2003R1702 — SV — 10.09.2012 — 006.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1702/2003

av den 24 september 2003

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och utrustningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 243, 27.9.2003, p.6)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012

L 224

1

21.8.2012