ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 56

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
27 февруари 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/306 на Комисията от 26 февруари 2015 година за подновяване на одобрението на активното вещество Isaria fumosorosea щам Apopka 97 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/307 на Комисията от 26 февруари 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество триклопир ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/308 на Комисията от 26 февруари 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-докосатетраен-1-ил изобутират ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/309 на Комисията от 26 февруари 2015 година за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на определена дъгова пъстърва с произход от Турция

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/310 на Комисията от 26 февруари 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 29/2009 за определяне на изисквания за услугите по осъществяване на линия за предаване на данни за Единното европейско небе и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 441/2014 ( 1 )

30

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/311 на Комисията от 26 февруари 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

33

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/312 на Съвета от 24 февруари 2015 година за назначаване на член от Германия в Европейския икономически и социален комитет

36

 

*

Решение (ЕС) 2015/313 на Съвета от 24 февруари 2015 година за назначаване на трима членове от Ирландия в Европейския икономически и социален комитет

37

 

*

Решение (ЕС) 2015/314 на Комисията от 15 октомври 2014 година относно държавна помощ SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), приведена в действие от Испания Схема за данъчна амортизация на финансовата репутация при придобиване на дялови участия в чуждестранни дружества (нотифицирано под номер C(2014) 7280)  ( 1 )

38

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/315 на Комисията от 25 февруари 2015 година относно някои защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Германия (нотифицирано под номер С(2015) 1004)  ( 1 )

68

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/316 на Комисията от 26 февруари 2015 година за прекратяване на антидъмпинговата процедура във връзка с вноса на определена дъгова пъстърва с произход от Турция

73

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/317 на Комитета по политика и сигурност от 24 февруари 2015 година относно приемане приноса на трета държава към военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)

75

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.