23.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 434/216


P7_TA(2012)0494

Europejska statystyka zagrożenia przestępczością ***I

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki zagrożenia przestępczością (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

(2015/C 434/42)

Parlament Europejski,

uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0335),

uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0155/2011),

uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając art. 55 Regulaminu,

uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0365/2012),

1.

odrzuca wniosek Komisji;

2.

zwraca się do Komisji o wycofanie wniosku oraz o przedstawienie nowego;

3.

zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, a także parlamentom narodowym.