23.12.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 434/216


P7_TA(2012)0494

Europeisk statistik om trygghet mot brott ***I

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

(2015/C 434/42)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0335),

med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0155/2011),

med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0365/2012).

1.

Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och att lägga fram ett nytt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.