2003R1702 — LV — 10.09.2012 — 006.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1702/2003

(2003. gada 24. septembris),

ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 243, 27.9.2003, p.6)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 748/2012 (2012. gada 3. augusts),

L 224

1

21.8.2012