ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 56

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
27. veebruar 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/306, 26. veebruar 2015, millega uuendatakse toimeaine Isaria fumosorosea tüve Apopka 97 heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/307, 26. veebruar 2015, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine triklopüüri heakskiitmise tingimustega ( 1 )

6

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/308, 26. veebruar 2015, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraeen-1-üülisobutüraadi heakskiitmise tingimustega ( 1 )

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/309, 26. veebruar 2015, millega kehtestatakse teatava Türgist pärit vikerforelli impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/310, 26. veebruar 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 29/2009, millega kehtestatakse andmevahetusteenuste nõuded ühtse Euroopa taeva jaoks, ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 441/2014 ( 1 )

30

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/311, 26. veebruar 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

33

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/312, 24. veebruar 2015, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Saksamaa liikme ametisse nimetamise kohta

36

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/313, 24. veebruar 2015, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kolme Iirimaa liikme ametisse nimetamise kohta

37

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2015/314, 15. oktoober 2014, riigiabi SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) kohta, mida Hispaania rakendas rahalise firmaväärtuse amortiseerimise suhtes välismaises ettevõtjas osaluse omandamisel (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7280 all)  ( 1 )

38

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/315, 25. veebruar 2015, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva, kõrge patogeensusega linnugripiga Saksamaal (teatavaks tehtud numbri C(2015) 1004 all)  ( 1 )

68

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/316, 26. veebruar 2015, millega lõpetatakse teatava Türgist pärit vikerforelli importi käsitlev dumpinguvastane menetlus

73

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2015/317, 24. veebruar 2015, millega võetakse vastu kolmanda riigi panus Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks korraldatud Euroopa Liidu sõjalisse operatsiooni (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)

75

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.