23.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 434/216


P7_TA(2012)0494

Európska štatistika o vnímaní bezpečnosti v súvislosti s trestnou činnosťou ***I

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike o vnímaní bezpečnosti v súvislosti s trestnou činnosťou (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

(2015/C 434/42)

Európsky parlament,

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0335),

so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0155/2011),

so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7-0365/2012),

1.

zamieta návrh Komisie;

2.

vyzýva Komisiu, aby vzala svoj návrh späť a aby predložila nový návrh;

3.

poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.