23.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 434/216


P7_TA(2012)0494

A bűnözéssel szembeni biztonságra vonatkozó európai statisztikák ***I

Az Európai Parlament 2012. december 12-i jogalkotási állásfoglalása a bűnözéssel szembeni biztonságra vonatkozó európai statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

(2015/C 434/42)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0335),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 338. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0155/2011),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-0365/2012),

1.

elutasítja a Bizottság javaslatát;

2.

felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatát és nyújtson be újat;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.