuslaki (688/2001)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

11.2.2013-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 45,00 (v milionech)

V rámci záruk

EUR 45,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na ekologické studie (článek 24)

50 %

20 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí pro opatření na úsporu energie (článek 21)

60 %

20 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie (článek 23)

45 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20121063

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010688.pdf

 

http://www.tem.fi/files/35719/RPA_tukiohjelma_2013.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36322 (13/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

ESPANA

Smíšené oblasti,Oblasti, které nemají nárok na podporu ,Čl. 107 odst. 3 písm. c),Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Secretario de Estado de Medio Ambiente

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y medio ambiente.

Paseo de la Infante Isabel no 1

28071 Madrid ESPAÑA

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacio-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Název opatření podpory

Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire» para la adquisición de vehículos comerciales

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Real Decreto 89/2013, de 8 de febrero, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente (BOE no 35 de 9.2.2013)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

10.2.2013-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 38,00 (v milionech)

V rámci záruk

EUR 38,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora pro získání nových dopravních prostředků, které splňují přísnější normy, než jsou normy Společenství týkající se ochrany životního prostředí, nebo které zvýší úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje (článek 19)

35 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/plan-pima-aire/real-decreto/Default.aspx

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36396 (13/X)

Členský stát

Nizozemsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

NL

Název regionu (podle NUTS)

DELFT EN WESTLAND

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

gemeente Midden-Delfland

Postbus 1

2636 ZG Schipluiden

www.middendelfland.nl

Název opatření podpory

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen.

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Verordening toepassing zonne-energie agrarische opstallen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland op 19 februari 2013.

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

22.3.2013-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 0,15 (v milionech)

V rámci záruk

EUR 0,15 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie (článek 23)

25 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.middendelfland.nl/inwoners-ondernemers/subsidieregelingen_3123/item/subsidie-stimulering-gebruik-zonne-energie-en-verwijdering-van-asbest-bij-agrarische-bedrijven_20875.html

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36403 (13/X)

Členský stát

Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

BASILICATA

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Regione Basilicata — Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione tecnologica

Via V. Verrastro 8 – 85100 Potenza

www.basilicatanet.it

Název opatření podpory

Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI Lucane

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

DGR n. 209 del 26.2.2013 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 6 del 5.3.2013

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

2.5.2013-31.12.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI, ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI, DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU, ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI, STAVEBNICTVÍ, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 2,80 (v milionech)

V rámci záruk

EUR 2,80 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

PO FESR Basilicata 2007 2013 L.I. III.3.1.A — EUR 1,12 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích (článek 27)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=108896&otype=1058&id=896410

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36404 (13/X)

Členský stát

Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

LOMBARDIA

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

Regione Lombardia — DG Occupazione e Politiche del lavoro

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.lavoro.regione.lombardia.it

Název opatření podpory

Dote Lavoro — Avviso Dote lavoro Inserimento e Reinserimento lavorativo Persone Svantaggiate

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

L.R. 22/2006; L.R. 19/2007; DDUO n.1 2606 del 27 dicembre 2012; DDUO n. 959 del 11 febbraio 2012

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

15.1.2013-31.10.2014

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 5,00 (v milionech)

V rámci záruk

EUR 5,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Programma Operativo Regionale FSE 2007 / 2013 — EUR 5,00 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (článek 40)

50 %

Podpora pro zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů (článek 41)

75 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213575659446&p=1213575659446&packedargs=locale%3D1194453881584%26menu-to-render%3D1213301212432&pagename=DG_IFLWrapper&tipologia=Agevolazioni

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36416 (13/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

421-40306-BY/00

Název regionu (podle NUTS)

BAYERN

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54,

80638 München

http://www.lfl.bayern.de

Název opatření podpory

Bayern: Erwerb von Büroflächen für das KBM e.V.

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz,

Bayerisches Haushaltsgesetz

Zuwendungsbescheid an das KBM e.V.

Typ opatření

podpora ad hoc

Změna stávajícího opatření podpory

Datum poskytnutí podpory

Od 27.2.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

Kategorie příjemce

MSP — Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V.,Amalienstr. 21/2286633 Neuburg an der Donau

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku

EUR 0,06 (v milionech)

V rámci záruk

EUR 0,06 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

10 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/b_kbmbescheid.pdf

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36435 (13/X)

Členský stát

Spojené království

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

LONDON

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Název opatření podpory

Bethnal Green Ventures – Access to Innovation Advisory Services / Risk Capital

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

30.3.2013-30.3.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

GBP 0,90 (v milionech)

V rámci záruk

GBP 0,90 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant, Poskytnutí rizikového kapitálu

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora v podobě rizikového kapitálu (článek 28 – 29)

15 000 GBP

Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací (článek 36)

15 000 GBP

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFBethnal

Click on hyperlink

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36437 (13/X)

Členský stát

Spojené království

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

INNER LONDON

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Big Lottery Fund

1 Plough Place

London

EC4A 1DE

http://www.biglotteryfund.org.uk

Název opatření podpory

Wayra UnLTD – Access to Innovation Advisory Services / Business Support Services

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

The National Lottery Act 2006 (c 23)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.4.2013-1.4.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

GBP 0,66 (v milionech)

V rámci záruk

GBP 0,66 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací (článek 36)

25 000 GBP

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.biglotteryfund.org.uk/SIFWayra

Click on hyperlink

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36469 (13/X)

Členský stát

Nizozemsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

NOORD-BRABANT

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Provincie Noord-Brabant

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

www.brabant.nl

Název opatření podpory

Excelleren in Brabant

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Algemene wet bestuursrecht titel 4.2

