6.9.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 257/86


Torsdagen den 29 mars 2012
Begäran om fastställelse av Luigi de Magistris immunitet och privilegier

P7_TA(2012)0101

Europaparlamentets beslut av den 29 mars 2012 om begäran om fastställelse av Luigi de Magistris immunitet och privilegier (2011/2097(IMM))

2013/C 257 E/12

Europaparlamentet fattar detta beslut

med beaktande av Luigi de Magistris begäran, daterad den 11 april 2011 och tillkännagiven i kammaren den 9 maj 2011, om fastställelse av hans immunitet med anledning av det pågående förfarandet i domstolen i Cosenza (Italien),

efter att ha hört Luigi de Magistris i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

med beaktande av Luigi de Magistris skrivelser i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010 och 6 september 2011 (1),

med beaktande av artikel 68 i Republiken Italiens konstitution,

med beaktande av artiklarna 6.3 och 7 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0073/2012), och av följande skäl:

A.

En ledamot av Europaparlamentet, Luigi de Magistris, har begärt fastställelse av sin parlamentariska immunitet i samband med förfarandet i en italiensk domstol.

B.

Luigi de Magistris begäran rör en stämningsansökan som lämnats in mot honom vid domstolen i Cosenza på Vincenza Bruno Bossios vägnar med anledning av Luigi de Magistris yttranden i sin bok om attacker riktade mot den allmänne åklagaren – med undertiteln ”Historier om en dålig domare” – (”Assalto al PM, storia di un cattivo magistrato”), som publicerades i april 2010.

C.

Enligt stämningsansökan utgör vissa yttranden i denna bok ärekränkning, vilket resulterat i ett skadeståndsyrkande.

D.

Boken publicerades vid en tidpunkt då Luigi de Magistris var ledamot av Europaparlamentet efter att ha blivit vald vid 2009 års val till Europaparlamentet.

E.

Enligt artikel 8 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete. Enligt artikel 9 i samma protokoll ska ledamöterna vad avser deras egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

F.

Luigi de Magistris hänvisar till både artikel 8 och artikel 9 i protokollet. Artikel 9 är dock inte relevant mot bakgrund av artikel 68 i Italiens konstitution, vilket innebär att han uppenbarligen stöder sig uteslutande på artikel 8.

G.

Enligt parlamentets etablerade praxis hindrar rättsliga förfaranden som är av civilrättslig eller förvaltningsrättslig karaktär, eller som omfattar vissa civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga aspekter, inte i sig att den immunitet som den artikeln medför är tillämplig.

H.

Omständigheterna i målet, så som de kommer till uttryck i stämningsansökan och i Luigi de Magistris skrivelser till utskottet för rättsliga frågor, visar att yttrandena inte har ett direkt och tydligt samband med Luigi de Magistris utövande av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet.

I.

Luigi de Magistris utövade därmed inte sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet när han publicerade boken i fråga.

1.

Europaparlamentet beslutar att inte fastställa Luigi de Magistris immunitet och privilegier.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Italien och till Luigi de Magistris.


(1)  Mål 101/63, Albert Wagner mot Jean Fohrmann och Antoine Krier, REG 1964, svensk specialutgåva, s. 203; mål 149/85, Roger Wybot mot Edgar Faure m.fl., REG 1986, svensk specialutgåva, s. 703; mål T-345/05, Ashley Neil Mote mot Europaparlamentet, REG 2008, s. II-2849; förenade målen C-200/07 och C-201/07, Luigi Marra mot Eduardo De Gregorio och Antonio Clemente, REG 2008, s. I-7929; mål T-42/06, Bruno Gollnisch mot Europaparlamentet, REU 2010, s. II-1135; mål C-163/10, brottmål mot Aldo Patriciello, REU 2011 (ännu inte publicerat i REU).