23.12.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 434/216


P7_TA(2012)0494

Euroopan rikosturvallisuustilastot ***I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. joulukuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan rikosturvallisuustilastoista (COM(2011)0335 – C7-0155/2011 – 2011/0146(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

(2015/C 434/42)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0335),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0155/2011),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0365/2012),

1.

hylkää komission ehdotuksen;

2.

pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksensa ja antamaan uuden ehdotuksen;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.