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Typ opatření

podpora ad hoc

Změna stávajícího opatření podpory

Datum poskytnutí podpory

Od 21.3.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP – Koninklijke Vereniging MKB-NederlandPostbus 930022509 AA 'S-GRAVENHAGE

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku

EUR 1,67 (v milionech)

V rámci záruk

EUR 1,67 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Obecné vzdělávání (čl. 38 odst. 2)

60 %

0 %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 26)

50 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/635000643244464711.aspx

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36568 (13/X)

Členský stát

Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

LOMBARDIA

Oblasti, které nemají nárok na podporu

Poskytovatel podpory

Regione Lombardia — DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione

P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 – Milano (MI)

www.industria.regione.lombardia.it

Název opatření podpory

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle smart cities and communities

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007«Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007

Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4321 del 26.10.2012 che introduce nelle Linee Guida di Attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013 (DGR VIII/8298 del 29 ottobre 2008) la nuova Azione E «Smart Cities and Communities»

D.d.u.o. 29 marzo 2013 –

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

29.3.2013-31.12.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 8,40 (v milionech)

V rámci záruk

EUR 8,40 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

POR FESR 2007-2013 Regione Lombardia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 3784 dello 1.8.2007 — EUR 6,50 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

40 %

0 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

40 %

0 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.industria.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Industria%2FWrapperBandiLayout&cid=1213594357406&p=1213594357406&packedargs=menu-to-render%3D1213277013814&pagename=DG_INDWrapper

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36587 (13/X)

Členský stát

Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

LIGURIA

Smíšené oblasti

Poskytovatel podpory

REGIONE LIGURIA

VIA FIESCHI 15 – 16121 GENOVA

www.regione.liguria.it

Název opatření podpory

POR FESR 2007-2013 Asse 1 linea di attività 1.2.4 «Ingegneria finanziaria» — fondo prestiti rimborsabili

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Deliberazione della Giunta regionale n. 186 del 22.2.2013 pubblicata sul BURL n. 12 del 20/3/2013 e n. 14 del 3.4.2013

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

2.4.2013-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 26,00 (v milionech)

V rámci záruk

EUR 26,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Zvýhodněná půjčka

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale — FESR — EUR 7,38 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora a podpora zaměstnanosti pro malé a střední podniky (článek 15)

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.regione.liguria.it/argomenti/affari-e-fondi-europei/por-fesr-2007-2013/bandi/asse-1-azione-124/azione-124-fondo-prestiti-rimborsabili.html

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36589 (13/X)

Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

ASTURIAS

Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias

Plaza de España, 1 . 33007 Oviedo – Asturias – España

www.asturias.es

Název opatření podpory

Ayudas para la ejecución de proyectos de I+D+i

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Resolución de 8 de abril de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias, no 88, de 17 de abril de 2013)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

17.4.2013-31.12.2014

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 5,00 (v milionech)

V rámci záruk

EUR 5,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Programa Operativo FEDER — EUR 4,00 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Podpora na studie technické proveditelnosti (článek 32)

40 %

Podpora pro mladé inovativní podniky (článek 35)

210 000 EUR

Průmyslový výzkum (čl. 31 odst. 2 písm. b))

50 %

20 %

Experimentální vývoj (čl. 31 odst. 2 písm. c))

25 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/04/2013&refArticulo=2013-06966&i18n.http.lang=es

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36614 (13/X)

Členský stát

Maďarsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Hungary

Čl. 107 odst. 3 písm. a),Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Název opatření podpory

A fejlesztési adókedvezmény energiahatékonyságot szolgáló beruházási jogcíme

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B. § (1) bekezdés l) pontja

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

1.1.2013-31.12.2014

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

HUF 1 000,00 (v milionech)

V rámci záruk

HUF 1 000,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Jiná forma daňové úlevy

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

50 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15066

2012. évi CLXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdés

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36617 (13/X)

Členský stát

Estonsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

Estonia

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Estonia

http://www.eas.ee

Název opatření podpory

Turismitoodete arendamise toetamise meede

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. augusti 2008. a määrus nr 74 „Turismitoodete arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.8.2008, 72, 1012)

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Modification X 6/2008

Doba trvání

19.4.2013-31.12.2013

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 7,50 (v milionech)

V rámci záruk

EUR 7,50 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Přímý grant

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

Euroopa Regionaalarengu Fond — EUR 7,50 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Režim podpory

50 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013016

Odkaz na číslo státní podpory

SA.36623 (13/X)

Členský stát

Německo

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS)

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory

Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpomern

Schloßstraße 6-8

19053 Schwerin

http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/vm/

Název opatření podpory

Richtlinie zur Gewährung von Darlehen zur Förderung von Klimaschutz-Projekten in Mecklenburg-Vorpommern (Klimaschutz-Darlehensprogramm)

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení)

Amtsblatt Mecklenburg-Vorpommern 2013, S. 265

Typ opatření

Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání

9.4.2013-31.12.2015

Dotyčná hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce

MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu

EUR 3,33 (v milionech)

V rámci záruk

EUR 3,33 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Zvýhodněná půjčka

Odkaz na rozhodnutí Komise

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

CCI-Code: 2007DE161PO003 – EUR 10,00 (v milionech)

Cíle

Maximální intenzita podpory v % nebo maximální výše podpory v národní měně

Malé a střední podniky– příplatky v %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí pro opatření na úsporu energie (článek 21)

45 %

20 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie (článek 23)

45 %

20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory:

http://www.lfi-mv.de/cms2/LFI_prod/LFI/content/de/Foerderungen/Klimaschutz%2c_erneuerbare_Energien_Energieeffizienz/_Foerderungen/Darlehen_zur_Foerderung_von_Klimaschutz-Projekten/_Content/_Dokumente/Richtlinie_vom_08.04.2013.pdf