2003R1702 — LT — 10.09.2012 — 006.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1702/2003

2003 m. rugsėjo 24 d.

nustatantis orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 243, 27.9.2003, p.6)

panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012 2012 m. rugpjūčio 3 d.

L 224

1

21.8.2012