2003R1702 — SK — 10.09.2012 — 006.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1702/2003

z 24. septembra 2003

stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 243, 27.9.2003, p.6)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012

L 224

1

21.8.2012