ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 56

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
27 februari 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/306 van de Commissie van 26 februari 2015 tot verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof Isaria fumosorosea stam Apopka 97 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/307 van de Commissie van 26 februari 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof triclopyr ( 1 )

6

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/308 van de Commissie van 26 februari 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-docosatetraeen-1-ylisobutyraat ( 1 )

9

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/309 van de Commissie van 26 februari 2015 tot instelling van een definitief compenserend recht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op bepaalde regenboogforel van oorsprong uit Turkije

12

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/310 van de Commissie van 26 februari 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 29/2009 tot vaststelling van de eisen inzake datalinkdiensten voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 441/2014 ( 1 )

30

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/311 van de Commissie van 26 februari 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

33

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2015/312 van de Raad van 24 februari 2015 tot benoeming van een Duits lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

36

 

*

Besluit (EU) 2015/313 van de Raad van 24 februari 2015 tot benoeming van drie Ierse leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité

37

 

*

Besluit (EU) 2015/314 van de Commissie van 15 oktober 2014 betreffende steunmaatregel SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) ten uitvoer gelegd door Spanje Fiscale afschrijving van financiële goodwill voor verwervingen van buitenlandse deelnemingen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7280)  ( 1 )

38

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/315 van de Commissie van 25 februari 2015 met betrekking tot bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in Duitsland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 1004)  ( 1 )

68

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/316 van de Commissie van 26 februari 2015 tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde regenboogforel van oorsprong uit Turkije

73

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit (GBVB) 2015/317 van het Politiek en Veiligheidscomité van 24 februari 2015 inzake de aanvaarding van de bijdrage van een derde staat aan de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta) (Atalanta/2/2015)

75

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.