ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 56

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
27. februar 2015


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/306 af 26. februar 2015 om forlængelse af godkendelsen af aktivstoffet Isaria fumosorosea stamme Apopka 97, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/307 af 26. februar 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår betingelserne for godkendelse af aktivstoffet triclopyr ( 1 )

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/308 af 26. februar 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat ( 1 )

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/309 af 26. februar 2015 om indførelse af en endelig udligningstold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse former for regnbueørred med oprindelse i Tyrkiet

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/310 af 26. februar 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 29/2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 441/2014 ( 1 )

30

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/311 af 26. februar 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

33

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/312 af 24. februar 2015 om beskikkelse af et tysk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

36

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/313 af 24. februar 2015 om beskikkelse af tre irske medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

37

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2015/314 af 15. oktober 2014 om statsstøtte SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) gennemført af Spanien — ordning for skattemæssig afskrivning af finansiel goodwill i forbindelse med erhvervelse af kapitalandele i udenlandske virksomheder (meddelt under nummer C(2014) 7280)  ( 1 )

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/315 af 25. februar 2015 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N8 i Tyskland (meddelt under nummer C(2015) 1004)  ( 1 )

68

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/316 af 26. februar 2015 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af visse former for regnbueørred med oprindelse i Tyrkiet

73

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse (FUSP) 2015/317 af 24. februar 2015 om accept af et tredjelands bidrag til Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)

75

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.