23.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 434/216


P7_TA(2012)0494

Eiropas statistika attiecībā uz noziegumdrošības sajūtu ***I

Eiropas Parlamenta 2012. gada 12. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku attiecībā uz noziegumdrošības sajūtu (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

(2015/C 434/42)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0335),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0155/2011),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0365/2012),

1.

noraida Komisijas priekšlikumu;

2.

aicina Komisiju atsaukt savu priekšlikumu un iesniegt jaunu priekšlikumu;

3.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.