23.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 434/216


P7_TA(2012)0494

Europese statistieken over veiligheid voor criminaliteit ***I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 december 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake Europese statistieken over veiligheid voor criminaliteit (COM(2011)0335 — C7-0155/2011 — 2011/0146(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

(2015/C 434/42)

Het Europees Parlement,

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0335),

gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0155/2011),

gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

gezien artikel 55 van zijn Reglement,

gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0365/2012),

1.

verwerpt het voorstel van de Commissie;

2.

verzoekt de Commissie haar voorstel in te trekken en een nieuw voorstel in te dienen;

3.

verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.